Powerpointmal med farget bakgrunn

Hogst/tynning på Halsstein
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
1. Hvilke planer (tidsplan og omfang)
for uttak av skog har kommunen i
området?
 Kommunen har som mål å gjøre
dette i løpet av 2-3 års periode.
 Omfanget er å ta granskog som er
hogstmoden, og det dreier seg om
området innenfor Halssteingrensa.
 Viktig å ta vare på en fornybar
ressurs som kommunen eier.
 Etappe 1, 2 / 3 >>>>>
Lorentz Diderich Klüwers kart over Halstein med omegn fra 1824.
Hogst og tynning på Halsstein
1
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
1. etappe med hogst i Halsstein
Her er et kart som beskriver området
som det i dag jobbes med hogst.
Befaring vår 2016 med byantikvar og
fylkesarkeolog.
Det er her snakk om fullvoksen
granskog. Pene bjørketrær og rogn lar
vi stå.
Dette blir gjort for at Halssteinborgen
skal bli mere synlig og for at
besøkende på selve borgområde skal
kunne nyte utsikten fra toppen.
Eget budsjett(ramme): kr 400.000 +
tilskudd kr 147.000 fra Riksantikvaren
Hogst og tynning på Halsstein
2
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
Planlagt område 2 med hogst i Halsstein
Mye av dette område er veldig bratt og
ufremkommelig, men det går en sti i
skogkanten mot dyrket mark mot nordøst.
Skogen i dette området er hogstmoden
skog, og pga grunnlent jordsmonn
anbefaler nå Allskog at Levanger
kommune vurderer hogging av denne
skogen.
Allskog sier at dette område kan tas uten
at det er tele i jorda, pga mye berg og
grunnlent jordsmonn.
Hogst og tynning på Halsstein
3
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
Planlagt område 3 med hogst i Halsstein
Denne skogen er en blanding av
lauvskog sammen med granskog, og det
stilles ikke samme krav til alder på
skogen før hogst.
I dette område er det enkelte stier som
blir brukt.
Hogst og tynning på Halsstein
4
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
2.
Hva er området regulert til og hvor går eiendomsgrenser,
hvem eier hva i området?
 Området er i kommuneplan vist som friområde
 Levanger kommune eier området, dvs skogeier
 Området grenser mot både private men også Levanger
kommune.
3.
Hvilke kartlegginger er i forhold til naturmangfoldloven?
 Det er gjort undersøkelser på GINT-Geografi i Nord-Trøndelag,
Nord-Trøndelag Fylkeskommune og det foreligger ingen truede
arter på dette områder.
 Det har også vært en dialog med ornitolog Terje Kolaas som går
god for dette når det gjelder fugler, men påpeker at det må en
mere grundig undersøkelse til over område, for å være sikker.
Hogst og tynning på Halsstein
5
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
4.
Har kommunen orientert nærområdet/velforeninger med
flere før arbeidet har startet?
 Velforeninger er ikke varslet, men det har over lengre tid vært
ønskelig fra beboere som bor langs Tømtevegen, (veien mot
Halsan) om å få fjernet skogen, med brev, eposter, opp mot bl.a.
ordfører, skogsjefen).
 Også person som leier dyrkajorda nord for Halsstein, har
kommet med ønske om at skogen hogges.
5. Har kommunen et samarbeid med velforeningen med flere om uttak
av skog i området Halsstein?


Det er ikke et samarbeid med velforeningen i forbindelse med dette.
Fylkeskommunen(kultur/forminne), Riksantikvaren
o For område 1 er det søkt og mottatt tilskudd fra Riksantikvaren på
kr 147.000(fylkesarkeolog Forseth søkte på vegne av Levanger
kommune). Allskog tok kontakt og ga beskjed om at skogen kunne
hogges. Skog er en fornybar ressurs
Hogst og tynning på Halsstein
6
Levanger kommune
enhet Kommunalteknikk
6. Dersom det er snakk om å ta ut store deler av granskogen mot nord,
har da kommunen planer om å lage en forvaltningsplan med
deltagelse av politikere, velforening og barnehage for ivaretakelse av
stier og framtidig beplantning av område?



Etappe 1 blir ferdigstilt nå i vinter.
For etappe 2 og 3 er planen å få utarbeidet en prosjektplan, med
tilhørende budsjett. Mulig utførelse 2018, 2019. Vi vil her være i dialog
og samarbeid med bl.a. velforening, barnehagen m.fl.
Allskog vurderer det slik at når alle kostnader er betalt kan vi
(kommunen) sitte igjen med en netto på 50. – 100.000 kroner. Dette vil
da kunne gå tilbake til området for opparbeiding av stier etc.
o
o
o
o
Levanger kommune er skogeier. Viktig å tenke sikkerhet. Mye skog blåste over ende for 3-4 år siden
og dette kan medføre økt risiko for de som ferdes i skogen.
Stor kostnad å rydde opp etter storm, ca 100.000 kostet det kommunen å rydde opp for 3-4 år siden.
Det meste av skogen kan hogges allerede neste år og dette vil gi kommunen inntekt i stedet for utgift
til opprydding.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune, med arkeolog Lars Forseth, har ingen innvendinger mot tiltaket.
Han har tidligere uttalt at hele området bør hogges.
Hogst og tynning på Halsstein
7