Sakliste årsmøte HSG 2017

Hordaland Sau og Geit
Sakliste årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opning av møtet
Namneopprop
Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av 2 personar til å skriva under møteboka
Årsmelding
Rekneskap
Val av leiar
- På val: Nils Inge Hitland
8. Val av styremedlemmer
- På val: Knut Sygnestveit og Kjetil Rødland
9. Val av nestleiar
10. Val av varamedlemmer til styret
11. Val av møteleiar til årsmøtet 2018 med vara
12. Godtgjersle til leiar og styremedlemmer
13. Val av valnemd til årsmøtet 2018
14. Val av utsendingar med vara til Landsmøte NSG 2017
15. Innkomne saker
16. Arbeidsplan for 2017
17. Budsjett for 2017
Postadresse:
Nils Inge Hitland
Hitlandsbakkane 25
5137 Mjølkeråen
Telefon: 913 07 371
Bankgiro:
E-post: nils.inge @salmongroup.no