Jakt og Fiskeglede for alle alltid - Norges Jeger

ÅRSMELDING NJFF-TROMS
2016
Årsmøte 26 februar 2017
Årsmøteseminar 25 februar 2017
Jakt og
Fiskeglede
for alle alltid
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Innholdsfortegnelse:
Årsmelding fylkeskontor og fylkessekretær
Årsmelding Storviltutvalget
Årsmelding Småviltutvalget
Årsmelding Fiskeutvalget
Årsmelding Ungdomsutvalget
Årsmelding Kvinneutvalget
Årsmelding Fylkesinstruktør Rifle
Årsmelding Fylkesinstruktør Hagle
Årsmelding Fylkesinstruktør Ettersøk
Årsmelding Fylkesinstruktør Aversjon
Årsmelding Fylkesinstruktør Småvilttaksering
Årsmelding Regions utvalg Statskog Troms
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
3- 10
11- 14
15-16
17- 18
19
20
21
22
23
24
25
26-29
Program Årsmøteseminar
Program og saksliste Årsmøte 26.02.17
Vedtekter NJFF- Troms
Deltakerliste
Aktivitetsplan 2017
Budsjett NJFF-Troms 2017
Jakt og
Fiskegled
e for alle
alltid
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Styret har i 2016 hatt denne sammensetningen
Styrearbeid NJFF-Troms 2016
NJFF-Troms har gjennomført 8 styremøter, hvor av et var telefonstyremøte. Det ble avviklet
årsmøte i Harstad siste helgen i februar-16. Styremøtene har vært gjennomført på
Bardufosstun, med unntak av et styremøte som ble holdt i forbindelse med årsmøtet, og et i
forbindelse med styrets årlige planleggingssamling over 2 dager i Fjellandsbyen, hvor også
fylkesinstruktørene var deltakere.
Fylkesinstruktører:
Leder
Ann-Eva Isaksen
Nestleder
Knut M. Pedersen
Kasserer
Ole Elverum
Kvinneutvalg
Lill-Tove Granlund
Styremedlem
Halvor Eggen
Storviltutv.
Svein Edgar Pedersen
Fiskeutv.
Thomas Halvorsen
Edgar Henriksen
Per Midtgård
Edgar Henriksen
Ole Kroken
Håkon Strand og Gunnar Noer
Småviltutv.
Øystein Overrein
Ungdomsutv.
Trond Rasmussen
1. Vara:
Arnold Foshaug Berg
2. Vara:
Jahn-Håkon Lind
FI Aversjon
FI Ettersøk
FI Småvilttaksering
FI Hagle
FI Rifle
Fylkesinstruktørene må også nevnes, da de gjør en svært god jobb i forbindelse med kursing
og oppdateringer. De bruker mye av sin tid på dette arbeidet, og godtgjørelse i forhold til
dette kan ikke måles mot den jobben de gjør. De inviteres til å være med på fylkesstyret sine
planleggingsdager, da de er mye delaktige i den aktiviteten som planlegges for hvert år.
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Aktivitetsplanen:
Aktivitetsplanen ble vedtatt på forrige årsmøtet, etter å ha gjennomgått en
fornying i oppsett. Denne er oppe som fast tema på alle styremøter, der den
gjennomgås grundig hver gang. Siden aktivitetsplanen er et «levende» dokument,
vil den hele tiden være i endring. Det er aktiviteter som kommer til, og det er,
dessverre, også aktiviteter som må avlyses. Det har vært betydelig økning i
antallet aktiviteter det siste året, noe som også kommer frem i regnskapet, der vi
ser et overskudd.
Fylkeslagsaktivitetene har også høsten 2016 hatt stor oppslutning, med mange
deltakere, spesielt på Jaktlederkurs, elgjaktopplæringa og Elgjaktkurset for
damer.
Økonomien:
Regnskapet viser at det har gått atskillig bedre i 2016 enn året før. Vi hadde
noen investeringer i 2015 som gjorde at dette året gikk ut med et lite underskudd,
men noen av disse investeringene var i forbindelse med ansettelse av ny
Fylkessekretær.
For året 2016 har vi nå et overskudd.
Fylkeskontoret:
Fylkeskontoret med fylkessekretær, Karl-Petter Johansen, har kontorsted i
Haltibygget i Nordreisa. Kontoret har vært bemannet med ei 100% stilling, og det
har ikke vært sykefravær i perioden.
Aktivitetsplan 2016
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Fylkessekretær
Fylkessekretæren har ansvar for daglig drift av fylkeskontoret. Dette innebærer en rekke
arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av aktivitetsplan, kursing, møtevirksomhet og organisering.
I tillegg er en av de viktigste oppgavene å være en veileder for lokallagene i fylket, både i
forhold til praktiske oppgaver og ikke minst være tilgjengelig for spørsmål og andre henvendelser.
Fylkessekretæren har også ansvar for annonsering, forberedelser, fakturering av kurs og
aktiviteter, drift av fylkeslagets portal og FB- Side. Fylkessekretæren organiserer kurs og
aktiviteter for instruktører, slik at instruktørene kan konsentreres seg om kursaktiviteten.
Fylkessekretæren har i 2016 deltatt på tre fylkessekretærsamlinger, en 1-dags samling på
Gardermoen, en 3 dagers samling på Flå og en 2 dagers samling i Melhus. I tillegg har
fylkessekretæren deltatt på Småviltseminaret på Flå.
Fylkessekretæren har også deltatt på alle 8 styremøtene, årsmøtet 2016 og planleggingsmøtet
med styret og fylkesinstruktørene i November 2016.
Fylkessekretæren har i tillegg deltatt på møter med Fylkesmannen i Troms, samarbeidsmøter med
Statskog, samarbeidsmøte med Dyridrift og Villaksseminaret i Alta.
Av andre aktiviteter og møter, har Fylkessekretæren deltatt dere det har vært muligheter og hvor
det har vært ansett som hensiktsmessig og mulig for fylkessekretæren å delta. Fylkessekretæren
deltok 2 dager under ukeskurset i Elgjaktopplæringa og 2 dager under ungdomskurset.
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Kontakt med lokallag
Fylkessekretæren anser kontakten med lokalforeningene som svært viktig. Det meste av denne
kontakten gjøres gjennom epost og oppfølging av aktuelle saker. Fylkessekretæren har også
hatt mye kontakt med lokalforeningen over telefon og han har startet jobben med oppfølging
av lokalforeninger med lokalforeningsbesøk.
I desember 2016, fikk fylkessekretæren gjennomført 4 lokalforeningsbesøk i sørfylket, hvor
han fikk møtt stort sett hele styret i disse lokalforeningene. Det var lokalforeningene Harstad
JFF, Harstad og Omland SPF, Kvæfjord JFF og Skånland og Astafjord JFF som fikk besøk
denne gangen.
Lokalforeningene fikk en gjennomgang av viktige tema som, foreningsdrift, søknader
aktivitetsstøtte, aktivitetstips, rapportering og bruk av portalen. I tillegg fikk lokalforeningene
mulighet til å drøfte problemstillinger rundt egen forening direkte med fylkessekretæren.
Fylkessekretæren har også deltatt på årsmøtebesøk i Nordreisa JFF og Lyngen JFF og ett
foreningsbesøk til Storfjord JFF.
På Besøk hos Kvæfjord JFF
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Foreningene:
De aller fleste foreningene har god drift, men noen av våre 29 foreninger sliter fortsatt med å få på
plass et godt fungerende styre. Bl.a Skjervøy JFF har ikke hatt et oppegående styre på mange år.
Fylkessekretæren er her i gang med å jobbe fram et fungerende styre. Her skal det gjennomføres et
årsmøte i løpet av vinterhalvåret 2017 der fylkessekretær + flere fra fylkesstyret skal delta.
Kitdalen Jeger- og Sportsfiskeforening søkte våren 2016 om medlemskap i NJFF. Fylkesstyret
behandlet søknaden med positiv innstilling, og høsten 2016 ble søknaden endelig behandlet i
forbundsstyret med positivt vedtak også der. De ønskes hjertelig velkommen som nye medlemmer av
NJFF.
Medlemstallet i fylket har økt siste året, noe som vitner om en god innsats både fra lokalforeningene,
fylkessekretæren og fylkesstyret sine medlemmer. Medlemstallet gjenspeiler en god aktivitetene i
mange av foreningene. PR. 31.12.16 var det 4394 medlemmer i fylket, som er en økning på 103
medlemmer 2, 4 %. Antallet kvinnelige medlemmer 881, Antallet barne og ungdomsmedlemmer 0-25
år. 209.
Fylkeslaget har ved årsskiftet 105 direktemedlemsskap.
I løpet av våren 2016, fikk flere av våre lokalforeninger besøk av noen fra styret i NJFF-Troms på
sine årsmøter. Her ble det gitt informasjon om ulike tema, og det ble gitt veiledning på ting de måtte
lure på. Denne ordningen ønsker vi i fylkeslaget skal videreføres også våren 2017.
I løpet av 2016 ble ordningen med egen organisasjonskontakt i NJFF-Troms avviklet, i tråd med noen
andre fylkeslag rundt i landet. Det har siden da vært fylkessekretær som har hatt denne funksjonen,
og han har nå startet jobben med å reise rundt til lokalforeninger i hele fylket. Her har det vært holdt
møter med hvert enkelt lokallag, der det har vært gitt informasjon og opplæring generelt i
organisasjonsarbeid.
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Medlemstall pr. 31.12.16
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1917
1918
1919
1921
1922
1923
1924
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
Direktemedlemmer Troms
Harstad og Omland SPF
Indre Balsfjord Jff
Indre Senja Jff
Kvænangen Jff
Longyearbyen Jff
Dyrøy Jff
Målselv Jff
Senja Jff
Skånland & Astafjord Jff
Tranøybotn og Omegn Jff
Tromsø Jeger-Og Fiskerf
Harstad JFF
Bardu JFF
Berg Jfl
Skjervøy Jff
Søndre Torsken Jff
Øverbygd Jeger-Og Fiskef.
Nordreisa jeger- og fiskerlag
Sørreisa Jeger-Og Fiskerf.
Ofoten og Sør-Troms JSL
Karlsøy Jeger- og fiskerforening
Gratangen Jeger og Fiskerf.
Kvæfjord Jff
Manndalen Jff
Ibestad JFF
Salangen Jff
Lyngen JFF
Storfjord JFF (NY i 12/13)
Salangsdalen JFF (ny i 2015)
Kitdal Jeger- og Sportsfiske Forening
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
NJFF-Troms
72
61
53
105
137
675
37
297
26
61
150
970
412
265
76
17
54
85
140
108
38
120
79
47
65
38
46
36
18
3
105
60
53
147
122
690
37
319
64
138
937
390
271
65
15
51
86
158
85
45
131
81
53
74
48
45
55
18
35
16
33
-1
0
42
-15
15
0
22
-26
3
-12
-33
-22
6
-11
-2
-3
1
18
-23
7
11
2
6
9
10
-1
19
0
32
45,83 %
-1,64 %
0,00 %
40,00 %
-10,95 %
2,22 %
0,00 %
7,41 %
-100,00 %
4,92 %
-8,00 %
-3,40 %
-5,34 %
2,26 %
-14,47 %
-11,76 %
-5,56 %
1,18 %
12,86 %
-21,30 %
18,42 %
9,17 %
2,53 %
12,77 %
13,85 %
26,32 %
-2,17 %
52,78 %
0,00 %
1066,67 %
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Villmarksmessa:
Vi hadde også i 2016 stand på Villmarksmessa i Bardu. Dette anser vi som et svært viktig
arrangement, der vi har mulighet for å kunne fortelle om våre aktiviteter, og hva NJFF står for.
Her tenker vi å oppgradere en del utstyr og gjøre standen mer publikumsvennlig, slik at det blir
enklere for de som besøker vår stand og finne ut av hva vi har og tilby. Vi ser et økende antall
besøkende for hvert år, og derfor ønsker vi å videreutvikle dette. Det at vi er lokalisert sammen
med flere av våre viktige samarbeidspartnere, eks SNO, Statskog, Nasjonalparkstyrene og
Friluftsrådene er også svært positivt. Vi får da muligheten til å utveksle gode ideer sammen med
disse, og kan her få til et tettere samarbeid for resten av året. Bardu JFF har hvert år vært
tilstede sammen med oss med egen stand, men de kunne dessverre ikke delta i år. Vi ønsker
svært gjerne at andre lokalforeninger er med på dette, og eventuelt har sin egen stand ved
siden av oss. Vi fikk vervet mange nye medlemmer til NJFF på Villmarksmessa, også utenfor
Troms sine grenser.
I år deltok også Fylkessekretær for NJFF-Nordland sammen med oss, og dette tenkes videreført
også i 2017.
Årsmelding Fylkeskontoret og Fylkessekretær
NJFF- Troms
Regnskap
Regnskapsansvarlig i
NJFF-Troms er Ole
Elverum. Regnskapet
er ført hos Vigdis
Regnskap AS, der vi
har et rimelig og
godt
regnskapskontor.
Vårt regnskapsfirma
har fusjonert og
heter nå Regnskap i
Nord.
Økonomien er under
kontroll, med et lite
overskudd.
Regnskapet for 2016
er lagt fram for
revisor og godkjent.
Regnskap NJFF-Troms 2016
Resultat
Balanse
Årsmelding Storviltutvalget NJFF- Troms
Utvalget har bestått av:
Leder: Svein Edgar Pedersen
Medlemmer: Gunnar Noer og Geir Nygård
Utvalget hadde ingen møter i 2016, men kommuniserte pr. mail og tlf.
Høringer:
Storviltutvalget har i 2016 levert inn høringssvar i forskrift om jakttider 1. april 2017 – 31. mars 2022.
Rovvilt:
Storviltutvalget har hatt møte med prosjektet Dyr i Drift ang rovvilt.
Gaupesporingsprosjektet:
Vi klarte å gjennomføre prosjektet og fikk godkjent nok km sporlengder, 256 km.
Gaupesporingsprosjektet videreføres ut mars 2017.
Vi evaluerte kort forrige sesongs gaupesporingsprosjekt og bestemte å videreføre dette som i 2016.
Vi vil takke alle sporerne for en flott jobb. Uten dere hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet.
Veiledet gaupejakt:
Det ble gjennomført veiledet gaupejakt ei helg i mars i Gratangen. Vi fikk ingen gauper, men vi hadde spor etter gaupe. Vi
hadde også spor etter det vi trodde var gaupe, men som viste seg at det var stor rev.
Gratangen JFF var teknisk arrangør og vi takker foreningen for et godt samarbeid med dette prosjektet.
Dette vil også videreføres til 2017.
Årsmelding Storviltutvalget NJFF- Troms
Sel:
Havets storvilt. Det ble gjennomført et seljaktkurs i april rundt Hersøya nord for
Tromsø. Karlsøy JFF sammen med Tromsø JFF og NJFF-Troms arrangerte dette.
Vi fikk felt 2 seler hvor vi fikk god gjennomgang i ivaretagelse av havets storvilt
og på kvelden fikk vi smakt på delikatessen. Vi hadde også med oss en forsker
som tok prøver av de felte selene.
Dette vil også bli videreført til 2017.
Hjortevilt:
Jaktlederkurs:
Utvalget har kjørt jaktlederkurs med 7 deltagere i Kvæfjord hvor Viltnemnda i
Harstad var pådriver for å få kurset til Harstad. NJFF-Troms var arrangør.
Instruktører var Ole Elverum og Svein E. Pedersen.
Årsmelding Storviltutvalget NJFF- Troms
Elgjaktkurset:
Elgjaktkurset ble tradisjon tro gjennomført med oppmøte på hytta i Dividalen 23.
sept.
24. sept. var det kurs i bruk av rifle og ettersøk av skadet vilt på
Sentralskytebanen på Andselv.
25. sept. startet den praktiske delen av kurset med mange spente deltagere og
instruktører. Dagen etter fikk vi felt en stor okse etter en spennende jakt og hund i
los.
27. sept fikk vi prøve oss på ettersøk i praksis etter en påskutt kalv. Det viste seg
at dette var et bomskudd, og ettersøket ble avsluttet med rapport til viltnemnda.
Resten av uka hadde vi flere spennende muligheter, men lykken sto oss ikke bi.
Damehelg:
30. sept gikk vi rett over fra elgjaktkurset til elgjakthelg for damer.
Deltagerne fikk flere fine jaktopplevelser, men det ble ikke felling denne helga.
Elgjakt for ungdom:
Nytt av året er elgjaktkurs for ungdom tilpasset høstferien for skolene. Kurset
startet med oppmøte 5. okt. og varte ut helga etter.
4 deltagere og på dette kurset fikk vi felt en kalv i los for Sarva. Gjennomgang av
ivaretagelse og partering ble også gjennomført.
Årsmelding Storviltutvalget NJFF- Troms
Diverse:
Jaktfelt:
I 2016 hadde vi 4 terminfestede jaktfeltstevner i Troms. I 2017 er det 100%
økning, og vi lander på 8 terminfestede stevner. Dette er utrolig bra, og vi
oppfordrer lokalforeningene å fortsette det gode arbeidet for å forbedre
skyteferdighetene til fylkets riflejegere. Skal vi håpe på 50% økning i 2018?
Men i tillegg til disse er det en del stevner som ikke er terminfestede. Disse er godt
annonsert på FB og hjemmesider.
Årets høydepunkt er FM jaktfelt. Dette ble i 2016 arrangert av Skånland &
Astafjord JFF som hadde full kontroll på arrangementet og gjennomførte det på en
utmerket måte.
Her var mange gode skyttere, men den som til slutt sto øverst på pallen var
arrangørens egen Nils Olsen. Vi gratulerer han med utmerket skyting og tittelen
fylkesmester.
Storviltutvalget takker alle samarbeidspartnere for et godt samarbeide i 2016, og
ser fram til et like godt samarbeid i 2017.
En spesiell takk til alle som har vært med å arrangere elgjaktkursene. Dette er
tidkrevende og instruktørene ofrer mye tid for at vi kan få til slike gode
arrangement.
Årsmelding Småviltutvalget NJFF- Troms
Småviltutvalget har bestått av:
Småviltutvalget har i 2016 bestått av Øystein Overrein (leder, Tromsø JFF) og Svein
Myrlund (Målselv JFF). Bård Worum som var innvalgt i 2015, trakk seg i januar og er
ikke blitt erstattet av noe nytt utvalgsmedlem.
Utvalgsleder har i løpet av året møtt på alle styremøter i fylkeslaget unntatt fire og
planleggingsmøtet før jul.
Utvalgsleder har også møtt på ett møte med Statskog Troms i august før jaktstart hvor
forvaltning av småvilt, bag-limit og opplegg for kortsalg var hovedtema. Det er øvd
press på Statskog for å få avholdt åpne møter et par steder i fylket hvor erfaringene
fra den tre-års prøveperioden med ny forvaltning kunne presenteres og fremtidig
veivalg diskuteres. Dette har ikke lykkes, men vi har håp om å få til slike møter i 2017.
Leder deltok på årsmøtet i Karlsøy JFF 23. februar som representant for fylkeslaget.
Sammen med fylkessekretæren deltok leder i et Småviltseminar på NJFFs kurssenter
på Flå i april. Det var et meget godt og nyttig seminar.
Småviltutvalget og Storviltutvalgets ledere deltok som instruktør på Karlsøy JFFs kurs i
jakt på kystsel 15.-17. april og bistod i planleggingen av kurset. Dette var første kurs
i sitt slag i Troms noensinne. Ni deltakere. Tilbakemeldingene var svært gode og det
blir nok flere seljaktkurs.
Årsmelding Småviltutvalget NJFF- Troms
Utvalget arrangerte sammen med Indre Senja JFF et kurs i jakt på grågås på
Gibostad i 19.-21. august. Seks deltakere. Instruktører var hentet inn fra
TJFF/Tromsø. Utvalget behandlet og avga en innstilling til fylkesstyret på
Miljødirektoratets høring på jakttider for 2017-2022.
Småviltutvalget har ikke hatt noen møter i 2016, men vi har hatt kontakt pr e-post
og telefon. Pga leders sykemelding var aktiviteten i tiden februar-medio mars og
september-desember dessverre lav.
Øystein Overrein
Utvalgsleder
Årsmelding Fiskeutvalget NJFF- Troms
Leder: Thomas Halvorsen
Medlem: Anne Folstad Hagen
Medlem: Birgitte Agathe Johnsen
Medlem: Stig Jøran Skogeng
Fiskeutvalget har hatt et møte i perioden.
Geografiske avstander vanskeliggjør møtevirksomhet.
Men vi har en egen lukka facebookgruppe hvor kommunikasjonen vår foregår. Alle medlemmene har
også tilgang til utvalgets egen epost adresse, [email protected] og skylagring. Dette gjør at
medlemmene alltid kan se på korrespondanse, og ha full tilgang til alle relevante dokumenter.
Alle disse grepene vil også være med å sikre arven videre for utvalget. Fremtidig utvalgsledere og
medlemmer vil arve en epost konto og skylagring med alt han eller hun vil trenge.
Fiskeutvalget har gjennom 2016 bidratt med skriving av høringer, eller med innspill og kommentarer til
høringer. Dette har tidvis vært en ganske omfattende oppgave. Spesielt alle småkraftpakkene.
En av de store oppgavene fiskeutvalget er i gang med, er et prosjekt for å bedre vilkårene for sjøørret.
Her er flere søknader og tilskudd utarbeidet av fylkessekretæren. FS og leder i fiskeutvalget har også
hatt møte med fylkesmannens kontor for å informere nærmere om prosjektet.
Årsmelding Fiskeutvalget NJFF- Troms
Lokallagene våres vil være avgjørende om vi lykkes med tiltak for å bedre
forholdene for sjøørret i Troms fylke. Tilsvarende prosjekter foregår i større eller
mindre skala flere steder i landet, med god resultater og vekst i sjøørret
bestanden. Her vil det være muligheter for lokalagene til å få tilført midler, og
ikke minst engasjere sportsfiskere til å bli en del av NJFF.
Vi forsøkte å sette opp et instruktørkurs for fluekasteinstruktører i 2016, men
avlyste grunnet mangel på deltagere. Nytt kurs annonseres i 2017.
I 2016 så vi mange flotte sportsfiskeaktiviteter i fylket vårt. Det er mange lokallag
som gjør en formidabel innsats, spesielt for barn og unge. Spesielt fiskesommer og
fiskevinter arrangementer.
Thomas Halvorsen
Leder fiskeutvalget NJFF-Troms
Årsmelding Ungdomsutvalget NJFF- Troms
Leder: Trond Rasmussen
Utvalgsmedlemmer: Jan Håkon Lind, Stian Dypvik
Ungdomsleder deltok på ungdomsleder konferansen på Gardermoen. 22 - 24
April 2016.
Avlyste ungdomsleder kurset i Salangen i slutten av august på grunn av svært lav
påmelding, med to påmeldte.
Fiskeveileder instruktør
Trond Rasmussen
Avlyste fiskeveileder kurset i Lyngen på våren. Ble flyttet til høsten. Ingen påmeldte
Avlyste fiskeveileder kurset i Lyngen på høsten. Ingen påmeldte
Referat ungdomsledersamling
Årsmelding Kvinneutvalget NJFF- Troms
Utvalget:
Leder: Lill Tove Granlund
Medlem: Nina Bredesen
Aktivitet:
Det var planlagt ei helg med hagleskyting for jenter i august på Tennvassbu i Tranøybotn men den ble avlyst på grunn av få
påmeldinger.
Det ble avholdt elgjaktopplæring for jenter i Dividalen første helga i oktober med instruktører 2017. Der var det 5 deltakere påmeldt,
men 2 av de påmeldte møtte ikke opp på kurset. Elgjakthelga for damer ble gjennomført i ett fantastisk vær, med flotte forhold. Det
ble ikke skutt elg men vi hadde ei koselig helg i fantastisk flott høstvær.
Leder av kvinneutvalget har deltatt som instruktør under høstens Elgjaktopplæring.
Leder av kvinneutvalget har deltatt på NJFF-Troms sitt planleggingsmøte og … styremøter i 2016.
Ambisjonsnivået for 2017 er noe høyere enn hva det har vært for 2016. Jobben med å få opp lokallagsaktivitet og
tilretteleggingsarbeidet for kvinnekontaktene har startet. Jeg har vært i kontakt med ulike kvinnekontakter for å spre informasjon og få
opp aktivitetsnivået rundt om kring.
I samarbeid med Nina Bredesen skal vi forsøke få til en sosial sammenkomst med nettverksbygging og idemyldring den 24 og 25 juni
på Tennvasssbu Tranøybotn.Vi frister med hagleskyting med instruktører for nybegynnere og viderekommende.
Hvis det blir påmeldte nok gjentar vi det gjerne senere på høsten, evt med rypejakt en dag eller to i september. (15 og 16
september).
Det er elgjaktopplæring for jenter i Dividalen til høsten 2017 som i fjor, informasjon og påmelding kommer senere.
Lill Tove Granlund
Årsmelding Fylkesinstruktør Rifle NJFF- Troms
Årsrapport 2016 FI rifle
Jeg valgte å trekke meg som FI rifle til 2016-sesongen, men pga. at påtroppende
FI ble satt ut sykdom har jeg likevel fungert som FI i første halvdel av 2016. Vi har
hatt ett rifleinstruktørkurs den 6 – 8 mai Hvor det ble utdannet 6 nye
Rifleinstruktører og 2 instruktører ble oppdatert. Vi har også gjennomført ett
jaktlederkurs den 17 – 18 juni, hvor FI-rifle som for skytedelen av kurset. Forøvrig
har jeg deltatt på opplæringsvaldet til Troms JFF, hvor jeg bl.annet har stått for
skyteopplæringen.
Gunnar Noer
Avtroppende FI-rifle
Fylkesinstruktør Rifle.- Håkon Strand:
I 2016 gjennomførte jeg kurs i hjemmelading av riflepatroner med Harstad JFF
som vert.
Kurset ble holdt i godt egnede lokaler på Heggekollen etter kursplan 1276 over 8
timer lørdag 30 januar.
Kurset samlet 6 deltagere, 4 fra lokallag i Troms og 2 fra lokallag i Nordland.
Deltagernes evaluering av kurset var positiv, 4 meget bra 2 bra.
FI- Rifle deltok også på Skytebaneseminar på vegne av NJFF- Troms25-26
november 2016.
FI-Rifle
Håkon Strand
Årsmelding Fylkesinstruktør Hagle NJFF- Troms
Det er fortsatt slik at i de foreningene der det er konkurranseskyttere, er det god
aktivitet og banene åpner tidlig på sesongen for trening. Vi gratulerer Nordreisa
med å ha gjennomført sin første konkurranse og takk til Ulf Boger hjalp til med
deres første konkurranse.
LM Leirduesti og Jegertrap ble i år arrangert i Neiden og to skyttere fra Troms
deltok. Rune Eggen fra Bardu ble Nord Norsk mester i leirduesti/ sporting.
FM jegertrap ble arrangert av Målselv JFF med Ulf Boger som Fylkesmester etter
omskyting med Musa Anderssen fra Bardu JFF.
Fylkesmester i leirduesti / sporting ble arrangert av Bardu JFF og suveren
Fylkesmester ble Jan Arne Johansen fra Målselv JFF etter fremragende skyting.
Det ble den 27. – 29. mai gjennomførte FI instruktørkurs på Gibostad for nye
lokallagsinstruktører. Det ble samtidig invitert til oppdateringskurs. Ingen påmeldte
til oppdateringskurs som nå kan gjennomføres nettbasert. Instruktørkurset på
Gibostad ble gjennomført i et nydelig vær og flott tilrettelegging fra Indre Senja
JFF v Kai- Rune Nordli. Det ble utdannet 7 nye instruktører.
Fylkesinstruktør Hagle
Ole Kroken
Årsmelding Fylkesinstruktør Ettersøk NJFF- Troms
For 2016
Fylkesinstruktøren har deltatt på ettersøksseminar og kurs på Flå 9 -10.2.2016
Dommerseminar for Fylkesinstruktører Ettersøk 2 og 3 april på Gardermoen i
forbindelse at NJFF skal kjøre Godkjennings prøver i Ettersøk.
Kursaktivitet:
Oppdatering instruktører
Grunkurs jaktinstruktør 24 t
Disse to kursene måtte avlyses grunnet få deltakere.
Det er gjennomført ett videregående kurs ettersøk med tanke på dem som skal gjøre
tjeneste for det offentlige på Målselv sentralskytebane 3 – 4. september med 6
deltakere.
Deltatt som instruktør på Jaktlederkurset19-20. august og på Opplæringsvaldet 2324.september.
Forreningene har en jobb og gjøre for å skaffe seg instruktører innen for ettersøk og
taper stort innenfor aktivitet i forreningene.
Disse forreningene har aktive instruktører:
Målselv JFF
1
Dyrøy JFF
2
Gratangen JFF
3
Tranøybotn og Omegn JFF
5
Fylkesinstruktør Ettersøk.
Per H. Midtgård.
Årsmelding Fylkesinstruktør Aversjon NJFF- Troms
Det ble besluttet å holde kurs for utdanning av nye aversjonsinstruktører i Tromsø
siste helga i mai. Teoridelen ble holdt i Tromsø JFF sine lokaler (Speiderhuset). Den
praktiske delen ble holdt på Widding gård (Berg) i samarbeid med
fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. Det var 5 deltakere, en fra Nord-Troms og
resten fra Tromsø. Alle bestod teoretisk prøve og praktisk test.
Det ble også arrangert to oppdateringskurs/erfaringsutveksling, et i Harstad 30.1
(Heggelikollen) og et i Tromsø 27.5 (Speiderhuset). Det var henholdsvis 10 og 5
påmeldte. På kurset i Harstad deltok mange fra Vesterålen.
Dersom det er behov for nye aversjonsdressører og for oppdateringskurs fra
lokallag og fuglehundklubber bes dette meldt inn til fylkessekretæren. Det er kun
aktuelt med kurs før sommerferien. Hvor kurs blir lagt er avhengig av hvor tyngden
av de påmeldte kommer fra.
Det gjøres oppmerksom at ufravikelig kvalifikasjonskravet for å delta på kurs for
nye aversjonsdressører er NJFF eller FKF sitt 24 timers grunnkurs i dressur.
Fylkesinstruktør Aversjon
Edgar Henriksen
Årsmelding Fylkesinstruktør Småvilttaksering NJFFTroms
Fra Troms har det ikke vært etterspørsel etter kurs i linjetaksering i 2016. Det ble
lagt ut informasjon på hjemmesida om å melde interesse for kurs, uten respons.
Behov for 2017 bes meldt til fylkessekretæren.
Både i 2012 og 2013 var undertegnede instruktør utenfor fylket. Fylkeslaget
planlegger kurs i indre Troms i juni 2016.
Fylkesinstruktør Aversjon
Edgar Henriksen
Årsmelding NJFF- Troms representant
Regionsutvalget Statskog Troms
Statskog region Troms, inkluderer områdene fra Ballangen og nordover til
fylkesgrensen mot Finnmark. Regionutvalget ble opprettet 18/10-2012.
Valg/utnevnelse av representanter til regionutvalget følger
kommunevalgprinsippet, dvs velges/utnevnes for 4 år om gangen.
Det har vært avholdt 2 møter i 2016, ett dagsmøte og ett todagersmøte, herav et
konstituerende møte med nye representanter.
Møtene holdes på vanlige ukedager og 11 saker har vært til behandling.
Regionutvalget har følgende sammensetning:
Wiggo Gamst
utvalgsleder Norges Jeger og Fiskerforbund
Øyvind Evanger
Nord Troms regionråd
Knut Jentoft
Nord Troms regionråd
Geir Ketil Hansen
Ofoten regionråd
Per Kristian Arntzen
Ofoten regionråd
Jan Fredrik Jensen
Midt Troms regionråd
Nils Ole Foshaug
Midt Troms regionråd
Per Mathis Oskal
Norske reindriftssamers landsforbund
Årsmelding NJFF- Troms representant
Regionsutvalget Statskog Troms
Mandat Regionutvalg, § 4 i vedtekter for regionutvalget:
Regionutvalget skal, med utgangspunkt i Statskogs vedtekter og strategier, drøfte og ta stilling til spørsmål av
overordnet betydning på grunnlag av saksfremlegg fra Statskogs regionsjef. Regionutvalget skal ikke gå inn i
behandling av enkeltsaker.
Regionutvalget er delegert ansvar innenfor langsiktig arealdisponering og ressursutvikling, med unntak av kjøp og
salg av eiendommer og skal herunder.
•
Beslutte innspill og uttalelse til offentlige planer.
•
Regionutvalget skal forholde seg til de samarbeidsavtaler Statskog har inngått, jfr samarbeidsavtalen mellom
Sametinget og Statskog vedrørende større grunndisponeringstiltak.
•
Vedta regional tiltaksplan for allment friluftsliv, forankret i Statskogs overordnede handlingsplan.
•
Være høringsinstans og komme med innspill til Statskogs forvaltning av jakt og fiske i regionen. Dette
innebærer blant annet:
o
Statskogs gjeldende policyer og forvaltningsprinsipper innenfor fagområdet
o
Regionens priser på jakt og fiskeprodukter.
•
Beslutte regionens overordnede prinsipper og føringer for disponering av økonomiske midler for ulike typer
tilskudd og støtte.
Regionutvalget har behandlet følgende saker til drøfting/orientering
1.
Godkjenning av protokoll fra forrige møte, i et møter
2.
Regionsjefens redegjørelse og informasjons saker, i 2 møter
Årsmelding NJFF- Troms representant
Regionsutvalget Statskog Troms
Regionutvalget har behandlet følgende saker til beslutning:
1. Konstituering.
Enstemmig vedtak: Wiggo Gamst valgt til utvalgsleder.
2. Statskogs friluftsplan og behandling av regional friluftsplan.
Enstemmig vedtak. Regionutvalget prioriterer slik:
Løpende vedlikehold av åpne tilbud
Lavterskeltilbud og befolkningsnære tilbud
Utvalget ønsker størst mulig grad av samfinansiering av tilbud
Utvalget ønsker at Statskog skal bruke både norske og samiske stedsnavn på skilting
3. Budsjett 2017
Enstemmig vedtak:
Regionutvalget har bedt om og fått orientering om budsjettarbeidet for 2017, basert på tidligere ønsker fra utvalget om prioritering av rekruttering av nye jegere og
fiskere, samt et aktivt engasjement i de samfunn hvor Statskog er dominerende grunneier
Utvalget ser at et sterkt kostnadskutt kan ramme Statskogs samfunnsrettede engasjement, eks. samarbeidsavtalen med fylkeskommunen samt støtte til ulike lag og
foreninger som igjen markerer Statskog i lokalsamfunnene. Dette kan også få konsekvenser for omdømmet.
Utvalget mener det er viktig at Statskog i sitt budsjett signaliserer at man ønsker å være en lokal/regional aktør og ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte,
herunder tilrettelegging for og tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.
Utvalget mener det er kortsiktig og uklokt å kutte utadrettet virksomhet. Statskog bør se eventuelle kutt i et mer langsiktig perspektiv, herunder en kommende diskusjon
om forvaltningsmodell.
4. Føringer for regionens overordnede prinsipper for ulike tilskudd og midler.
Enstemmig vedtak:
Utvalget har drøftet saken og er i hovedsak enig i de prinsipper som gjelder for ulike tilskudd og midler.
Utvalget ønsker ytterligere informasjon, spesielt om samarbeidsavtalen med fylkeskommunen og evaluering av tiltak og resultater fra de tilskudd som er gitt.
Saken behandles på neste møte som en forberedelse til eventuell for
Årsmelding NJFF- Troms representant
Regionsutvalget Statskog Troms
5. Motorferdsel i utmark – status nye løyper.
Enstemmig vedtak: Utvalget viderefører vedtak fra forrige periode slik:
Utvalget støtter Statskogs holdning om at myndighetene best kan vurdere hvor man skal opprette motorferdselsløyper, og at Statskog i bare helt spesielle tilfeller skal
bruke grunneierretten til å si nei til løyper.
I områder hvor det fra før av er etablert trafikk og/eller større tekniske inngrep, er utvalget av den oppfatning at det bør være mulig å opprette løyper.
Utvalget ønsker ikke at det skal opprettes løyper i det som pr i dag kan betegnes som «stille rom», og/eller er viktige områder for reindrift.
Utvalget mener at et større løypenett må følges opp med økt kontroll fra myndighetenes side.
Utvalget ønsker ikke å behandle hver enkelt sak, men har tillit til at Statskog vurderer hver sak med utgangspunkt i pkt 1-3 i vedtaket. Utvalget ønsker å bli løpende
orientert om slike saker.
6. Småviltjakt og fiske – erfaringer og prinsipper for videre arbeid.
Enstemmig vedtak:
Regionutvalget ønsker at forsøksperioden med ungdomskort opp til 25 år skal forlenges med minst et år, slik at man får sikrere kunnskap om ordningen fører til økt
rekruttering av unge jegere.
Statskog bes på sentralt hold foreslå en endring av forskriften slik at den åpner opp for høyere aldersgrenser og/eller forsøksordninger som gjør det mulig å se om slike
tiltak som nå prøves i Troms vil gi økt rekrutteringseffekt.
Regionutvalget ber regionen på kontaktmøter med NJFF drøfte praktiske løsninger for hvordan kontakt og informasjon om mellom reindrift og jegere kan økes
7. Møteplan 2017
Enstemmig vedtak:
Utvalget legger opp til tre møter i året; januar-februar, april-mai og oktober-november. Utvalgsleder fremmer forslag til datoer, som så tilpasses utvalgets medlemmer
best mulig.
8. Gjennomgang av fiskeregler for Troms
Enstemmig vedtak:
Saken tas til etterretning.
Tromsø 5. januar 2017
Wiggo Gamst