årsmelding 2016

OIKOS SØR-TRØNDELAG
ÅRSMELDING 2016
Styret har i 2016 bestått av
Arve Lian
Leder
Stig Larssæther
Nestleder
Vibeke Gilje Sanne
Sekretær
Lillian Strand
Styremedlem
Ole Johan Granøien
Styremedlem
Eivind Bakk
1. Vara
Turid Nordbø
2. vara
Anders Eggen og Halfdan Stendahl har vært revisorer. Eivind Nygård og Vibeke Gilje Sanne har
sittet i valgkomiteen.
Det har i 2016 blitt avholdt 7 styremøter. Årsmøte 2016 ble avholdt mandag 7. Mars på Isak i Midtbyen, med ca. 30 deltakere. Som tidligere år ønsker laget også i 2016 å fokusere på Øko-uka og
Trøndersk matfestival, holde oss orientert om løpende saker i media, samt påvirke vilkårene for
økologisk produksjon og forbruk i regionen.
Årsmøtet ble avrundet med spennende foredrag fra Hilde Opoku (MDG) om økologi og politikk og
Aurora Flataker fra Trondheim Kooperativ.
Ting vi har jobbet med og deltatt på:
Fylkeslaget bestemte seg for å opprette facebook-side og satse på informasjonsspredning også
gjennom denne kanalen. Dette har fungert greit selv om det er vanskelig å dokumentere effekten i
forhold til konkrete arrangementer ol.
Oikos Sør-Trondelag gjorde seg godt gjeldende på landsmøtet 8-10 april med to delegater og en
observatør. Stig Larssæther holdt innlegg om urbant landbruk på fagseminar om urbant landbruk 8.
April – som ble holdt etter innspill fra vårt fylkeslag. Vi hadde også innspill om en uttalelse om det
grønne skiftet, men dette kom ikke gjennom redaksjonskomiteen.
Matfestivalen 2016: Styret er tilfreds med gjennomføringa som i all hovedsak var lik 2015. Veldig
mye folk og god stemning. Vi baserte oss i år på lokale krefter i forhold til drift av standen og fikk
god uttelling i form av 40 nye medlemmer. Økonomisk sett ble det et fint overskudd på
arrangementet i år, men vi ser at arbeidsmengden gjør opplegget sårbart. Vi vil derfor evaluere dette
grundig i etterkant av festivalen.
Som tidligere ble Erik Brenna hyret inn som koordinator for Øko-uka som ble rimelig vellykket i år
også. Fagdagen på Skjetlein var også i år godt besøkt med ca 70 deltakere. Vi traff ikke helt med
våre to filmkvelder som måtte avlyses pga manglende påmelding, på tross av en god del
markedsføringsinnsats. Etter to år med lav interesse for våre egne arrangement under øko-uka vil vi
gå i tenkeboksen i forhold til arrangement under neste års øko-uke.
Arve Lian representerte Fylkeslaget på det første møtet i etablering av en jordvernallianse i SørTrøndelag som fant sted på Stav i Malvik 2. november. Alliansen omfatter Bondelaget,
Bygdeungdomslaget, Naturvernforbundet, NU og flere andre organisasjoner som ønsker å sette
temaet sterkere på dagsorden. Alliansen vil bli formelt stiftet i 2017.
Arve Lian representerte oss på tillitsvalgtsamlinga i Oslo i november. Innledningene fokuserte på
politisk plattform og erfaringsutveksling mellom lagene.
Arve deltok også på møte med Ungt Entreprenørskap i november med målsetning om å få til
satsning på økologisk mat i ungdomskolen i Trondheim.
Vi har ved årsskiftet 375 medlemmer, noe som er en fin vekst fra 2015.
Styret