Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skøyenåsen skole
Revidert 15.02.17
Handlingsplan for et trygt, godt og
inkluderende miljø
MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3
ganger i måneden eller mer, reduseres til 0% i 2017. Dette målet er forankret i
skolens strategiske plan for 2017. Formålet med planen er å skape et trygt og
inkluderende elevmiljø.
Denne planen skal revideres årlig. Ledergruppa har ansvaret for at revideringen
skjer på bakgrunn av innspill fra elevrådet, SMU, AMU og skolens lærere. Planen
skal revideres til skolestart hvert skoleår. Planen skal gjennomgås med lærerne på
plandagene i august, med elevrådet i løpet av september og den skal orienteres
om i driftsstyret i september.
Planen er tilgjengelig for elever og foresatte på skolens nettside.
Utdanningsetaten
Skøyenåsen skole
Besøksadresse:
Haakon Tveters vei 75
0686 OSLO
Telefon: 22 76 10 00
Telefaks: 22 76 10 20
Org.nr.: 876805022
[email protected]
skoyenasen.osloskolen.no
Skolens definisjon på krenkende adferd og mobbing
Krenkelse er den subjektive opplevelsen av at ens egne grenser tråkkes over, brytes, overskrides,
uten at en selv ønsker dette. Hva som er krenkende for den enkelte, kan være vanskelig å tolke ut fra
observasjon alene.
Mobbing: En person blir mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for
negative handlinger fra en eller flere personer. Det er en negativ eller aggressiv handling når noen
med vilje påfører en annen person skade eller smerte – ved fysisk kontakt, ved ord eller på andre
måter. For å kunne bruke betegnelsen mobbing skal det også være en viss ubalanse i makt- og
styrkeforholdet: den som blir utsatt for de negative handlingene, har vanskelig for å forsvare seg og er
noe hjelpeløs overfor den eller de som plager ham eller henne.
Etter denne definisjonen, som også blir brukt internasjonalt, er mobbing kjennetegnet av disse tre
kriteriene: 1) Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet adferd, som 2) gjentar seg og varer ved over
en viss tid 3) i en mellommenneskelig relasjon som er preget av en viss ubalanse i styrke- eller
maktforholdet. Mobbing inntreffer ofte uten noen åpenbar provokasjon fra offeret sin side.
Loven omfatter både direkte mobbing, med etter måten åpne angrep på offeret, og indirekte mobbing,
med sosial isolering og utestenging frå gruppa.
(Kunnskapsdepartementets "Veileder til opplæringsloven kapitel 9a - elevenes skolemiljø"
(Alberti-Espenes 2012:51,53)
Elevenes psykososiale miljø
Elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø reguleres i forskrift til opplæringsloven § 9a-3:
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven
kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for
krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande
snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogeleg, sjølv gripe
direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot
krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogeleg
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har
teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var
gjort enkeltvedtak.
Det er viktig å understreke at formålet med undersøkelsesplikten er å skaffe nødvendig informasjon til å
kunne få bekreftet en mistanke eller avkreftet en mistanke om mobbing.
Ta kontakt med skolen v/ rektor dersom du er bekymret for det psykososiale miljøet på skolen
2
SKOLENS FOREBYGGENDE ARBEID
Tiltak
Ansvar
Skolen har et årshjul for arbeid med skolemiljø (SMU). Her
planlegges arbeidet med skolemiljø og arbeidet revideres.
Elever, foresatte og ansatte vil kunne påvirke skolens arbeid
med skolemiljø.
Skolen har gode inspeksjonsrutiner
Foreldremøter tar opp elevmiljø
Skolen har fokus på god klasseledelse
Skolen gjennomgår og drøfter elevundersøkelsen i elevrådet
Skolen har en psykisk helse plan og følger opp denne
Skolen gjennomfører programmet "Drømmeskolen" for å
skape et godt klassemiljø og for å skape gode rammer for nye
elever på 8.trinn
Skolen har valgfaget "Innsats for andre". En del av faget er å
igangsette trivselstiltak for alle elever
Skolen har igangsatt to ART-grupper på 9.trinn
Ledelsen
Ledelsen og pedagogisk personale
Ledelsen og kontaktlærerne
Ledelsen
Ledelsen/kontaktlærer for elevrådet
Rådgiver
Rådgiver
Ledelsen og faglærere
Ledelsen, ressurslærere
KUNNSKAP OM SKOLEMILJØ
Elevens opplevelse av skolemiljøet er tema på
utviklingssamtalene som gjennomføres vår og
høst
Skolen gjennomfører temperaturmålinger knyttet
til skolemiljø i klassene 4 ganger i løpet av
skoleåret, bekymringsfulle tilbakemeldinger
følges opp med først en samtale deretter
eventuelle videre undersøkelser
Skolen gjennomfører elevundersøkelsen på alle
trinn årlig, resultatene følges opp i AMU, SMU
og elevråd. Undersøkelsen legges frem for
skolens driftsstyre
SOS.PED møter
Ledelsen og rådgivere har et ukentlig møte hvor
elevenes psykososiale miljø og oppfølging av
enkeltsaker er tema
3
Ledelsen og kontaktlærerne
Ledelsen og kontaktlærerne
Ledelsen
Ledelsen
Rådgiverne
NÅR SKOLEN HAR MISTANKE OM MOBBING:
Handling
Ansvar
Nivå 1
Alle ansatte har et ansvar for å følge med på om Alle har varslingsplikt
alle elever har et trygt og godt skolemiljø, og et
ansvar for å melde fra ved mistanke om mobbing
(se meldeskjema)
Nivå 2
1) info til kontaktlærer om observasjonene.
2) samtaler med andre lærere (teammøte)
Nivå 3
Arbeid i klassen/gruppa:
1) samtale med eleven/elever
2) loggbøker for å kartlegge elevens subjektive
opplevelse
3) temperaturmålinger (i tillegg til de 4 som
uansett gjennomføres)
Skolen tar kontakt med hjemmet for
opplysninger om trivsel, sosialt nettverk etc.
Nivå 4
Konklusjon
Skolen vurderer på bakgrunn av informasjonen
som foreligger om det skal opprettes vedtak etter
§9A-3. Vedtaket vil inneholde en tiltaksplan og
en oppfølging/evalueringsplan.
Lærer/ansatt som observerer
hendelsen
Kontaktlærer + info sos.lærer
Kontaktlærer
Faglærere
Kontaktlærer
Sosiallærer
Ledelsen
Ledelsen
Dersom eleven eller foresatte ønsker det vil det
alltid bli opprettet et vedtak.
NÅR ELEVER ELLER FORESATTE MELDER FRA OM MISTANKE OM MOBBING:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Konklusjon
Handling
Samtale med den eller de som melder i fra om
mistanken.
Observasjoner, notater, samtale med involverte
elever
1) info til kontaktlærer om observasjonene.
2) samtaler med andre lærere (teammøte)
Arbeid i klassen:
Samtale med eleven/elever
Loggbøker
Temperaturmålinger
Skolen tar kontakt med hjemmet for
opplysninger om trivsel, sosialt nettverk etc.
Ansvar
Ledelsen
Sosiallærer
Alle ansattes ansvar som ser en mulig
mobbesituasjon
Observerende lærer/ansatt
Kontaktlærer + info sosiallærer
Kontaktlærer
Faglærere
Kontaktlærer
Sosiallærer
Ledelsen
Skolen vurderer om det skal opprettes vedtak etter Ledelsen
§9A-3.
ledelsen
Dersom eleven eller foresatte ønsker det vil det alltid bli
opprettet et vedtak
4
NÅR KRENKELSE ELLER MOBBING FOREGÅR AV MEDELEV(ER):
Handling
Ansvar
Den mobbede
Mobberen (e)
Den mobbede
Nivå 1 Individuell samtale med Samtale med mobber (e)
”den mobbede”: på
1) individuelt, i rask Kontaktlærer
hvilken måte foregår
rekkefølge (slik at Faglærere
mobbingen, av hvem,
ingen taktikk blir Sosiallærer
hvor lenge…?
lagt mobberne i
info om tiltak,
mellom.)
ivaretakelse,”vi vet at”, Dette for å gi beskjed om
info fra andre,
at mobbing er uakseptabelt
foresatte kontaktes
og må stoppes
Skriftlig melding til
umiddelbart.
ledelsen, skjema
2) ev. samlet
3) foresatte kontaktes
Nivå 2 oppfølgingssamtale,
oppfølgingsmøte med
Kontaktlærer
kontakt med foresatte
mobber(e),
Faglærere
kontakt med foresatte
Sosiallærer
Nivå 3 videre samtaler med
hvis mobbingen fortsetter: Kontaktlærer
”den mobbede” og
sanksjoner, jamfør skolens Faglærere
foresatte
ordensreglement.
Sosiallærer
5
Mobberen (e)
Kontaktlærer,
Ldelsen
Kontaktlærer
Foresatte
Faglærere/Sosiallærer
Ledelsen
Foreldrene
Kontaktlærer
NÅR KRENKELSE ELLER MOBBING FOREGÅR AV ANSATT:
Handling
Ansvar
Den krenkede
Krenkeren(e)
Den krenkede
Nivå 1 Individuell samtale med 1)Samtale med
Kontaktlærer
”den krenkede”: på
"krenkeren(e)"
Faglærere
hvilken måte
umiddelbart i situasjonen. Sosiallærer
oppleves/foregår
Dette for å gi beskjed om
krenkelsen, av hvem.
at en hver krenkelse er
Info om tiltak,
uakseptabelt og må
ivaretakelse,
stoppes umiddelbart.
-”vi vet at”,
info fra andre,
foresatte kontaktes
Skriftlig melding til
ledelsen, skjema
Nivå 2 Oppfølgingssamtale,
Oppfølgingssamtale med
Kontaktlærer
kontakt foresatte
"krenkeren(e)" ) med
Faglærere
ledelsen da dette er en
Sosiallærer
personalsak.
Nivå 3 Videre samtaler med
Hvis krenkingen fortsetter: Kontaktlærer
”den krenkede” og
Følge opp som personalsak Faglærere
foresatte
og kan føre til muntlig og Sosiallærer
skriftlig tilrettevisning, og
evnt videre disiplinære
reaksjoner i henhold til
utdanningsetatens
regelverk.
6
Krenkeren(e)
Ledelsen
Kontaktlærer
Med bakrunn i skriftlig
melding:
skjema på Fronter –
Håndboka.
Kontaktlærer
Sosiallærer
Ledelsen
Ledelsen
Foreldrene
Kontaktlærer
Rapportskjema mobbesak
Hvem har blitt utsatt
for mobbing?
Beskrivelse av
hendelser
Tidspunkt for
hendelser
Hvem har meldt saken
til ledelsen/ sos. ped.
tjenesten, når?
Iverksatte tiltak
Underskrifter
________
Dato
___________________
Melder av saken
Hvordan og av hvem
skal saken følges opp
videre?
7
___________________
Rektor