Året rundt

Året rundt
Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon
1. august – 18.november: Nye vennskap
21.november- 23.desember: Juleforberedelser
2. januar- 17. mars: Lofotfisket
20. mars- 11. april: Påskeforberedelser
18. april- 31. pjuli: Fysisk aktivitet
1
Nye vennskap (1. august - 18. november)
I august starter det mange nye barn i barnehagen. De nye barna trenger tid til å bli
kjent, og det dannes andre gruppesammensetninger på grunn av at de største barna er
begynt på skolen. Derfor er det en fint å kunne starte barnehageåret med å ha fokus på
vennskap og hvordan vi skal være mot hverandre. Dette er også et gjennomgangstema
for hele barnehageåret.
Vi fokuserer på vennskap, trygghet, omsorg og trivsel. Å ha venner er grunnleggende
for barns trivsel. Opplevelser og tilhørighet er også viktig for trivsel. Gjennom arbeidet
med dette temaet, vil vi fokusere på å legge til rette for gode relasjoner og vennskap,
samt anerkjennende kommunikasjon, hvordan vi møter barna.
Hvordan jobbe med temaet i barnehagen?
Tilvenning:
-
De nye barna får tildelt en kontaktperson. Tilbud om oppstartsamtale med
praktisk informasjon og et første møte med barnehagen.
-
Ta imot barn og foreldre. Vær blid, hyggelig og positiv. Viktig at barn og
foreldre føler seg velkommen og blir tatt godt imot.
-
Lek med barnet, snakk med barnet og ha barnet i fokus
-
Møt foreldrenes engstelse og vis at det er i orden at de er urolige den første
tiden.
-
Oppfordre foreldre til å ringe i løpet av dagen etter at tilvenning er avsluttet.
-
Vær tydelig på at foreldrene sier hadet før de forlater barnehagen- skaper
trygghet for barnet.
Hvordan berører fagområdene temaet nye vennskap?
Kommunikasjon, språk og tekst:
-
Lytt til barna, la de få komme med innspill. Være oppmerksom på hvilket budskap
vi sender ut i form av både verbal og ikke- verbal kommunikasjon.
-
Bruke språket til å løse konflikter og skaper positive relasjoner i lek og annet
samvær, uttrykke følelser, ønsker og erfaringer
-
Samtale om å være like og forskjellige
-
Bli kjent med bøker, rim ,regler og sanger som omhandler temaet.
2
Kropp, bevegelse og helse:
-
Utvikle forståelse og respekt for at vi er ulike
-
Utvikle positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
Kunst kultur og kreativitet:
-
Bearbeide og kommunisere inntrykk gjennom skapende virksomhet.
-
Dramatisere
-
Sang og musikk
Natur, miljø og teknikk
-
Bruke naturen som grunnlag for felles opplevelser og erfaringer
Etikk, religion og filosofi
-
Barna skal tilegne seg grunnleggende normer og verdier
-
Samtaler og undring om vennskap og det å være like/ulike
-
Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for
hverandres bakgrunn, uansett kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.
Nærmiljø og samfunn
-
Barna får erfaring med at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger,
inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap
-
Barna skal få bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og
erfaringer i nærmiljøet.
Antall, rom og form
-
Barna skal få erfare, utforske og leke med form og mønster
-
Barna skal få tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper
Aktiviteter vi kan jobbe med gjennom arbeidet med nye vennskap:
-
En ring av gull- forskjellig, matematiske begreper, samtale, undring, kreativitet,
fellesskap.
-
Eventyr- det gode vinner over det onde, matematiske begreper, fellesskap
kreativiet, undring, samtale.
-
Turer i nærmiljøet- felles opplevelser, bli kjent med nærmiljøet, samle
naturmateriell.
-
Brannvernuka-bli kjent med nærmiljø, fellesskap, opplevelser.
-
Sy kjøttrull- bidra til fellesskap i barnehagen, samarbeide.
3
-
Sang- og bevegelsesleker- fellesskap, språklig bevissthet, kroppslig bevissthet.
-
Aktivitetsdager- fellesskap, språklig bevissthet,toleranse kroppslig bevissthet.
-
Bakedag/matlaging
Juleforberedelser (21. november - 23. desember)
Barna skal få kjennskap til høytiden og tradisjoner knyttet til høytiden. Vi skal ha fokus
på å roe ned og kose oss med juleforberedelser. Vi skal ha formingsaktiviteter, baking,
lucia med foreldrefrokost, nissefest med nissemarsj og førskolebarna får dra i kirka. Vi
forteller julefortellinger og juleevangeliet.
Hvordan berører fagområdene temaet juleforberedelser?
Kommunikasjon, språk og tekst
-
Bli kjent med bøker, sanger, bilder og fortellinger som omhandler temaet
-
Barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser
og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskapning.
Kropp, bevegelse og helse
-
Sang og sangleker/ dramatisering
Kunst, kultur og kreativitet
-
Barna får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
-
Barna får styrke sin kulturelle identitet og sine personlige utrykk
-
Barna utvikler evnen til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte
uttrykk gjennom skapende virksomhet som forming og dramatisering
Natur, miljø og teknikk
-
Barna får erfaring med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige
avhengighet og betydning for matproduksjon, vi baker og syr kjøttrull
Etikk, religion og filosofi
-
Barna får erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis
anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger
-
Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner knyttet til høytiden
4
Nærmiljø og samfunn
-
Barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet for
eksempel gjennom juleforberedelser
-
Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i
nærmiljøet.
Antall, rom og form
-
Barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster, for eksempel gjennom
forming og bakeaktiviteter
-
Barna får erfaring med matematiske begreper, gjennom forming og baking
-
Barna får erfaring med ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere
og sammenligne, gjennom forming og baking, fortellinger
Aktiviteter vi kan jobbe med gjennom arbeidet med juleforberedelser:
-
Lage håndavtrykk med dikt- matematiske begreper, størrelser, språklig
bevissthet
-
Formingsaktiviteter- kreativitet, uttrykke seg gjennom skapende virksomhet
-
Julefortellinger/ juleevangeliet: Samtale, undring, bli kjent med kristne høytider
og tradisjon
-
Bakeaktiviteter: Matematiske begreper, deltakelse i og påvirkning av
fellesskapet, sunn mat, matproduksjon
-
Koke kjøttrull: deltakelse i og påvirkning av fellesskapet, sunn mat,
matproduksjon
-
Lucia med foreldrefrokost- Deltakelse i og påvirkning av fellesskapet, deltar i
samfunnet gjennom felles erfaringer og opplevelser, matematiske begreper,
uttykke seg estetisk, tradisjon
-
Nissefest med nissemarsj- deltar i samfunnet gjennom felles erfaringer og
opplevelser, uttrykke seg estetisk, tradisjon
-
Besøk i kirka- Delta i samfunnet gjennom felles erfaringer og opplevelser,
undring, tradisjon, bli kjent med kristen høytid og tradisjon.
5
Lofotfisket (2. Januar - 15. mars)
Barna skal få kjennskap til lofotfisket. Vi skal se på forskjellige båter, hva vi bruker når
vi fisker. Lære om forskjellige fisker og hvordan de ser ut. Spise forskjellig fisk. Lære
om livet i havet.
Slik vil vi arbeide med fagområdene gjennom temaet med lofotfisket:
Språk, tekst og kommunikasjon:
-
Barna blir kjent med sanger, bøker, bilder, snakke om innhold i bøker og når vi
jobber med temaet.
-
Barna utvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.
Kropp, bevegelse og helse:
-
Sang og sangleker
-
Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme
gjennom sang, musikk, drama, formingsaktiviteter.
Kunst, kultur og kreativtet:
-
Barna får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede gjennom diverse
formingsaktiviteter
-
Barna utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi
varierte utrykk gjennom skapende virksomhet
-
Barna får bli kjent med musikk, dans og drama i forhold til temaet.
Natur, miljø, teknikk
-
Barna får erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige
avhengighet og betydning for matproduksjon
Nærmiljø og samfunn:
-
Barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet, for
eksempel besøk i fjæra, fiskebruk, tilberede måltid
-
Barna erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og
bidrar til barnehagens felleskap, gjennom sang og musikk, turer, tilbereding av
måltid.
6
Antall, rom og form:
-
Barna får erfaring med, utforsker og leker med form og mønster,for eksempel på
fisker, skjell, steiner og lignende.
-
Barna får erfaring med ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere
og sammenligne, for eksempel ulike former og størrelser på fisker, skjell,
steiner, båter ol
Aktiviteter vi kan gjennomføre i forbindelse med lofotfisket:
-
Barna skal bli kjent med og jobbe med bøkene: ” eventyret om torskene Tom og
Trine” og ”Taremareby”
-
Lære om livet i fjæra- tur i fjæra
-
Lære om forskjellige fisker
-
Lære om forskjellige båter
-
Forskjellige formingsaktiviteter
-
Tilberede måltid med fisk
-
Forskjellige sang og sangleker, dramatisering
-
Temafest i stedet for karneval
Påskeforberedelser (20. mars - 11. april)
Barna skal bli kjent med påskens innhold og tradisjoner. Vi kommer mest til å fokusere
på tradisjoner som turer, påskekyllinger og harer, enkle sanger
Temaer berører disse fagområdene:
Kommunikasjon, språk og tekst:
-
Barna blir kjent med bøker, sanger og bilder som omhandler påsken
-
Samtale med barna om påsken og tradisjoner, bruke et variert ordforråd.
Kropp, bevegelse og helse:
-
Få erfaring med friluftsliv og uteliv
Kunst, kultur og kreativitet:
-
Barna får ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede gjennom forskjellige
formingsaktiviteter
7
-
Barna utvikler evnen til å kommunisere inntrykk og utrykke dem gjennom
skapende virksomhet.
Etikk, religion og filosofi
-
Barna får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon
-
Barna får kjennskap til påsken og dens tradisjoner.
Aktiviteter vi kan jobbe med i forhold til temaet påske:
-
Diverse formingsaktiviteter
-
Bøker/ fortellinger som omhandler påske, samtale og undring
-
Tur/ aktivitetsdag med kakao, pølser og boller
-
Besøk i kirka for førskolebarna
-
Besteforeldrelunch
-
Forskjellige sanger
-
Plante karse
Fysisk aktivitet (18. april – 31. juli)
Barna skal få mulighet for fysisk utfoldelse og aktivitet både ute og inne gjennom hele
året. I perioden april til og med juli har vi ekstra fokus på fysisk aktivitet . Vi skal ha
aktivitetsdager, turdager, tradisjonelle leker og sangleker. Vi har også en tradisjonell
tur til pollen ved Vikingmuseet.
Barn er kroppslig aktive og de utrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig
aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseintrykk og bevegelse skaffer
barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Variert fysisk
aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og
kroppsbeherskelse. Dette har igjen stor betydning for språk og begrepsutvikling.
Kommunikasjon, språk og tekst:
-
Lære sang og sangleker
-
Begrepsforståelse, utrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og
skape positive relasjoner i lek og samvær.
8
Kropp, bevegelse og helse
-
Barna opplever positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring
-
Barna får erfaringer med varierte og allsidige bevegelser
-
Fokus på kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk
-
Barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv.
-
Oppleve glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer .
Kunst, kultur og kreativitet
-
Tradisjonsformidling gjennom å lære barna ulike sang og bevegelsesleker.
Natur, miljø, teknikk
-
Barna får oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet
-
Barna får oppleve glede ved å ferdes i naturen
-
Barna får erfaring med og kunnskap om dyr og vekster
Nærmiljø og samfunn
-
Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i
nærmiljøet
Aktiviteter vi kan gjennomføre gjennom arbeidet med fysisk aktivitet:
-
Hinderløype
-
Rødt lys
-
Bro bro brille
-
Sisten
-
Rebusløype
-
Tur i skog og mark- se på forandringer i naturen, samle naturmateriale
-
Dyrebutikken
-
Dramatisere eventyr
9