Vi bygger identitet!

Vi bygger identitet!
- Eksemplet Områdeløft Saupstad-Kolstad i Trondheim.
Ungdom og medvirkning. Hvorfor og hvordan?
Foto: Carl-Erik Eriksson
v/Programleder Hilde Våbenø Markussen, rådmannens fagstab, Trondheim kommune. 14. februar 2017.
Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020
”Attraktiv og mangfoldig”
Bystyret har i samarbeid med staten initiert et områdebasert utviklingsarbeid på
tvers av alle fagområder, og det skal baseres på aktive medvirkningsprosesser
i bydelen.
Områdesatsingens 4 hovedmål !
-
Områdeinnsatsen skal bidra til at alle steder i kommunen oppleves som gode steder å bo og vokse opp
Fremme livskvalitet og
helse
utvikling av gode
møteplasser og mulighet for
deltakelse
Styrke barn og unges
kompetanse for framtida
Utvikle en bærekraftig bydel
med høy kvalitet
på infrastruktur og
offentlige rom
Hvorfor medvirkning?
Gode medvirkningsprosesser er viktig for å kunne utvikle mer
attraktive steder. Prosessene styrker kunnskaps- og
beslutningsgrunnlaget, forebygger og reduserer konflikter, gir
forankring og legitimitet til arbeidet, samt vitaliserer
lokaldemokratiet.
Kilde: regjeringen.no
Tjenesteutvikling
Områdeutvikling
Ressursmobilisering
Områdeprogram
Viktige elementer i gjennomføring av et områdeprogram !
●
avhengig av åpenhet for nytenking og at det jobbes på tvers av fag
Hvorfor medvirkning blant unge?
•
Vi ønsker mer åpenhet rundt planprosessene og legitimitet i beslutningene som tas
– Gjensidig læring mellom politikere, planlegger og de unge bidrar til bedre tiltak/planer
(planleggeren vet ikke alltid best)
– Medvirkning hever kunnskapen - begge veier!
•
Medvirkning som sentral strategi i områdeløft handler derfor også om å stimulere
til økt samfunnsdeltakelse og tillit til storsamfunnet
– Medvirkning en form for demokratiopplæring
– Medvirkning kan motvirke opplevelse av utenforskap
•
Lokalsamfunnsnivå – hvordan ungdommer i lokalsamfunnet som en samlende aktør kan
mobilisere ressurser for å kjempe for lokalsamfunnets interesser (community empowerment)
•
Vi tror på medvirkning som bidrag til god folkehelse;
– Følelsen av å bidra, bli tatt på alvor, være del av noe - viktigheten av “å bli sett” som
menneske/en samfunnsborger, i en meningsfull sammenheng
Medvirkning og lokal forankring er helt nødvendig og en forutsetning for å lykkes med utvikling
av gode lokalsamfunn, og vår erfaring med områdeløftmetodikk i levekårsutsatt område, er at
dette kan tilpasses og overføres til kommunens øvrige arbeid med andre større
omstillingsprosesser.
Medvirkning uten tilstrekkelig politisk forankring eller på feil tidspunkt, kan i motsetning til dette skape
misnøye og forventningskriser.
Trondheim kommunes erfaring er at omfattende medvirkningsprosesser under
lokalsamfunnsutvikling IKKE bør igangsettes FØR:
●
●
●
●
●
Hvert prosjekt har et solid analysegrunnlag i bunnen.
Hvert prosjekt har en langsiktig (og løpende) politisk forankring.
Hvert prosjekt har en solid forankring hos sentrale fagområder/etater i kommunen.
Hvert prosjekt har vurdert hvilke metoder for medvirkning som er mest hensiktsmessig i
akkurat dette prosjektet, og i ulike faser av prosjektet.
Hvert prosjekt har utviklet en tilpasset kommunikasjonsplan, som kan være avgjørende
for opplevelse av reell medvirkning for ulike grupper.
Ung borger og medvirker V 2.0.
v/Kristin Tinmannsvik, Fagenheten for oppvekst og utdanning, Huseby skole, Områdeløft, Trondheim kommune
Individ bygger samfunn og samfunn bygger individ
8
Metodevalg for medvirkning
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Valgfaget Demokrati i Praksis i ungdomsskolen
Oppstart av et lokalt Ungdomsråd
Ha gjennomføringskraft (Samarbeid)
Lokalt fokus!
Praktisk tilnærming og synlige produkt
Ta ungdommene på alvor – dialog som
verktøy – lokale prosjekt
▪ Mestringsperspektiv !
9
Hvorfor denne metoden ?
Det handler om å få unge til å engasjere seg i sitt
lokalsamfunn.
Det fremmer fysisk og psykisk helse - eierskap til
eget nærmiljø.
Mulighet til reell medvirkning - økt kunnskap større verktøykasse
Øker tilknytning til eget nærmiljø og forebygger
utenforskap!
10
Det handler ofte om
øyet som ser!
Hjelpe til slik at selvbilde
styrkes gjennom arbeid med
identitet - verdier og
holdninger
Lære noen triks om å gjøre seg
større og ta sin plass selv om
kanskje ikke tør!
11
Medvirkningsprosesser - MED VIRKNING!
12
I Heinhuset på Utøya
høsten 2016
Ungdommene er med å
jobber demokrati på et
lokalt og et nasjonalt plan
med holdninger og verdier
sammen med skoler fra hele
Norge
13
Framtidas gull !
PRESENTERT AV DELTAKERENE I DIP/URD
▪ Video - Demokrati i praksis
▪ Video - Utenforskap
14
Hva gjør jeg konkret
❏
❏
❏
❏
❏
Opplæring og deltagelse i: lokale og nasjonale prosjekt,
medvirkningsprosesser, prosjektarbeid og arrangementsopplæring
Øvelser og ‘lek’ gir ungdommene ferdigheter i refleksjon, dialog,
argumentasjon og debatt
Ungdommene setter dagsorden
Prosjektarbeid med synlige resultat, slik ser de at det nytter å
engasjere seg
Gi kunnskap om demokrati - oppfordre til å delta og engasjere seg - på
ulike nivå i samfunnsdebatten.
15
Samarbeid
Jeg jobber alene men aldri ‘alene’
Nettverksbygging
lokalt -nasjonalt -internasjonalt
16
MAKE
MISTAKES!
Mye lærdom i å prøve og
feile
Mye lærdom i tverrfaglig
arbeid
Mye lærdom i alle de tverre
folka også :)
17
Ingen eier en
ide
ideer er til for å
stjeles og deles
Det er som et sykkelhjul
Alt jeg har tenkt har andre tenkt
før meg
Jeg driver videreforedling av
andres ideer
Da lager jeg noe nytt som andre
kan stjele
18
Suksesskriterier
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Lokal forankring – fokus på lokaldemokrati
Sammenheng mellom teori og praksis
Ha gjennomføringskraft (Samarbeid)
Praktisk tilnærming og synlige produkt
Tett på ungdommenes hverdag
Ta ungdommene på alvor – dialog som verktøy –
lokale prosjekt
❏ Stille høye krav til seg selv og til ungdommene –
mestringsperspektiv!
19