program

OPE FOLKEMØTE:
DET GODE LIV - HEILE LIVET
TEMAKVELD MED MUSIKKINNSLAG
28. FEBRUAR KL 18.30, HØGSKULEN I VOLDA
BERTE KANUTTE-HUSET, STORE AUDITORIUM
OPEN FOR ALLE, GRATIS INNGANG
For meir info: www.hivolda.no/detgodeliv
KORLEIS BETRE LIVSKVALITET I DEN SISTE FASEN AV LIVET.
(GJELD ALLE PASIENTGRUPPER)
O OPENHEIT OG REFLEKSJON I MØTET MED ALVORLEG SJUKDOM OG DØD
O
PROGRAM
18.30-18.40
Song- og musikkinnslag ved Venche Vartdal Leite og musikarar
18.40-18.45
Velkomst og innleiing spesialsjukepleiar Mari-Ann Sævik
18.45-18.55
Innlegg ved Kreftforeningen: Gina Bøe, rådgjevar i Kreftforeningen
18.55-19.10
Tilbodet i kommunane og samhandlinga med sjukehuset. Felles palliativt prosjekt for Sjustjernekommunane og Volda
sjukehus: Kreftkoordinatorar Anne Kristin Rostad/Solfrid Simonnes de Crane og prosjektleiar Anett Skorpen Tarberg
19.10-19.35
Tema for kvelden: «Det gode liv – heile livet» v/sjukpleiar og seniorrådgivar Marie Aakre
19.35-19.50
Pause med song- og musikkinnslag ved Venche Vartdal Leite og musikarar
19.50-20.10
Innleiing til paneldebatten ved deltakarane
Synspunkt og erfaringar frå ulik ståstad - Presentasjonar ved debattantane:
o
o
o
o
o
Pårørande og pasientperspektivet v/Magne Grimstad, folkerepresentant frå Ulstein
Ein erfaren sjukehusprest sine refleksjonar v/Jens Johnsen, sjukehusprest ved Volda Sjukehus
Viktige utfordringar for legetenestene i kommunane v/Arne Gotteberg, kommuneoverlege i Volda og Ørsta
Palliativt team ved Volda sjukehus – ein sentral samhandlingsaktør v/overlege Sigbjørn Lid, Volda sjukehus
Kreftkoordinator Solfrid Simmones de Crane, Kreftkoordinator i Ørsta kommune
20.10-20.40
Paneldebatt leia av Marie Aakre
20.40-21.00
Avslutning v/Mari-Ann Sævik
Song- og musikkinnslag ved Venche Vartdal Leite og musikarane
Geir Helge Ådneram og Hans Robert Bondhus.
MEDVERKANDE
_____________________________________________________________________________________________________________________
MARI-ANN
WARHOLM SÆVIK
Kreftsjukepleiar i Volda kommune.
GINA BØE
Rådgivar i Kreftforeningen,
tidlegare kreftsjukepleiar ved
RiT/St. Olavs.
ANNE KRISTIN ROSTAD
Kreftkoordinator i Volda kommune.
SOLFRID SIMONNES
DE CRANE
Kreftkoordinator i Ørsta kommune.
ANETT SKORPEN TARBERG
Prosjektleiar for
palliasjonsprosjektet og er
kreftkoordinator i Ulstein
kommune.
MARIE AAKRE
Er seniorrådgivar, foredragshaldar
og rettleiar i sjuepleie, leiing og
etikk. Sentralt med i utviklinga av
lindrande behandling i Noreg.
MAGNE GRIMSTAD
Er sjølvstendig næringsdrivande og
aktiv kommunepolitikar. Vart i
2009 alvorleg kreftsjuk, men er no
erklært frisk.
JENS TERJE JOHNSEN
Har sidan 2013 jobba som
sjukehusprest ved Volda sjukehus.
ARNE GOTTEBERG
Kommuneoverlege i Volda og
Ørsta, tidlegare fastlege og
distriktslege i mange år.
SIGBJØRN LID
Har jobba som anestesilege i snart
25 år og har vore med i Palliativt
team ved Volda sjukehus sidan
2006.