Gisle Norheim - Akademikerne

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Medbestemmelse, tillit, dialog og styringsrett
i staten
Statens personaldirektør Gisle Norheim
14. Februar 2017
Den norske samarbeidsmodellen
•
Grunnlovens § 110:
•
•
"…….Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett
på sin arbeidsplass fastsettes ved lov"
Trepartssamarbeidet – Står sentralt, og vil fortsatt stå sentralt i
staten
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kollektivt og individuelt perspektiv
• Partsbasert dialog og medbestemmelse
• Dialog og medvirkning for den enkelte medarbeider
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Parter i medbestemmelse og medvirkning
Ledelsen
Tillit
Tillitsvalgte /
organisasjonene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medarbeiderne
Medarbeiderundersøkelsen i staten 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
AFIs medbestemmelsesbarometer 2016
Private bedrifter og kommunene best
"Medbestemmelsesbarometeret viser at ansattes opplevde
innflytelse på styring og organisering av virksomheten er høyest i
privateide norske bedrifter og i kommunal sektor hvor henholdsvis
23 prosent og 20 prosent av de ansatte opplever at de har relativt
stor innflytelse. I statlig sektor og i privateide utenlandske bedrifter
er andelen på henholdsvis 9 prosent og 12 prosent.
I staten er en grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring
at ledelsen har en god dialog også med ansatte, men våre funn kan
tolkes som at dette ikke fungerer tilfredsstillende i praksis"
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medbestemmelse i staten – hvorfor?
•
"Utvikle samarbeidet slik at dette kan bidra til fleksibel og
brukervennlig tjenesteyting med et godt arbeidsmiljø, god
ledelse, bedre resultatoppnåelse og et godt forhold til
innbyggerne"
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medbestemmelse i staten
•
Hovedavtalen:
•
•
•
Best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer
Likeverdige parter
Reell innflytelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medbestemmelse i staten – noen særegenheter
•
Organisasjonene er gitt forhandlingsrett på forhold der andre
sektorer har drøftinger og styringsrett
•
Hovedavtalen i staten gjelder ikke ved politiske beslutninger
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Noen grunnleggende spørsmål
•
Har formene for medbestemmelse i staten fulgt med i
behovene for utviklingen av offentlig sektor?
•
Er kompetansen om medbestemmelse god nok?
•
Har det blitt for komplisert?
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Medbestemmelse og styringsrett
•
Arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt
•
Arbeidsgivers ansvar for beslutningene
•
Fokus på reglene kontra fokus på involvering og
medbestemmelse som merverdi
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det er gode grunner til å gå gjennom utformingen av
både Hovedavtalen i staten og Plattform for ledelse i
staten
Hans Henrik Scheel
Tidl. adm.dir SSB
(Stat og styring 2/2014)
Når arbeidsgivers styringsrett ikke er nevnt, mens
samarbeid står drøyt 30 ganger i Plattform for ledelse i
staten, leser jeg det ikke som en plassering av ansvar og
ønske om god gjennomføringsevne.”
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Arbeidsgiverstrategien i staten
1. Virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og
gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken skal styrkes
2. Den sentrale arbeidsgiverfunksjonen skal være
profesjonell og tydelig
3. De lokale arbeidsgiverne skal være
resultatorientert, ha god gjennomføringsevne og
legge til rette for aktivt medarbeiderskap
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Rådet skal vurderes etter tre år
Suksess – oppnådd følgende:
1. Økt forhandlingsmakt til arbeidsgiverne lokalt
2. Reell påvirkning i sentrale forhandlinger
3. Bidratt til å styrke den sentrale statlige rådgivningsfunksjonen til støtte for
virksomhetene
4. Har sikret at digitale verktøy for kommunikasjon mellom statlige virksomheter og
rådet er etablert som en statlig arbeidsgiverarena
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Lokal forhandlingsmakt
•
•
•
•
Medbestemmelse er en svært sentral verdi
Likeverdige parter, men vi har ulike roller og ansvar
Behov for større harmonisering mellom styringsplikt og styringsrett
Behov for en gjennomgang av hva som skal være forhandlinger, drøftinger eller
informasjon
• Avtaleverket må ta mer hensyn til virksomhetenes egenart – mer lokalt handlingsrom
• Virksomhetsledere må få mer ansvar for egen organisasjonsstruktur
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Takk for oppmerksomheten!