prøvetaking og analyse av dioksiner og PCB i visse

Høringsinstanser
Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:
2017/33289
15.02.2017
985 399 077
HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM PRØVETAKING OG ANALYSE
FOR OFFENTLIG KONTROLL AV VISSE FORURENSENDE STOFFER I
NÆRINGSMIDLER
Mattilsynet sender med dette på høring et forslag til endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om
prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler som
følge av gjennomføring i norsk rett av et utkast til ny forordning som erstatter forordning (EU) nr.
589/2014.
Endringsforordningen ble stemt gjennom i “Standing Committee on Plants, Animals, Food and
Feed – Section Toxicological safety of the food chain". Mattilsynet gjennomfører nå høring av
saken etter forvaltningsloven § 37. Dette betyr at høringsinstanser etter forvaltningsloven § 37 har
adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU,
vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig, og uten ytterligere høringer.
Bakgrunn for forslaget
Forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende
stoffer i næringsmidler gjennomfører forordning (EF) nr. 589/2014 om fastsettelse av prøvetakingsog analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikkedioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr. 252/2012.
Forslaget til endring av forskriften er en følge av Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om
prøvetaking og analyse for kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikkedioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr 589/2014.
Forordningen er EØS-relevante, dvs. at de blir tatt inn i EØS-avtalen, vedlegg I kap. XII. Dette
innebærer at forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse
forurensende stoffer i næringsmidler endres slik at forordningen blir gjeldende som norsk forskrift.
Forordningen ligger ved høringsbrevet på engelsk og dansk da norsk oversettelse ikke foreligger
pr. i dag.
Innholdet i forslaget
I forordning (EU) nr. 1881/2006 er det fastsatt grenseverdier for ikke-dioksinlignende polyklorerte
bifenyler (heretter kalt "PCB'er"), dioksiner og furaner og for summen av dioksiner, furaner og
Mattilsynet
Seksjon fremmedstoffer og EØS
Saksbehandler: Julie Tesdal Håland
Tlf: 22400000
E-post: [email protected]
(Husk mottakers navn)
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
dioksinlignende PCB'er (dl-PCB) i visse næringsmidler. Det er i tillegg gitt særlige bestemmelser
om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikkedioxinlignende PCB'er i forordning (EU) nr. 589/2014.
Det skal nå sikres at næringsmiddelvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker
prøvetakingsmetoder gitt i forordning (EU) nr 589/2014 slik at prøvene er representative. EUs
referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse
tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som er fastsatt i dagens forordning, ikke
følges. Det vil derfor gjøres obligatorisk å følge metodens ytelseskriterier også i forbindelse med
prøver som er tatt av virksomhetene.
Det er også flere tekniske endringer i dette utkastet til nytt regelverk. Fremgangsmåten der det
brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over
grenseverdien skal ikke lenger benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse næringsmidler.
Av denne grunn vil denne fremgangsmåten fjernes fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor
utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95
%, videreføres.
Det er i tillegg en rekke mindre endringer av nåværende bestemmelser i utkastet. For å sikre
tekstens lesbarhet oppheves derfor forordning (EU) nr. 589/2014 og denne foreslås avløst av en
ny forordning.
Tilgrensende regelverk/forvaltningsområder
De nye bestemmelsene om grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler bør sees i
sammenheng med bestemmelsene om visse forurensende stoffer i næringsmidler som følger av
forskrift 3. juli 2015 nr. 870.
Konsekvensutredning
De foreslåtte endringene antas ikke å innebære økonomiske eller administrative konsekvenser.
Høringssvar
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets nettside:
Høringsfrist: 22. mars 2016.
Med hilsen
Marie Louise Wiborg
Seksjonsleder, seksjon fremmedstoffer og EØS
Vedlegg:
Utkast til forordning med vedlegg (engelsk)
Utkast til forordning med vedlegg (dansk)
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
Side 2 av 2