Saksprotokoll - Lenvik kommune

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:
Utvalg for miljø og forvaltning
02.02.201 7
6/ 1 7
Resultat:
Innstilling vedtatt
Arkivsak:
Tittel:
17/147
Saksprotokoll - Forslag til ny forskrift om gebyr for
gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg
B ehandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Til stede 7 av 7 medl./varamedl.
Vedtak – (rådmannens innstilling – enstemmig) :
Utvalg for miljø og forvaltning vedtar å legge forslaget til ny forskrift om gebyr for
gjennomføring av feiing og tilsyn med fyri ngsanlegg, Lenvik kommune ut på høring.
Forslaget til forskrift er utarbeidet i medhold av brannlovens § 28 som grunnlag for
videre behandling etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap. VII.