innkalling til årsmøte i oikos sør-trøndelag tirsdag 28. februar 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OIKOS SØR-TRØNDELAG TIRSDAG 28. FEBRUAR 2017 KL1800 I
KULTSENTERET ISAK I PRINSENS GT. 44 I TRONDHEIM
SAKLISTE
1.
Konstituere møte ved å godkjenne innkalling og sakliste.
2.
Velge møteleder, referent og minst to til å underskrive protokollen.
3.
Behandle styrets forslag til årsmelding. Se vedlegg.
4.
Behandle styrets forslag til regnskap og revisors melding. Se vedlegg.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under punkt 3 og 4.
5.
Fastsette eventuell ekstra kontingent for fylkeslaget. Styret har ikke forslag om ekstra
kontingent.
6.
Fastsette godtgjøring for tillitsvalgte.
7.
Vedta handlingsplan og budsjett. Se vedlegg.
8.
Behandle innkomne saker.
9.
Valg av tillitsvalgte. Se valgkomiteens innstilling i vedlegg. Velge :
a.
Leder for ett år. Arve Lian på valg
b.
2 styremedlemmer for 2 år. Stig Larssæther og Lillian Strand på valg.
c.
2 vararepresentanter for ett år i nummerorden. Eivind Bakk og Turid Nordbø på valg.
d.
1 person i valgkomiteen for 2 år. På valg Randi Horvli.
e.
To utsendinger til landsmøtet i Oikos-Økologisk Norge fra fylkeslaget.
f.
1 revisorer for to år. På valg Anders Eggen.
----------------------------------------------------Ca kl 19:30 blir det en enkel servering med noe å spise og drikke
Ca Kl 20:00 får vi en fagdel med følgende program:
Lars Morten Rosmo, leder i Sør-Trøndelag Bondelag vil ha et innlegg om jordvern,
betydningen dette har for matproduksjon og med fokus på lokale saker som har vært den siste tiden.
Magne Vårvik som driver www.maxkorn.no på Tautra vil si noen ord om dyrking og foredling
av lokalt korn. Maxkorn er en liten suksessbedrift basert på lokale råvarer som spiller på de ekte og
økologiske råvarene som grunnlag for frokostblandinger, brødbaking, grøt, m.m.
Vi avslutter senest kl2130.
For styret i Oikos Sør-Trøndelag
Arve Lian, leder