Fortsettelsesforsikring — Gruppeliv

M730
Fortsettelsesforsikring — Gruppeliv
Rett til å tegne individuell livsforsikring ved fratredelse fra stilling
Ansatte som slutter/sier opp sin stilling er ikke lenger
omfattet av den gruppelivsforsikringen arbeidsgiver
har opprettet i KLP for sine ansatte.
De som avslutter sitt arbeidsforhold har rett til uten å fremlegge helseattest - å tegne en individuell
livsforsikring med tilsvarende forsikringsytelse som
arbeidsgiver har i KLP på fratredelsestidspunktet.
Premien beregnes etter vanlig tariff for individuell
livsforsikring. Fordelen med å benytte dette tilbudet
er at du slipper å legge frem en ny helseattest, noe
som kan ha stor betydning hvis du tidligere har hatt et
helseproblem.
Dersom du fratrer din stilling pga. overgang til arbeidsavklaringspenger/uførepensjon vil du allikevel kunne
være omfattet av arbeidsgivers gruppelivsforsikring.
Ta kontakt med arbeidsgiver eller KLP.
Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet,
må KLP underettes om dette innen 6 måneder fra
fratredelssdato.
Vennligst fyll ut feltene nedenfor. Skjemaet skal leveres
arbeidsgiver for signatur og bekreftelse av fratredelsesdato, før det sendes til KLP.
Vennligst bruk blokkbokstaver
FYLLES UT AV DEN ANSATTE:
Etternavn
Fornavn
Adresse, nåværende
Fødselsnr. (11 siffer)
Poststed
Stilling
Avdeling
Arbeidsgiver
Telefon (privat)
Mobiltelefon
Telefon (arbeid)
Fratredelsesdato
Stillingsprosent ved fratredelse
Dato og signatur (ansatt)
Dato og signatur (arbeidsgiver)
Hvis det ønskes en annen utbetalingsrekkefølge enn det som framgår av forsikringsavtaleloven §15-1 kan det oppnevnes begunstigede.
Vi må i slike tilfeller få oppgitt navn og personnummer på den /de som skal begunstiges, f. eks samboer.
Etternavn
Fornavn
Fødselsnr. (11 siffer)
Etternavn
Fornavn
Fødselsnr. (11 siffer)
Etternavn
Fornavn
Fødselsnr. (11 siffer)
Etternavn
Fornavn
Fødselsnr. (11 siffer)
Kommunal Landspensjonskasse
Dronning Eufemiasgate 10, Oslo – Tlf.: 22 03 35 00
Postadresse: Postboks 400 Sentrum – 0103 Oslo
Bl.nr. D-166