Digitalisering - Norges forskningsråd

Norges Forskningsråd gjennomfører foresight-prosess
Forskningsrådet gjennomfører i 2017 en såkalt foresight-prosess innenfor de tre temaene digitalisering,
innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer. Foresight er her
fremtidsstudier med et 2030-perspektiv. Hver prosess har som hensikt å lede frem til vurderinger av hvordan
norsk forskning og innovasjon bør prioriteres, organiseres og gjennomføres. Deltakerne i workshopen vil være
med på å legge premissene for norsk forskning på viktige samfunnsområder i et mer langsiktig perspektiv.
Sluttresultatet skal bl.a. benyttes i Forskningsrådets innspill til nasjonal langtidsplan for forskning og høyere
utdanning.
For hvert av de tre temaene er det dannet en temagruppe bestående av fagpersoner hos Forskningsrådet for å
bidra til intern kompetansebygging og utnytte intern fagkompetanse innen de tre temaene.
Foresight om digitalisering – innhold og prosess
Mestring, bruk og utvikling av teknologier for digitale løsninger bidrar til en radikal endring i hva vi arbeider
med, hvordan vi arbeider og hva det er mulig å gjøre. Som med alle nye teknologier og praksiser skaper
digitalisering både muligheter og utfordringer. På den ene siden viser estimater at nærmere halvparten av total
sysselsetting har høy risiko for å bli automatisert over de neste to tiårene, mens på samme tid estimeres det at
1
tingenes internett kan generere opp til $ 11,1 billioner i økonomisk verdi innen 2025 . Forskningssektoren kan
spille en viktig rolle i å forstå og formidle hvordan digitalisering og automatisering vil endre økonomiske og
samfunnsmessige forhold. Forskningsrådet gjennomfører derfor i 2017 en foresightprosess for å forstå bedre
hvilke muligheter og utfordringer digitaliseringen vil bringe.
1
McKinsey Global Institute, 2015: http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-thevalue-of-digitizing-the-physical-world