Konkurransegrunnlaget

OSTERØY KOMMUNE
Ref. Anbud på personbiler – Osterøy Kommune
Konkurransegrunnlaget
Åpen anbudskonkurranse
Etter forskriftens del I og del II
(uten forhandlinger)
Anbud på 5 stk.mindre personbiler 4x4 hybrid
Osterøy Kommune
Tilbudsfrist:
10.03.2017
1
Innhold
DEL A GENERELL BESKRIVELSE…………………………………………………..s.4
Innbydelse til å inngi tilbud………………………………………………………………s.4
1. Orientering om oppdraget
1.1 Osterøy kommune…………………………………………………………………….s.5
1.2 Organisasjonskart……………………………………………………………………..s.5
1.3 Anskaffelsen………………………………………………………………………….s.5
1.4 Kontraktsperiode……………………………………………………………………..s.6
1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget………………………………………………s.6
1.6 Tilleggsopplysninger………………………………………………………………….s.6
1.7 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget……………………..s.6
1.8 Fremdriftsplan………………………………………………………………………..s.6
DEL B KONKURRANSEREGLER…………………………………………………….s.8
2 Innledende om reglar for konkurranse
2.1 Innkjøpsprosedyre……………………………………………………………………s.8
2.2 Offentlighet…………………………………………………………………………..s.8
2.3 Taushetsplikt………………………………………………………………………….s.8
2.4 Konfidensiell behandling……………………………………………………………..s.8
2.5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming……………………………………………s.8
2.6 Omkostninger………………………………………………………………………..s.10
2.7 Språk…………………………………………………………………………………s.10
2.8 Administrasjon av konkurransen……………………………………………………..s.10
2.9 Forbehold og avvik……………………….…………………………………………..s.10
2.10 Alternative tilbud og minstekrav ……………………………………………….…..s.10
2.11 Deltilbud…………………………………………………………………………….s.10
2.12 Vedståelsesfrist……………………………………..……………………………….s.11
2.13 Tilbakekallelse eller endring av tilbudet…………………………………………….s.11
3. Kvalifikasjonskrav
3.1 Obligatoriske dokumentasjonskrav…………………..………………………………..s.11
3.2 Dokumentasjonskrav på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling…………s.11
3.3 Dokumentasjonskrav på finansiell og økonomisk kapasitet…………………………..s.12
3.4 Dokumentasjon til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner………………...s.12
4. Generelle tekniske krav…………………………………..……………………………..s.12
5. Kriterier for tildeling av kontrakt
5.1 Tildelingsregime……………………………………..…………………………………s.13
5.2 Pris ……………………………………………………………………….……………s.14
5.3 Kvalitet…………………………………………………………….…………………s.14
5.4 Service …………………………………………………………….…………………s.14
2
5.5 Leveringstid……………………….……………………………….…………………s.14
6. Regler for gjennomføring av konkurransen
6.1 Tilbudsåpning………………………………………..…………….…………………s.14
6.2 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren……………………………………s.14
6.3 Avvisning på grunn av forhold ved tilbude.……………………….…………………s.14
6.4 Retting av åpenbare feil…………………………………………….…………….......s.14
7. Avslutning av konkurranse
7.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastele.…………………….…………………s.15
7.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling……………………………………s.15
VEDLEGG 1: TILBUDSSKJEMA……………………………………………………….s 16
VEDLEGG 2: HMS (HMT) erklæring……………………………………………………s 17
VEDLEGG 3: Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr.
139 ved utlysning av varekontrakter………………………………………………………s.18
VEDLEGG 4. Erklæring om taushetsbelagte opplysninger ……………………………....s.19
VEDLEGG 5. Kopi av evalueringsskjema – kvalitet/service ( for info)…………………..s.20
3
DEL A GENERELL BESKRIVELSE
Innbydelse til å inngi tilbud
Osterøy kommune, deretter Oppdragsgiver, inviterer med dette selskap og
næringsvirksomhet til å gi et tilbud på leveranse av 5 stk. mindre personbiler 4x4
«unplugged hybrid».
Bilene skal disponeres av avdelinger under sektor for Helse og Omsorg, og vil ha
ensartede spesifikasjonskrav.
Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.
Denne konkurransen er kunngjort i DOFFIN 15.02.2017.
Konkurransegrunnlaget med vedlegg utgjør samlet grunnlaget for tilbudet.
Konkurransen vert regulert av «Lov av 17 juli 2016 nr.73 om offentlige anskaffelser» og
«Forskrift av 12. August 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser» , begge med virkning
fra 01.01.2017
Tilbud skal leveres i forseglet konvolutt merket: «Anbud på personbiler – Osterøy
kommune»
Informasjon om regelverket er å finne på Fornyings- og administrasjonsdepartementets
internettsider: www.dep.no/fad.
Lonevåg,. 13.02.2017
Sektorleiar Miljø og teknikk
Roald Hovden
4
1. Orientering om oppdraget
1.1 Osterøy kommune
Osterøy kommune ligger på ei av Nordeuropas største innlandsøyer og har 8000
innbyggere. Kommunen ligger i Hordaland fylke og dekker et areal på 255 km2.
Kommunen er styrt av folkevalde politikere. Kommunestyret, med sine representanter, er
øverste politiske organ.
Osterøy har en allsidig og livskraftig småindustri innen mekanisk, møbel, tekstil,
næringsmiddelindustri. Fiskeoppdrett/-foredling er og ei viktig næring. Landbruk
sysselset omlag 300 personar og tømreryrket står framdeles høyt i kurs på Osterøy.
1.2 Organisasjonskart
Osterøy Kommune har 6 einingar som organiserer drift i kommune. Den administrative
delen drives av Rådmann, Stabsseksjonar, felles IKT-tenester Nordhordland. Sektor for
oppvekst, undervisning og kultur, Sektor for helse, omsorg og sosial og Sektor for miljø
og teknikk sørgjer for hoved tilbod til kommune innbyggere innenfor tre hoved områder.
Skjema. Organisasjonskart i Osterøy Kommune
Osterøy Kommune eier personbiler, lastebiler, buss, varebiler og diverse maskiner.
For mer informasjon om
http://osteroy.kommune.no
Osterøy
kommune
og
forskjellige
einingar:
1.3 Anskaffelsen
Osterøy kommune skal anskaffe nye kjøretøy til kommunale sektorer og avdelinger:
Sektor for Helse & Omsorg skal kjøpe 5 stk. mindre hybrid personbiler 4x4
Mulighet for å få teste en demonstrasjonsbil som oppfyller vilkårene må være mulig.
5
1.4 Kontraktsperiode
Leveringstidspunkt for leveransen er sommer 2017.
1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget
Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt:
Vedlegg 1. Tilbudsskjema
Vedlegg 2. HMS-egenerklæring
Vedlegg 3. Egenerklæring vedrørende FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjon nr. 139
Vedlegg 4. Erklæring om taushetsbelagte opplysninger
Vedlegg 5. Kopi av matrise - Informasjon til tilbydere om vurdering av kvalitet og service
1.6 Tilleggsopplysninger
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning,
kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver ved oppdragsgivers
kontaktperson.
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig
til oppdragsgivers kontaktperson.
Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: ”Anbud på varebiler og minibuss
- Osterøy kommune”, og sendes til oppdragsgivers kontaktperson pr e-post innenfor
03.03.2017.
Alle spørsmål og svar vil bli formidlet i anonymisert form til alle som har mottatt
konkurransegrunnlaget.
Dersom tilbyder blir oppmerksom på feil etter fristen er gått ut, plikter han å påpeke disse
i tilbudsbrevet.
1.7 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget
Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og
endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter.
Rettelser, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget skal umiddelbart sendes
til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger om rettelser, suppleringer
og endringer kunngjøres elektronisk på DOFFIN/TED.
1.8 Fremdriftsplan
Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:
6
Aktivitet
Tidspunkt
Kunngjøring i DOFFIN/TED
15.02.2017
Frist for å levere tilbud
10.03 2017 kl.12:00
Tilbudsåpning
10.03.2017 kl.13:00
Evaluering
Uke 11 og 12
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører
Uke 13
Kontraktsinngåelse
Uke 14
Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.
DEL B KONKURRANSEREGLER
2 Innledende om reglar for konkurranse
2.1 Innkjøpsprosedyre
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til «Lov av 17 juli 2016 nr.73 om offentlige
anskaffelser» og «Forskrift av 12. August 2016 nr.974 om offentlige anskaffelser», begge
gjeldende fra 01.01.2017
Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og
del II (under EØS-terskelverdi).
Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud.
Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at
de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. All dokumentasjon skal leveres inn
sammen med tilbudet.
I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning
til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder
endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for
konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens
utløp.
Oppdragsgiver har plikt til å sende ut konkurransegrunnlaget til alle som ber om det. Det
vil ikke bli utført pre kvalifisering før tilbudsfristen.
2.2 Offentlighet
Tilbud og anskaffelsesprotokoll kan unntas offentlighet, jf. offentleglova av 19.05.2006
nr.16 § 23 inntil valg av leverandør er bestemt.
7
Leverandørene skal levere en utgave av tilbudet hvor det som anses å være
forretningshemmeligheter er sladdet. Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver
uavhengig av dette å vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik art at oppdragsgiver
plikter å unnta dem fra offentlighet.
2.3 Taushetsplikt
Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til
opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og
forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf.
FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.
2.4 Konfidensiell behandling
Alle som har mottatt konkurransegrunnlaget er forpliktet til konfidensiell behandling av
opplysninger om oppdragsgiver og prosjektet.
2.5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming
Tilbudet skal utformes eller sendes Oppdragsgiver.

Tilbudet, fullstendig utfylt, skal sendes eller leveres i nøytral lukka forsending merket
”Anbud på personbiler - Osterøy kommune ” til:
Osterøy kommune
Rådhusplassen
5282 Lonevåg




Tilbud med vedlegg skal være skrevet på Norsk og gjøres på grunnlag av de
dokumentene som står i innholdsliste til dette konkurransegrunnlaget.
Tilbud skal leveres i 2 eksemplarer. Det skal ikke stiftes, limes eller bindes inn på en
måte som vanskeliggjør kopiering. Oppdragsgiver ønsker elektronisk kopi av tilbudet og
dokumentasjon (minepinne/CD)
Ved motstrid mellom papir- og elektronisk versjon har papirversjonen forrang.
Tilbud kan ikke leveres via telefaks eller e-post.
Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde:





Referanse til konkurransenes navn
Leverandørens adresse, telefon/telefaksnummer og foretaksnummer
Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbrevet med henvisning til hvor i tilbudet
forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer)
Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å
forplikte leverandøren.
8
Følgende skal vedlegges i tilbudsbrevet:

Skatteattester, en attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale
skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor.

HMS-egenerklæring

Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling (etterspurt
dokumentasjon)

Finansiell og økonomisk stilling (etterspurt dokumentasjon)

Tekniske og faglige kvalifikasjoner (etterspurt dokumentasjon)

Tekniske spesifikasjoner (besvarelse med etterspurt dokumentasjon)

Tilbudsskjema(utfylt)

Egenerklæring om at ILO-konvensjonen nr 139 følges,

Erklæring om taushetsbelagte opplysninger
Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i
konkurransegrunnlaget besvares/belyses.
Dersom tilbudsdokumentene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot
hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

tilbudsbrevet og

deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr 4.
2.6 Omkostninger
Oppdragsgjevar dekkjer ikkje eventuelle kostnader som tilbyder har ved utarbeiding,
levering og oppfølging av tilbodet. Tilbud vil ikke bli returnert.
2.7 Språk
Tilbudet skal utformes på norsk
2.8 Administrasjon av konkurransen
Kontaktperson for alle kommentarer/spørsmål i denne konkurransen er:
Navn: Roald Hovden/Jan Frode Hjellvik
Telefon: 56 19 21 00
E-post: [email protected]
Kommentarer/spørsmål i samband med konkurransen skal vere framsett skriftleg (gjerne
på epost) i god tid før tilbodsfristen går ut, seinast innan 03.Mars 2017.
Leverandør skal oppgi en kontaktperson med nødvendig fullmakt for eventuelle spørsmål
om tilbudet.
9
2.9 Forbehold og avvik
Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart
fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for
ytelse, pris eller andre forhold.
Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at
oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal
referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen
i pkt. 1.5. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.
Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet
som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller
kontraktbestemmelser.
2.10 Alternative tilbud og minstekrav
Alternativt tilbud aksepteres ikke.
2.11 Deltilbud
Det er anledning til kun å gi tilbud på komplett kjøretøy i samsvar med tekniske
spesifikasjoner. Oppdragsgiver kan forkaste ethvert tilbud dersom det er mangler i de
spesifiserte krav.
2.12 Vedståelsesfrist
Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til i 90 dager regnet fra tilbudsfristens utløp.
2.13 Tilbakekallelse eller endring av tilbudet
Innleverte tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekallelse
av tilbud skal skje skriftlig. Endringer av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og må
tilfredsstille samtlige formalkrav.
3. Kvalifikasjonskrav
De kvalifikasjonskrav, med tilhørende dokumentasjonskrav, som gjelder for denne
konkurransen, er oppgjeve i det følgende.
Kvalifisering av leverandør vil bli gjort før evaluering av tilbud. All dokumentasjon skal
legges ved tilbudet.
3.1 Obligatoriske dokumentasjonskrav
FOA § 5-15:
10
Norske leverandører skal legge frem:



Skatteattest for meirverdiavgift utstedt av skattekontoret
Skatteattest for skatt og arbeidsgiversvgift utstedt av skatteoppkreverkontoret
Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de
norske.
Attestene skal ikke være eldre enn 6 mnd. ift. fristen for innlevering av tilbud.
Krav: Det kreves restansefri innbetaling av skatt og merverdiavgift.
FOA § 5-16:
Alle leverandører skal legge frem:
• HMS-egenerklæring i samsvar med konkurransegrunnlagets vedlegg 2.
Krav: Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system.
3.2 Dokumentasjonskrav på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling:



Norske selskaper: firmaattest
Utenlandske selskaper: godgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller
foretaksregister som foreskrevet i lovgivingen i landet hvor leverandørene er etablert.
Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp.
Krav: Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak.
3.3 Dokumentasjonskrav på finansiell og økonomisk kapasitet:
Årsregnskap 2015
Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon
oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling
med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.
3.4 Dokumentasjon til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner:

Leverandøren skal vedlegge en liste over de viktigste relevante leveransene de siste 3 år,
herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottater (navn, telefon og e-post).
Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.

Oversikt over foretakets totale bemanning

Redegjørelse for leverandørens kvalitetssikringssystem/styringssystem., hvilket bl.a. bør
inneholde kvalitetspolitikk, organisasjonsplan, kontrollplan, rutiner for avviksbehandling
og nødvendige sjekklister/prosedyreoversikt.
11
Krav:
Tilbyder må ha en meget god evne til å gjennomføre oppdraget i tråd med
oppdragsgivers krav til kvalitet, gjennomføring og ferdigstillelse. Det kreves således at
tilbyder som sådan kan dokumentere solide tekniske og faglige kvalifikasjoner, videre
skal leverandøren ha tilstrekkelig kapasitet og erfaring til å gjennomføre oppdraget. Det
kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres.
Leverandør og underleverandør må ha fagleg kompetanse og røynsle, og være pålitelig
leverandør innenfor de fagområdene som anskaffelsens objekt omfatter.
4. Generelle tekniske krav
Spesifikasjon personbiler:
Bilene skal være 5-dørs, og ha seteplass til minst 4 voksne personer.
Bilene må være brukervennlig med lett justerbare seter, speil, ratt etc. slik at bilene enkelt
kan benyttes av flere personer.
Bilene skal ha 4 eller 5 stjerner i Euro NCAP`s kollisjons-testprogram.
Det skal være 4x4 – firhjulstrekk.
Det skal være Hybridmodell type «unplugged», og med bensinmotor på ca. 90 HK.
Bilene skal ha lav vekt og god bakkeklaring med god framkommelighet også under
ugunstige kjøre/veiforhold.
Bilene skal ha varmetråder i både bak og frontrute.
Det skal være montert Dabradio med bluetooth, fortrinnsvis med betjening på ratt. Bilene
må ha USB - tilkopling og helst navigasjon.
12
5. Kriterier for tildeling av kontrakt
5.1 Tildelingsregime
Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige,
basert på en helhetsvurdering med følgende kriterier:
Tildelingskriterium:
Vekting:
Kjøpesum
70 %
Kvalitet/service
20 %
Leveringstid
10 %
Nærmere opplysninger om innholdet i kriteriene følger nedenfor i punktene 5.2 til 5-4
Alle leverandører må levere tilstrekkelig dokumentasjon for vurdering av tilbudet i
forhold til tildelingskriteriene. Det vises til dokumentasjonskrav beskrevet nedenfor.
5.2 Pris
Prisen skal oppgis i norske kroner (eksklusiv merverdiavgift) med alle omkostninger på
den måte som er angitt i tilbudskjemaet, se vedlegg 1.
Valutaklausuler aksepteres ikke.
5.3 Kvalitet/service
Under dette kriteriet vil vi vurdere hvilke tilbud leverandøren oppgir når det gjelder
garantier, serviceintervaller, rustgaranti, etc. Se også vedlegg 5. Mulighet for
prøvekjøring, kjørekomfort, brukervennlighet og lydforhold er også forhold vi her vil
vektlegge i våre vurderinger.
5.4 Leveringstid
Under dette kriteriet vil vi vurdere antall dager leverandøren oppgir fra bestilling gjørs til
levering kan skje.
Leverandøren må beskrive disse forhold nøye i tilbudet slik at Oppdragsgiver kan
sammenligne tilbudene.
Leverandøren skal i samband med overlevering:
- gje opplæring av personalet ved avlevering som avtales på et nærmare tidspunkt.
- opplæringa skal gjennomførast i Lonevåg, eller etter nærare avtale med kommune.
13
6. Regler for gjennomføring av konkurransen
6.1 Tilbudsåpning
Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig. Den vil finne sted i Oppdragsgiver sine lokaler.
Åpningen skal være utført av minst to representanter for oppdragsgiveren. Det skal
skrives protokoll fra åpning av tilbudet.
6.2 Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren
Oppdragsgiver har plikt til å avvise leverandører dersom forhold som følger av
FOA § 11 -10 første ledd foreligger.
Oppdragsgiver kan avvise leverandører dersom forhold som følger av FOA § 11-10
andre ledd bokstav a-g foreligger.
6.3 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet
Oppdragsgiver plikter å avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA § 11-11 første
ledd bokstav a-f foreligger.
Oppdragsgiver kan avvise tilbud dersom forhold som følger av FOA § 11-11 andre ledd
bokstav a-d foreligger.
6.4 Retting av åpenbare feil
Dersom Oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, blir disse rettet
dersom det ikke er tvil om hvordan feilen skal rettes.
I tillegg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser danner reglene under grunnlag for
gjennomføring av konkurransen.
14
7.AVSLUTNING AV KONKURRANSE
7.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse hele eller deler av konkurransen eller
forkaste alle tilbudene dersom det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel
være at kostnadene på hele eller deler av prosjektet blir høyere enn budsjettert.
7.2 Informasjon og begrunnelse for kontraktstildeling
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til
alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått»
menes tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten.
Oppdragsgiver vil fastsette en klagefrist. Når klagefristen er utløpt har oppdragsgiver til
hensikt å inngå kontrakt.
15
VEDLEGG 1:
TILBUDSSKJEMA
Opplysninger om tilbyder:
Navn:
_________________________________________________________
Selskapsform:
_________________________________________________________
Foretaksnr.:
_________________________________________________________
Gateadresse:
_________________________________________________________
Postadresse:
_________________________________________________________
Telefon:
_____________________Telefaks:___________________
E-postadresse:
_________________________________________________________
Adm. direktør (eller tilsvarende):_______________________________________________
Styreleder (eller tilsvarende):
_________________________________________________
Kontaktperson for tilbudet:
_________________________________________________
Tilbudspris
I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende
anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å levere bilene for en sum av
Pris.pr. personbil
----------------NOK eks mva
-------------NOK inkl. mva
Samlet sum
----------------NOK eks mva
-------------NOK inkl. mva
Den oppførte sum representerer en komplett levering av tilbudte kjøretøy til Osterøy kommune, alle
kostnader inkludert.
Leveringstid Bilene kan leveres i løpet av ___________arbeidsdager fra bestilling.
Garantitid
__________________________________________________
Underskrift
Sted:_______________________________________ Dato:_______________
_______________________________________________________________
Tilbyders underskrift og stempel
16
VEDLEGG 2. HMS (HMT) erklæring
Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet
Denne bekreftelsen gjelder:
Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr./-sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Land*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Intern-kontrollforskriften)
fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om
arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og
verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.
Daglig leder:
Dato:
(signatur)
Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Representant for de ansatte:
Dato:
(signatur)
* For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende:
Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (Intern-kontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember
1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.
Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og
verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Forpliktende underskrift:
Daglig leder:
Dato:
(signatur)
17
VEDLEGG 3: Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjonen nr. 139 ved utlysning av varekontrakter
I samsvar med bestemmelsene i bestemmelsene i FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjonen nr. 138 vil følgende plikter pålegges leverandøren:
Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten
omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs
barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138.
Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist
som (navn på oppdragsgiver) bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal
dokumenteres skriftlig og på den måten (navn på oppdragsgiver) bestemmer. Ved manglende
utbedring kan det angis bøter (angi størrelse). Bøtene skal være forholdsmessige med type og
omfang av bruddene. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i
forhold til bruddet, og i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er
fulgt. Ved vesentlige brudd på nevnte punkter, eller ved manglende oppretting, kan
oppdragsgiver heve kontrakten.
Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.
Sted:_______________ Dato:_______________
Underskrift: ______________________________________
18
VEDLEGG 4. Erklæring om taushetsbelagte opplysninger
Utfylt skjema skal vedlegges tilbud i Osterøy kommunes konkurranse om ny lastebil. Skjemaet vil inngå i
oppdragsgivers vurdering av hvilken deler av tilbudet som inneholder taushetsbelagte opplysninger, og som
således skal unntas fra offentlighet.
Opplysninger om tilbyder:
Tilbyders navn: ____________________________________________________________
Tilbyders adresse: __________________________________________________________
Kontaktperson hos tilbyder: __________________________________________________
Følgende opplysninger i vårt tilbud anses å inneholde taushetsbelagte opplysninger:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Redegjørelse for hvorfor ovennevnte opplysninger anses taushetsbelagte:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Erklæring om samtykke til unntak fra taushetsplikt: (Kryss av for ett alternativ)
Alt 1: Vi samtykker til at samtlige deler av tilbudet anses offentlig etter at tildeling av kontrakt er
meddelt.
Alt 2: Vi samtykke til at følgende taushetsbelagte opplysninger anes som offentlige, etter at tildeling av
kontrakt er meddelt:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Alt 3: Vi samtykker ikke til at taushetsbelagte opplysninger offentliggjøres.
Sted ______________________________ Dato _____________________
Navn med blokkbokstaver, signatur, tittel, og stempel:
19
Tilbudsevaluering
Vurdering av tilbudets punkt 5.3 - kvalitet/service
Kriterium
Karakter (1-10)
Kjørekomfort
Brukervennlighet
Tekniske løsninger
Lydforhold
Garanti (generell)
Rustgaranti
Serviceintervall
Sum
20