TSF Resultat_rapp 2016

102 Tromsø Seilforening
R e s u lta tr e g n s ka p m e d b u d s je tt o g fjo r å r s ta ll
Da t o: 12. 02. 2017
Pe riode : 1 - 12/ 2016
Kont onr Te ks t
Re gns ka p 2016
Re gns ka p 2015
Fors la g t il buds je t t
2016
3010 Gra s rot a nde le n
3015 Re kla m e innt e kt e r
3020 S pons or/ s a m a rbe ids a vt a le r
3130 S a lg Tirs da gs ka ffe og fe s t
3321 S t a rt kont ige nt e r
3442 Tills kudd øre m e rke de
3615 Le ie innt e kt e r jolle r
3620 Tre ne ra vgift
-6 593, 39
-5 783, 88
-6 000, 00
0, 00
0, 00
-5 000, 00
-6 000, 00
0, 00
0, 00
-23 626, 30
-12 150, 00
-10 000, 00
-5 000, 00
-1 100, 00
-2 100, 00
-20 100, 00
-20 019, 00
-3 700, 00
0, 00
-6 000, 00
-15 000, 00
0, 00
0, 00
-4 000, 00
3910 Kurs innt e kt e r
-14 000, 00
-18 000, 00
-10 000, 00
3920 Års kont ige nt e r
-39 750, 00
-22 633, 63
-30 000, 00
3999 Dive rs e innt e kt e r
-10 238, 00
-6 379, 20
-5 000, 00
-121 407, 69
-93 065, 71
-93 700, 00
S um innt e kt e r
4111 S t e vne kos t na de r / re ga t t a ut s t yr
0, 00
19 006, 75
0, 00
4201 Kurs ut le gg / S e ilkurs
7 450, 00
4 500, 00
4 500, 00
6014 Avs krivninge r ALU-RIB DB 360. m ot or
4 200, 00
4 200, 00
4 200, 00
6018 Avs krivninge r ALU-RIB DB 320
3 320, 00
3 320, 00
3 320, 00
6021 Avs krivninge r Fe va
0, 00
1 000, 00
4 000, 00
6550 Drift s kos t na de r
0, 00
1 020, 00
2 500, 00
6551 S t e vne kos t na de r Re ga t t a ut s t yr
3 862, 70
0, 00
3 000, 00
6621 Re pe ra s jon og ve dlike hold jolle r og følge bå t (6621&7020)
5 570, 00
5 669, 60
10 000, 00
6810 Da t a / EDB Kos t na de r
1 756, 54
1 955, 45
2 000, 00
0, 00
0, 00
5 000, 00
5 574, 68
11 443, 90
2 000, 00
6862 Kjølbå t a kt ivit e t e r, innkjøp bys s e
0, 00
0, 00
2 000, 00
6890 Anne n kos t na d
0, 00
0, 00
35 000, 00
7410 Kont ige nt NS F/ Hbå t / O pt im is t
21 380, 00
8 680, 00
10 000, 00
7420 Ga ve r/ Pre m ie r
11 324, 95
3 414, 00
7 000, 00
7500 Fors ikrings pre m ie
6 799, 00
6 601, 00
7 000, 00
7710 Innkjøp t irs d. ka ffe m e dl. m øt e r
6 780, 19
5 491, 40
5 000, 00
7720 Jubile um s fe s t , å rs a rra nge m e nt e r
3 903, 76
0, 00
7 000, 00
876, 53
722, 75
1 000, 00
0, 00
471, 30
1 000, 00
1 863, 06
0, 00
0, 00
84 661, 41
77 496, 15
115 520, 00
6860 Møt e , kurs , oppda t e ringe r og ligne nde
6861 Jolle a kt ivit e t e r
7792 Ge byre r
7793 Pa yPa l ge byre r
7794 NIF Ge byre r
S um Kos t na de r
8800 Års re s ult a t
8040 Re nt e innt e kt e r, s ka t t e frie
S um Fina ns
Re s ult a t
S ide : 1
0, 00
17 474, 31
0, 00
-794, 21
-1 904, 75
-3 000, 00
-794, 21
15 569, 56
-3 000, 00
-37 540, 49
0, 00
18 820, 00
Tid :: 1 7 :3 5