Takk bare bra…. - Diakonhjemmet Sykehus

Oslo kommune
Helseetaten
Takk bare bra….
Et kurs i forebygging og mestring av depresjon
for eldre
Målgruppen for kurset:
Er eldre >65 år som ønsker å forebygge/mestre mild/moderat depresjon
og belastninger.
Det er noen eksklusjonskriterier for å delta på kurset:
Alvorlig demens
Psykose
Sucidalitet
Historikk i korte trekk:
I 2000 utarbeidete prof. dr. med Odd Steffen Dalgard, psykolog Trygve
Børve og psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut Anne Nævra et
kognitivt basert kurs i forebygging og mestring av depresjon for voksne
KiD. Målgruppen for dette kurset var aldersgruppen 18 -64 år. Det ble
også utviklet et kurs i belastningsmestring for voksne KiB og senere et
kurs for unge som sliter med depresjon DU.
Det viste seg at det var stort behov for et kurs spesielt tilpasset eldre,
Dalgard og Nævra på begynte dette arbeidet sammmen .
Pilotstudie på Engelsborg ressurssenter
Kurset og kursboken ble prøvet ut og revidert i et 2-årig prosjekt.
Kurset har tidligere vært holdt holdt på fire eldresenter i Oslo
Gjennomsnitts alder på deltagerne var 79 år
Evalueringsrapport kom høsten 2014
(PhD Hege Bøen ved D.H høgskole )
Teori grunnlaget kurset bygger på :
-Kognitiv atferdsteori – teknikker for endring av tanker og
handlinger som påvirker kropp og sinn negativt
– Metakognitiv teori -tanker om tankene, fokus på problemløsning
– Et lite element av Positiv psykologi - trekke frem muligheter og
positive opplevelser
– Mindfullnessbasert kognitiv terapi - med fokus på pust og aktiv
tilstedeværelse i hverdagen.
Mål med metoden:
Å lære mer hensiktsmessige
mestringsstrategier for å
redusere tanker som påvirker
følelser, fysiske reaksjoner og
handlinger på en negativ måte
6
Deltagerne lære ulike teknikker:
•
Bevisstgjøring av følelser, tanker og aktiviteter for å kunne endre
•
Komme i gang med aktiviteter en selv liker
•
Pusteøvelser, være mer oppmerksom her og nå
•
Arbeide med tankene, sette av tanke tid, skrive ned tankene
•
Finne positive ting ved seg selv og tilværelsen
•
Behovet for kontakt med andre
•
Lære hvordan få mer sosial støtte: lytte, selvhevdelse, hvordan virker en
på andre og hvordan virker andre på en selv
Kurskonseptet Takk bar bra…
8-10 deltakere
2 timer en dag per uke i 8 uker
To oppfølgingsdager (2 timer) etter 2 og 4 uker
Fokus på problemløsning
Strukturert gruppeundervisning
Aktiv bruk av kursboken
KURSBOKEN:
Tydelig skrift og enkelt språk
•
Eksempler knyttet til eldre menneskers problematikk
•
Bevisstgjøring knyttet til egne tanker, følelser og handlinger
•
Forenklet kognitiv modell
•
Struktur og repetisjon
•
Lære trinn for trinn
•
Øvelser i gruppen
Kursboken
10
Kursboken vil lære deltagerne noe om hvor de negative
automatiske tankene kommer fra?.. ( NAT )
Fra erfaringer tidlig i livet – belastninger og oppdragelse som skaper vår
personlighet og leveregler .
Eksempler:
 Jeg har ingen verdi
 En skal ikke klage
 Man skal ikke belaste andre
 Psykiske plager er selvforskyldt
 Andre mennesker er ikke til å stole på
Det er mulig å få det bedre
• Ved å lære å bruke ulike kognitive mestringsmetoder
• Metodene går ut på å lære å distansere seg fra, utsette og korrigere
plagsomme tanker
•
•
Sosial kontakt og sosial støtte kan bedres når negative tanker blir
mindre påtrengende
Gjennomføring av kurset er derfor god egenomsorg
Kurset bygger på en enkel kognitiv modell:
Erfaringer etter utprøving av kurset:
Deltakerne lærte å bruke nye mestringsteknikker i eget liv
Kjente seg igjen i eksempler, og andres erfaringer
Lett å snakke om psykiske plager i gruppen – mye sosial støtte
Lærte hvordan få bedre kontakt med andre
Vil du bli kursleder for Tbb ?
Målgruppe for kurslederopplæringen:
Helsepersonell med minimum treårig helse/sosial faglig høyskoleutdannelse.
Deltakere med godkjent KiD kurs, kan delta med redusert antall dager.
Nytt kurs starter 15.03.2017
For mer opplysninger gå inn på vår hjemmeside:
https://www.oslo.kommune.no/sff