betenkning - VID vitenskapelige høgskole

BETENKNING
for stilling som professor i helsefag innen aldring, eldres helse, eldreomsorg og tjenesteutvikling
ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag, studiested Oslo
VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. VID ble etablert 1.1.
2016 gjennom en fusjon av Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen
Betanien og Misjonshøgskolen. Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og
sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.
VID har ca. 3500 studenter, 300 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.
Høgskolen tilbyr ca. 50 forskjellige studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som
mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.
VID har med sin historie og verdiprofil et særlig ansvar for å danne og utdanne kompetente og
tillitsvekkende profesjonsutøvere og ledere til tjeneste i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren
og i kirken.
VIDs hovedstrategier for 2018-2028 retter seg blant annet mot den økende andel eldre med tilhørende
helse- og omsorgsbehov, tverrfaglighet og oppgaveglidning, ny teknologi, tettere samarbeid mellom
utdanning og praksisfelt, økende andel minoritetskulturer og andre uttrykk for globalisering, økt behov
for støtte fra familienettverk og frivillig engasjement i sivilsamfunnet. Her utdyper hovedstrategien
noen trekk og trender som vil utfordre neste generasjons profesjonsutøvere med basis i VIDs
fagområder og profesjonsutdanninger. VIDs utdanninger, læringsformer og forsknings- og
utviklingsvirksomhet skal bidra til å gi en solid kunnskapsbase og gode holdninger for å møte
kommende utfordringer.
VID vil generelt styrke samarbeidet med institusjoner og andre aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt
nivå for å forberede neste generasjons tjenestetilbud. VID vil særlig videreutvikle samarbeidet og
felles kunnskapsutvikling med de institusjoner og organisasjoner som våre eiere representerer.
FoU-virksomheten ved høgskolen er knyttet til sentrale temaområder og organisert i tverrfaglige
forskningsgrupper med representasjon fra ulike kompetansegrupper, både faglig og administrativt.
Professoratet og masterstudiet i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre er plassert ved Fakultet for
helsefag - Studiested Oslo, som er en del av et større fagmiljø i Fakultetet for helsefag. Fakultetets
studiesteder i Oslo, Bergen og Sandnes har spennende porteføljer med stort potensiale for videre
utvikling, samordning og samarbeid. Fakultet for helsefag – Studiested Oslo tilbyr også
bachelorstudium i sykepleie på heltid samt 4 tverrfaglige og praksisnære videreutdanninger innenfor
feltene psykisk helsearbeid, rus- og avhengighetsproblematikk, psykososialt arbeid med barn og unge
samt Livsstyrketrening. Ph.d-studiet i Diakoni, verdier og profesjonell praksis er lokalisert ved VID–
Studiested Oslo.
Målsettingen med stillingen
Professoratet skal bidra til en langsiktig oppbygging av fagmiljø og samarbeid rundt masterstudiet
innenfor fakultetet, og med andre fakultet og masterprogram ved VID vitenskapelige høgskole. Videre
er det et mål å styrke forskning og systematisk kunnskapsutvikling i samarbeid med Diakonhjemmet
Sykehus, Helsetjenester til eldre, Sagenehjemmet, Omsorg+ tilknyttet Diakonhjemmet Hage og andre
samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
Fagfeltet og utdanningsprogrammet
”Eldre” er for VID et viktig fagfelt i vekst. Dagens masterprogram ved VID avspeiler et fokus på
eldres helseutfordringer, deres behov for relevante tjenester av omsorgsytende og helsefremmende
karakter og ulike politiske og faglige betingelser for tjenesteytelse. Programmet legger vekt på
kompetansebygging innen verdibevisst tverrprofesjonelt samarbeid, medvirkningsbevisst
endringsarbeid og prosjektledelse for utvikling av gode tjenester til og med ulike grupper av eldre. Vi
ønsker i det videre, i tråd med samfunnsoppdraget i de helsepolitiske føringene, å legge større vekt på
tjenesteutvikling. Det fører til at innholdet i masteren i helse- og sosialfaglig arbeid med eldre er i
stadig utvikling. VID ønsker at fremtidige profesjonsutøvere innen eldrefeltet utvikler praksiser og
tjenestetilbud som tar høyde for kulturforståelse, livssynskompetanse og solidarisk samhandling. Dette
vil innebære et tverrfaglig samarbeid som kombinerer omsorgsytelser, velferdsteknologi og andre
typer relasjoner mellom profesjonsutøvere, pasienter, pårørende og frivillige. Masterprogrammet skal i
årene som kommer fokuserer på aktivitet og deltagelse av eldre uavhengig av den enkelte eldres
funksjonsdyktighet. Helsefremmende og forebyggende arbeidsformer som ivaretar eldres medvirkning
er derfor grunnleggende i masterstudiet, samtidig som praksisnær forskning vil ivareta morgendagens
etiske utfordringer.
.
Krav og kompetanseprofil for stillingen
For stillingen kreves kompetanse som professor (jfr. § 2-1), fortrinnsvis innen helsefag.
I tillegg legges det særlig vekt på:
 Spisskompetanse skal være innen aktiv aldring, helse- gerontologi, eldreomsorg med
fordypning innen tjenesteutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid,
 forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering de siste 10 år
 kan vise til resultater fra initiering og ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter
 kan vise til resultater fra søknadsprosesser om eksterne forskningsmidler
 kan vise til resultater fra nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter
 personlig egnethet, initiativ og samarbeidsevne
VID søker en person med faglige forutsetninger for å kunne bidra i videreutviklingen av aldring, helse,
eldreomsorg, tjenestetilbud og tverrprofesjonelt samarbeid som fag- og forskningsfelt. Det forventes at
søkeren til stillingen har pedagogisk grunnkompetanse og kan vise til tidligere forskning innenfor
sentrale deler av fagområdet, slik dette er definert ovenfor, og som er høyt motivert til å arbeide med
undervisning på fagfeltet på tvers av nivåer.
Arbeidsoppgaver
Den som tilsettes vil ha et faglig lederansvar for undervisning og veiledning samt videreutvikling av
mastergradsstudiet. Videre for bygging av nettverk nasjonalt og internasjonalt. Professor skal initiere,
utvikle, innhente, koordinere og lede forskningsprosjekter innen eldrefeltet, være ansvarlig for
videreutvikling av masterstudiet og bidra med relevant forskning i undervisning og veiledning.
Deltagelse på alle nivå i undervisning og eksamensarbeid er en del av arbeidsoppgavene, samt å utføre
administrative oppgaver etter høgskolens/fakultetets gjeldende regler. Professoren plikter å utføre
undervisning og veiledning i henhold til de behov VID til enhver tid har, dog innen de veiledende
tidsmessige rammer som er satt for vitenskapelig tilsatte.
Grunnlaget for vurderingen
Vurdering av søkerne vil baseres på kompetanseprofil, Ph.d-arbeid, kvalitet og omfang av
vitenskapelige publikasjoner innen feltet, andre faglige- og pedagogiske kvalifikasjoner, tidligere
formidlingsvirksomhet, erfaring fra administrasjon og ledelse, personlig egnethet og evne til
samarbeid. Aktuelle søkere må kunne dokumentere kompetanse innenfor aktiv aldring, gerontologi og
eldreomsorg med fordypning innen tjenesteutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid, i tillegg til rent
vitenskapelige meritter. I forbindelse med intervju kan det bli aktuelt med en prøveforelesning.
Uttalelser fra referanser blir innhentet i intervjuprosessen.
Den som tilbys stillingen må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører,
og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende høgskolens virksomhet kan medføre.
Søknadsfrist 15.04.2017