åfjord kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:
Åfjord formannskap
Åfjord rådhus Kommunestyresalen
15.02.2017
09:00
Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av
varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
Innkalling er sendt til:
Navn
Vibeke Stjern
Gro Kristiansen
Bjørn Arne Hosen
Liv Marie Hugdal
Jon Husdal
Tone Bårdli
Håkan Berdahl
Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Medlem
-1-
Representerer
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-AP
ÅF-KRF
ÅF-SP
ÅF-SP
ÅF-H
Saksnr
PS 4/17
PS 5/17
Sakstittel
Saker til behandling
Åfjord Næringsfond - Årsrapport 2016
Utvidet skjenkeareal Færingen kro & pub, Stokkøya
Vibeke Stjern
ordfører
-2-
Lukket
-3-
Sakertilbehandling
-4-
Sakertilbehandling
-5-
Arkivsak: 2017/115
Dato: 08.02.2017
ÅFJORD KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksnr
4/17
Utvalg
Åfjord formannskap
Møtedato
15.02.2017
Saksbehandler: Jon Kristian Lomundal
ÅFJORD NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2016
Vedlegg
1 Årsrapport Åfjord Næringsfond 2016
Sakens bakgrunn og innhold:
Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker en kort redegjørelse for bruken av næringsfond for
2016. Næringsutviklingsarbeidet i kommunen er fortrinnsvis lagt til Åfjord Utvikling som ble
opprettet den 20.10.2010 og har følgende formålsparagraf:
Selskapets formål er å bidra til å skape vekst og utvikling i Åfjord. Selskapet skal ha fokus på offensive
utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige
utviklingsprosjekter er sentralt.
Åfjord utvikling finansieres i hovedsak av Åfjord kommune som har forpliktet seg til å bidra
med 1,1 millioner hvert år i driftsstøtte. I tillegg har Åfjord Sparebank forpliktet seg til å
bidra med 500 000,- i årlig tilskudd, gaver og støtte til enkeltprosjekt. Det forutsettes videre
at selskapet selv skaffer seg inntekter gjennom prosjektfinansiering. Åfjord kommune har i
den sammenheng bidratt med kr. 200 000,- i prosjekter særlig rettet mot primærnæringene,
og Åfjord kommunestyre har gjennom budsjettet vedtatt å videreføre bevilgningen også i
2017.
Vurdering:
Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilget kr. 307 000,- i næringsfondsmidler til Åfjord
kommune i 2016. Åfjord Utvikling ivaretar søknadsbehandlingen når det gjelder
næringsfondet og veileder tiltakshaverne for å skape gode prosjekter. Prioriterte områder i
2016 har vært kompetansetiltak, nyetableringer og innovative tiltak både innenfor ny og
eksisterende virksomhet, for å skape vekst og økt sysselsetting i kommunen.
Foruten midlene fra fylkeskommunen, stiller Åfjord kommune sine konsesjonskraft-avgifter
til disposisjon for næringsfondet, og dette utgjorde i 2016 kr. 154 152,-. I tillegg kommer
-6-
renteinntekter på næringsfondets bankkonto. På vegne av rådmannen legger Åfjord Utvikling
frem innstilling for tildeling til næringsfondet til Åfjord formannskap som fondsstyre.
Bruken av næringsfondsmidler i 2016:
Fondsstyret for næringsfondet i Åfjord har i 2016 gjort 6 bevilgninger og til sammen bevilget
kr. 637 000,-. Det er også tilbakeført til sammen kr. 120 500,- på tilsagn fra 2015 som er
kansellert.
Sak
Mottaker
Prosjekt
Beløp
6/2016
Aquarius Brygge AS
Salg og Synlighet, regionalt/nasjonalt/internasj.
1/2016
Åfjord Utvikling AS
Støtte til lokal verdiskaping
4/2016
Berdal, Elena
Støtte til etablering av ny salong
50 000
9/2016
Åfjord Næringsfor.
Støtte til kompetansetiltak ÅNF
15 000
8/2016
Larsen, Stine
Etableringstilskudd
18 500
10/2016
Åfjord Utvikling AS
Åfjord Handelsforum prosjekt samspill
88 500
12/2016
Åfjord kommune
Drift av Åfjord Utvikling AS
Sum tildelinger
75 000
250 000
140 000
637 000
Sakens vurdert i folkehelseperspektiv:
Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser ut over at et sterkt næringsliv med
stabile arbeidsplasser gir trygghet, noe som er viktig for folkehelsen til kommunens
innbyggere.
Oppsummering:
Saken legges frem for formannskapet til orientering og oversendes til Sør-Trøndelag
fylkeskommune som tilbake-rapportering over bruken av næringsfondsmidlene i 2016.
Rådmannens innstilling:
Formannskapet anser tildelingene fra næringsfondet og næringsutviklingsarbeidet for å være
en viktig del av arbeidet med å skape videre vekst og utvikling i Åfjord. Saken oversendes til
Sør-Trøndelag fylkeskommune som tilbake-rapportering over bruken av
næringsfondsmidlene i 2016.
-7-
-8-
-9-
-10-
Arkivsak: 2015/545
Dato: 27.01.2017
ÅFJORD KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksnr
5/17
Utvalg
Åfjord formannskap
Møtedato
15.02.2017
Saksbehandler: Solgunn Barsleth
UTVIDET SKJENKEAREAL VED FÆRINGEN KRO & PUB, STOKKØYA
Sakens bakgrunn og innhold:
Færingen kro på Stokkøya har skjenkebevilling utendørs for deler av året og ønsker nå at
begrensning med dato for deler av året oppheves. Bevillingen har følgende bestemmelse som
et punkt i vedtak om bevilling:

Skjenkebevillingen omfatter avgrenset utendørs areal m/platting plassert ved sjøen og platting ved
inngangen til kroa fra 1. april – 1. november.
Styrer for bevillingen søker nå om:
«Skjenkebevilling til Færingen Kro & Pub på Stokkøya begrenser gjesten å ta med alkohol
utenfor kroa i perioden 1.11. til 1.4. Ellers i året er dette godkjent på terrassen og bryggen
utenfor. (Avgrenset område)
Det søkes om å ha denne muligheten hele året.»
Tidligere eier ønsket å ha denne bestemmelsen i sin bevilling, men nåværende eier ønsker at
skjenking kan foregå hele året for hele skjenkearealet bl. a. fordi det er vanskelig å
kontrollere om gjestene tar med seg drikkevarer utenfor kroa.
Nærmeste utested i Stokksund har skjenking på avgrenset utendørs areal m/merd plassert i
sjøen og dette gjelder for hele året.
Det er heller ingen andre med fast bevilling som har begrensninger med dato tilknyttet
utendørs skjenking.
-11-
Rådmannens innstilling:
Færingen kro på Stokkøya innvilges bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin utendørs
på platting på avgrenset område ved inngangen til bygningen og på avgrenset utendørs areal
m/platting plassert ved sjøen for hele året, med samme skjenketid som innendørs i kroa.
-12-