Last opp avtalen her ()

Avtale om deltakelse i Læringsnettverk 1 i Oppland 2017
(Avtalen underskrives og leveres på første samling)
Bakgrunn:
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede
tiltak i hele helsetjenesten.
Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet
under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013).
Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten.
Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av
eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som
potensial for forbedring, at det finnes tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode
metoder for å evaluere effekt av tiltakene.
Programmet vektlegger kommunenes involvering i programmet og pasientenes behov i enda større grad enn
tidligere.
Om læringsnettverket:
Formålet med læringsnettverkene er å sette i gang et forbedringsarbeid i forbindelse med det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender. Forbedringsarbeidet er basert på en modell utviklet av
Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston, og som tidligere er benyttet av Den norske Lægeforening
i nasjonale prosjekter. Les mer om læringsnettverkene og kampanjen på
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
Om deltakelsen:
Ledelsen forplikter seg til at forbedringsteamet er representert på alle tre samlingene som inngår i
læringsnettverket. Dette for å sikre vedvarende resultater. Temaene for læringsnettverket er veldig relevant
for ledere av alle kommunale helse-og omsorgstjenester.,
Deltakelse i læringsnettverket innebærer at forbedringsteamene starter opp og kontinuerlig arbeider med
forbedringsprosjektet mellom de tre samlingene.
Utviklingssenteret kan bistå med råd og veiledning i perioden med Læringsnettverk.
Avtalen følger under. Vi ser frem til samarbeidet.
Avtale om deltakelse i læringsnettverk for innsatsområdet:
«Ledelse av pasientsikkerhet»
Denne avtalen inngås mellom virksomhetsleder/avdelingsleder og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Oppland ved leder.
Deltakelse i læringsnettverket innebærer følgende:
•
At forbedringsteamet er representert på alle tre samlingene som inngår i læringsnettverket.
•
At gruppemedlemmene setter i verk relevante pasientsikkerhetstiltak i egen organisasjon..
•
De påmeldte teamene betaler selv reise- og eventuelt overnattingskostnader knyttet til deltakelse
på nettverkssamlingene. «Dagpakke» på samlingene dekkes av USH.
Dato:……………………………………………….
Kommune:………………………………………
……………………………………………………
Virksomhetsleder
………………………………………………….
Leder Utviklingssenter for sykehjem
i Oppland
……………………………………………………..
Avdelingsleder