Møtereferat Arbeidsområde/Prosjekt: Adhoc

Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt:
Adhoc-utvalg for E18 og Spikkestad-korridoren
Referat fra Spikkestadutvalg 7. november 2016
Dato/tid
: 7.11.2016
Sted
: Asker rådhus
Deltagere fra Asker kommune:
Fra Røyken kommune:
Fra Hurum kommune:
Tilhører:
kl. 8.30-10.00
Leif Frode Onarheim, Anders Utne, Lene Conradi, Jostein Tellnes, Ole
Jacob Johansen, Lars Bjerke, Elisabeth Løvseth, Toril Skovli
Eva Noren Eriksen, Roar Skyrseth, Elisabeth Holter-Schøyen, Jan
Syrstad, Børre Pettersen, Per Morstad, Jan Erik Lindøe
Monica Vee Brattlie
Njål Vikdal
Forfall
: Ole Jacob Johansen, Jon Bakkerud, Tor Arne Midtbø
Referent
: Toril Skovli
Kopi
: Ragnar Sand Fuglum
L.nr./Saknr./Arkivkode
10622816/151347/113 Q
Sted
Asker
Dato
21.11.2016
1. Godkjenning av referat fra 5.9.2016
Referatet godkjennes og legges ut på utvalgets nettside.
2. Orienteringssaker:
a) Rådmannsmøte med JBV 13. oktober 2016:
Atkinsrapporten sendes Jernbaneverket med anmodning om uttalelse, Asker kommune
ansvarlig
b) City Link, møte 3. november 2016:
City Link skal utarbeide et notat til bruk i politisk påvirkningsarbeid. Grenbanene har en viktig
rolle for godstransport, oppgraderinger er nødvendig for at gods på bane ikke skal flyttes over
på lastebiler. Både InterCity og grenbane-utviklingen er avhengig av ny Oslotunnel. Innspill til
NTP om grenbanenes opprustningsbehov bør sendes innen 2016. CityLink anbefaler at alle
gruppelederne formidler følgende formulering til sine sentrale organisasjoner: «Parallelt med
utvikling av ytre IC er utredning og utbygging av grenbanene nødvendig for å skape en mer
integrert bo-, arbeids- og serviceregion rundt Oslo»
c) Notat om kommuneplaner og samferdsel ble behandlet i Fellesnemda 28.10.2016 med følgende
vedtak:
1. Fellesnemnda tar saken til orientering
2. Vedlagte notat om FN bærekraftsmål tas med i utformingen av kommuneplan og
planstrategien for nye Asker
3. Vedlagte notat om samferdsel tas med i utformingen av kommuneplan og planstrategi for
nye Asker
De kommunale planstrategiene behandles i disse dager i hver kommune. Disse gir føringer for
revisjon av de respektive kommuneplanene. Det bør vurderes om kommunene i sine respektive
planstrategier skal legge opp til en begrenset rullering, da man nå er i en konsolideringsfase som
følge av kommunereformen.
Det skal avholdes en felles politisk workshop i januar.
2
Spørsmålet om opprettelse av felles samferdselsutvalg vil bli fremmes som separat sak i løpet av
våren 2017.
d) Ruters Trafikkplan vest 2016:
Ruter har vurdert tre ulike prinsipper for fremtidig busstilbud, og anbefaler alternativet som
baseres på mating til knutepunkt med effektive overganger mellom buss og tog. Det lokale
tilbudet styrkes, mens antall direkteruter til Oslo reduseres. Hurtigbåt Slemmestad-Vollen-Oslo
fjernes.
Lenke til kortutgave av Trafikkplan vest: https://ruter.no/om-ruter/rapporter-planer-prosjekter/
Spikkestadutvalget sender uttalelse til Akershus fylkeskommune med kopi til Ruter, Brakar og
Buskerud fylkeskommune. Administrasjonen sender utkast til tekst pr e-post.
3. Oppfølgingssaker
Trafikktellinger på Rv23, Slemmestadveien og Røykenveien i forbindelse med gratis Oslofjordtunnel.
Det er vanskelig å oppnå kontakt med vegvesenet, Jan Erik Lindøe purrer igjen, både region sør og øst.
Begge regioner inviteres til møte på nyåret, med tema trafikkbelastning og overordnet transportanalyse.
4. Orienteringer om aktuelle saker i kommunene
Røyken kommune:
Områdeplan for Slemmestad er på høring.
Kommunens budsjettforslag inneholder 61 mill til vei.
Kommunen har avtalt møte med Buskerud fylkeskommune for å diskutere finansiering og realisering av
oppgradering av Rustadveien, for å tilrettelegge for busstransport mellom Slemmestad og Heggedal.
Seminar «Plussbyen Slemmestad» avholdes 9. november.
Hurum kommune:
Stenging av Elgskautunnelen er problematisk.
Buss på Rv23 med tilknytning til Sætre er ønskelig.
Oslofjordtunnelen: løsning forventes besluttet i NTP 2018-2029.
Asker kommune:
Pendlerparkering: kommunale parkeringsplasser i Asker sentrum likestiller alle brukerne, dagsavgift
innføres. Pendlerparkering ved båtbrygga i Vollen blir foreløpig gratis. Bilkjøring til Vollen skaper
fremkommelighetsproblemer for buss på Slemmestadveien. Kan man tilrettelegge/ oppfordre flere til å
sykle og ta buss til båten?
Slemmestadveien: har generelt fremkommelighetsproblemer, noe som rammer lokalsamfunnet,
skolebarn og bussfremkommelighet.
Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei: behandles av kommunestyret 8. november.
Neste steg er regulering, finansiering må sikres gjennom NTP 2018-2029. E18-utvalget jobber
kontinuerlig mot sentrale politikere.
El-ferge: produsent og driver inviteres til neste møte. Røyken kommune ansvarlig.
5. Møteplan 2017
Forslag: 13. februar i Røyken rådhus, 3. april i Asker rådhus
Vedlegg:
1. Saksfremlegg og protokoll, tema kommuneplanrullering og samferdsel, fra Fellesnemdas møte
28.10.2016
2. Svarbrev fra Statens vegvesen region øst vedrørende transportanalyse
3. Svarbrev fra Statens vegvesen region sør vedrørende trafikkbelastning
Asker kommune
Side 2
Saksframlegg
Saksbehandler:
Saksnr.:
Tor Arne Midtbø
16/10
Behandles av:
Fellesnemnda
Forberedelser til kommuneplan og planstrategi for nye Asker
Rådmannens forslag til
v e d t a k:
1. Fellesnemnda tar saken til orientering
2. Vedlagt notat om FNs Bærekraftsmål tas med i utformingen av
kommuneplan og planstrategien for nye Asker
3. Vedlagt notat om samferdsel tas med i utformingen av kommuneplan og
planstrategi for nye Asker
1.
Sammendrag og konklusjon
Med bakgrunn i bestilling fra Fellesnemnda den 30. september har rådmennene i
Asker, Hurum og Røyken utarbeidet notater om FNs Bærekraftsmål og om areal og
samferdsel.
Notatet om FNs Bærekraftsmål gir en introduksjon til FNs arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Notatet om areal- og samferdselsstrategi er basert på vedtatt intensjonsavtale, samt
nasjonale og regionale føringer.
Notatene omhandler også forslag til hvordan fellesnemda kan legge opp en prosess
der disse temaer tas opp til politisk diskusjon i regi av fellesnemda.
2.
Bakgrunn for saken
I fellesnemndas møte 30.september 2016, ble det under punktet Orienteringer fra
rådmennene, gjort rede for at det kunne være aktuelt for nye Asker kommune å
vurdere å tilslutte seg FNs bærekraftsmål, som rammeverk for samfunnsutvikling og
kommuneplanen. Det ble samtidig redegjort for behovet for en helhetlig tilnærming til
utfordringer knyttet til transport og samferdsel i den nye kommunen.
Nemnda besluttet å be om at det legges frem et notat til nemndas møte 28.oktober
med et forslag til en mulig prosess som har til hensikt å vurdere å legge
bærekraftsmålene til grunn i utforming av den nye kommunens strategidokumenter.
Fellesnemnda ba samtidig rådmennene i Asker, Hurum og Røyken utarbeide et notat
om areal og samferdsel. Notatet omhandler forslag til hvordan de tre kommunene kan
arbeide aktivt og målrettet med areal- og samferdselsspørsmål frem til
kommunesammenslåingen i 2020. Notatet belyser også spørsmålet om hvordan
dagens «Spikkestad-utvalg» bør videreføres.
3.
Tidligere behandling
Saken har ikke tidligere vært behandlet.
4.
Rådmannens vurderinger
Rådmannen viser til vedlagte notater av 19.10.2016, vedlegg 1 FNs Bærekraftsmål,
og vedlegg 2: Areal og- Samferdselsstrategi for «Nye Asker kommune».
Rådmannens faglige tilnærming til temaene er beskrevet i de to notatene.
Rådmannen anbefaler at fellesnemda innledningsvis tar initiativ til politisk workshop
der tilnærming til temaene blir nærmere avklart. Det blir særlig viktig å avstemme
arbeidet i fellesnemda i de respektive tre kommuner.
En særlig utfordring knytter seg til samferdselssituasjonen i de tre kommuner.
Dagens «Spikkestad-utvalg» som har et avgrenset mandat, og en begrenset politisk
representasjon, kan eventuelt avvikles og erstattes med et nytt Areal- og
samfedselsutvalg for alle de tre kommuner. Et slikt utvalg vil ha en virketid fram til
nye Asker er etablert i 2020.
Dette må vurderes nærmere politisk, drøftes i Spikkestadutvalget og evt. fremmes
som en ordinær politisk sak om endringer av mandat og sammensetning i de 3
kommunene.
Rådmannen anbefaler samtidig at de tre kommuner i inneværende valgperiode søker
å begrense omfanget av revisjon av overordnede planer og strategier, med spesiell
hevisning til eventelle kommuneplanrevisjoner. Samtidig må de endringer som gjøres,
være i samsvar med intensjonsavtalen, og de bør rette seg inn mot de føringer som
ligger i vedlegg 1 og 2 til denne sak.
Lars Bjerke
Rådmann i Asker
kommune
Lars J. Tveit
Rådmann i Hurum
kommune
Per Morstad
Rådmann i Røyken
Kommune
Vedlegg:
1.
2.
Notat om FNs bærekraftmål
Notat om Samferdsel
2
Vedlegg 1 til sak 16/10
NOTAT 19.10.2016
FN´s Bærekraftmål
Bakgrunn for notatet
I nemndas møte 30.september 2016, ble det under punktet Orienteringer fra rådmennene, gjort rede
for at det kunne være aktuelt for nye Asker kommune å vurdere å tilslutte seg FN’s bærekraftmål,
som rammeverk for samfunnsutvikling og kommuneplanen.
Nemnda besluttet å be om at det legges frem et notat til nemndas møte 28.oktober med et forslag til
en mulig prosess som har til hensikt å vurdere å legge bærekraftmålene til grunn i utforming av den
nye kommunens strategidokumenter.
Notatet gir en introduksjon til FN’s bærekraftmål - og det fremmes forslag til prosess for nemnda i
forbindelse med oppstart av arbeidet.
Om FN’s bærekraftmål
FN-sambandets nettsider:
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i
arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med
innspill i prosessen.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten
å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre
dimensjonene i bærekraftig utvikling:
1) Klima og miljø
2) Økonomi
3) Sosiale forhold
Fristen for å nå Tusenårsmålene gikk ut ved årsskiftet 2015-2016. Tusenårsmålene har ført til
stor framgang i arbeidet med fattigdomsbekjempelse. Samtidig har de blitt kritisert for kun å
adressere symptomer, og ikke årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Denne
kritikken svarer bærekraftmålene på.
I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de
rike. Det betyr at bærekraftmålene vil ha innvirkning på norsk politikk. Mange av målene er
allerede oppfylt i Norge, men ikke alle. Norge må lage en nasjonal plan som skal sikre at
målene gjennomføres i Norge.
FNs 17 bærekraftsmål
Mål 1.
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Mål 2.
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig
landbruk
Mål 3.
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Mål 4.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
læring for alle
Mål 5.
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Mål 6.
alle
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for
Mål 7.
for alle
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 8.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle
Mål 9.
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og
bidra til innovasjon
Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land
Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige
Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig
utvikling
Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse
samt stanse tap av artsmangfold
Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer
Mål 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig
utvikling
FNs bærekraftsmål er tatt inn som et eget kapittel i statsbudsjettet for 2017 og er behandlet
i proposisjonene fra alle ansvarlige departement.
Rådmannens forslag til prosess
De tre kommunene skal i løpet av høsten 2016 fastsette den respektive kommunes planstrategi for
perioden 2016-2019, inklusive en vurdering av event. revisjon av kommuneplanen.
Det legges opp til at alle tre kommuner får egen planstrategi til behandling i kommunestyrene 8.
november. I rådmennenes innstilling til den politiske behandling legges det i alle de tre kommunene
opp til en gradvis koordinering av det overordnede plan- og strategiarbeidet i regi av
interimstyret/fellesnemda inn mot ny kommune i 2020.
Dette gir de tre kommunene anledning til å vurdere nye og aktuelle mål, strategier og planbehov – og
eventuelt om FN’s bærekraftmål vil være et aktuelt rammeverk for nye Askers kommuneplan .
Behovet for å samordne de tre kommunenes planprosesser er initiert og påpekt, som en opplagt
følge av å forberede sammenslåingsprosessene og strategidokumentene. Arbeidet med å koordinere
planprosessene fra administrasjonens side er allerede i gang.
I den vedtatte intensjonsavtalen som ligger til grunn for sammenslåing av de tre kommunene, er det
angitt flere punkter som er relevante sett i sammenheng med FN’s bærekraftmål. Dette gjelder
særlig punkt 9 Samfunn og samfunnsutvikling som omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
Kommunen som regional aktør
Vekst
Næringsutvikling
Klimapolitikk og samferdsel
Bolig og areal
Samfunnsansvar
Folkehelse
Når det gjelder vurdering av FN’s bærekrafsmål, foreslås at det at nemnda inviterer til workshop
medio januar/februar 2017. Her vil man ha en gjennomgang av bærekraftmålene, relatere disse til
kommunenes egne mål og strategier, regionale og nasjonale føringer, også i relasjon til våre
nærmeste samarbeidsparter; nabokommunene. Her vil man kunne drøfte bærekraftmålenes
relevans for nye Asker, sett i forhold til overordnede mål, rammeverk og metodisk tilnærming, bl.a. i
kommuneplansammenheng.
Videre vil det kunne vurderes en hensiktsmessig organisering av arbeidet, som ivaretar politiske og
administrative beslutningsprosesser i nåværende kommunestruktur.
Notat: Fellesnemnda 28.10.2016
Areal og- Samferdselsstrategi for Nye Asker kommune
Med bakgrunn i bestilling fra Fellesnemnda den 30. september har rådmennene i Asker,
Hurum og Røyken utarbeidet notat om areal og samferdsel. Notatet omhandler forslag til
hvordan de tre kommunene kan arbeide aktivt og målrettet med areal og samferdsel frem til
kommunesammenslåingen i 2020.
Kommunene utarbeider i disse dager kommunale planstrategi dokument. I tillegg til
planstrategien utarbeides et planprogram for revisjon av kommuneplanene. Planstrategien
skal gi føring og retning for rullering av kommuneplanene. Herunder hva en skal en legge
vekt på i arealpolitikken og samfunnsutviklingen i kommende planperiode.
I de kommunale planstrategiene er samferdsel et viktig overordnet tema for alle
kommunene. Arealutvikling er en viktig premiss for all samferdselsplanlegging og må
vektlegges i den nye kommunen som et overordnet tema. Rådmennene mener det vil være
viktig at en ikke kun lager en samferdselsstrategi men tar med arealutviklingen i dette bilde
og utarbeider en felles areal og samferdselsstrategi. Strategien skal fokusere spesielt på å
løfte frem felles utfordringer på dette området i den nye kommunen for å styrke vår posisjon
overfor overordnede myndigheter samt kunne prioritere de viktigste tiltakene for miljø, vekst
og utvikling i årene som kommer. Strategien brukes til gode innspill i pågående prioriteringsprosesser for samferdselstiltak i den nye kommunen, til Nasjonal transportplan, fylkenes ATP
og kollektivplaner og Oslopakkene. Strateginotatet vil også gi politiske føringer for det
foreslåtte areal og samferdselsutvalget. Notatet bygger på intensjonsavtalen og nasjonale/
regionale føringer og retningslinjer, blant annet ATP for Oslo og Akershus. Notatet kan
oppfattes som en videreføring av Spikkestadutvalgets arbeid.
Intensjonsavtalen:
I intensjonsavtalen mellom kommunene står det i kapitel 9,4 følgende om
Klimapolitikk og samferdsel
Den nye kommunen skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk. Dette skal prege
kommuneorganisasjonen, sivilsamfunnet og alle samfunnsutviklingsområder.
a) Gode klimavennlige transportløsninger er viktig for å gjøre kommunen attraktiv for nye
innbyggere og for næringslivet. Den nye kommunen skal satse på fremtidsrettet og
miljøvennlig samferdsel, som bygger kommunen sammen og bidrar til gode
transportløsninger internt i kommunen og langs de viktigste pendleraksene. Både buss, bane
og vannveien som transportåre må prioriteres, for å sikre gode tilbud i hele den nye
kommunen.
b) Den nye kommunen vil jobbe for å bruke av Oslofjorden for å løse trafikkutfordringer i Oslo
og Akershus på ei rask, effektiv og miljøvennlig måte. Oslofjorden kan bli et miljøvennlig
kollektivfelt med elektriske hurtigbåter uten utslipp. Og det vil ikke kreve kostbare
utbygginger i et allerede overbelasta vegnett rundt hovedstaden.
c) Den nye kommunen vil aktivt medvirke i gjennomføring av et pilotprosjekt for grønne
maritime løsninger slik at nødvending infrastruktur kan etableres. (Det pågår et forprosjekt for
etablering av El-ferje i Oslofjorden. Ny miljøteknologi i form av elektriske hurtigbåter er under
utvikling og det kommer bedre skrog som i større grad tåler is i Oslofjorden. El ferger vil korte
ned pendleravstanden, føre pendlere over fra bil til kollektivreiser, redusere belastningen på
veiene, redusere utslipp av klimagasser fra transportsektoren og bidra til næringsutvikling
innenfor maritim sektor. Se sluttrapport til Enova, prosjektnummer 15/706.) Den nye
miljøvennlige ruten søkes etablert mellom Sætre, Slemmestad, Vollen og Aker brygge.↑
Og videre i kapitel 9,5 følgende om
Bolig og areal
a) Kommunen skal ha et mangfoldig boligtilbud, med variasjon i pris, størrelse og boligtype,
med vekt på bokvalitet, tilgjengelighet, livsløpsstandard/universell utforming, miljø- og energi.
b) Arealutnyttelse og transportsystem skal samordnes, basert på kollektivtilbud, sykkel og
gange, tilrettelagt for miljø- og klimavennlig atferd. (Se vedlegg D: Samordnet bolig-, arealog transportutvikling.)
Overnevnte punkter fra Intensjonsavtalen er svært viktige premisser for å bygge den nye
kommunen. Rådmennene mener at hvis en skal lykkes med omstillingsarbeidet må en starte
tidlig med å legge en plan for å imøtekomme de forventninger som er lagt til grunn i
Intensjonsavtalen.
Kommuneplaner:
Alle kommuner har relativt nylig rullerte kommuneplaner som bygger opp om videre stedsog arealutviklingen i årene som kommer. Alle kommuner har lagt til grunn nye areal for bolig
og næring, men med litt ulik veksttakt. Summerer man opp tallene for arealreserver i
kommuneplanene ligger det inne langt mer areal enn reelt behov for de nærmeste 10-12
årene. Det er strengt tatt ikke behov for å legge inn nye arealer i kommuneplanene før etter
2020.
De kommunale planstrategiene behandles i disse dager i hver kommune. Disse gir føringer
for revisjon av de respektive kommuneplanene. Med bakgrunn i dette bør det vurderes om
kommunene i sine respektive planstrategier skal legge opp til en begrenset rullering, da man
nå er i en konsolideringsfase som følge av kommunereformen.
Alle strategier har lagt til grunn at Iverksetting av kommunal planstrategi for XX
kommune 2016-2020 skal være i henhold til mandat etc. som blir gitt av
interimstyret/fellesnemda for nye Asker kommune.
I konsolideringsfaser blir det viktig å etablere et felles planteknisk kartgrunnlag for de tre
kommunene. Dette anses å være en administrativ oppgave.
Areal- og samferdselsutvikling i nye Asker kommune må forholde seg til de regionale
planene som er vedtatt og er under arbeid. Her nevnes ATP Osloregionen, Regional plan for
Oslo og Akershus og ATP for Buskerud. Videre må en forholde seg til utredninger som
utføres nå, som Transportutredning for Spikkestadkorridoren i regi av Buskerud og Akershus
fylker, mobilitetsstrategi vest (Akershus fylkeskommune) og planlagte
reisevaneundersøkelse for Asker, Røyken og Hurum. I tillegg skal de statlige planretningslinjer følges.
I intensjonsavtalen legges det stor vekt på stedsutviklingen i den nye kommunen. Det er
derfor behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag knyttet til areal- og tettstedsutviklingen. Det
anbefales utarbeidet en areal og tettstedsanalyse for den nye kommunen. Den må blant
annet inneholde temaene bosatte, arbeidsplasser, transporttilbud, offentlige og private
servicetilbud, skoler etc
Følgende utredningsbehov er identifisert:
- Reisevaneundersøkelse med påfølgende analyser for Røyken, Hurum, Asker og Lier og
Bærum. Bør gjennomføres i 2017
- Areal og tettstedsanalyse for de definerte tettstedene for den nye kommunen, jfr
intensjonsavtalens kartvedlegg. Kan igangsettes i 2017
Ellers anbefales at Spikkestadutvalget erstattes med et felles Samferdselsutvalg og lett
rullering for kommuneplan.
Organisering og mandat:
Utarbeidelse av en felles areal – og samferdselsstrategi vil kreve en hensiktsmessig politisk
og administrativ organisering.
Asker og Røyken har siden 2008 hatt en samferdselspolitisk utvalg i «Spikkestadutvalget».
Her har sentrale politiske representanter fra kommunene påvirket samferdselsutfordringer
mellom kommune og fylkesgrense og en har en høstet gode erfaringer med å utarbeide
grunnlagsinformasjon og utøve påvirkning til sentrale beslutningstakere på samferdselsområdet.
Rådmennene mener at utvalget nå legges ned og et nytt felles areal og samferdselsutvalg
opprettes med 3 folkevalgte representanter fra hver kommune. Det utarbeides et mandat for
utvalget som godkjennes i de respektive kommunestyrer. Mandatet må inneholde føringer fra
Intensjonsavtalen og gjerne fra Spikkestadutvalget (se vedlegg).
Administrasjonene fra de tre kommunene må være representert i utvalgets sekretariat.
Ressurser:
Utarbeidelse av areal og samferdselsstrategien vil kreve betydelige ressurser i 2017, både
økonomisk og bemanningsmessig.
Konklusjoner:
Rådmennene mener det er viktig å koordinere kommunens areal og samferdselsutfordringer
nå og ikke etter at en har slått seg sammen i 2020. Arbeidet bør innrettes mot at det
utarbeides en felles areal- og samferdselsstrategi for senere å utarbeide en handlingsplan.
Arbeid med felles kommuneplan må vurderes startet opp rundt 2018/2019. Ut fra overnevnte
anbefaler rådmennene følgende aksjoner:
•
•
Rådmennene anbefaler at fellesnemda innledningsvis tar initiativ til politisk workshop
der tilnærming til temaene blir nærmere avklart. Det blir særlig viktig å avstemme
arbeidet i fellesnemda i de respektive tre kommuner.
En særlig utfordring knytter seg til samferdselssituasjonen i de tre kommuner. Dagens
«Spikkestad-utvalg» som har et avgrenset mandat, og en begrenset politisk
representasjon, bør avvikles og erstattes med et nytt Areal- og samfedselsutvalg for
alle de tre kommuner. Utvalget vil ha en virketid fram til nye Asker er etablert i 2020.
Utvalgets hovedoppgave blir å utarbeide en Areal- og samferdselsstrategi for nye
Asker kommune.
•
Rådmennene anbefaler samtidig at de tre kommuner i inneværende valgperiode
begrenser omfanget av revisjon av overordnede planer og strategier, med spesiell
henvisning til eventuelle kommuneplanrevisjoner. Samtidig må de endringer som
gjøres, være i samsvar med intensjonsavtalen.
Vedlegg:
Administrasjonene vil komme tilbake og utdype de ulike temaene i det videre arbeid,
eksempelvis i en workshop.
Intensjonsavtalen, vedlegg D Samordnet bolig, areal og transportutvikling https://www.asker.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk/kommunereformen/intensj
onsavtale/vedlegg-d.pdf
Statlig planretningslinje - http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Plan--ogbygningsloven/Statlige-planretningslinjer/
Regional plan for Akershus - http://plansamarbeidet.no/filetype/endelig_planforslag/
Akershus sin mobilitetsstrategi - http://www.akershus.no/sok/?q=mobilitetsstrategi
Mandat Spikkestadutvalget - https://www.asker.kommune.no/politikk/politiskstyring/formannskapet/spikkestad-utvalget/
Kommende utredninger:
ATP Buskerud (forventet ferdigstilt våren 2017)
Transportutredning Spikkestadkorridoren (ferdig april 2017)
MØTEPROTOKOLL
Organ:
Dato:
Tid:
Sted:
Under ledelse av:
Fellesnemnda
28.10.2016
08:00 – 10:00
Asker rådhus
Lene Conradi
Tilstede:
Fellesnemndas medlemmer: Lene Conradi (H), Leif Frode
Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (AP), Håvard Vestgren
(H), Børre Pettersen (Ap), Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum
(Ap), Heidi Sorknes (H)
Forfall:
Rebekka Borsch (V)
Tilstede:
Ordfører i Røyken Eva Norén Eriksen(H), rådmann i Asker Lars
Bjerke, rådmann i Hurum Per Morstad, Rådmann i Hurum Lars
Tveit
Innkallingen ble godkjent.
For eventuelt/spørsmål, se avslutningsvis i protokollen.
SAKSKART
Sak
Saksnr.
Innhold
16/04
16/04
Godkjenning av protokollen fra møtet 30.9.2016
16/05
16/05
Fellesnemnda – forslag til møteplan 2017
16/06
16/06
Kommunesammenslåing – Budsjett 2017
16/07
16/07
Kommunikasjonsplan for kommunesammenslåingen - versjon 1.0
16/08
16/08
Kommunevåpen, ordførerkjede og evt andre symboler i nye Asker
kommune
16/09
16/09
Politisk struktur i ulike kommuner - orientering
16/10
16/10
Forberedelser til kommuneplan og planstrategi for nye Asker
Side 1 av 9
organisering, politisk struktur, reglementer, nærdemokratiske
ordninger m.m.
16/10
Forberedelser til kommuneplan og planstrategi for nye Asker
Rådmennenes forslag til
v e d t a k:
1.
Fellesnemnda tar saken til orientering
2.
Vedlagt notat om FN bærekraftsmål tas med i utformingen av kommuneplan
og planstrategien for nye Asker
3.
Vedlagt notat om samferdsel tas med i utformingen av kommuneplan og
planstrategi for nye Asker
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fellesnemnda tar saken til orientering
2. Vedlagt notat om FN bærekraftsmål tas med i utformingen av
kommuneplan og planstrategien for nye Asker
3. Vedlagt notat om samferdsel tas med i utformingen av kommuneplan
og planstrategi for nye Asker
Eventuelt
Innkalling til møtene til fellesnemnda:
Fellesnemndas medlemmer ble enige om at innkalling til fremtidige møter til
fellesnemnda sendes i kopi til ordfører i Røyken, samt alle vara-medlemmene
Felles bo- og arbeidsmarkedsregion
Fellesnemndas medlemmer ga rådmennene oppdrag å utarbeide et notat om
felles bo- og arbeidsmarkedsregion, hvor næringsutvikling og tettstedsutvikling
sees i sammenheng. Notatet legges frem for fellesnemnda før utgangen av 2016.
Prinsipper for hva som skal drøftes i fellesnemnda
Side 8 av 9
Rådmennene fikk i oppdrag å lage et notat med forslag til prinsipper og føringer
for hvilke saker som skal drøftes i fellesnemnda, som legges på høringer i de tre
kommunestyrer, jf. intensjonsavtalen punkt 3.5.
Politireformen sett i lys av nye Asker
Rådmennene ble bedt om å utarbeide et notat med forslag til hvordan man kan
jobbe med problemstillingen knyttet til den pågående politireformen og
kommunereformen. Notatet legges fram for fellesnemnda innen utgangen av
2016.
Felles gruppelederforum
Fellesnemndas medlemmer ble enige om at det holdes et møte for felles
gruppelederforum fredag 16. desember.
Valg av leder og nestleder i felles PSU:
Følgende ble vedtatt:
Leder av felles PSU er Lene W. Conradi (H).
Nestleder av felles PSU er Ivar Granum (AP).
Møteplan for 25.11.2016
Fellesnemndas medlemmer var enige om følgende møteplan for fellesnemndas
møte 25.11.2016:

Kommunikasjonsplan for kommunesammenslåingen

Forberedende arbeid med styringsdokument, ROS-analyser, prosjektplan
og prosjektorganisering\ v Rachel M. Williksen, Deloitte

Samtaler med rådmennene
Rett utskrift:
Alf Harald Holmboe
Side 9 av 9
Statens vegvesen
Røyken kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN
Behandlende enhet:
Saksbehandler/telefon:
Vår referanse:
Region sør
Tine Svensen / 97622366
16/156848-2
Deres referanse:
Vår dato:
15/6127
11.11.2016
Svar på forespørsel om tiltak, vegkapasitet og trafikksikkerhet i forbindelse
me d opphør av bompengeinnkreving Oslofjordtunnelen
Viser til deres brev datert 08.08.2016 i forbindelse med opphør av bompengeinnkrevingen i
Oslofjordtunnelen. Vi beklager vårt sene svar.
I forbindelse med opphør av bompengeinnkrevingen for Oslofjordforbindelsen, ble det gjort
trafikkberegninger i forhold til hva som kunne bli en forventet trafikkøkning på kort sikt (12år), på mellomlang sikt (2-10år) og lang sikt (over 10 år). Beregningene ble gjennomført av
ViaNova Plan og Trafikk AS, og tallene ble som følger:
Periode
Beregnet ÅDT 2016 etter
Beregnet økning i forhold til
fjerning av bompenger
før fjerning
Beregnet ÅDT 2016 før
8.400
fjerning av bompenger
Kort sikt (1-2år)
11.100
2.700
Mellomlang sikt (2-10år)
12.900
4.500
Lang sikt (10år)
14.700
6.300
Trafikkberegningene viser at trafikken gjennom tunnelen vil øke med 32 % på kort sikt (1-2
år). Ut over kort sikt viser beregningene en forventet økning av trafikk på 54 % mellom 2- 10
år etter at bompengeinnkrevingen opphører. På lang sikt (om 10 år) er det forventet en
økning av trafikk på 75 % gjennom tunnelen. Det er ikke sett så mye på utviklingen på rv.23
Dagslett - Linnes, men det kan se ut som om økningen som følge av fjerning av bommen på
Måna, ligger i størrelsesorden 5-10 % i tillegg til generell trafikkvekst.
I forbindelse med at bompengeinnkrevingen opphører er det også forventet økt trafikk på
det tilstøtende vegnettet. Med økt trafikk øker hyppigheten av hendelser i tunnelen og på
Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL
Telefon: 02030
Kontoradresse
Faktur aadresse
fir [email protected]
Tollbugata 2
3044 DRAMMEN
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
Or g.nr: 971032081
9815 Vadsø
2
det omkringliggende vegnettet. Nå vurderes ulike tiltak for å k unne begrense konsekvensene
av den forventede trafikkøkningen.
Etter opphøret av bompengeinnkrevingen har det blitt gjort fortløpende registreringer av
trafikkutviklingen. Disse viser at trafikkveksten økte med ca. 20 prosent i september
sammenlignet med samme periode i fjor. Statens vegvesen følger utviklingen tett framover,
samtidig som det utarbeides en risikoanalyse for trafikken gjennom Oslofjordtunnelen.
Analysen vil kartlegge risikobildet for Rv 23, og tilstøtende vegnett. Vi ønsker svar på hva
som er risikoen for hendelser, og type hendelser, i Oslofjordtunnelen.
Vegvesenet ønsker også å se på hva som kan være av risiko for nærliggende vegnett når
Oslofjordtunnelen er stengt. I september var tunnelen stengt 18 ganger, inkludert planlagte
og uforutsette hendelser.
Videre skal Vegvesenet se på hvilke tiltak som bør iverksettes for å redusere risiko.
De konkrete eksemplene på steder der det bør settes inn nye og avbøtende tiltak som følge
av nåværende og forventet trafikkvekst, vil inngå i de vurderinger som er iverksatt.
Med hilsen
Hans Jan Håkonsen
Avdelingsdirektør Vegavdelingen
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.