Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Olje- og energidepartementet
[email protected]
Vår dato:
Deres dato:
Vår referanse:
Deres referanse:
16.02.2017
18.11.2016
273-43260
16/3582
Høringssvar – forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og
vassdragsreguleringsloven
Næringslivets Hovedorganisasjon ser positivt på at Olje- og energidepartementet ønsker
lovtekniske oppdateringer og forenklinger i de to nevnte lovene.
NHO støtter i det alt vesentlige forslaget som er langt frem. Med de foreslåtte endringene
blir dette sentrale lovverket mer tilgjengelig for brukerne. Vi ser på lovforslaget som et
naturlig skritt i retning av ytterligere forenklinger i dette regelverket.
Det er poengtert i høringsnotatet at ambisjonen er å gjennomføre oppdateringer og
forenklinger uten at det gjøres materielle endringer i dagens rettstilstand. Sistnevnte kan
være en utfordrende øvelse. Vi registrerer at det på enkelte punkter kan være en slagside i
forslaget, i den forstand at den innholdsmessige opprydningen som er foreslått, kan synes
å gå i statens favør. Vårt syn er at bestemmelser som ikke lenger anses å være aktuelle bør
strykes, enten de er til fordel for staten eller ikke.
Vi viser gjennomgående til det grundige høringssvaret som er utarbeidet av Energi Norge i
anledning saken, og gir vår tilslutning til dette.
Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Avdeling næringsjus og offentlig sektor
Andreas Pihlstrøm
advokat