Les mer her. - Kristiansund kommune

Sykepengeprosessen digitaliseres
Digital søknad om sykepenger.
I 2016 kunngjorde NAV at sykemeldingsprosessen blir digital. I løpet av februar vil sykmeldingen bli
digital også for oss i Kristiansund kommune, som pilot i prosjektet digitalisering av sykemeldingen.
Dette betyr digitalisering av sykemelding for ansatte i Kristiansund kommune
Ansatte som blir sykemeldt må begynne å bruke www.nav.no, og logge seg inn der for å sende
sykemeldingen, samt søknaden om sykepenger videre til arbeidsgiver.
Arbeidsgiver vil få sykemeldingens del – C, og del –D (søknad om sykepenger), digitalt via Altinn.
Arbeidsgiver må logge seg inn i Altinn for å hente ut informasjonen og kontrollere opplysninger fra
sykemeldingen. Senere i 2017 vil hele prosessen bli digital, slik at man ikke lengre skal forholde seg til
papir.
Litt om prosessen
Del- C som skal til arbeidsgiver:
- Sykemeldingen sendes digitalt til hver enkelt ansatt som er sykemeldt til deres nav.no.
- Den ansatte som blir sykemeldt vil få en sms og epost fra NAV om at det er registrert
sykemelding, og at de må logge inn for å sende sykemeldingen til arbeidsgiver.
- De ansatte logger inn, med BankID, for å sende sykemeldingen Del – C til arbeidsgiver fra
www.nav.no til Altinn.
- Arbeidsgiver må logge inn i Altinn for å få tilgang til, og hente informasjonen fra
sykemeldingen. Tilganger til dette vil bli gitt til de som har oppfølgingsansvar eller håndterer
sykemeldinger på virksomhetens vegne.
Del- D (søknaden om sykepenger):
D-delen er sykepengekravet eller søknaden om sykepenger.
- Den digitale søknaden om sykepenger vil først åpnes for innsending fra www.nav.no mot
slutten av sykmeldingsperioden.
- De ansatte vil motta sms og epost fra NAV om at det er åpnet for innsending av sykemelding.
- De ansatte logger seg inn med BankID, fyller ut søknaden om sykepenger inn på sin side på
www.nav.no, og sender ferdig utfylt søknad om sykepenger videre til arbeidsgiver.
- Del- D hentes fra Altinn av arbeidsgiver (personal- og organisasjonsseksjonen), som
kontrollerer og behandler søknaden om sykepenger på samme måte som før. Hvis det er en
søknad som danner refusjonskrav, skrives søknaden ut og sendes til NAV.
De som ikke kan bruke løsningen
Foreløpig er det ikke alle fastleger som har siste versjon av sykmeldingen i sitt
journalsystem. Pasientene deres vil ikke få den digitale sykmeldingen på www.nav.no, og kan heller
ikke sende søknad om sykepenger digitalt. Legenes journalleverandører arbeider med
oppgraderinger slik at alle fastleger kan gå over til den digitale løsningen.
Foreløpig er det kun sykmeldte som er registrert med én arbeidsgiver i Aa-registeret som kan sende
inn søknad om sykepenger fra www.nav.no. Med dette menes de som kun har arbeidsforhold ved en
avdeling i Kristiansund kommune.
Digitalt eller papir
Det vil fortsatt være mulig å sende inn sykemeldingen på papir slik som i dag. Det er ønskelig at de
som kan sender sykemeldingen digitalt, da prosessen vil bli fulldigital etter hvert. Om sykemeldingen
ikke sendes digitalt er det viktig at papirdelen fortsatt sendes slik som før.
Lønns- og personalsystemet
Piloten er ikke integrert mot lønns- og personalsystemer. NAV er i dialog med leverandører som har
meldt sin interesse for å få på plass gode løsninger. Foreløpig vil sykemeldingen være tilgjengelig for
de ansatte på www.nav.no og for arbeidsgiver vil den ligge i Altinn.
Digitaliseringen gjelder kun sykemeldingen. Behandlingen av hvert enkelt sykefraværstilfelle skal
fortsatt skje på samme måte som tidligere, ved personal - og organisasjonsseksjonen. Med
digitaliseringen mottar vi informasjon digitalt i stedet for papir. Det er derfor viktig at de som har
mulighet benytter seg av den digitale løsningen.
Lover og regler i forhold til sykelønn og sykdom med lønn er fortsatt det samme. Fraværet må
fortsatt registreres i kommunens systemer.
Informasjon om endringer
NAV lager informasjonsskriv som vi sender ut til alle ansatte. Informasjonsskrivene vil også legges inn
i kvalitetssystemet (Compilo).
Søknaden for sykepenger vil åpnes for innsending og kommer først når sykepengeperioden er ferdig.
Denne endringen vil få en innvirkning på rapporteringen av sykefraværet i kommunen. Vi vil med den
nye løsningen eksempelvis ikke bli ferdige med å registrere fraværet for januar før i slutten av
februar. Det ses på muligheter for å unngå forsinkelsen, da utforingen muligens kan løses ved å
legge inn fraværet i Visma i forkant av søknaden om sykepenger. Opplysninger om fraværet kan
dermed kontrolleres i etterkant, for å kvalitetssikre at all informasjon stemmer overens med
søknaden. På denne måten kan vi bli i stand til å kjøre rapporter og utarbeide statistikk på lik linje
som i dag. Det vil arbeides mot å finne en best mulig løsning for å ivareta dagens rutine for
sykefraværsrapportering.
Hjelp og veiledning
- All informasjon som sendes ut fra NAV vil bli videresendt til alle ansatte.
- Kontaktpersoner ved personal - og organisasjonsseksjon kan bistå med hjelp og veiledning i
forhold til prosessen.
Dersom det er behov kan Trine K Rundfloen, ved Personal – og organisasjonsseksjonen bistå med
informasjon om dette på møter i avdelingen.
Det er viktig at ansatte som benytter seg av den digitale løsningen gir tilbakemeldinger om
hvordan søknadsdialogen fungerer.
Vi ber også om at ansatte svarer på spørsmål fra prosjektet om hvordan oversendelsen og
kommunikasjonen fungerer.
Det vil komme et spørreskjema der ansatte og arbeidsgiver kan gi tilbakemelding på prosessen.
Spørsmål om prosessen rettes til:
Trine K Rundfloen: [email protected]
Tlf: 71574079
Katerina Pedersen: [email protected]
Tlf: 71574080