Oppgaveprogram - Kristiansand kommune

TEKNISK
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG
Kristiansand 2041
Innhold
Innledning............................................................................................................................................................................. 5
Bakgrunn............................................................................................................................................................................... 6
Utviklingstrekk og utfordringer............................................................................................................................................ 7
Klima......................................................................................................................................................................................... 7
Byspredning.............................................................................................................................................................................. 8
Demografi................................................................................................................................................................................. 8
Transport................................................................................................................................................................................... 9
Næringslivet i Kristiansand................................................................................................................................................... 10
Utviklings- og planprosesser.............................................................................................................................................. 11
Havneutvikling........................................................................................................................................................................ 11
Utvikling av Kvadraturen og Vestre havn.............................................................................................................................. 11
Utbyggingspolitikk, bolig- og arealreserver.......................................................................................................................... 12
Universitetsbyen..................................................................................................................................................................... 13
Helsebydelen på Eg................................................................................................................................................................ 13
Sykkelekspressvei.................................................................................................................................................................... 14
Parallelloppdrag.................................................................................................................................................................. 15
Oppgaver................................................................................................................................................................................ 16
1. Fremtidens byutviklingsgrep............................................................................................................................................. 16
2. Fremtidens arealforbruk og mobilitet............................................................................................................................... 16
Krav til innlevert materiale................................................................................................................................................. 17
Fremtidens byutviklingsbegrep............................................................................................................................................. 17
Fremtidens arealforbruk og mobilitet................................................................................................................................... 17
Gjennomføringen av oppdraget......................................................................................................................................... 18
Faser........................................................................................................................................................................................ 18
Fremdrift................................................................................................................................................................................. 18
Vedlegg............................................................................................................................................................................... 19
Vedlegg med web-link............................................................................................................................................................ 19
Vedlegg: Transportmiddelfordeling....................................................................................................................................... 20
Innledning
Framtidens byer var fra 2008 til 2015 et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge
om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene
bedre å bo i.
Kristiansand kommune står overfor utfordringer knyttet
til byvekst, eldrebølge og krav til klimavennlig byutvikling.
Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi.
Kristiansand kommune inviterer faggrupper til å frembringe analyser, idéer og forslag til fremtidsbilder for
byens langsiktige utvikling.
Det vil bli invitert 1–2 firma eller grupper til å belyse
«Fremtidens byutviklingsgrep» og 1–2 firma til å belyse
«Fremtidens arealbruk og mobilitet».
I 2041 feirer Kristiansand 400-års jubileum. Dette årstallet
er valgt som et fokuspunkt for fremtidsbildene, men strategiene som presenteres bør også ha en tidshorisont ut dette
århundret.
Parallelloppdraget er å regne som en mulighetsstudie og
en avgrenset fase i prosjektet. Gjennomføring og prosess
er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget.
Fremtidsbildene skal gi innspill og strategier for byens
vei mot nullutslippssamfunnet og vil danne grunnlag
for en kommuneplanmelding om langsiktig byutvikling
for kommende overordnede planer.
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 5
Bakgrunn
Kristiansand kommune har i dag et folketall på 86.000 og har hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på i underkant
av én prosent årlig de siste 30 årene. Basert på SSBs prognoser vil byen passere 90.000 innbyggere i 2019 og 114.000
i 2041. Kristiansand kommune har en stor boligarealreserve, men utfordringen blir å utvikle byen slik at den svarer på
fremtidens utfordringer og behov.
Kommuneplanen legger i dag opp til at Kristiansand skal ha en klimavennlig bystruktur ved at:
• Handels- og servicefunksjoner lokaliseres i eksisterende sentra. Kvadraturens rolle som landsdels- og
handelssenter styrkes.
• Boligbygging skjer ved fortetting og transformasjon i eksisterende utbyggingsområder, og ved konsentrert
utbygging, fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende sentra og knutepunkter.
• Kontorer og lite plasskrevende næring med mange kunder og ansatte lokaliseres langs bussmetroens stamlinje
fra Amfi Senter i Vågsbygd til Rona.
• Kontorer lokaliseres fortrinnsvis i Kvadraturen. Plasskrevende næring lokaliseres i Sørlandsparken og
andre næringsområder.
Regional plan for Kristiansandsregionen med regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur legger
til rette for å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transportvalg, dvs.
unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for den som ikke disponerer bil.
6 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Utviklingstrekk og utfordringer
Klima
I løpet av første halvdel av dette århundret må Norge omstille seg til et samfunn tilnærmet uten utslipp av klimagasser.
Kristiansand har som mål å være klimanøytral innen 2050. Målsettingen i Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet 2009 var å
stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2012 og å redusere de totale klimagassutslippene med 20 prosent innen
2020, sett i forhold til 1991 nivå. Det er igangsatt arbeid med revisjon av klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. Planen må
reflektere de vedtak som er gjort internasjonalt (Parisavtalen) og nasjonale ambisjoner.
Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» anslår at det totale utslippsnivået i Norge
kan være mellom 7–12 millioner tonn CO₂ i 2050. I 2014 var utslippene i Norge 53,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.
Om man legger til grunn at vi blir 6,6 millioner nordmenn i 2050, kan hver person slippe ut mellom 1–2 tonn CO₂ekvivalenter per år. I dag slipper en gjennomsnittlig nordmann ut 10 tonn CO₂-ekvivalenter.
Fremtidens klimavennlige samfunnsutvikling
2020
Kommuner har fattet beslutning
for 1/3 av karbonbudsjettet
2030
Vi skal ha kuttet 40 %
av utslippene
2050
Vi har utviklet
lavslippssamfunn
Figuren fra Miljødirektoratet
viser norske klimagassutslipp i 2014, og en mulig
fordeling av norske utslipp
av klimagasser i 2050.
Klimagassutslipp i Norge - Lavutslippssamfunnet
Utslipp til luft (millioner tonn CO₂-ekvivalenter)
Transport
16,5
Olje og gass
14,7
1,7
Jordbruk
4,4
Industri
11,6
1,3
1,5
1,5
2014
Energiforsyning
2050
Jordbruk
Bygg
Avfall
2100
Vi lever klimanøytralt og naturen
håndterer alle våre utslipp
2050
Norges mål er 40 % utslippsreduksjon i 2040. For å bli et
lavutslippssamfunn i 2050,
må utslippene reduseres med
80 % av utslippet i 2014.
Potensialet for reduksjon er
størst er innenfor transportsektoren. Det betyr transportbehovet må reduseres,
og det transportbehovet
man har må dekkes av
mest mulig klimavennlige
transportformer.
Miljødirektoratet.
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 7
vEldregrupper 2016–51
Tetthetsareal per innbygger
Netto inn 600, redusert fruktbarhet- og fremskrivning
16000
400
14000
350
12000
300
10000
250
8000
200
6000
150
4000
100
2000
50
0
1
20 6
1
20 8
2
20 0
2
20 2
2
20 4
2
20 6
2
20 8
3
20 0
3
20 2
3
20 4
3
20 6
3
20 8
4
20 0
4
20 2
4
20 4
4
20 6
48
20
50
450
d
r
an
ns
ia
an
ge
Kr
ist
nd
av
St
he
i
m
en
rg
Tr
o
Be
O
slo
20
0
67–79 år
80–89 år
Over 90 år
67–79 år (frem)
80–89 år (frem)
Over 90 år (frem)
Serie 1
Kilde: SSB.
Fra rapporten Eldrebølge og desentral byutvikling i Kristiansand.
Byspredning
Demografi
Kristiansand har et tettstedsareal på 445 m²
per innbygger (SSB 2013). Dette er vesentlig
høyere enn de andre storbyene i Norge og gir en
indikasjon på at byen har utfordringer knyttet til
byspredning.
Det er et politisk mål at folk skal kunne få bo i sin bolig lengst
mulig. Det vil derfor være viktig å utvikle byen og bydelene slik
at egenomsorgsevnen optimaliseres. I 2050 må Kristiansand
regne med en tredobling av personer over 90 år og en mer enn
dobling av befolkningen som er 80–89 år. Samtidig reduseres
andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder slik at det vil bli
færre til å betjene de som trenger hjelp. Optimalisering av
egenomsorg reduserer behov for offentlig hjelp og vil dermed
dempe den tiltagende mangel på arbeidskraft som en kan
forvente i forbindelse med eldrebølgen og en mer enn doblet
omsorgstyngde i befolkningen.
8 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Transportmiddelfordeling
vv
100 %
Til fots
Sykkel
90 %
Kollektivt
80 %
Annet
MC/Moped
70 %
Bilpassasjer
Bilfører
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Oslo
Bergen
Trondheim
Stavanger
Kristiansand
Transportmiddelfordeling RVU TØI.
Transport
Kristiansand hadde, i følge den nasjonale reisevaneundersøkelsen, (RVU), 2013/14 en transportmiddelfordeling
der 21 % beveget seg til fots, 10 % med sykkel, 51 % som
bilfører, 8 % som bilpassasjer og 8 % som kollektivtreisende.
Kristiansand har, sammenlignet med de andre storbyene,
høyest sykkelandel, men har også høyest andel av transport
med privatbil.
Bussbruken har økt siden 2009. Størst har økningen vært
fra 2012. I prosent har økningen vært om lag like stor for
metrorutene som de øvrige rutene i Kristiansandsområdet,
om lag 10 %.
målsettingen om at all persontransportvekst i de store byregionene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. I samarbeid
med Vest-Agder fylkeskommune og nabokommunene
arbeides det nå med søknad om bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Bymiljøavtalen vil koordinere statlige,
fylkeskommunale og kommunale tiltak og planer for å
håndtere fremtidig transportbehov og styrke. Basert på
statlige føringer vil arealpolitikken bli en avgjørende faktor
for å få god uttelling i konkurransen om de statlige pengene.
En mer detaljert fremstilling av transportmiddelfordeling
og bymiljøavtale er beskrevet i eget vedlegg.
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 2014–2023
foreslår helhetlige bymiljøavtaler som virkemiddel for å nå
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 9
Næringslivet i Kristiansand
Kristiansand har et variert og svært internasjonalt
og konkurransedyktig næringsliv. Flest sysselsatte i
Kristiansand finner vi innen helse og sosialtjenester,
industri og varehandel. I Vest-Agder har sysselsettingsveksten perioden 2008–13 vært størst innen helse og
sosial, bygg og anlegg, undervisning og offentlig
administrasjon. Fordelingen mellom sysselsatte i
offentlige og private virksomheter er rundt
landsgjennomsnittet (2015).
Kristiansand hadde en kraftig sysselsettingsvekst i
kategorien maskinindustri fra 2004-2014, mens andre
industrigrener gikk noe tilbake. Veksten var i hovedsak
knyttet til veksten i oljeutstyrsklyngen NODE der boreteknologi står sentralt. Denne næringens utvikling var
ekstraordinær sterk med tilhørende store positive ringvirkninger for andre næringer i regionen. Siden høsten
2014 har markedssituasjonen endret seg kraftig for
leverandørbedriftene i NODE klyngen. Prisen på olje
er presset kraftig ned noe som igjen har ført til stans
av mange nye prosjekter i hele verden. Liten eller ingen
etterspørsel har gitt store utfordringer og kraftig nedbemanning i lokale virksomheter. I følge SSB tyder mye
på at de samlede investeringer innen olje-virksomheten
vil falle ytterligere fremover særlig innen drift og leting.
Dette kan ramme vår lokale klynge ytterligere.
Prosessindustrien (metaller og materialer) er fortsatt
sterk i regionen. Den hadde en langt mer positiv utvikling
enn i landet for øvrig i perioden 2008–13. Den sterke
dollaren siden høsten 2014, har imidlertid bidratt til å
presse råvareprisene ned særlig innen aluminium og
nikkel der det synes å være et tilbudsoverskudd. Siste 5 år
har for eksempel prisene på nikkel blitt redusert til under
halvparten. Likevel har lokal industri klart å beholde sin
posisjon på verdensmarkedet. Samlet sett har nivået på
industrisysselsetting på Agder vært vesentlig høyere enn
i landet for øvrig de senere årene. Kristiansand og Agder
trenger likevel en fornyelse av næringsstrukturen.
Varehandelen i landsdelen er konsentrert i og rundt
Kristiansand, og har de siste to årene holdt seg stabil.
På sonenivå har Sørlandsparken hatt størst vekst siden
2009. Omsetningen i Vågsbygd og Kristiansand sentrum
har sunket i samme periode. Kristiansand sentrum hadde
en negativ vekst på 0,1 % i 2015 mens Lillesand og
Sørlandsparken hadde størst vekst med 6,7 % og 4,4 %.
Endringer i rammebetingelser, reduksjon i prisen for
fornybar energi, desentralisert energiproduksjon og andre
forhold er i ferd med å endre energimarkedet radikalt. Selv
om verden vil trenge olje i mange år fremover, vil bedrifter
som baserer seg på fossilt brennstoff og utstyr til dette
markedet møte usikre tider.
Kristiansand er vertsby for Universitetet i Agder. UiA har
en viktig betydning for arbeidslivet og utvikling av kunnskap
og kompetanse. Erfaringer viser at regioner med universitet
og høgskoler har høyest brutto- og nettoinnflytting samt
høyest utdanningsnivå i befolkningen. Disse regionene har
også den sterkeste sysselsettingsvekst både for de med og
uten høyere utdanning.
Utviklingstrekk
FN med flere har i flere rapporter identifisert noen viktige
trender som påvirker oss:
• Digitalisering (robotisering og automatisering) vil gi
store endringer for alle sektorer og deler av samfunnet.
Entreprenørskap er et vekstfenomen i hele verden.
• Den globale markedsplassen og økonomisk makt
endres med nye handelsmønstre.
• Ny politikkutforming gir økt vekt på fornybar energi.
Det betyr også energieffektivisering og stor vekt
på innovasjon.
• Demografisk utvikling og ny teknologi knyttet til helse
og velferd.
Varehandel, transport og overnatting har også hatt
positiv utvikling.
10 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Utviklings- og planprosesser
Planområde havneområde nord, Kongsgård – Vige med blå markering.
I dette kapittelet beskrives utviklings- og planprosesser
som i tillegg til kommuneplanen har stor betydning for
Kristiansands videre utvikling.
omhandler videreutvikling av havneområde hvor også ny
containerterminal inngår.
Utvikling av Kvadraturen og Vestre havn
Havneutvikling
Kristiansand havn eier og drifter i dag; fergeterminal,
containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal.
Kristiansand havn preges av store transformasjonsprosesser. Bystyret gjorde i 2013 vedtak om en fremtidig
havnestruktur i Kristiansand som avklares og følges videre
opp i kommunedelplaner.
• Fergehavna skal opprettholdes og videreutvikles mellom
jernbaneområdet og nikkelverket
• Containerhavn flyttes over tid til område øst for byen
(Marvika, Kongsgård og Vige).
• Cruise-kai etableres på sørsiden av Lagmannsholmen.
• Denne flerbrukskaien skal også benyttes til container trafikk til denne delen av havnevirksomheten flyttes.
Formannskapet vedtok i møte 2.mars 2016 at Kristiansand
kommune skal starte arbeid med kommunedelplan for
havneområde nord, Kongsgård – Vige. Kommunedelplanen
I dag bor det rundt 7200 personer i Kvadraturen,
inkludert Eg. Ordfører Harald Furre ønsker seg en
dobling av dette tallet.
– Vi skal ha inn både barnefamilier, studenter, enslige, folk
fra 50+ og oppover og pensjonister i Kvadraturen. Her skal
det være rom for alle og en god miks er med på å skape
dynamikk og liv i sentrum. Så finnes det naturligvis noen
utfordringer. Vi har mange og kompliserte eiendomsforhold
i byen. Vi har bygninger som er bevaringsverdige, andre
er fredet. I tillegg er det er kryssende retningslinjer fra
fylkeskommunen og statlige myndigheter, og ulike politiske
ønsker. Men skal vi få til en utvikling, så må vi tolerere ulike
perspektiver og inngå noen kompromisser, poengterer Furre.
Vestre havn skal over tid utvikles til et attraktivt og urbant
område. I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanarbeid for Vestre havn, er det gjennomført et parallelloppdrag som utreder potensialet for utvikling av dette
området fram mot 2050.
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 11
Utbyggingsområdet vist med antall boeenheter.
Utbyggingspolitikk, bolig- og arealreserver
I kommunens utbyggingspolitikk står overbud av boliger
som en rammebetingelse. Tilbudet er forutsatt å skulle
dekkes gjennom utbygging og tilrettelegging innenfor både
eksisterende og nye byggeområder. Utbyggingsområder
i eller i tilknytning til metroakse og knutepunkt skal
prioriteres. Et variert boligtilbud innenfor alle bydeler
står og sentralt i utbyggingspolitikken.
Fortsatt befolkningsvekst, behov for å endre boligsammensetning, gjeldende utbyggingspolitikken og
utbyggernes forventninger til aktivitet, tilsier at kommunen
fortsatt bør arbeide for at det skal tilrettelegges for et
byggevolum tilsvarende 700–800 boliger per år.
Etablering av flere leiligheter beliggende i tilknytning
til knutepunkt/senterområder og langsmed metroaksen
bør prioriteres.
Oversikt over kommunens utbyggingsområder til
boligformål fremgår av forslag til boligprogram tabell 3.
I regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 og i
kommuneplanen 2011 ble Hamrevann-området tatt inn
som det neste store utbyggingsområdet, etter områder
som allerede lå inne i kommuneplanen fra 2005-2016.
Kommunedelplan for Hamrevann-området som ble vedtatt
av bystyret i juni 2016, omfatter utbyggingsområdet Hamrevann, 10 km øst for Kristiansand sentrum. Planområdet er
til sammen 3627 dekar. Det er avsatt 1765 dekar til
bebyggelse og anlegg. Området har kapasitet på 4100
boenheter (Hamrevann AS sitt anslag). Bestemmelsene
inneholder rekkefølgekrav om at utbygging av planområdet
ikke skal igangsettes før det er dokumentert at det vil bli
etablert et godt busstilbud som skal settes i drift ved
innflytting av første bolig.
12 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Universitetet i Agder. Foto: Anders Martinsen.
Helsebydelen på Eg. Illustrasjon: Juul og Frost arkitekter.
Universitetsbyen
Helsebydelen på Eg
Utviklingsplan 2040 for Universitetsbyen Kristiansand
anbefaler et strategisk byplangrep som vil åpne opp et
nytt urbant felt mellom campus og Kvadraturen. Formålet er
å koble de to bydelene sammen. Utviklingsplanen skisserer
tre adkomstveier av ulik karakter som skal gjøre opplevd
avstand kortere og retningen tydeligere. Campusområdet
omdefineres både i utstrekning og innhold slik at det får
en helt annen rolle som byplanmessig tyngdepunkt og kraftfelt med blant annet muligheter for en fordobling av bygningsmassen på eksisterende campus.Utviklingsplanen viser
hvordan Kristiansands urbane kvaliteter og Kvadraturen
kan styrkes både på kort og lang sikt.
Sørlandet sykehus har i sin utviklingsplan 2030 utredet
sykehusstruktur for Agder. I den forbindelse har Kristiansand
kommune jobbet aktivt for å beholde og styrke et bynært
sykehus med sine 3000 arbeidsplasser og store pasientog publikumstrafikk.
Områdereguleringsplanen for Eg, som ble vedtatt av
bystyret i mai 2016, legger opp til en utvikling av opp til
300.000 m² med helserelaterte virksomheter i området.
Det er videre prioritert bro over Otra og ny kollektivtrase i
planene. Dette skal bidra til en utvikling der arbeidsplassog besøksintensive virksomheter samles nær Kvadraturen
og knytter universitet sykehus og bykjernen bedre sammen.
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 13
Sykkelekspressvei. Illustrasjon: Rambøll.
Sykkelekspressvei
Hovedruten for sykkel er vedtatt i kommuneplanen
2011–2020 som sykkelstamvei fra Sørlandsparken i øst til
Kjoskrysset i vest. Kommunedelplan for sykkelekspressvei
ble vedtatt i bystyret i september 2015.
Revisjon av regional plan for Kristiansandsregionen
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011–2050
omfatter kommunene i Knutepunkt Sørlandet Søgne,
Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand og
Kristiansand. Planen skal revideres når det gjelder
utbyggingsstrategi/prioritering.
Det er et mål med mest mulig hinderfri ferdsel for sykkel
på metroens grunnlinje. Traseen for sykkelekspressveien tar
utgangspunkt i denne.
Sykkelekspressveien har eget felt for gående. Linjeføring for
gående og syklende blir slik bilveier har vært planlagt; mer
jevn fremføring, unngå omveier, ikke for krappe svinger og
ikke for bratte stigninger.
14 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Heading
Parallelloppdrag
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 15
Oppgaver
Kristiansand kommune vil utfordre faggrupper med
noe ulik kompetanse til å lage sine fremtidsbilder av
Kristiansand 2041. Det er valgt to tema – fremtidens
byutviklingsgrep og fremtidens arealbruk og mobilitet.
Det vil bli valgt ut 1-2 team for hvert tema.
En forventer at faggruppene til en viss grad vil overlappe
hverandre i sine besvarelser. Det betyr for eksempel at det
ikke vil være mulig å tenke byplanmessige grep uten
å tenke transport og vise versa.
Forslagene skal visualiseres på en slik måte at de kan
skape engasjement og diskusjon om hvordan byen kan
utvikles i et langsiktig perspektiv.
Sentrale problemstillinger for begge tema vil være:
• Skal Kristiansand utvikles med konsentrasjon mot
sentrale byområder og/eller flere bydels- og lokalsentre
eller utvikles langs prioriterte akser?
• Bør man bygge videre på allerede etablerte strukturer
eller finnes det en annen struktur som bedre vil kunne
ivareta framtidig byutvikling?
• Skal bydels- og områdesentrene utvikles slik at de blir
mer urbane og får vesentlig høyere utnyttelse?
• Hvordan vil teknologi og det grønne skiftet påvirke
byens utvikling?
• Hvordan skal byen utvikles for å bli attraktiv både for
innbyggere, besøkende og næringsliv?
1. Fremtidens byutviklingsgrep
Her vil Kristiansand kommune utfordre fagmiljøer med
evne til å utvikle og Illustrere på en måte som skaper
innlevelsesmuligheter og kan bidra til diskusjon om en
ønsket overordnede byplanmessige grep for Kristiansand
i 2041:
• Hvor skal byen vokse og hvordan skal vi utnytte kvaliteter
for å skape steder med identitet?
• Hvordan blir det å leve, bo og arbeide i Kristiansand?
• Hvordan skal by og bydeler, knutepunkt knytte seg
til transportårer?
• Hvor tette og urbane bør bydelene bli?
• Hvordan skape godt bymiljø og gode steder?
• Hvilke områder skal vernes?
Aktuell faggruppe: Arkitekt, urbanist, landskapsarkitekt
og areal- og transportplanleggere.
2. Fremtidens arealbruk og mobilitet
Her vil Kristiansand kommune utfordre fagmiljøer som
kan gi gode innspill på hvordan arealutvikling, senterstruktur og transportsystem bør være for Kristiansand i
2041. Demografisk utvikling, teknologisk utvikling innen
transport og klimavennlig byutvikling og det å skape
attraktive byer, være sentrale områder som skal belyses.
Sentrale spørsmål:
• Hvordan vil den teknologiske utviklingen innen transport
påvirke byutviklingen?
• Hvor bør virksomheter plasseres?
• Hvilken knutepunktstruktur og senterhierarki vil være
optimal for å løse transportutfordringer som er både
økonomisk og klima/miljømessige bærekraftige.
• Vil fremtidens utfordringer med økt andel eldre med
behov for kommunale tjenester, ha betydning for hvordan
senterstrukturen i byen utvikles?
• Hvordan kan transportsystem og senterstruktur bidra til
at byen blir mer attraktiv for både innbyggere, besøkende
og næringsliv?
Aktuell faggruppe: Transportplanleggere,
samfunnsøkonomer, byplanleggere
16 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Krav til innlevert materiale
Et utvalg av materialet skal presenteres på fire A1 plansjer
egnet for utstilling. I tillegg skal all tekst og illustrasjoner
samles i et A4 eller A3 hefte som leveres i fem eksemplarer.
Materialet skal også leveres i elektronisk format:
• Minnepenn med høyoppløselig pdf av alle plansjer
og A3-mapper.
• Jpeg-format av alle illustrasjoner.
• Word-format av beskrivelse
•PowerPoint-presentasjon
Alle kostnader ved overnevnte materiale inklusive
forsendelse, skal dekkes av deltakende firma/team.
Montering av utstilling vil bli foretatt av oppdragsgiver.
Kristiansand kommune vil kunne bidra med grunnlagsdata og digitale kartgrunnlag uten kostnad.
Fremtidens byutviklingsgrep
Hovedillustrasjonen skal være et perspektiv/fotomontasje
over ett sentrale byutviklingsområde. I tillegg skal det vises
perspektiver eller fotomontasjer i mindre format av andre
sentrale byutviklingsområder som illustrerer både plangrep og
hvordan skape steder med identitet og kvalitet. Videre skal
det i tekst, med kart og illustrasjoner gis begrunnelse for
valgte løsninger.
Fremtidens arealbruk og mobilitet
Hovedillustrasjonen her skal være et oversiktskart som
skal vise en samlet framstilling av senterstruktur, transportsystem, knutepunkter, blågrønne strukturer mv. I tillegg
skal det på plansjene presenteres prinsippskisser og
kortfattet tekst som redegjør for de ulike utviklingsprinsippene og strategier som tenkes lagt til grunn for
den langsiktige byutviklingen.
A4/A3- heftet skal samle all informasjon.
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 17
Gjennomføringen av oppdraget
Faser
Oppstartsseminar
Det gjennomføres et felles endags oppstartsseminar som skal gi en introduksjon til de viktigste
problemstillingene og videre gi deltakerne nødvendig
informasjon og bakgrunnsmateriale for å kunne
gjennomføre parallelloppdraget.
Arbeidsfase 1
Midtsveismøte
Det gjennomføres separate midtveismøte med
teamene. Det forventes at teamene i dette møtet
fremlegger foreløpige analyser og skisser.
Skissene må kunne presenteres for en større gruppe,
men trenger ikke bearbeiding ut over at de kan fungere
som grunnlag for at teamet kan redegjøre for arbeidet
sitt. Møtet vil ha form som en åpen diskusjon mellom
teamene og oppdragsgiver og det vil føres referat
fra midtveismøtet.
Arbeidsfase 2
Sluttseminar
På sluttseminaret presenteres teamenes sluttførte
arbeid. Seminaret vil ha form som en åpen diskusjon
der oppdragsgiver og de andre teamene deltar.
Det føres referat fra seminaret, hvor kommentarene
fra seminaret fremkommer.
Fremdrift
Utlysning av parallelloppdrag på DOFFIN
13.10.2016
Frist for spørsmål knyttet til konkurransen
25.10.2016
Frist for å levere tilbud
03.11.2016
Valg og meddelelse (tentativt)
10.11.2016
Klagefrist (tentativt)
18.11.2016
Oppstartsseminar
22.11.2016
Midtveismøte
13.01.2017
Innlevering
14.02.2017
Sluttseminar med utstilling
Februar 2017
Alle kostnader ved deltakelse på oppstartsseminar,
midtveismøte og sluttseminar dekkes av deltakende
firma/team.
18 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
Vedlegg
Vedlegg med web-link
Regional plan for
Kristiansandsregionen
Kommuneplan 2011–2022
Strategisk næringsplan
Forslag til boligprogram 2017–2020
Transportmiddelfordeling og
bymiljøavtale – Se neste side
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 19
Vedlegg
VEDLEGG: TRANSPORTMIDDELFORDELING OG BYMILJØAVTALE? Kristiansand hadde, i følge den nasjonale reisevaneundersøkelsen, (RVU), 2013/14 en transportmiddelfordeling der 21% beveget seg til fots, 10% med sykkel, 51% som bilfører, 8% som bilpassasjer og 8% som kollektivtreisende. Kristiansand har, sammenlignet med de andre storbyene, høyest sykkelandel, men har også høyest andel av transport med privatbil. Transportmiddelfordeling RVU TØI Bussbruken har økt siden 2009. Størst har økningen vært fra 2012, og i prosent har økningen vært om lag like stor for metrorutene som de øvrige rutene i Kristiansandsområdet, om lag 10 % jf. figur under. Markedsforholdet mellom metroruter og øvrige ruter har vært uendret siden 2012 med 44 % av passasjerene på metrorutene. En viktig årsak til veksten er økte tilskudd til bussdrift fra belønningsmidler fra staten, som har gjort det mulig å øke rutetilbudet. Statistikken viser en viss forskjell i utviklingen for de to rutekategoriene. Metrorutene har hatt vekst hvert år siden 2009, men sterkest fra 2012. Øvrig ruter hadde stagnasjon fra 2010-­‐
2012, for så å vokse før veksten tilsynelatende stoppet opp i 2015. Vekstkurvene faller sammen med innføring av tidsdifferensierte bomtakster. Det er en vedvarende utfordring å tilby forbedringer i busstilbudet, på kvalitativt eller i form av ruteproduksjon, for å både holde på eksisterende kunder og tiltrekke nye kunder. Utvikling antall busspassasjerer 2009-­‐2015 Kristiansandsområdet 2009 2010 2012 2013 2014 2015 Bussmetro* 3 160 888 3 237 120 3 267 823 3 381 113 3 537 232 3 668 264 3 758 184 Andre ruter Kristiansand Sum 4 243 115 4 358 323 4 359 024 4 352 714 4 557 164 4 759 481 4 775 203 7 404 003 7 595 443 7 626 847 7 733 827 8 094 396 8 427 745 8 533 387 2011 Bussmetro = M1/01/A1, M2/D2/A2, M3/D3/A3 Andre ruter Kristiansand = byruter (utenom Bussmetro), forstadsruter (Vennesla, Søgne, Songdalen), skoleruter (betalende passasjerer) Figur. Utvikling i antall busspassasjerer i Kristiansandsområdet sammenlignet med 2012
1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 2009 2010 2011 2012 Bussmetro 2013 2014 2015 Andre ruter Krisnansand Sykkeltrafikken, basert på statistikk fra E 18 Vesterveien, viste en økning på 16 % i perioden 2004-­‐2008. Sykkeltrafikken stagnerte i 2009, men har økt igjen i 2010 og 2011. I perioden 2009-­‐2011 har økningen vært 3,5 %. Statistikken for sykkeltrafikken er ustabil, men det arbeides med forbedringer. Bedre statistikk er viktig for å kunne måle effekten av vedtatt politikk/ gjennomførte tiltak. Sykkelpassereringer per dag
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vestervegen 898 924 928 843 885 949 866 Oddernesbroa 1198 1389 1412 I den første belønningsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen var målsettingen at veksten i biltrafikken på innfartsårene til Kristiansand skulle stoppes fra og med 2010. Og videre at rushtidstrafikken skulle reduseres med 5 % innen 2012, sammenlignet med 2008. Statistikken viste at biltrafikken ble redusert med 1,4 % fra 2009-­‐2011. Rushtidstrafikk ble redusert med 1,1 % fra 2008-­‐2011. I 2013 ble det inngått en ny belønningsavtale for årene 2013-­‐2016, og i september 2013 ble bomtakstene i bomringen tidsdifferensiert. Målsettingen i gjeldene belønningsavtale er at personbiltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden. Sammenlignet med referanseåret 2012 var trafikken over døgnet redusert med 0,92 % og rushtrafikken redusert med 3,02 % ved utgangen av 2015. Ved å se begge belønningsavtalene i sammenheng har målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken blitt oppfylt siden 2008. OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 21
Statistikken viser at det nå er tilløp til trafikkøkning siste år, dette kommenteres etter tabellen.
Tabell. Utvikling i passeringer i bomstasjonene, alle passeringer hele døgnet og passeringer i
rushtidsperiodene.
2011 2012 2013 2014 2015 2014-­‐2015 Alle passeringer I rushtidene 2012-­‐
2015 18 598 193 18 819 282 18681 482 18 469 230 18 646 756 0,96 % -­‐0,92 % 5 927 394 5 790 425 5 726 729 5 748 430 0,38 % -­‐3,02 % De siste oppdaterte trafikktallene er per april 2016. Figuren under viser passeringsstatistikk for de fire første månedene årene 2011-­‐2016. Fortsatt er trafikken lavere enn referanseåret 2012, men en svak økning i totaltrafikken kan observeres. Det har vært en klar og vedvarende nedgang i trafikken for biler med fossilt drivstoff mens andelen el-­‐biler har økt. Det er rimelig å tolke figuren slik at økning i el-­‐biler står for noe av veksten i totaltrafikken. Det er likevel ikke grunnlag for å si at uten el-­‐biler ville trafikkutviklingen fulgt linjen «Ex El-­‐bil». Per april 2016 utgjorde el-­‐biler 5,6 % av alle passeringer i bomstasjonene, mot 1,5% i april 2014. Figur Utvikling i antall passeringer i bomstasjonene for månedene januar-april, 2011-2016.
Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan 2014-­‐2023 foreslår helhetlige bymiljøavtaler som virkemiddel for å nå målsettingen om at all persontransportvekst i de store byregionene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. I samarbeid med Vest-­‐Agder fylkeskommune og nabokommunene arbeides det nå med søknad om bymiljøavtale for Kristiansandsregionen. Bymiljøavtalen vil koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale tiltak og planer for å håndtere fremtidig transportbehov og styrke Kristiansand som regionens transportknutepunkt innenfor rammen av målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. En vesentlig utfordring er å sikre statlig medfinansiering i tillegg til bominntekter, kommunale og fylkeskommunale bidrag. I tillegg blir det viktig å svare på statens utfordring knyttet til arealpolitikken som trafikkbegrensende virkemiddel. Basert på statlige dokumenter og uttalelser vil arealpolitikken bli en avgjørende faktor for å få god uttelling i konkurransen om de statlige pengene. Det legges opp til lokal politisk behandling av prinsippvedtak om bruk av bompenger i en bymiljøavtale høste 2016. Prinsippvedtaket er nødvendig for å komme en forhandlingsposisjon med staten. 22 | OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041
OPPGAVEPROGRAM FOR PARALLELLOPPDRAG - KRISTIANSAND 2041 | 23
Tress Design | www.tressdesign.no
Forsideillustrasjon: Dots/A-lab for Kanalbyen AS.
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Tlf: 38 07 50 00
www.kristiansand.kommune.no