budsjettramme - Asker kommune

Ressursfordelingsmodell 2017-18
Budsjettramme
BUDSJETTRAMME
Budsjettramme
forrige tildeling
581 134 759
Totalramme denne tildeling inkludert
lønnsoppgjør
603 801 217
Prosentvis
rammeendring
3,9 %
Herav lønnsoppgjør
forrige høst
10 147 831
Prosentvis endring
lønnsoppgjør
1,7 %
Beregning av beløp til fordeling per elev
Kostnadskategori
Beløp
Ramme
603 801 217
Grunntildeling inkl. særtildelinger
128 100 694
Likeverdstildeling
Ressurser til fordeling per
elev
96 333 841
379 366 682
GRUNNBELØP OG SÆRLIGE
TILDELINGER
3,0
20,0
18,0
2,5
16,0
14,0
2,0
12,0
1,5
10,0
8,0
1,0
6,0
4,0
0,5
2,0
0,0
0,0
Grunnbeløp (millioner)
Beløp per elev (tusinder)
Tusener
Millioner
Grunnbeløpet er likt for alle barneskoler/ungdomsskoler,
men gir mest per elev på de små skolene
Millioner
Lønnskompensasjonen reduserer budsjettet til skoler med
lave lønninger og øker det til skoler med høye lønninger
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
Lønnsutjevning lærere
Lønnsutjevning assistenter
Millioner
Prioritering av midler til tidlig innsats i barneskolene utgjør i alt
15,2 mill. (fordelt etter antall barn på 1. – 4. trinn)
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Millioner
Midler til leksehjelp utgjør i alt 5,9 mill.
(fordelt etter antall barn på de enkelte trinn)
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
Leksehjelp 1.-4.
Leksehjelp 4.-7
Leksehjelp 8.-10.
LIKEVERDSTILDELING SOSIOØKONOMISKE FORSKJELLER
Likeverdstildeling
Samlet sosioøkonomisk faktor
Sosioøkonomisk faktor
Barn 6-15 år etter foreldrenes utdanningsnivå, familietype, innkomstnivå og landbakgrunn (snitt
for 2014-2016)
2,5
Sosioøkonomisk faktor
2
1,5
1
0,5
0
Millioner
Likeverdstildeling
Endring i budsjett fra 2017 til 2016
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
ELEVTILDELING
Elevtildeling
Utvikling i elevtall per skole fra 2016-17 til 2017-18
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Millioner
Elevtildeling
Elevtildeling per skole
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
SAMLET TILDELING TIL SKOLENE
Budsjettmodellen fordeler samlet sett 603,8 mill.
Fordeling av totalbudsjett
2%
1%
2%
1%
2%
Barneskole
Ungdomsskole
SPA barneskole
30 %
SPA ungdomsskole
VKK barneskole
62 %
VKK ungdomsskole
Alternativ skole
I tillegg kommer
renholdskontrakter og drift av
skoleanlegg som beregnes og
tildeles uten for modellen
Budsjett 2017-18 økes samlet sett med 20,2 mill. i forhold til
2016 - noen skoler opplever dog en reduksjon
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
-
-0,5
-1,0
-1,5
Millioner
De skolene som mister budsjett har enten lavere
likeverdstildeling (bedre sosiodemografi) eller færre elever
0,5
0,0
Hofstad
Rønningen
Vardåsen
Vettre
Hovedgården
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
Endring sosiodemografisk indeks
Endring elever
Torstad
Vollen
Budsjett per elev
Uten skolespesifikke tildelinger (f.eks. morsmålsundervisning)
100 000,0
90 000,0
80 000,0
70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
-
Gjennomsnitt
Tildelinger i Budsjett 2017-18 i forhold til budsjett 2016-17
Samlet oversikt
Budsjett
2016-17
Budsjett 2017-18
(uten korreksjon
for maksavvik)
Korreksjon for
maksavvik
Budsjettendring
(efter korreksjon
for maksavvik)
Lønnsendring
fra forrige
tildeling
Reell budsjettendring
(budsjettendring minus
lønnsendring)
Antatt endring i
lærerårsverk
Endring i antall
elever
Arnestad
29,9
30,5
-0,1
0,5
0,5
-0,0
-0,1
8,0
Billingstad
18,1
19,5
-0,1
1,4
0,3
1,0
1,5
13,0
Blakstad
23,4
25,0
-0,1
1,5
0,4
1,1
1,6
-
Bondi
24,7
27,5
-0,1
2,6
0,4
2,2
3,3
10,0
Drengsrud
21,7
24,2
-0,1
2,5
0,4
2,1
3,1
10,0
Hagaløkka
28,9
29,1
-0,1
0,2
0,5
-0,3
-0,5
8,0
Heggedal
25,9
27,1
-0,1
1,1
0,5
0,6
0,9
-1,0
Hofstad
23,5
22,9
-0,1
-0,7
0,4
-1,1
-1,6
-16,0
Hvalstad
22,7
25,0
-0,1
2,2
0,4
1,8
2,7
24,0
Jansløkka
28,3
29,3
-0,1
0,9
0,5
0,4
0,6
-22,0
Mellom-Nes
21,9
23,8
-0,1
1,9
0,4
1,5
2,2
-9,0
Nesøya
26,8
27,5
-0,1
0,6
0,5
0,1
0,2
-
Rønningen
15,8
14,9
0,3
-0,6
0,3
-0,9
-1,3
-
8,6
9,6
-0,0
0,9
0,2
0,8
1,2
12,0
Vardåsen
21,7
21,8
-0,1
0,0
0,4
-0,3
-0,5
-8,0
Vettre
20,0
19,2
0,0
-0,7
0,3
-1,1
-1,6
3,0
Borgen
25,6
27,4
-0,1
1,7
0,4
1,2
1,8
22,0
Hovedgården
20,0
17,6
1,4
-1,0
0,3
-1,3
-1,9
4,5
Landøya
22,3
24,8
-0,1
2,4
0,4
2,1
3,0
32,0
Risenga
28,5
29,1
-0,1
0,6
0,5
0,1
0,1
-1,0
Solvang
22,7
25,4
-0,1
2,6
0,4
2,2
3,3
32,0
Torstad
31,7
31,2
-0,1
-0,7
0,6
-1,2
-1,8
-6,0
Vollen
23,6
24,0
-0,1
0,2
0,4
-0,2
-0,2
1,5
Solberg
Millioner
Budsjettmodellen omfordeler en del av budsjett for å sikre at
ingen skole får budsjettet redusert mer enn 5%
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
EKSEMPEL PÅ
OPPSUMMERINGSARK
Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen
vil fremstå for hver skole
Eksempel på oppsummeringsarket, som i modellen
vil fremstå for hver skole
SPESIALAVDELINGER OG
VELKOMSTKLASSER
Budsjett til spesialavdelinger tildeles etter maks elev-kapasitet
og er økt med 2,2 mill. i forhold til 2016
30
25
I tillegg til årsverk tildeles spesialklassene
grunnressurs til administrasjon og ADK per elev
20
Trinn
Grunntildeling
ADK per elev
15
SPA barneskole
100 000
8 000
SPA
ungdomsskole
150 000
8 000
10
5
Arnestad SPA
Maks elevkapasitet
Blakstad SPA
Hvalstad SPA
Vollen SPA
Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet
Budsjett til velkomstklassene tildeles etter maks elev-kapasitet
og forventet belegg
45
40
35
I tillegg til årsverk tildeles velkomstklassene
grunnressurs til administrasjon og ADK per elev
30
Trinn
Grunntildeling
ADK per elev
VKK barneskole
152 619
15 262
VKK
ungdomsskole
203 492
15 262
25
20
15
10
5
Bondi VKK
Maks elevkapasitet
Hagaløkka VKK
Borgen VKK
Antall årsverk beregnet ut fra maks elevkapasitet