Avtale om deltakelse i Læringsnettverk 2 i Oppland 2017

Avtale om deltakelse i Læringsnettverk 2 i Oppland 2017
(Avtalen underskrives og leveres på første samling)
Bakgrunn:
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede
tiltak i hele helsetjenesten.
Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet
under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (2011-2013).
Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten.
Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer etter en bred gjennomgang og prioritering av
eksisterende initiativ i helsetjenesten. Innsatsområdene er valgt på bakgrunn av bestemte kriterier, som
potensial for forbedring, at det finnes tiltak som er dokumentert effektive, og om det eksisterer gode
metoder for å evaluere effekt av tiltakene.
Programmet vektlegger kommunenes involvering i programmet og pasientenes behov i enda større grad enn
tidligere.
Om læringsnettverket:
Formålet med læringsnettverkene er å sette i gang et forbedringsarbeid i forbindelse med det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender. Forbedringsarbeidet er basert på en modell utviklet av
Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston, og som tidligere er benyttet av Den norske Lægeforening
i nasjonale prosjekter. Les mer om læringsnettverkene og kampanjen på
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
Om deltakelsen:
Virksomhetsleder/avdelingsleder forplikter seg med dette å støtte oppunder arbeidet med læringsnettverket
innenfor «Riktig legemiddelbruk», og «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand». Likeledes forplikter ledelsen
seg til å påse at forbedringsteamet er representert på alle tre samlingene som inngår i læringsnettverket.
Det forventes at virksomhetsleder eller avdelingsleder deltar enten på læringsnettverk for ledelse av
pasientsikkerhet eller på første samling av dette læringsnettverket. . Dette for å sikre vedvarende resultater.
Temaene for læringsnettverket er veldig relevant for alle yrkesgrupper, og det en fordel at det er en lege
med i hver forbedringsgruppe. Det er viktig at teamet består av de som til daglig jobber med
problemstillingene og kan iverksette endringer i daglig drift.
Deltakelse i læringsnettverket innebærer at forbedringsteamene starter opp og kontinuerlig arbeider med
forbedringsprosjektet mellom de tre samlingene. Det forutsettes derfor at gruppemedlemmene får avsatt tid
til å jobbe med prosjektet innenfor den ordinære arbeidstiden.
Utviklingssenteret kan bistå med råd og veiledning i perioden med Læringsnettverk.
Avtalen følger under. Vi ser frem til samarbeidet.
Avtale om deltakelse i læringsnettverket for innsatsområdene:
«Riktig legemiddelbruk»
«Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»
Denne avtalen inngås mellom virksomhetsleder/avdelingsleder og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester i Oppland ved leder.
Virksomhetsleder/avdelingsleder forplikter seg med dette å støtte opp under arbeidet med læringsnettverk
innefor
Riktig legemiddelbruk
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Det innebærer følgende:
•
Å påse at forbedringsteamet er representert på alle tre samlingene som inngår i læringsnettverket.
•
At gruppemedlemmene får avsatt tid til å jobbe med prosjektet innenfor den ordinære arbeidstiden.
•
De påmeldte teamene betaler selv reise- og eventuelt overnattingskostnader knyttet til deltakelse
på nettverkssamlingene. «Dagpakke» på samlingene dekkes av USH.

Det forventes videre at virksomhetsleder og/eller avdelingsleder deltar på læringsnettverk for
ledelse av pasientsikkerhet og/eller første samling av dette læringsnettverket. Dette for å sikre
vedvarende resultater.
Dato:……………………………………………….
Kommune:………………………………………
……………………………………………………
Virksomhetsleder
………………………………………………….
Leder Utviklingssenter for sykehjem
i Oppland
……………………………………………………..
Avdelingsleder