Kommune helseprofiler - Folkehelseprofiler

FOLKEHELSEPROFIL 2017
Rissa
Noen trekk ved kommunens folkehelse
7HPDRPUnGHQHLIRONHKHOVHSURILOHQHUYDOJWPHGWDQNHSn
mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er
RJVnEHJUHQVHWDYKYLONHGDWDVRPHUWLOJMHQJHOLJHSnNRPPXQHQLYn
,QGLNDWRUHQHWDUK¡\GHIRUNRPPXQHQVDOGHUVRJ
NM¡QQVVDPPHQVHWQLQJPHQDOOVWDWLVWLNNPnRJVnWRONHVLO\VDY
annen kunnskap om lokale forhold.
Befolkning
‡
,DOGHUVJUXSSHQnURJHOGUHHUDQGHOHQVRPERUDOHQHLNNHHQW\GLJIRUVNMHOOLJ
IUDODQGVQLYnHW
/HYHNnU
‡
$QGHOHQEDUQnUVRPERULKXVKROGQLQJHUPHGODYLQQWHNWHUODYHUHHQQL
landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal
medianinntekt.
0LOM¡
Folkehelseprofilen er et bidrag til
NRPPXQHQVDUEHLGPHGnVNDIIHVHJRYHUVLNW
over helsetilstanden i befolkningen og
IDNWRUHUVRPSnYLUNHUGHQQHMDPI¡UORYRP
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste
tilgjengelige periode per oktober 2016 og er
EDVHUWSnNRPPXQHJUHQVHUSHU1.1.2017.
Nytt i 2017:
‡Fortrolig venn
‡)RUQ¡\GPHGKHOVD
‡Antibiotikabruk, resepter
‡Vaksinasjonsdekning influensa, se
ILJXUSnPLGWVLGHQH
‡Indikatornavnene i folkehelsebarometeret
HUNOLNNEDUHRJJnUWLOILJXUVRPYLVHU
XWYLNOLQJRYHUWLG
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo
E-post: [email protected]
Redaksjon:
&DPLOOD6WROWHQEHUJDQVYUHGDNW¡U
(OVH.DULQ*U¡KROWIDJUHGDNW¡U
I redaksjonen: Fagredaksjon for folkehelseprofiler
,GpNLOGH1DWLRQDO+HDOWK2EVHUYDWRULHV6WRUEULWDQQLD
Foto: Colourbox og Scanpix
%RNPnO
Batch 1801171043.2001171130.1801171043.2501171813.26/01/2017
9:09
Elektronisk distribusjon:
www.fhi.no/folkehelseprofiler
‡
8QJGDWDXQGHUV¡NHOVHQHULNNHJMHQQRPI¡UWLNRPPXQHQLSHULRGHQ
HOOHUGHWHUXWLOVWUHNNHOLJWDOOJUXQQODJIRUnYLVHVWDWLVWLNNSnDQGHOHQ
XQJGRPVVNROHHOHYHUVRPHUIRUQ¡\GPHGORNDOPLOM¡HW8WLOVWUHNNHOLJEHW\UDW
WDOOHQHHUIRUVPnHOOHUDWGHWPDQJOHURSSO\VQLQJHURPNODVVHWULQQRJNM¡QQ
QRHVRPHUQ¡GYHQGLJIRUnNXQQHVDPPHQOLNQHPHGODQGVQLYnHW6H
Kommunehelsa statistikkbank for tall som ikke er justert for disse
bakgrunnsvariablene.
‡
8QJGDWDXQGHUV¡NHOVHQHULNNHJMHQQRPI¡UWLNRPPXQHQLSHULRGHQ
HOOHUWDOOJUXQQODJHWHUXWLOVWUHNNHOLJIRUnYLVHDQGHOHQVRPRSSJLUDWGH
KDUPLQVWpQIRUWUROLJYHQQ
Skole
‡
$QGHOHQNODVVLQJHUVRPHUSnODYHVWHPHVWULQJVQLYnLOHVLQJHULNNHHQW\GLJ
IRUVNMHOOLJIUDODQGVQLYnHW
‡
)UDIDOOHWLYLGHUHJnHQGHVNROHHULNNHHQW\GLJIRUVNMHOOLJIUDODQGVQLYnHW,
Kommunehelsa statistikkbank kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer
PHGIRUHOGUHQHVXWGDQQLQJVQLYn)UDIDOOHUHQYLNWLJIRONHKHOVHXWIRUGULQJLKHOH
landet.
Levevaner
‡
8QJGDWDXQGHUV¡NHOVHQHULNNHJMHQQRPI¡UWLNRPPXQHQLSHULRGHQ
HOOHUGHWHUXWLOVWUHNNHOLJWDOOJUXQQODJIRUnYLVHVWDWLVWLNNSnDQGHOHQ
ungdomsskoleelever som er lite fysisk aktive (andpusten eller svett sjeldnere
HQQpQJDQJLXND
‡
Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter
nU
Helse og sykdom
‡
'HWHUXWLOVWUHNNHOLJWDOOJUXQQODJIRUnYLVHRPGHWHUIRUVNMHOOLIRUYHQWHW
levealder mellom utdanningsgrupper.
‡
8QJGDWDXQGHUV¡NHOVHQHULNNHJMHQQRPI¡UWLNRPPXQHQLSHULRGHQ
HOOHUGHWHUXWLOVWUHNNHOLJWDOOJUXQQODJIRUnYLVHVWDWLVWLNNSnDQGHOHQ
XQJGRPVVNROHHOHYHUVRPHUIRUQ¡\GPHGKHOVD
‡
$QWLELRWLNDEUXNHQLNRPPXQHQHULNNHHQW\GLJIRUVNMHOOLJIUDODQGVQLYnHWPnOW
HWWHUDQWDOOXWOHYHULQJHUDYDQWLELRWLNDSnUHVHSWSHU1000LQQE\JJHUH3n
PLGWVLGHQHNDQGXOHVHPHURPYLNWLJKHWHQDYnUHGXVHUHDQWLELRWLNDEUXNHQ
Folkehelseprofil for 1624 Rissa, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVHSHUMDQXDU 6644
1
Antibiotikaresistente bakterier ±en utfordring for folkehelsa
Utvikling og spredning av antibiotikaresistente
EDNWHULHUHUHQDOYRUOLJWUXVVHOPRWYnUIUDPWLGLJH
KHOVH9LNDQPRWYLUNHDQWLELRWLNDUHVLVWHQVYHGn
IRUHE\JJHLQIHNVMRQHURJEUXNHDQWLELRWLNDEDUHQnU
det trengs.
7UROLJHUUXQGWpQDYWLE UHUHDYUHVLVWHQWHEDNWHULHUKHUL
landet. Slike bakterier er normalt ikke mer
sykdomsfremkallende enn andre bakterier. Men de gangene de
IRUnUVDNHUV\NGRPVRPOXQJHEHWHQQHOVHWDUPLQIHNVMRQRJ
VnULQIHNVMRQHUGLVVHLQIHNVMRQHQHRIWHYDQVNHOLJHnEHKDQGOH
og behandlingen kan ta tid.
8WYLNOLQJDYQ\HDQWLELRWLNDKDUQ UPHVWVWRSSHWRSSGHVLVWH
nUHQH'HUIRUHUGHWInEHKDQGOLQJVDOWHUQDWLYQnUNMHQWH
antibiotika ikke virker.
$QWLELRWLNDEDUHQnUGHWWUHQJV
'HWHUHWPnOnUHGXVHUHDQWLELRWLNDIRUEUXNHWPHGSURVHQWIUD
WLO'HWPHVWHDYDQWLELRWLNDIRUEUXNHWJnULGDJWLO
mennesker, og over 85 prosent brukes utenfor sykehus og
V\NHKMHP1nUGHWHUQ¡GYHQGLJPHGDQWLELRWLNDHUGHWYLNWLJn
YHOJHVPDOVSHNWUHGHLVWHGHWIRUEUHGVSHNWUHGH5LVLNRHQIRUn
utvikle resistens er mindre med smalspektrede antibiotika.
I figur 1 kan du se hvordan forbruket av antibiotika er i din
kommune sammenliknet med fylket og landet. Figuren viser antall
utleveringer av antibiotika per 1000 innbyggere. Slik kan infeksjoner forebygges
+YDHUDQWLELRWLNDUHVLVWHQVRJKYRUIRUHUGHWYLNWLJnIRUHE\JJH" 'HUVRPGHWLNNHRSSVWnUHQLQIHNVMRQYLOGHWKHOOHULNNHY UH
EHKRYIRUDQWLELRWLNDEHKDQGOLQJcIRUHE\JJHLQIHNVMRQHUHUGHUIRU
grunnleggende i kampen mot antibiotikaresistente bakterier.
$QWLELRWLNDUHVLVWHQVKRVEDNWHULHULQQHE UHUDWGHWnOHU
antibiotika og kan leve videre og formere seg. De kan utvikle
+nQGYDVNHUHWHQNHOWRJHIIHNWLYWWLOWDNEnGHIRUSULYDWSHUVRQHU
VOLNHHJHQVNDSHUQnUGHXWVHWWHVIRUDQWLELRWLND%DNWHULHUNDOOHV
og i kommunale virksomheter:
PXOWLUHVLVWHQWHQnUGHHUUHVLVWHQWHPRWWRHOOHUIOHUHDQWLELRWLND
3UREOHPHWPHGDQWLELRWLNDUHVLVWHQVKDU¡NWIRUGLYLEUXNHUIRU
mye antibiotika.
‡
Antibiotikaresistente bakterier kan, som alle andre bakterier,
VSUHVYLGHUHLVDPIXQQHW'HWHUYLNWLJnY UHRSSPHUNVRPSn
spredning gjennom reiser, matimport og smitte fra
PDWSURGXVHQWHURJVWRUNM¡NNHQ
‡
Totalt sett er problemet med antibiotikaresistens fortsatt
begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan bidra til at
forekomsten av infeksjoner med resistente bakterier holdes lav
RJVnLIUDPWLGHQ
,EDUQHKDJHURJVNROHUNDQV\VWHPDWLVNKnQGYDVNRJ
RSSO ULQJLVPLWWHYHUQJLRSSWLOSURVHQWI UUHWLOIHOOHUDY
OXIWYHLVLQIHNVMRQHURJGLDUpEODQWEDUQD
For personer som arbeider med matlaging og servering i
kommunen er det spesielt viktig med systematisk
RSSO ULQJLVPLWWHYHUQRJJRGHUXWLQHUIRUKnQGK\JLHQH
.RPPXQHQIRUHE\JJHURJVnLQIHNVMRQHUYHGn
‡
‡
6¡UJHIRUJRGYDNVLQDVMRQVGHNQLQJ9DNVLQHUHUGHQ
beste beskyttelsen mot infeksjoner. Les om
LQIOXHQVDYDNVLQDVMRQSnQHVWHVLGH
Sikre godt drikkevann, se neste side.
'HYLNWLJVWHIRUHE\JJHQGHWLOWDNHQHHUn
‡
‡
redusere antibiotikabruk
forebygge infeksjoner
)LJXU$QWDOOXWOHYHULQJHUDYDQWLELRWLNDSnUHVHSWSHU
innbyggere.
)LJXU*RGHUXWLQHUIRUKnQGYDVNLEDUQHKDJHURJVNROHU
forebygger sykdom blant barna.
Folkehelseprofil for 1624 Rissa, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVHSHUMDQXDU 6644
2
Influensavaksine til risikogrupper
)LJXU$QGHOHQRYHUnUVRPKDUInWWLQIOXHQVDYDNVLQH
VHVRQJHQ0nOHWHUYDNVLQHUWH
cYDNVLQHUHPRWLQIOXHQVDIRUHE\JJHUEnGHVHOYH
LQIOXHQVDV\NGRPPHQRJPXOLJHI¡OJHV\NGRPPHU,QIOXHQVD
VN\OGHVYLUXVRJNDQY UHDOYRUOLJIRUHOGUHRJSHUVRQHUPHG
NURQLVNHV\NGRPPHU)¡OJHV\NGRPPHUHURIWHEDNWHULHOOH
LQIHNVMRQHUVRPNUHYHUDQWLELRWLNDEHKDQGOLQJI¡UVWRJIUHPVW
lungebetennelse.
$QWLELRWLNDYLUNHULNNHSnLQIOXHQVDYLUXVHOOHUDQGUHYLUXVc
behandle virussykdommer med antibiotika er derfor feil.
/LNHYHOVNMHUGHWWHHQWHQIRUGLDQWLELRWLNDEUXNHV©IRU
VLNNHUKHWVVN\OGªHOOHUIRUGLPDQWURUDWSDVLHQWHQKDUHQ
EDNWHULHOOOXQJHEHWHQQHOVH) UUHLQIOXHQVDWLOIHOOHUYLOGHUIRU
sannsynligvis redusere overforbruk av antibiotika.
.RPPXQHQKDUDQVYDUIRUnWLOE\LQIOXHQVDYDNVLQHWLOHOGUH
RYHUnURJDQGUHULVLNRJUXSSHU:+2RJ1RUJHKDUHWPnO
om at 75 prosent i risikogruppene blir vaksinerte. Per i dag er
dekningen langt lavere enn dette. Figur 3 viser andelen over
nUVRPKDUInWWLQIOXHQVDYDNVLQHLGLQNRPPXQH
sammenliknet med fylket og landet. Faktisk antall vaksinerte
NDQY UHK¡\HUHKYLVLNNHDOOHYDNVLQDVMRQHUHUUDSSRUWHUWLQQ
til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.
)LJXU$QGHOHQDYEHIRONQLQJHQVRPInUYDQQIUDJRGNMHQQLQJV
pliktige vannverk (forsyningsgrad).
Rent drikkevann ±LQJHQVHOYI¡OJH
9DQQIRUV\QLQJHQL1RUJHHUJRGWXWE\JGRJKDUJHQHUHOWK¡\
kvalitet, men vi har utfordringer med:
‡
‡
WLOGHOVXWHWWRJVnUEDUWOHGQLQJVQHWW
VPnYDQQYHUNVRPLNNHGHVLQILVHUHUYDQQHWRJKDU
PDQJHOIXOORSSI¡OJLQJDYYDQQNYDOLWHWHQ
0HGNOLPDHQGULQJHQHNRPPHUPHUHNVWUHPY URJULVLNRHQ
IRUEUXGGRJOHNNDVMHULOHGQLQJVQHWWHW¡NHU*RGHUXWLQHURJ
opprusting av vannforsyningssystemene kan redusere
risikoen for forurenset drikkevann og dermed risikoen for
infeksjonssykdommer hos dem som drikker vannet. Figur 4
YLVHUDQGHOHQDYEHIRONQLQJHQLNRPPXQHQVRPInUYDQQIUD
godkjenningspliktige vannverk sammenliknet med fylket og
ODQGHW'HWHUHWPnODWIOHUHInUYDQQIUDVOLNHYDQQYHUNIRUGL
IOHUHGDYLOInNRQWUROOHUWGULNNHYDQQ
+YLVU¡UV\VWHPHWHUXWHWWNDQVNLWWHQWDYO¡SVYDQQWUHQJHLQQ
RJIRUXUHQVHGULNNHYDQQHWVSHVLHOWQnUWU\NNHWJnUQHG)RU
JRGNMHQQLQJVSOLNWLJHYDQQYHUNHUGHWHWQDVMRQDOWPnODWGHW
LNNHVNDOY UHPHUHQQPLQXWWHULNNHSODQODJWHDYEUXGGL
YDQQOHYHULQJHQSHULQQE\JJHUSHUnUWLOIUHGVVWLOOHQGH
leveringsstabilitet), se figur 5. Statistikken omfatter den delen
av befolkningen som er tilknyttet godkjenningspliktige
vannverk.
Figur 5. Tilfredsstillende drikkevannskvalitet ±hygienisk kvalitet og
leveringsstabilitet (2015). Se kommunehelsa statistikkbank for mer
informasjon.
Figur 5 viser, i tillegg til tilfredsstillende leveringsstabilitet,
RJVnDQGHOHQVRPInUYDQQIUDYDQQYHUNVRPKDU
WLOIUHGVVWLOOHQGHUHVXOWDWHUQnUGHWJMHOGHUK\JLHQLVNNYDOLWHW
mht. E.coliNROLIRUPHEDNWHULHUVRPHUWHJQSnIRUXUHQVLQJ
7LOVWUHNNHOLJDQWDOOSU¡YHUPnY UHDQDO\VHUW
/HVPHUSnIKLQR
‡
‡
‡
8WYLGHWDUWLNNHOPHGUHIHUDQVHUSn
www.fhi.no/folkehelseprofiler
Folkehelserapporten: Antibiotikaresistens, Mat- og
YDQQEnUQHLQIHNVMRQHU'ULNNHYDQQ
Temaside om sesonginfluensa.
Folkehelseprofil for 1624 Rissa, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVHSHUMDQXDU 6644
3
Folkehelsebarometer for kommunen
,RYHUVLNWHQQHGHQIRUVDPPHQOLNQHVQRHQQ¡NNHOWDOOLNRPPXQHQRJI\ONHWPHGODQGVWDOO)RUVNMHOOHQPHOORPNRPPXQHQRJODQGHWHUWHVWHWIRUVWDWLVWLVNVLJQLILNDQV.OLNNSn
LQGLNDWRUQDYQHQHQHGHQIRUIRUnVHXWYLNOLQJRYHUWLGLNRPPXQHQ,ILJXUHQRJWDOONRORQQHQHWDVGHWKHQV\QWLODWNRPPXQHURJI\ONHUNDQKDXOLNDOGHUVRJ
NM¡QQVVDPPHQVHWQLQJVDPPHQOLNQHWPHGODQGHW,.RPPXQHKHOVDVWDWLVWLNNEDQNhttp://khs.fhi.noILQQHVVWDWLVWLNNXWHQDOGHUVRJNM¡QQVVWDQGDUGLVHULQJVDPWXWI\OOHQGH
informasjon om indikatorene. For mer informasjon, se www.fhi.no/folkehelseprofiler
(Q©JU¡QQªYHUGLEHW\UDWNRPPXQHQOLJJHUEHGUHDQHQQODQGHWVRPKHOKHWPHQY URSSPHUNVRPSnDWGHWOLNHYHONDQLQQHE UHHQYLNWLJIRONHKHOVHXWIRUGULQJIRU
kommunen GDODQGVQLYnHWLNNHQ¡GYHQGLJYLVUHSUHVHQWHUHUHW¡QVNHWQLYn9HUGLRPUnGHWIRUGHWLEHVWHNRPPXQHQHLODQGHWNDQY UHQRHnVWUHNNHVHJHWWHU
Helse og sykdom
Levevaner
Skole
0LOM¡
/HYHNnU
Befolkning
Tema
Indikator
Kommune
Fylke
Norge
Enhet (*)
1
Befolkningsvekst
-0,48
1,1
0,93
prosent
2
3HUVRQHUVRPERUDOHQHnU
24,8
25,1
25,3
prosent
3
$QGHORYHUnUIUDPVNUHYHW
6,1
4,6
4,8
prosent
4
9JVHOOHUK¡\HUHXWGDQQLQJnU
82
86
82
prosent
5
/DYLQQWHNWKXVKROGQLQJHUnU
9,5
8,5
12
prosent
6
Inntektsulikhet, P90/P10
2,4
2,6
2,8
-
7
%DUQDYHQVOLJHIRUV¡UJHUH
13
15
15
prosent
8
8I¡UHWU\JGHGHnU
3,2
2,8
2,6
prosent (a,k)
9
God drikkevannsforsyning
64
90
80
prosent
10
Forsyningsgrad, drikkevann
81
91
88
prosent
11
Skader, behandlet i sykehus
12,9
11,8
12,6
12
)RUQ¡\GPHGORNDOPLOM¡HW8QJG
-
-
70
prosent (a,k)
13
Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2014-16
-
-
65
prosent (a,k)
14
Fortrolig venn, Ungdata 2014-16
-
-
89,9
prosent (a,k)
15
7ULYHVSnVNROHQNODVVH
90
85
85
prosent (k)
16
/DYHVWHPHVWULQJVQLYnLOHVLQJNO
26
23
24
prosent (k)
17
/DYHVWHPHVWULQJVQLYnLUHJQLQJNO
44
25
25
prosent (k)
18
)UDIDOOLYLGHUHJnHQGHVNROH
22
22
23
prosent (k)
19
Lite fysisk aktiv, Ungdata 2014-16
-
-
14
prosent (a,k)
20
2YHUYHNWLQNOIHGPHnU
20
22
22
prosent (k)
21
$ONRKROKDUY UWEHUXVHW8QJG
-
-
12
prosent (a,k)
22
5¡\NLQJNYLQQHU
12
6,6
9,1
prosent (a)
23
Forventet levealder, menn
79,1
79,0
78,5
nU
24
Forventet levealder, kvinner
83,9
83,1
83,0
nU
25
Utdanningsforskjell i forventet levealder
-
4,5
4,9
nU
26
)RUQ¡\GPHGKHOVD8QJGDWD
-
-
71
prosent (a,k)
27
3V\NLVNHV\PSWOLGSULP UKWMnU
132
148
146
per 1000 (a,k)
28
3V\NLVNHV\PSWOLGSULP UKWM
111
142
146
per 1000 (a,k)
29
0XVNHORJVNMHOHWWSULP UKHOVHWMHQHVWHQ
274
279
266
per 1000 (a,k)
30
Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus
16,3
15,9
16,7
per 1000 (a,k)
31
Type 2-diabetes, legemiddelbrukere
40
34
35
per 1000 (a,k)
32
Lungekreft, nye tilfeller
50
55
57
per 100 000 (a,k)
33
Antibiotikabruk, resepter
379
357
379
per 1000 (a,k)
34
9DNVLQDVMRQVGHNQLQJPHVOLQJHUnU
92,2
96,4
94,8
prosent
Folkehelsebarometer for Rissa
per 1000 (a,k)
Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
VWDQGDUGLVHUWHYHUGLHUD DOGHUVVWDQGDUGLVHUWRJN NM¡QQVVWDQGDUGLVHUW
1. 2015. 2. 2016, i prosent av befolkningen. 3. 2025EHUHJQLQJEDVHUWSnPLGGHOVYHNVWLIUXNWEDUKHWOHYHDOGHURJQHWWRLQQIO\WWLQJ4. 2015K¡\HVWHIXOOI¡UWHXWGDQQLQJDY
alle med oppgitt utd.). 5. 2014, barn som bor i hushold. med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2014, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg
Sn90SURVHQWLOHQRJGHQVRPEHILQQHUVHJSn10-prosentilen. 7. 2013-2015, 0-17nUDYDOOHEDUQGHWEHWDOHVEDUQHWU\JGIRU8. 2013-2015PRWWDNHUHDYYDULJXI¡UHSHQVMRQ
9. 2015, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter godkjenningspliktige vannverk. 10. 2015, befolkning tilknyttet
godkjenningspliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 11. 2013-2015. 128VNROHVY UWHOOHUOLWWIRUQ¡\G138VNROHYHGXQGHUV¡NHOVHVWLGVSXQNWHW14. U.skole,
VYDUHU©MDKHOWVLNNHUWª©MDGHWWURUMHJªSnRPGHKDUPLQVWpQIRUWUROLJYHQQ156NROHnUHW2010/11-2015/16VNROHnUHW2012/13 finnes ikke i statistikken pga. endring i
tidspunkt. 16/176NROHnUHW2013/14-2015/16. 18. 2013-2015, omfatter elever bosatt i kommunen. 198VNROHI\VLVNDNWLYVYHWWRJDQGSXVWHQPLQGUHHQQpQJDQJLXNHQ
20. 2012-2015, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2EDVHUWSnK¡\GHRJYHNWRSSJLWWYHGQHWWEDVHUWVHVMRQ1. 218VNROHGUXNNHWVnP\HDWGHKDUI¡OWVHJW\GHOLJEHUXVHWpQ
gang eller mer ila. siste 12 mnd. 22. 2011-2015I¡GHQGHVRPRSSJDDWGHU¡\NWHLEHJ\QQHOVHQDYVYDQJHUVNDSHWLSURVHQWDYDOOHI¡GHQGHPHGU¡\NHRSSO\VQLQJHU23/24.
2001-2015EHUHJQHWEDVHUWSnDOGHUVVSHVLILNNG¡GHOLJKHW25. 2000-2014, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30nUPHOORPGHPHGJUXQQVNROHVRPK¡\HVWH
XWGDQQLQJRJGHPHGYLGHUHJnHQGHHOOHUK¡\HUHXWGDQQLQJ268VNROHVY UWHOOHUOLWWIRUQ¡\G27. 2013-2015, brukere av fastlege og legevakt. 28. 2013-2015, 0-74nU
brukere av fastlege og legevakt. 29. 2013-2015, 0-74nUPXVNHORJVNMHOHWWSODJHURJV\NGRPPHUHNVNOEUXGGRJVNDGHUEUXNHUHDYIDVWOHJHRJOHJHYDNW30. 2013-2015.
31. 2013-2015, 30-74nUEUXNHUHDYEORGJOXNRVHVHQNHQGHPLGOHUHNVNOLQVXOLQHU32. 2006-2015. 33. 2015, 0-79nUXWOHYHULQJHUDYDQWLELRWLNDSnUHVHSW34. 2011-2015.
)RU8QJGDWDLQGLNDWRUHQHHUI\ONHVRJODQGVWDOOJMHQQRPVQLWWRYHUWUHnU'DWDNLOGHU6WDWLVWLVNVHQWUDOE\Un1$91RUVNSDVLHQWUHJLVWHU8QJGDWDXQGHUV¡NHOVHQIUD
9HOIHUGVIRUVNQLQJVLQVWLWXWWHW129$YHG+¡JVNROHQL2VORRJ$NHUVKXV8WGDQQLQJVGLUHNWRUDWHW9HUQHSOLNWVYHUNHW9DQQYHUNVUHJLVWHUHW0HGLVLQVNI¡GVHOVUHJLVWHU
3ULP UKHOVHWMHQHVWHQHIDVWOHJHRJOHJHYDNW.8+5GDWDEDVHQL+HOVHGLUHNWRUDWHW5HVHSWUHJLVWHUHW.UHIWUHJLVWHUHWRJ1DVMRQDOWYDNVLQDVMRQVUHJLVWHU6<69$.)RUPHU
informasjon, se khs.fhi.no
Folkehelseprofil for 1624 Rissa, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVHSHUMDQXDU 6644
4