ENDREDE VEDTEKTER FOR • Handelsbanken Europa Tema

ENDREDE VEDTEKTER FOR
•
•
•
•
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken
Europa Tema
Amerika Tema
Vekstmarked Tema
Global Tema
Handelsbanken Fonder endrer vedtektene for ovennevnte fond. Endringene er
godkjent av Finanstilsynet og de nye vedtektene trer i kraft den 8. mars 2017.
Endringene påvirker verken fondenes investeringsmandat eller risikonivå, og fører
heller ikke til noen kostnader for andelseierne.
Samtlige fond over – særskilt fokus på bærekraftig utvikling
I de nye vedtektene gjøres det et tillegg i investeringsmandatet om særskilt fokus på
bærekraftig utvikling. Det innebærer at fondene unngår plasseringer i kontroversielle
virksomheter som alkohol, tobakk, pornografi, spill og våpen. Dessuten unngår
fondsforvalterne å investere i foretak som benytter fossilt brensel og foretak som
systematisk krenker internasjonale normer og konvensjoner på områder som miljø,
menneskerettigheter og antikorrupsjon.
For mer informasjon, se fondenes profil om bærekraftig utvikling på
handelsbanken.no/fond
Europa Tema – presisering av investeringsmandat
Investeringsmandatet utvides med at fondet også har mulighet til å plassere
maksimalt 10 prosent i verdipapirer utstedt av selskaper utenfor Europa.
ENDREDE VEDTEKTER FOR
• Handelsbanken Asia
• Handelsbanken Japan
Handelsbanken Fonder endrer vedtektene for ovennevnte fond. Endringene har
blitt godkjent av Finanstilsynet og de nye vedtektene trer i kraft den 8. mars 2017.
Endringene påvirker verken fondenes investeringsmandat eller risikonivå, og fører
heller ikke til noen kostnader for andelseierne.
Utover de endringer som beskrives nedenfor, gjøres det visse presiseringer og
redaksjonelle endringer. Du trenger ikke å foreta deg noe i anledning endringene,
men vi vil informere om at du har rett til å selge andeler innen de nye vedtektene
trer i kraft. Som vanlig skjer kjøp og salg av andeler uten kostnad. Nye vedtekter,
produktark og informasjonsmateriell er tilgjengelig fra 8. Mars på
www.handelsbanken.no/fond
Beskrivelse av endringene
•
•
Fondene bytter navn for å bedre speile den tematiske forvaltningsstrategien
Særskilt fokus på bærekraftig utvikling innføres i Handelsbanken Japan
Fondsnavn
Handelsbanken Asia
Handelsbanken Japan
Nytt fondsnavn
Handelsbanken Asia Tema
Handelsbanken Japan Tema
Tematisk forvaltning
Investeringer skjer gjennom noen utvalgte, analyserende og langsiktige
investeringsstrategier, såkalte temaer. Et tema er et avgrenset investeringsområde
som forventes å ha høyere eller lavere vekst enn fondets målestokk over en lengre
periode. Et tema kan strekke seg over regioner og bransjer. Aktuelle hovedtema
finnes i fondenes produktfakta og informasjonsmateriell.
Særskilt fokus på bærekraftig utvikling innføres i Handelsbanken Japan
Fondet velger bort investeringer selskaper som er involvert i forbudte våpen,
atomvåpen og utvinning av kull. Fondet unngår plasseringer i selskaper som
produserer tobakksprodukter, pornografi eller prospekterer alternativt uvinner
oljesand. Fondet investerer heller ikke i selskaper der omsetningen fra produksjon
eller distribusjon av krigsmateriell, alkohol, kommersiell spillevirksomhet eller fossilt
brensel overstiger 5 %.
Dessuten unngår fondsforvalterne å investere i selskaper som systematisk krenker
internasjonale normer og konvensjoner på områder som miljø, menneskerettigheter
og antikorrupsjon.
For mer informasjon, se fondenes profil om bærekraftig utvikling på
handelsbanken.no/fond
ANDRE VEDTEKTER FOR
• Handelsbanken Europafond Index
• Handelsbanken MSCI USA Index
Xact Kapitalforvaltning endrer vedtektene for ovennevnte fond. Endringene er
godkjent av Finanstilsynet og de nye vedtektene trer i kraft den 8 mars
2017.
Endringene kommer verken til å påvirke fondenes investeringsmandat eller risikonivå
ettersom fondene fremdeles skal ha som mål å følge en bestemt indeks. Endringene
fører heller ikke til noen kostnader for andelseierne. Utover de endringer som
beskrives nedenfor, gjøres visse presiseringer og redaksjonelle endringer.
Du trenger ikke gjøre noe i anledningen av endringene, men vi vil informere om at
du har rett til å selge andeler før de nye vedtektene trer i kraft. Som vanlig skjer kjøp
og salg av andeler uten kostnad.
Nye vedtekter, produktfakta og informasjonsmateriell er tilgjengelig fra den 8. mars
på handelsbanken.no/fond
Beskrivelse av endringene
•
•
•
Mulighet for fondene (der dette ikke allerede er innført) å plassere i derivat og
pengemarkedsinstrument, og samt å benytte teknikker og instrumenter for
gearing. Formålet er å oppnå en mer effektiv forvaltning men kommer ikke å
endre risikonivå i de berørte fondene.
Mulighet for fondene (der dette ikke allerede er innført) å plassere en mindre
andel i unoterte overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrument.
Muligheten for fondene (der dette ikke allerede er innført) å handle på MTF:er og
lignende markeder.