sex som kapital

Oslo kommune
Velferdsetaten
SEX SOM KAPITAL
Om unge som bytter sex:
utforskning av seksualitet, sårbarhet,
grenser og press
FORORD
Siste år har det vært flere store medieoppslag om unges
­utflytende og grenseoverskridende seksuelle aktivitet, både
på og utenfor digitale flater.
Osloungdommen er imidlertid prektigere enn noen gang.
Det store flertallet har et godt forhold til venner og foreldre,
de trives på skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser
seg lite og begår ikke kriminalitet. Denne kartleggingen viser
at det blant ungdom flest er lite som tyder på at det er vanlig
å bytte sex. I noen ungdomsmiljøer er det imidlertid en holdning og en praksis som tilsier at det å bruke sex som kapital
for å oppnå ikke-­seksuelle goder er akseptert.
Det er et stort behov for forskningsbasert kunnskap om
ungdoms seksualvaner. Vi vet rett og for lite om ungdom og
deres tanker rundt sex og seksualitet, kommersialisering og
bytte av sex og det å ta i mot slike tjenester for ikke-seksuelle
goder. Her må de som forsker på unge og deres livssituasjon
på banen og forskningen må sikres finansiering.
Kartleggingen viser også at mange som jobber med unge
­finner det utfordrende å snakke med ungdom om sex og
­seksualitet generelt og bytte av sex spesielt. Heteronormativitet og kjønnsstereotyper usynliggjør grupper av ungdom og
bidrar til å tilsløre seksualitetens mangfold. Sex og seksualitet, også de utfordrende sidene, må inkluderes i kommunens
og bydelenes planverk som angår unge, deres helse og levekår. Seksualitetsundervisningen i skolen må styrkes og personer som jobber med unge må tilføres kompetanse. Det er
de voksnes ansvar å ta opp og snakke om temaet, og det på
en måte som er gjenkjennelig for ungdom og som åpner opp
for en ikke-fordømmende, åpen og trygg dialog.
En stor takk til Ulla Bjørndahl som har vært ansvarlig for
­prosjektet og ført rapporten i pennen, og til Sarah Sangesland Warpe som har bistått underveis. Takk til samarbeidspartnere og informanter i kommunen, statlig sektor, forskere
og frivillig og ideell sektor som har delt sine erfaringer med
oss. Dialog og samarbeid med dere har vært avgjørende for å
få belyst tema­tikken på beste måte.
Og til slutt, en oppfordring til alle voksne der ute: Snakk
om det!
Bjørg Norli
Leder
Pro Sentret
HOVEDFUNN
• Lite tyder på at det er vanlig å bytte sex blant unge flest i
Oslo. Samtidig har noen ungdomsmiljøer en holdning og
praksis som tilsier at det å bruke sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder er akseptert. Ungdommene selv
anser ikke dette som en form for «prostitusjon».
• Bytte av sex blant unge skjer på ulike måter og arenaer.
Det foregår oftest i gråsoner knyttet til forelskelse, utforskning av seksualitet, utforskning av andres/egne grenser,
press, prostitusjon, tvang, overlevelse og som en løsning
på en vanskelig livssituasjon.
• Bytte av sex forekommer både mellom jevnaldrende og
mellom ung/voksen.
• Unge som bytter mottar blant annet penger, gaver, ting,
mat, klær, overnatting, reiser og opplevelser mot sex. Noen
bytter også sex mot voksenkontakt, tilhørighet, nærhet eller for innpass i miljøer.
• Hjelpeapparatet i Oslo jobber ikke systematisk med unge
og bytte av sex.
• Hjelpeapparatets tilnærming til feltet er preget av heteronormative holdninger og stereotypiske kjønnsrollemønstre. Risikoutsatthet/sårbarhet hos gutter blir ofte assosiert med rus, dårlig psykisk helse, vold og kriminalitet.
• Deler av hjelpeapparatets kunnskap og tanker om ungdoms seksualvaner preges av antakelser, enkelthendelser,
medieoppslag og en «fremmedgjøring» knyttet til digitaliseringen av ungdommers liv og seksuelle utforskning.
• Mange av de ansatte i hjelpeapparatet uttrykker et ønske
om å lære mer om unge og bytte av sex. De ønsker også at
det skal få plass i gjeldene styringsdokumenter for deres
arbeid.
• Det er svært mangelfull forskning på unge i Oslo og bytte
av sex. De siste kvantitative tallene som er publisert om
dette ble samlet inn i 1996. Det ble da spurt om erfaringer
med sex mot penger.
INNHOLD
Del 1
Bakgrunn for kartleggingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DEL 2
Funnene fra kartleggingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DEL 3
Hva vet vi fra forskning og annen dokumentasjon om unge som bytter sex?. . . . . . . . . .
31
DEL 4
Lovverket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
DEL 5
Hvordan bør man snakke med unge om bytte av sex, grenser og gråsoner . . . . . . . . . . .
DEL 6
Forslag til tiltaksplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
51
Rapporten er skrevet av Ulla Bjørndahl
Datainnsamling er utført av Ulla Bjørndahl og Sarah Sangesland Warpe
Trykk: Zoom Grafisk
Deisgn: Kikkut kommunikasjon
Februar 2017
3
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Del 1
DEL 1
Bakgrunn for kartleggingen
Pro Sentret har siden 2012 gjennomført et opplæringsprogram for ansatte i Oslo kommune som jobber med risikoutsatte barn og unge, på oppdrag fra Byrådsavdeling for
eldre, helse og sosiale tjenester (EHS). Opplæringsprogrammet fokuserer på selvbestemt seksualitet, forebygging av seksuelle overgrep/voldtekt og unge som selger/
bytter seksuelle tjenester. Ulike foredragsholdere fra
RVTS, NTNU og Sex og Samfunn har i samarbeid med Pro
Sentret gjennomført opplæring for om lag 450 ansatte i
Oslo.
Pro Sentret har hatt ansvar for utvikling, koordinering
og gjennomføring av opplæringsprogrammet i samarbeid
med Helseetaten. I tillegg har Pro Sentret hatt ansvar for å
gi deltakerne på opplæringsdagen innsikt i unge som selger/bytter sex med utgangspunkt i erfaringsbasert kunnskap, innføring i begreper, forskning og lovverk samt råd
om hvordan hjelpeapparatet kan ta opp tematikken i møte
med unge.
Som nasjonalt kompetansesenter, og gjennom erfaringene med opplæringsprogrammet, har vi sett at kunnskapen som finnes om unge som selger/bytter seksuelle
tjenester er begrenset både i forskningen og blant ansatte
i hjelpeapparatet. Sist ungdom i Oslo systematisk ble
spurt om temaet i en kvantitativ undersøkelse var i «Ung i
Oslo» (Ungdata) i 1996. I tillegg ble det gjort et par kvalitative studier på begynnelsen av 2000-tallet (Hegna & Pedersen 2001, Jordheim Larsen & Pedersen 2005).
Med bakgrunn i manglende systematisert kunnskap
om unges erfaringer med salg/bytte av seksuelle tjenester, har vi gjentatte ganger anbefalt at det gjøres mer
forskning på dette (Jessen 1998, Misje og Matre 2001,
Norli 2001, Bjørndahl 2009, Bjørndahl 2010, Bjørndahl
2014). I 2014 tok vi kontakt med de ansvarlige for gjennomføringen av «Ungdata 2015» i Oslo og anbefalte at de
inkluderte spørsmål om tematikken i undersøkelsen. Oppfordringen vår ble ikke etterfulgt.
Pro Sentret besluttet derfor å gjennomføre en kartlegging
av kunnskapen som finnes i hjelpeapparatet i Oslo om
unge mellom 13 og 19 som selger/bytter/kjøper seksuelle
tjenester.
Begrepsavklaring
Prostitusjon
I norsk lov er prostitusjon definert som å motta «vederlag
for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling
med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til
seksuell omgang med seg selv» (Straffeloven § 315).
På Pro Sentrets nettside skriver vi: «Vi definerer prostitusjon som kjøp og salg av seksuelle tjenester. Prostitusjon involverer minst to parter, en kjøper og en selger. I
prostitusjonen er vederlaget eller betalingen en forutsetning for den seksuelle ytelsen».1
Stigma, fordommer og prostitusjonsbegrepet
Det er knyttet mye stigma, forestillinger og fordommer til
prostitusjonsbegrepet. De aller fleste bærer med seg forestillinger om hvordan prostitusjon foregår og hvem en prostituert er. Unge personer har også med seg disse forestillingene, det samme har hjelpeapparatet. Ofte vil ingen av
partene tenke på de seksuelle handlingene de unge utfører for å oppnå ikke-seksuelle goder som prostitusjon.
Handlingene vil også ofte skje i grenseland mellom utforskning av seksualitet og prostitusjon, noe som gjør det lite
hensiktsmessig å bruke ordet «prostitusjon» om fenomenet. For en ung person, som selv opplever sine handlinger
som noe annet enn prostitusjon, vil det ikke være hensiktsmessig å bli påført stigmaet som følger med prostitusjonsbegrepet. Vi mener derfor at en bør bruke andre begreper enn prostitusjon når det handler om unge og salg/
bytte av sex.
1 http://prosentret.no/prostitusjon-er/
5
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Unge, gråsoner og bytte av sex
Erfaringsmessig opplever vi sjelden at personer under 18
år selger seksuelle tjenester på de samme prostitusjons­
arene som de fleste voksne benytter seg av som «strøket»
(gateprostitusjon), på massasjeinstitutter og ved annonser på eskortenettsider. Unge og bytte av seksuelle tjenester forekommer ofte i gråsoner. Spekteret strekker seg fra
utforskning av egen seksualitet, utforskning av egne og
andres grenser og forelskelse til press, tvang, overgrep og
utnyttelse. Noen vil oppleve at de har få valgmuligheter, at
de må gjøre det for å løse en akutt krise eller vanskelig
livssituasjon, eller at de er tvunget til det. Andre vil gjøre
det som et aktivt og bevisst valg. Betegnelsene «bytte av
sex», «bytte av seksuelle tjenester» eller «bytte av seksuelle handlinger» er ofte gode begreper å bruke på bytterelasjonene unge går inn i.
MOTIVASJON OG KONTEKST FOR BYTTE AV SEX
• Penger
• Rusmidler (narkotika, alkohol, røyk/tobakk)
• Gaver (Klær, sminke, sko, vesker, mobiltelefoner, kontantkort, andre ting)
• Opplevelser (reise, hotellopphold, restaurantbesøk)
• For å dekke basale behov (husly, mat)
• For voksenkontakt, omsorg, noen som inntar
foreldrerolle/familierolle
• For å få kjæreste, kjærlighet, nærhet
• For innpass i et miljø (fest, subkulturer, rulling
med russebuss, «kule gjenger»)
• Fordi de blir tvunget/presset av andre? (Eksempler: fordi man trues på grunn av seksuelle
bilder, press fra familie/kjæreste om å skaffe
penger, mellom venner fordi «alle gjør det»,
opplevelse av tvang fordi man ønsker tingene
«alle andre har»)
• Annet?
UNGE SOM BYTTER SEX – HVA LIGGER I BEGREPET?
• Seksuelle handlinger brukes som middel til
oppnå ikke-seksuelle motytelser/goder
• Maktfordelingen mellom partene er ofte skjev
• Den seksuelle relasjonen bærer ofte ikke preg
av gjensidighet
• Ofte skjer det i grenseoppgangene mellom
”vanlig seksualitet” preget av gjensidighet og
likeverd og prostitusjon (en selger, en kjøper, en
tjeneste og et vederlag) (Vedeler, Sasaoka
&Mossige 2006:11)
Seksualitet er noe berikende og positivt i livet til mange og
ungdomsseksualitet er i seg selv ikke et problem. Som voksne bør vi ha aksepterende holdninger til unges seksualitet,
samtidig som vi bør være oppmerksomme når unge inngår i
seksuelle relasjoner som ikke bærer preg av gjensidighet og
hvor maktfordelingen i relasjonen er skjev. Det er grunn til
bekymring når unge bruker sex for å oppnå ikke-seksuelle
motytelser (Vedeler, Sasakoa og Mossige 2006:11).
Påstanden om at de aller fleste en eller annen gang
bruker sin seksualitet som en form for byttemiddel er vanskelig å tilbakevise. I denne kartleggingen tok vi samme
utgangspunkt som NOVA gjør i sin veileder om «Unge som
selger eller bytter sex» fra 2006 da vi intervjuet hjelpe­
apparatet og forklarte hva vi var opptatt av å kartlegge når
6
det kom til unge og bytte av sex: seksuelle relasjoner som
oppleves eller forstås som problematisk /bekymringsfulle
av ungdom selv og/eller av helse- og sosialarbeidere. Sentrale spørsmål som hjelpeapparatet alltid må stille seg er
derfor: Hva gjør at vi som voksne oppfatter ungdommens
relasjoner eller handlinger som bekymringsfulle og hvorfor? (Vedeler, Sasakoa og Mossige 2006:11).
Sex som kapital
Ungdomstiden og puberteten er en periode i livet hvor de
fleste unge opplever at andre viser seksuell interesse for
dem og hvor man utforsker sin egen seksualitet, identitet og
grenser. Denne prosessen innebærer også at man tar valg
om hvordan man ønsker å forvalte og praktisere egen seksualitet. For noen vil andres seksuelle interesse og lyst for
en selv oppfattes som en form for «kapital» som er ettertraktet og som de kan bruke aktivt for å oppnå ulike goder.
Gjennomføring
Gjennomføringen av kartleggingen har vært inspirert av
kartleggingsverktøyet «Rapid Assesment and Response»
(RAR) som er utviklet av Verdens Helseorganisasjon
(WHO).2 Kartleggingens hensikt har vært å samle inn kunn-
Del 1
SEX SOM KAPITAL
• I denne rapporten bruker vi begrepet «sex som
kapital» deskriptivt for å beskrive hvordan noen
unge bruker seksuelle handlinger for å oppnå
ikke-seksuelle motytelser/goder.
skap som finnes om fenomenet i hjelpeapparatet i Oslo
og avdekke eventuelle kunnskapshull gjennom intensivt
kartleggingsarbeid. Rapporten har en deskriptiv form og
presenterer funnene, gjennomgår relevant dokumentasjon, beskriver lovverket på feltet og presenterer et forslag
til en konkret og gjennomførbar tiltaksplan.
En del av kartleggingsarbeidet har hatt et særskilt fokus på enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Det er skrevet en egen rapport3 om denne delen av kartleggingen.
Under følger en kort beskrivelse av hvordan datamaterialet som denne rapporten bygger på er samlet inn.4
Innledende konsultasjon
Vi inviterte ulike aktører til et stormøte som varte en halv
dag. Deltakerne fikk på forhånd tilsendt tre spørsmål om
tematikken som de skulle reflektere rundt før møtet:
1. Hvilken kunnskap har du og dine kollegaer om barn og
unge som selger/bytter/kjøper sex og gråsonene det
forekommer i?
2. Snakker dere med barn og unge om salg/bytte/kjøp av
sex? Hvis ja, hvordan og når tar dere eller ungdommene det opp?
3. Hva skal til for at dere i større grad adresserer salg/
bytte/kjøp av sex og gråsoner i møte med barn og
unge?
Etter en kort innledning ble deltakerne satt i ulike grupper for å reflektere og diskutere sine erfaringer sammen.
Hver gruppe hadde en ansatt fra Pro Sentret som fungerte som gruppeleder/referent. En av gruppene var satt
sammen med utgangspunkt i spesifikk kunnskap om
EMA, mens de andre gruppene besto av folk med ulikt
ansvar i sitt daglige arbeid.
80 personer meldte seg til dette møtet. Deltakerne
kom blant annet fra frivillige organisasjoner, skolehelsetjeneste, offentlig forvaltning, politi, helsestasjoner,
­ arnevern, rusomsorg, kriminalitetsforebyggende arbeid,
b
psykisk helse, institusjoner, forskning, prostitusjonstiltak,
oppsøkende uteteam, NAV, familiesenter og ulike ungdomstiltak/tilbud.
Intervjuer av nøkkelinformanter
Invitasjon til å stille til intervju ble sendt per e-post til
ulike hjelpetiltak for unge i Oslo samt alle skolehelsetjenestene, barnevernskontorene og uteteamene i samtlige
bydeler. Mot slutten av året sendte vi også en henvendelse til samtlige helsesøstre på de videregående skolene.
Til sammen ble rundt 80 aktører forespurt om de kunne
delta på intervju. Alle som ble forespurt fikk selv bestemme om de ønsket å intervjues ansikt til ansikt, per e-post
eller på telefon.
Til sammen gjennomførte vi 46 intervjuer. 32 intervjuer
var ansikt til ansikt, 13 per e-post og 1 per telefon. Vi fikk
også noen svar der det ble skrevet at de ikke hadde noen
form for relevant kunnskap. De fleste aktørene vi kontaktet
og som ikke svarte ble purret opp en eller flere ganger.
­Likevel var det aktører vi ønsket å intervjue vi ikke fikk kontakt med.
Referansegruppe
Referansegruppen møttes to ganger i løpet av kartleggingsarbeidet. Den besto av ansatte fra Uteseksjonen, Sex
og Politikk, Sex og Samfunn og NOVA. Ved første møte presenterte vi kartleggingen, utvekslet erfaringer, fikk innspill
og tips. På det siste møtet presenterte vi funnene våre og
diskuterte disse opp mot gruppas øvrige erfaringer i sitt
arbeid med ungdom.
Diskusjonsgrupper med unge
Som et supplement til kunnskapen vi innhentet fra hjelpe­
apparatet ønsket vi å gjennomføre diskusjonsgrupper
med ungdom for å undersøke hva de la i begrepene salg/
bytte av sex og hvordan de mente voksne bør snakke med
unge om dette.
2 http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/youngpeoplerar.pdf?ua=1
3 «Mistanker og magefølelse – hjelpeapparatet i Oslo sine erfaringer med
enslige mindreårige som selger/bytter seksuelle tjenester» av Sarah Sangeland
4 For flere detaljer om tidsbruken på de ulike fasene i kartleggingsprosessen, se
vedlegg 1
7
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Del 1
For å gjennomføre slike grupper var vi avhengig av at samarbeidspartnere som jobber med ungdom samlet en gruppe for oss. Dette viste seg å være vanskelig. Flere samarbeidspartnere sa seg villige til å prøve. Hos noen ville ikke
de unge bli med (enten på grunn av manglende interesse
og/eller tid). I andre tilfeller hadde samarbeidspartnerne
våre for mye å gjøre til å klare å samle ungdommene. Vi
endte med å gjennomføre to samtalegrupper med til
sammen 10 unge om tematikken.
Innhenting av brukererfaringer
Pro Sentret erfarer at en del av våre brukere begynte å bytte seksuelle tjenester da de var unge. Mange av disse var
i kontakt med hjelpeapparatet da de startet med dette.
Kunnskap om deres erfaringer i møte med hjelpeapparatet og deres tanker om hva som kunne ha forhindret at de
fikk en langvarig prostitusjonskarriere er viktig kunnskap
for hjelpeapparatet. Sosialkonsulentene ved Pro Sentret
har samlet inn erfaringer og refleksjoner rundt denne tematikken fra våre brukere.
Avgrensinger og viktige merknader
Denne rapporten gir et innblikk i noen av erfaringene hjelpe­
apparatet i Oslo har med unge som bytter sex og gråsonene
dette forekommer i. Vi har fått innblikk i en del sårbarhetsfaktorer og erfaringer, men er likefult sikre på at det er elementer rundt dette fenomenet vi ikke har fanget opp.
Denne rapporten estimerer ikke hvor mange unge som
bytter seksuelle tjenester i Oslo.
I denne kartleggingen har vi hatt fokus på unge mellom 13 og 19 år når vi har spurt hjelpeapparatet om deres
erfaringer. Aldersspennet ble valgt med utgangspunkt i
ungdom som går på ungdomsskolen og videregående.
Denne rapporten vil ikke omhandle unge som er (mulige) ofre for menneskehandel eller som har byttet sex i
forbindelse med migrasjon. Dette blir beskrevet i kartleggingsrapporten «Magefølelse og mistanker» om enslige
mindreårige asylsøkeres erfaring med salg/bytte av sex.
I del 2 av rapporten som omhandler kartleggingsfunn
av sårbarhetsfaktorer og erfaringer med sex som vederlag,
vil vi gjennomgående bruke begrepet «bytte av sex».
Rapportens tittel er «Sex som kapital». Her brukes ordet
«kapital» på en deskriptiv måte, det vil si at sex ­brukes for
å oppnå andre goder utover det seksuelle.
Historiene som gjengis i rapporten er laget på bakgrunn av
informasjonen vi har samlet inn og er konstruert som «typiske case». De er ikke konkrete enkelthistorier vi har blitt
fortalt av ansatte i hjelpeapparatet eller brukere av Pro
Sentret. Dette er for å sikre at enkeltpersoner ikke kan
identifiseres.
Rapporten vil ikke beskrive hvordan bytte av sex forekommer i konkrete bydeler eller geografiske områder i
Oslo, men ha fokus på byen som helhet.
Rapporten fokuserer på unge som har erfaringer med å
bytte sex, gråsoner og sårbarhetsfaktorer. For en del kan
bytte av sex ha alvorlige konsekvenser, og for noen kan
dette være starten på en lengre prostitusjonskarriere. For
andre kan det være en erfaring de legger bak seg og som
ikke har en avgjørende innvirkning på livet deres.
Kartleggingen har ikke funn som tyder på at en høy
prosentandel av unge i Oslo bytter seksuelle tjenester eller
at unge har en seksualkultur som er «ute av kontroll», men
at noen ungdommer kan være mer sårbare enn andre for
å havne i bytterelasjoner og at det finnes miljøer der dette
er mer utbredt og akseptert.
Som leser av denne rapporten er det viktig å tilnærme
seg tematikken med en anerkjennelse av at bytte av sex
kan, men ikke må, ha alvorlige konsekvenser og skade­
virkninger for enkelte, og samtidig huske på at det er lite
som tyder på at dette er erfaringer ungdom flest gjør seg.
9
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Del 2
DEL 2
Funnene fra kartleggingen
Funnene som beskrives i denne delen baserer seg på informasjonen vi fikk fra de rundt 80 aktørene som kom på
innledende konsultasjon, hva ungdommene i diskusjonsgruppene fortalte samt erfaringene hjelpeapparatet delte
med oss i de 46 intervjuene vi gjennomførte. Casene som
presenteres er konstruerte historier som er sammensatt
med basis i all informasjonen vi har samlet inn. «Sitatene»
er basert på uttalelsene fra ansatte i hjelpeapparatet og
skrevet med utgangspunkt i notatene våre. De er altså ikke
alltid ordrette.
Generelle funn knyttet til hjelpeapparatets erfaringer
og arbeid
Mistanker, sporadiske initiativ og tilfeldigheter, fremfor
systematikk og rutine
«Det hender jo vi lurer på hva som skjer når de blir
borte i noen døgn. En gang fortalte to gutter at de hadde bodd på hotell med en eldre mann i helgen, da
tenkte vi jo vårt… En annen gang rømte en ung jente til
en voksen kjæreste på 40 år med jevne mellomrom.
Det var ikke en særlig sunn relasjon. Men hva slags
relasjon de egentlig hadde kom vi aldri helt inn på
med ungdommen»
Det jobbes ikke systematisk med tematikken i hjelpeapparatet i Oslo. Dette funnet betyr ikke at det ikke jobbes med
tematikken eller at det ikke finnes engasjement og interesse for det blant ungdomsarbeiderne vi har snakket
med. De aller fleste viste interesse og et ønske om å jobbe
med dette. For mange ligger utfordringene i hva bydelene,
etatene og organisasjonene prioriterer å jobbe med og
hva de er pålagt å jobbe med fra oppdragsgiver, ledelse
og/eller kommunen. De færreste har bytte av sex innlemmet i sine styrende dokumenter og strategiske planer
eller har fått beskjed fra ledelsen om at tematikken er noe
de skal kartlegge, prioritere eller ha fokus på i møte med
ungdommene. Det er også store forskjeller hvorvidt seksualitet er noe som adresseres i arbeidet med de unge. Noen
er veldig opptatt av å snakke om det, mens andre ga inntrykk av å ikke ha reflektert over at seksualitet er en svært
viktig del av unges liv og kunne være aktuelt å bringe inn i
samtalene de hadde med unge.
«Ja, vi snakker om salg/bytte av seksuelle tjenester
når vi finner det naturlig – for eksempel når de ønsker
å ta klamydiatest, SOI, ved infeksjoner. Og i undervisning om grenser for VG3. Her jobber de med case om
salg/bytte av tjenester»
Inntrykket gjennom kartleggingen er at bytte av sex enten tematiseres når enkelte ungdom på eget initiativ tar
det opp med hjelpeapparatet eller når enkelte «ildsjeler»
i hjelpeapparatet «brenner» for tematikken og jobber
­aktivt med å bringe det inn i sitt arbeid. Andre forteller at
de til tider tar det opp ved mistanke, men at dette skjer
­sporadisk og ofte litt tilfeldig fremfor at de rutinemessig
tar det opp med ungdom som har sårbarhetsfaktorer
som gjør det naturlig å spørre. Hvor komfortable ansatte
i hjelpeapparatet er med å ta opp tematikken ser ut til å
være avhengig av hvor komfortable de er med å jobbe
med seksualitet generelt, hvilke erfaringer de har med
seg fra før og om de har forsøkt å snakke med unge om
dette tidligere. De fleste som har erfaringer med å jobbe
med unge om tematikken uttaler at dette er relativt uproblematisk og at ungdommene sjelden reagerer negativt
dersom de tar bytte av sex opp med en åpen og spørr­
ende tilnærming.
Tidspress, komplekse utfordringer i den enkeltes liv
og politiske føringer
«Tror alle vi som jobber med ungdom kjenner til problemstillingen, og har de brillene delvis på sammen
11
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
med cirka ti andre brillepar. Det vi har hørt om sist er
det vi er mest oppmerksomme på ofte»
De aller fleste vi snakket med i hjelpeapparatet snakket
om tidspress og at ungdommene de møter ofte har komplekse utfordringer i livene sine. Vanligvis jobber de med
den tematikken som ungdommene forteller mest om og/
eller det hjelpeapparatet oppfatter som mest bekymringsfullt. Bytte av seksuelle tjenester havner ofte i skyggen av
andre ting som foregår i ungdommenes liv. I noen tilfeller
vurderer også hjelperne at det i første omgang er viktigere
å ta tak i andre ting, og at bytte av sex får komme senere.
Dette kan være en riktig vurdering, men vi ser ofte at det
ikke følges opp i ettertid når andre ting er på plass. Vi har
også snakket med fagfolk som anser byttet av sex som en
følge av andre problemer i ungdommenes liv og som av
den grunn ikke tar det opp, men antar at det automatisk vil
forsvinne hvis de løser de øvrige problemene de har, som
bolig og rusproblemer.
«På 90-tallet jobbet vi masse med sex. Da tredde vi på
kondomer med ungdommene på dildoer og snakket
om hva de gjorde, hva de likte og hva de ikke likte. HIV
var i vinden da, så det var føringer på at vi skulle jobbe
med seksuell helse. Så ble rus et stort fokusområde,
deretter psykisk helse med angst, depresjoner og spiseforstyrrelser og nå er det radikalisering»
Andre forteller at de gjerne vil jobbe mer med gråsoner knyttet til bytte av sex, grenser, overgrep og positive seksuelle
opplevelser, men at de politiske føringene tilsier at de må
jobbe med andre ting. Noen driftes av prosjektmidler, og er
avhengig av å jobbe med «det som er i vinden». Mange nevner «forebygging av radikalisering» og «vold i nære relasjoner» som de store prosjektmiddelsatsingene de siste årene.
kjønnsrollemønstre. Når det jobbes med tematikken eller
når hjelpeapparatet mistenker at noen bytter sex er det i de
aller fleste tilfellene i arbeidet med jentene. Risikoutsatthet
og sårbarhet hos gutter blir ofte assosiert med temaene rus,
dårlig psykisk helse, vold og kriminalitet. Seksualitet tematiseres oftest med guttene for å forebygge overgrep mot det
motsatte kjønn. De få historiene vi har fått om unge gutter
som bytter sex, er i hovedsak om gutter som på eget initiativ
har fortalt om det til hjelpeapparatet. Når vi tok opp temaet
i intervjuene kunne det blant noen virke som om det var en
større aksept for at gutter kunne bruke bytte av sex som en
måte å utforske egen seksualitet på, men at man tenkte
­utnytting, snarere enn utforskning, med en gang man snakket om jenter som byttet sex.
Å være bevisst på å ikke en ha heteronormativ tilnærming når man snakker med unge varierer blant våre informanter, med unntak av når hjelperen antar at den de snakker med er skeiv, på bakgrunn av væremåte eller utseende,
eller ved at de unge sier at de er skeive selv. Noen forteller
at de systematisk spør ungdommene om «partner» ­fremfor
kjønn når de spør om kjærester, forelskelse og sex. Andre
spør aktivt om kjæresten er en gutt eller jente. Mange sier
at de sjelden tenker på seksuell orientering når de snakker
med unge.
Flere fortalte at de synes det var ekstra vanskelig å
snakke om bytte av sex med gutter som uttalt var hetero­
file. Guttene var ofte opptatt av å fremstå som maskuline
og usårbare når de spurte om relasjonene de hadde til
voksne kvinner eller menn, og spøkte det gjerne bort med
latter og diffuse svar som «he he, du vet», «jeg får i pose
og sekk» eller «hun gjør alt for meg». Mange var usikre på
hvordan de skulle møte slike kommentarer, og hva de
skulle svare. En del var usikre selv på om det faktisk var sex
involvert i relasjonene eller om guttene bare tøffet seg.
Kjønnet, stereotypisk og heteronormativ tilnærming
«Vi hadde temaet mer i bakhodet før. Da jobbet vi en
del med unge jenter som ruset seg og de er jo så sårbare. Guttene som ruser seg? Nei, de driver jo med
salg av dop, ran og annen kriminalitet»
«Det er vanskelig finne riktig måte å spørre gutta om
dette. Vi prøvde å grave litt i noen relasjoner gutta vi
fulgte opp hadde til noen voksne kvinner som de ofte
bodde hos, og som de fikk gaver av. Svaret vi fikk var at
de blunket lurt og sa ‘du vet’. Hvordan skal man følge
opp et sånt svar?»
Hjelpeapparatets tilnærming til feltet er (med noen unntak)
preget av heteronormative holdninger og stereotypiske
Noen uttrykte også holdninger som impliserte at de
­vurderte at jenter tar mer skade av å bytte sex enn gutter
12
Del 2
gjør, og at det var høyere terskel for å bekymre seg for
gutter i slike relasjoner. Det var også flere som uttrykte
skepsis mot å tro på at jenter aktivt kunne velge å bruke
seksualiteten sin som en form for kapital, men aksepterte
dette når det gjelder gutter.
Mangel på forståelse av/kunnskap om fenomenet
«Når jeg snakker med deg om det nå, så skjønner jeg
at de sa det mer eller mindre direkte rett ut. Men de
brukte ikke ordet prostitusjon, så jeg forstod det ikke.
Eller kanskje jeg ikke ville forstå det. Hvordan skulle
jeg fulgt det opp?»
Mange uttrykte en forståelse av at bytte av sex som klassisk prostitusjon, at det handler utelukkende om sex mot
penger, også når det kom til unge. Videre så mange for seg
at dette kun foregikk mellom voksne og mindreårige, ikke
mellom unge. At dette gjerne forekommer på arenaer som
det etablerte voksne prostitusjonsmarkedet operer på og
at personer som solgte/kjøpte sex ofte lignet på hverandre i uttrykk som klær, sminke og væremåte. En slik forforståelse av fenomenet skygget for å se hele bildet av
hvordan salg og bytte av sex kan forekomme blant unge.
Erfaringsmessig forekommer bytte av sex blant unge
oftest i gråsoner knyttet til forelskelse, utforskning av seksualitet, utforskning av egne og andres grenser, press,
prostitusjon, tvang, overlevelse og som en løsning på en
vanskelig livssituasjon. Det forekommer både mellom
jevnaldrende, mellom eldre/yngre og barn/voksen. Unge
som bytter mottar blant annet penger, rusmidler, gaver,
ting, mat, klær, overnatting, reiser og opplevelser mot sex.
Noen bytter også sex mot voksenkontakt, tilhørighet, nærhet eller for innpass i miljøer.
Da vi henvendte oss til hjelpeapparatet med forespørsel om intervju, svarte mange at de ikke hadde erfaring med dette og at de ikke hadde noe å bidra med. Vi
spurte som oftest om å få intervjue dem likevel. Når vi
fikk snakket inngående om hva vi la i begrepet «bytte av
sex» var det mange som fikk «a-ha opplevelser». Mange
kunne da huske flere saker hvor de kunne se at det
­hadde vært ganske opplagt og uttalt, men at de ikke
hadde forstått det. Andre identifiserte flere unge de
­jobbet a­ktivt med på intervjutidspunktet og som det
­kunne være aktuelt for.
Tabu, skam og stigma
«Da jeg spurte om hun prostituerte seg for å få rusmidler, svarte hun ‘jeg prostituerer meg ikke, men jeg lar
meg utnytte’»
Mange i hjelpeapparatet fortalte at de synes det var vanskelig å ta opp bytte av sex med unge fordi de oppfattet
det som et tema som var forbundet med fordommer, skam,
stigma og tabu. En del var redde for å påføre stigma og
skam hos ungdom ved å bruke ord som prostitusjon og
salg av sex. Andre var redd for hvordan de unge ville reagere hvis de brukte disse ordene og valgte derfor ikke å
spørre om det. En del vegret seg for å spørre fordi de var
redd for at det ville ødelegge relasjonen de hadde etablert
med ungdommen.
Noen hadde dårlige erfaringer med å ta opp temaet.
Reaksjoner de hadde fått var sinne, avvisning, skamfullhet
og mistillit. En del hadde dårlige erfaringer med å bruke
ordet prostitusjon, men var usikre på alternative spørremåter og ord og utrykk. Andre opplevde det som uproblematisk å snakke om tematikken med unge. En del sa at de
spurte mer indirekte og aldri brukte ordet «prostitusjon»,
men tilnærmet seg det ved å stille åpne spørsmål om relasjonene ungdommene inngikk i og hjelpe dem ved å reflektere høyt sammen. En helsesøster beskrev slike samtaler som «å danse med ungdommene» ved å bruke ordene
som virket naturlige, og at hun ofte tok utgangspunkt i
hvordan ungdommene beskrev relasjonen. Enkelte hadde
erfart at ungdommene selv brukte ordet prostitusjon og at
det derfor var uproblematisk, mens andre hadde eksempler på at ungdommene ble så opphengt i å forklare at det
de holdt på med ikke var prostitusjon at det ble vanskelig
å følge opp temaet videre.
«Ungdommene kan legge ut agn, der jeg får inntrykk
av at de fisker etter om vi tåler å høre det de har å fortelle»
Kartleggingen avdekket også at en del ansatte i hjelpeapparatet synes det var vanskelig å snakke om bytte av sex
fordi de selv synes det er et ubehagelig tema. I disse tilfellene er det ikke nødvendigvis fordommer og tabu hos ungdommene som gjør at det ikke adresseres, men at de
voksne bevisst holder seg unna problematikken fordi de
13
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
ikke vil snakke om det. Flere fortalte at de hadde kollegaer
som generelt vegret seg for å snakke om sex med ungdom. Dette var noe de opplevde at ungdommene fanget
opp raskt. Temaer de oppfattet at de voksne «ikke tålte»
tok de aldri opp.
Lovverket og ungdommers frykt for konsekvensene
ved å fortelle
«Jeg hadde fulgt han opp fra han var 15 år. Dagen før
han fylte 18 fortalte han meg at han hadde solgt sex
de siste tre årene»
Et dilemma som flere informanter tok opp var å bygge tillit
og spørre om bekymringene sine til ungdom med risiko­
atferd når man visste at konsekvensene kunne være at
melde­plikt til barnevernet og opplysningsplikt til foreldre
kunne bli utløst. Flere hadde erfart at ungdom vegret seg for
å fortelle om bytte av sex fordi de selv fryktet hva konsekvensene ville bli. Vi ble gitt eksempler på unge som ventet
med å fortelle om bytte av sex til de var myndige for å være
sikre på at ingen andre måtte få vite om det. Dette gjaldt
særlig ungdommer som var klar over at relasjonene de inngikk i var bytteforhold og som hadde satt seg inn i lovverket
knyttet til unge som selger sex. Mange var redd for hva foreldrene ville si hvis de fant ut at de hadde fått penger eller
gaver for sex. Noen var redde for at de ville tvinges til å slutte, mens andre var bekymret for eventuelle sanksjoner som
dårlig rykte, begrenset handlingsfrihet, at de ikke fikk
­beholde mobil og data eller ulike former for fysisk eller
­psykisk avstraffelse. Andre var redde for at barnevernet ville
komme på banen og blande seg inn, eller at noen voksne
ville politianmelde personene de hadde byttet sex med.
«Det finnes så mange forestillinger om barnevernet.
Jeg jobber mye med å fortelle ungdommene jeg møter
om at de er der for å hjelpe dem, ikke for å ødelegge
livet deres. Når de forteller meg om massive problemer, forklarer jeg at dette er ting barnevernet kan hjelpe dem med å løse, men at de må fortelle dem alt.
Sånn, ‘Whats’s in it for you? Hvis du forteller dem hvor
fælt det er hjemme, kan de kanskje hjelpe deg med å
få en egen leilighet!. De blir ofte veldig overrasket,
særlig når de møter dem og ser at dette er hyggelige
folk som vil hjelpe dem med å få det bedre»
14
En del erfarte at ungdommenes forestillinger om barnevernet i stor grad dreide seg om frykt, fordommer og
­rykter, og at få hadde kunnskap om barnevernets handlingsrom og mandat. Flere fortalte at de brukte mye tid på
å fortelle om hva barnevernet faktisk var og at de ønsket å
hjelpe ungdommene. Noen hadde gode erfaringer med å
arrangere uformelle møter mellom ungdommene og
barne­vernet på «nøytral grunn» for å gjøre ungdommene
trygge på at dette var folk som ville hjelpe dem. Ansatte i
barne­vernet bekreftet også at det er utfordrende å få ungdom til å fortelle om ting som foregår i livene deres, fordi
de fryktet for konsekvensene det kan få.
Balansegangen mellom voksnes bekymringer og ungdommer som «lever livet»
«Det er viktig å ikke viktimisere unge som ikke opp­
lever handlingene sine som problematiske. Vi vil jo
ikke sette dem i en offerrolle, men hjelpe dem med å
reflektere selv og ta gode valg. Da er det viktig å ikke
fremstå som dømmende, men stille åpne og ­nysgjerrige
spørsmål»
Flere av informantene i kartleggingen fortalte at de synes
det var en utfordring å vite hvor balansegangen gikk mellom å adressere sine bekymringer og det å la unge «leve
livet», gjøre uheldige valg og lære av erfaringer. I noen tilfeller erfarte de at ungdommene selv kom frem til hva som
var rett og galt for dem uten at voksne nødvendigvis trengte å veilede dem. Andre erfarte at ungdom de kjente til
som hadde byttet sex noen få ganger selv hadde tatt det
opp, fortalt at dette var noe de ikke kom til å gjøre igjen
samtidig som de heller ikke opplevde å ha tatt skade av
det. De fleste valgte i slike tilfeller å støtte ungdommene i
avgjørelsene sine om å ikke gjøre det igjen fremfor å fokusere på at de hadde gjort noe som de voksne anså som
bekymringsfullt.
«Vi må tåle at vi ikke kan løse alle problemer, men likevel adressere og snakke med ungdommene om våre
bekymringer»
En del fortalte at de hadde gode erfaringer med å forklare
hvorfor de bekymret seg og be om ungdommenes innspill
på hva de tenkte rundt den voksnes bekymring. Dette førte
Del 2
ikke alltid til at ungdommene var enige, men at de likevel
fikk tak i hvilke refleksjoner ungdommene selv gjorde seg,
noe som enten kunne styrke den opprinnelige bekymringen eller føre til at de sluttet å bekymre seg.
Noen informanter uttalte at de syntes det var særlig
vanskelig å snakke med unge om bekymringer de hadde
knyttet til ungdommenes seksuelle praksiser fordi de var
redd for at ungdommene ville oppleve dem som moralistiske, «gamle kjerringer» eller «snerpete». Andre opplevde
at de var inne i så mange deler av livet til de unge og at de
derfor vegret seg for å ta tak i seksuell praksis fordi de selv
anså dette som svært privat.
Forestillinger og antakelser om ungdommers seksualvaner
«Ungdommers seksualvaner nå til dags er jo helt ute
av kontroll. Med nakenbilder, snapchat og gruppesex
og blowjobs og dildoer og grenseløs festing… Det var
annerledes da jeg var ung. Jeg er sikker på at alle ungdommene jeg møter har debutert seksuelt før de
­begynner på videregående»
Gjennom kartleggingsarbeidet erfarte vi at deler av hjelpe­
apparatets kunnskapsgrunnlag om, og holdninger til, ungdoms seksualvaner var preget av antakelser, enkelthistorier, medieoppslag og en «fremmedgjøring» knyttet til deres
seksuelle utforskning. Noen beskrev ungdommers seksualliv generelt som noe grenseløst, utsvevende og umoralsk,
og uttrykte en fordømmende holdning til deres seksualliv.
Andre opplevde det som svært vanskelig å forstå og identifisere seg med digitaliseringen i ungdommenes liv og innvirkningen den hadde på deres seksuelle praksiser og utforskning. Slik forståelse av ungdommenes seksuelle
utforskning innebar store utfordringer når de voksne forsøkte å adressere ulike temaer knyttet til seksualitet med
ungdommene, og førte ofte til at de voksne ikke fikk den
dialogen og åpenheten de ønsket å ha. De fant det vanskelig å finne en felles plattform å kunne diskutere på.
Manglende kunnskap om Pro Sentret og lovverket
«Kunnskap om temaet er svært viktig og nyttig for oss
som møter ungdommer til daglig. Da hadde det vært
mye enklere å oppdage, komme i kontakt og følge opp
målgruppen. Jeg må innrømme at jeg har lite ­kjennskap
til opplæringsprogrammet til Pro Sentret, hjelpetiltak
på feltet og lovverket i forhold til sexsalg, bytte og
kjøp blant ungdommer»
Som Oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge seksuelle tjenester og nasjonalt kompetansesenter på feltet har Pro Sentret ulike opplærings- og
­veiledningstilbud til ansatte som jobber i hjelpeapparatet.
I denne kartleggingen spurte vi om kjennskap til Pro
­Sentret, opplæringsprogrammet vi holder om unge som
selger/bytter seksuelle tjenester, at Pro Sentret kan ringes
for å diskutere eller få veiledning i enkeltsaker og at vi
kommer til tjenestesteder og holder fagmøter om tema­
tikken. I tillegg spurte vi om de hadde kjennskap til lovverket som omhandler unge som bytter/selger sex.
Kjennskapen til lovverket som regulerer unge som
­bytter, kjøper og/eller selger sex var tilstrekkelig hos en del
av informantene, begrenset hos andre og fraværende hos
noen. Flere uttrykte at de ikke hadde tenkt over lovverket
når det kom til meldeplikt eller lovbrudd, mens andre sa at
de følte seg usikre på hvordan de skulle forholde seg til det
gjeldene lovverket og om det var relevant i deres arbeid.
De fleste som ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om lovverket uttrykte et ønske om å lære mer om det.
Det var store variasjoner i hjelpeapparatets kjennskap
til Pro Sentret og hva vi kunne tilby av bistand i deres ­arbeid.
En del svarte at de ikke hadde oversikt over hvem vi er eller
hva vi kan tilby. Andre svarte at de visste det, men at de
sjelden benyttet seg av kompetansen fordi de sjelden jobbet med saker hvor det var relevant eller at det hadde gått i
«glemmeboka». De fleste sa at de satt pris på at det var
noen man kunne kontakte i vanskelige saker eller når de
var usikre på hvordan de skulle ta opp bytte av sex i møte
med ungdom. Mange uttrykte et ønske om å delta på opplæring, ta imot tilbudet om fagmøte og kompetanse­løft på
deres arbeidsplass eller i bydelen og at de skulle ha oss i
«bakhodet» når relevante saker dukket opp.
Funn fra denne kartleggingen sammenlignet med
kartlegging i 2001
I 2001 kom Pro Sentret med rapporten «Hjelpeapparatets
forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge.
Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og
­behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for
15
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
16
Del 2
k­ ommersiell seksuell utnytting» (Norli 2001). Rapporten
beskrev funnene fra en spørreundersøkelse blant 27
tjeneste­steder som jobbet med barn og unge. Rapporten
konkluderte med at kommersiell seksuell utnytting var
noe hjelpeapparatet møtte på i sitt arbeid, men at de ofte
var usikre på hvordan de skulle håndtere slike saker. Forklaringen på hvorfor de sjelden tok opp prostitusjon i sitt
arbeid var (Norli 2001:72):
• Det var vanskelig å snakke om kommersiell seksuell
­utnytting
• De hadde ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne ta opp
problemet på en skikkelig måte
• De opplevede i liten grad å kunne hjelpe da hjelpetiltak
manglet
• Det var tillagt andre deler av hjelpeapparatet å ta opp
dette problemet med de unge
• De antok at de det gjaldt ville synes det var ubehagelig
å snakke om sine erfaringer på dette området
• De var redd for å ødelegge relasjonen og tilføre vedkommende stigma ved å ta opp dette problemet
• De ønsket ikke å definere mindreårige inn i prostitusjon
Det er tankevekkende å se at en del av de samme utfordringene som ble nevnt i 2001 synes å være gjeldene 15 år
­senere. Forslag til tiltaksplanen i siste del av rapporten har
blant annet fokus på hvordan vi kan jobbe for kompetanseheving og bevisstgjøring rundt tematikken i hjelpeapparatet.
Former for bytte av sex og arenaene det
foregår på
Gjennom kartleggingsarbeidet har vi ikke gjort funn som
tilsier at det er vanlig å bytte sex blant ungdom flest i Oslo.
Samtidig har vi hørt om flere ungdomsmiljøer som har en
holdning og en praksis som tilsier at det å bruke sex som
kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder er akseptert. Ungdommene selv anser ikke dette som en form for «prostitusjon». Andre ungdomsmiljøer er sterkt fordømmende til å
bruke sex som kapital. I disse miljøene vil bytte av sex foregå mer i skjul og ungdommene det gjelder vil ikke nødvendigvis fortelle andre om det. I det følgende skiller vi mellom
bytte av sex som foregår mellom jevnaldrende ungdom og
bytte av sex med voksne. Vi vil også gi en b
­ eskrivelse av
bytte av sex i rusmiljøet og beskrive internett som arena for
etablering av kontakt for bytte av sex.
Bytte av sex innad i ungdomsmiljøer
I arbeidet med kartleggingen fikk vi som nevnt kjennskap til
ungdomsmiljøer der det var vanlig å bruke sex som kapital.
Alle historiene vi fikk om dette handlet om jenter som brukte
seksuelle handlinger som byttemiddel ovenfor gutter.
Generelt sett prøvde ungdommene ofte å skjule
­denne formen for bytte av sex for voksne fordi de visste
at de ville møte på negative reaksjoner. Kommunikasjonen mellom ungdommene foregikk ofte via sosiale medier og i lukkede chatforum. Våre informanter hørte kun om
disse historiene fra ungdom som synes det som foregikk
var ugreit eller som hadde hatt noen negative opplevelser knyttet til det. I noen tilfeller synes ungdommene
også at det var morsomt å «sjokkere» voksne ved å vise
bilder eller logger fra hva som ble skrevet på ulike chatfora eller lukkede grupper på Facebook.
Hvordan miljøene hvor bytterelasjoner forekom forholdt seg til at sex ble benyttet som kapital varierte. Noen
anså det som helt greit hvis begge parter var med på det.
Andre så ned på guttene som mottok de seksuelle tjenestene fordi de anså det som umoralsk og normbrytende,
selv om det sjelden ble omtalt som kjøp av sex. Jentene
ble lettere stemplet som «horer» eller «sluts», mens guttene oppnådde status for å ha ligget med mange og ble i
verste falt omtalt som «fuckboys». Mye kan tyde på at en
del unge gjør noen slike erfaringer uten at det preger dem
nevneverdig videre i livet, mens det for enkelte kan være
veien inn i noe som på sikt gjør at man selger seksuelle
tjenester som voksen. Alvorlige konsekvenser kan også bli
resultatet når det er lite refleksjoner rundt frivillighet,
­andres grenser, samtykke og lovverket innad i miljøene
dette forekommer i. Vi har blitt gitt flere eksempler på personer som har blitt anklaget eller tiltalt for voldtekt, ulovlig
filming og fotografering, seksuelle krenkelser og overgrep.
Vi har også fått historier om deling av bilder hvor seksuelt
innhold forekommer, og hvor de som har blitt tiltalt eller
anklaget, og miljøet rundt blir dypt sjokkert og fortvilet
over anklagene fordi de ikke var klar over at det det gjorde
var ulovlig.
I kartleggingsarbeidet fikk vi kjennskap til tre former
for bytte av sex innad i ungdomsmiljøene: for innpass i
­miljøer, som ungdomsopprør og gjennom press. I en del
tilfeller forekom disse tre formene for bytte av sex samtidig med glidende overganger, andre ganger hver for seg.
17
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Vi har valgt å beskrive disse formene hver for seg med
hvert sitt eksempel. Eksemplene bygger på historiene vi
har hørt om i kartleggingsarbeidet.
Mellom jevnaldrende for innpass
I 2016 skrev både VG Helg5 og A-magasinet6 om hvordan
det i noen ungdomsmiljøer i Oslo er vanlig at unge jenter
utfører seksuelle tjenester på eldre gutter for innpass i miljøer, på fester, for å være med i en gjeng eller for «rullepass» på russebusser.
«FØRSTE ÅRET PÅ VIDEREGÅENDE» - EN HISTORIE
OM SEX MOT INNPASS
«Allerede i 10.klasse begynte vi å snakke om
hvordan vi skulle bli kjent med de som styrte alt
det kule som skjedde når vi begynte på videregående. Alle vet at det er en gjeng blant 3. klassegutta som styrer alt det som er verdt å få med seg,
så siste året på ungdomskolen sjekket vi hvem av
gutta som da gikk i 2.klasse som virket tøffest og
begynte å ta kontakt med dem. For venninnene
mine og meg var det viktigste med de tre årene at
vi skulle ha det gøy med de rette folka, ikke gå
rundt som anonyme «nobody». Når du skal gå på
en skole med nesten 1000 elever er det viktig å
være i forkant og bli kjent før skoleåret begynner.
Det var lett å få kontakt med gutta. Vi ble
invitert på vors. De skulle skaffe øl og sted.
Indirekte var både de og vi klar over at de forventet noe tilbake. Vi hooket med dem og hadde det
gøy, og lot de kjenne på hva de hadde i vente hvis
vi fikk være en del av gjengen fra høsten av. Det
var uttalt at vi var deres «rullekull», altså førstisjentene som kom til å kjempe om rullepassene til
bussen deres i russetida, og at de kunne kreve
ganske mye av oss for at vi skulle være de
utvalgte».
I vår kartlegging fikk vi også høre en del historier om jenter
som ønsket å feste med eldre gutter og som gjorde ulike
seksuelle handlinger for å være med i revygrupper, deltakelse i «fadderuker», bli invitert på fester, være med på reiser, hytteturer og rulling. Både A-magasinet og VG Helg beskriver dette som «den nye, grenseløse ungdomskulturen».
I vår kartlegging var vi interessert i å se nærmere på om
18
dette virkelig var noe som var vanlig hos ungdom ­generelt i
Oslo, eller om det forekom mer blant noen ungdom i enkelte miljøer. Vi fant at bytte av sex ikke er vanlig blant ungdom
flest i Oslo, men at forekommer i enkelte miljøer og at det
kun gjelder noen ungdommer i disse miljøene.
I kartleggingsarbeidet fikk vi også høre om noen
sub-kulturer blant unge der bytte av sex var utbredt. For å
bli en del av disse gruppene ble det ansett som naturlig at
man deltok i disse bytterelasjonene da det ble definert
som en del av livsstilen subkulturen representerte.
Mellom jevnaldrende som ungdomsopprør
Gjennom kartleggingsarbeidet ble vi fortalt om flere miljøer der informantene våre hadde inntrykk av at ungdommene byttet sex seg imellom som en form for «opprør» mot
livet de ellers levde. Ungdommene som gjorde dette ble
ofte omtalt som pliktoppfyllende og typisk «flinkiser» som
av og til koblet av ved å gjøre noe normbrytende på fritiden. Ofte skjedde bytte av sex i disse miljøene i forbindelse med festing og et høyt konsum av alkohol og eksperimentering med illegale rusmidler som cannabis,
marihuana, kokain og MDMA. I noen tilfeller ble vi også
fortalt om typisk «flinke piker» som byttet sex med gutter
«MAN MÅ JO VÆRE LITT CRAZY OGSÅ»
- EN HISTORIE OM BYTTE AV SEX SOM
UNGDOMSOPPRØR
«Vi er generasjon perfekt: vi er pliktoppfyllende,
flinke på skolen, vi jobber frivillig, trener, er venner
med foreldrene våre og engasjerer oss politisk.
Noen ganger er jeg så lei av å være perfekt og jeg
får lyst til å gi faen og gjøre noe litt crazy. Jeg synes
det er lættis å tenke på at jeg sugde tre gutter etter
hverandre på fest for å være med på hyttetur og at
jeg hadde gruppesex med dem på hytteturen den
påsken. «Det skulle du ha visst», tenker jeg noen
ganger når jeg kommer på kontoret til studieveilederen for å snakke om jeg skal studere juss eller
medisin, eller når jeg steker vafler med bestemor».
5 «Sex uten grenser», 20. august 2016
6 «Prisen for å henge med russen», 13. mai 2016
Del 2
som var «badboys» og som tilhørte kriminelle ungdomsmiljøer som jentene ellers ikke hadde tilknytning til.
I kartleggingsarbeidet fikk vi også høre historier om jenter
som inngikk i bytterelasjoner som et ungdomsopprør etter
å ha levd i familier med streng sosial kontroll og begrenset
handlingsrom. Ofte handlet dette om minoritetsjenter
som ikke hadde fått deltatt på aktiviteter som ungdom
flest fikk delta i og som til slutt fikk nok. Disse jentene brøt
enten med familien sin, for så å utagere med hard festing,
seksuell utforskning og ved å inngå i bytterelasjoner,
mens andre byttet sex i det skjulte. Dette vil vi komme
nærmere inn på senere i rapporten i delen om sårbarhetsfaktorer og motiv for å bytte sex.
Mellom jevnaldrende som et resultat av forventningspress
Forventningspress, både mellom unge og selvpålagt
press, var et tema mange informanter snakket om. Noen
fortalte om gutter som aktivt brukte makten sin som
«rulle­sjef», fadder eller «revygruppesjef» til å legge et forventningspress på jentene der de indirekte eller direkte
krevde seksuelle tjenester for å la dem være med. Et
­eksempel kunne være «opptaksprøver» eller invitasjoner
til arrangementer på Facebook der det sto «hva kan du
tilby oss hvis du får bli med?».
En del fortalte om historier der jentene trodde de
­måtte yte seksuelle tjenester for innpass, for å holde på en
kjæreste eller for være «en av de kule», og at jentene ofte
la mye press på seg selv eller andre ved å si «alle gjør jo
det», «dette må vi gjøre hvis vi skal få være med» eller
­«ingen liker pripne jenter».
Bytte av sex mellom unge og voksne
De fleste historiene vi hørte om bytte av sex mellom unge
og voksne handlet for det meste om mistanker, men i
noen tilfeller var bytte av sex også uttalt. Historiene vi fikk
fortalt handlet både om unge gutter og jenter som byttet
sex mot penger, gaver, reiser, taxiturer og hotellopphold,
og unge som hadde sex med voksne fordi de trengte et
sted de kunne overnatte eller mat. Noen følte seg tvunget
til det fordi de var i en vanskelig livssituasjon, mens andre
gjorde det fordi de ønsket å ha en livsstil de ikke hadde
penger til ellers. Noen hadde også sex i bytte mot voksenkontakt og omsorg.
«JEG TRODDE VI VAR PÅ VEI TIL Å BLI KJÆRESTER»
- EN HISTORIE OM BYTTE AV SEX OG
FORVENTNINGS­PRESS
­ Jeg ble kjent med henne da jeg gikk i tredjeklasse
«
og hun i første. Hun kom bort til meg og gutta på
en fest, hun synes det var kult å henge med
gjengen min. Vi gikk inn på et rom og hadde sex.
Jeg likte henne godt og inviterte henne med på
fest helgen etter og sånn fortsatte det hele våren.
Hun tok sjelden kontakt på skolen eller på
hverdager, men når helgen nærmet seg spurte hun
ofte hva jeg skulle når vi begge var pålogga
chatten og spurte om hun kunne bli med. Jeg
tenkte at hun kanskje var sjenert og at det var
derfor hun nesten alltid tok kontakt i helgene når
det var alkohol og fest inne i bildet.
Etter noen måneder tok jeg kontakt på en
tirsdag og spurte om hun ville komme hjem til
meg. Svaret hennes var «Er det nødvendig? Må vi
ha sex midt i uka også?». Jeg skjønte ingenting,
det var ikke nødvendigvis sex jeg hadde i tankene
da jeg sendte henne meldingen, jeg hadde lyst til
å henge med henne og kanskje se en film. Da jeg
skrev dette ble hun tydelig irritert og svarte at
hun ikke var dum og at hun visste at hun måtte
ligge med meg for å få henge med gjengen min,
det var jo noe alle visste. «Hvorfor tror du ellers
jeg har sex med deg?», skrev hun. Jeg ble helt
sjokka, jeg likte henne jo og trodde faktisk at hun
likte meg også. Jeg mista respekten for henne
etter det og viste flere bilder jeg hadde tatt av
henne når vi hadde hatt sex til de andre gutta.
Det var sikkert dårlig gjort, men jeg synes hun
hadde vært skikkelig kjip mot meg også».
Noen få informanter kjente unge homofile gutter som byttet sex med menn som de kom i kontakt med på internett.
Disse guttene fikk ofte store pengesummer for å ha sex
med eldre menn, og omtalte det ofte for «vinn-vinn»
­-situasjoner, de fikk både penger og sex, mens andre hadde dårlige erfaringer med grenser som hadde blitt strukket
for langt fordi de ble tilbudt mye penger. I noen miljøer
kjente hjelpeapparatet også til at unge gutter tipset hverandre om hvordan man kunne finne kunder og anbefalte
hverandre bytte av sex som en «enkel» måte å tjene penger på. Andre fortalte om skeive gutter, som ikke hadde
kommet ut av skapet, som hadde blitt tilbudt gaver og
19
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
penger mot sex i forbindelse med at de hadde søkt etter
en sexpartner på nett. Noen kjente også til unge jenter og
gutter som fortalte at de hadde en «sugardaddy» eller
«sugarmama» som ga dem gaver, og ting, og tok dem med
på fine «dater» eller turer. Når de spurte hva ungdommene ga tilbake ble det ofte spøkt bort med «du vet» eller
«nei, å være sammen med meg er vel nok» og latter.
Mistanker om bytte av sex mellom voksne og unge
handlet ofte om unge som ikke ønsket å bo hjemme hos
foreldrene, i fosterhjem eller på institusjon og som ofte
overnattet hos voksne de ikke var i familie med når de
rømte hjemmefra. Når hjelpeapparatet forsøkte å spørre
hvem disse voksne var, fikk de ofte til svar at personen var
snill og lot dem sove der og at de fikk mat. Noen ganger
fikk ungdommene også gaver som klær eller andre ting de
trengte, omsorg og skyss til ting de skulle på fritiden. Noen
ungdommer omtalte også disse voksne som kjærester,
men i de fleste tilfellene ble den voksne referert til kun
som «en venn», «en mann jeg kjenner» eller «en dame jeg
har møtt». Det var ofte uklart hvordan de hadde blitt kjent
med disse voksne. Noen informanter fortalte også om at
de hadde hørt rykter om jenter og gutter som møtte menn
på kjøpesenteret, solstudioer og i sentrumsområder i Oslo
og byttet sex mot ulike goder. Flere fortalte at det ofte ble
snakket om ungdom som betalte taxiturer med ulike seksuelle tjenester. Hvor vanlig dette var visste informantene
ikke, da det som oftest handlet om enkelttilfeller eller rykter i ungdomsmiljøene.
Bytte av sex via kontakt på internett
«Hvis du leter etter unge du kan bytte sex med er det
jo mye lettere å logge seg på nett enn å vake rundt på
Oslo City og Oslo S»
Mange av informantene i vår kartlegging sa at de trodde
mesteparten av kontaktetableringen for bytte av sex
skjedde gjennom ulike plattformer på internett. Plattformer som ble nevnt var ulike chat og datingapper, sosiale
medier, via online spill og annonser. Det ble fortalt om
unge som hadde sex på webkamera eller sendte seksuelle
bilder mot penger eller gaver. Videre ble det fortalt om
personer som ble kjent på nett og møttes ulike steder som
i bil, på hotell, hjemme, solstudioer, handlesenter eller
­offentlige toaletter og hadde sex mot ulike vederlag.
20
KONTAKT GJENNOM FELLES INTERESSER
Pia er 15 år og er en «gamer». Hun tilbringer mye
tid alene foran PCen og chatter ofte med de andre
spillerne. Flere av spillerne anser hun som
vennene sine selv om de ikke har møtt hverandre
ansikt til ansikt. På chatten blir hun kjent med
Oskar. Han er 25 år og opptatt av de samme
tingene som henne. De skriver mye om gaming,
men etter hvert begynner han å spørre henne om
andre ting, om hvordan hun ser ut og om hun har
bilder av seg selv. Pia sender et bilde. Hun får
positiv respons, han synes hun er kjempepen og
hun blir smigret. Oskar har en kjæreste, men han
synes hun er kjedelig og sier at han er interessert i
et forhold «på si». Kunne Pia tenkt seg å være hans
«sugarbabe», kanskje? Pia vet ikke hva det er, og
spør. Han vil kjøpe fine gaver til henne og de kan
gjøre morsomme ting sammen, og så kan de dra
på et solstudio og ha sex. Pia synes det høres
spennende ut og sier ja til å treffe han. Oskar
vippser henne 1000 kroner så hun kan kjøpe sexy
undertøy til deres første treff.
Det var store variasjoner i hvor mye informantene i kartleggingen snakket med ungdommene om hva de gjorde når de
var på nett, hvilke nettsider og apper de brukte og om de i
hovedsak snakket med personer de kjente eller ikke. En del
var opptatt av at det for noen ungdom var vanlig at de hadde hele sitt sosiale liv på nett og at de hadde venner og bekjente som de aldri hadde møtt IRL7, men som de likevel
brukte mye tid på å snakke med på nett og som de omtalte
som både venner og kjærester. Noen hadde møtt ungdom
som fortalte at det var andre bak profilene enn det de opprinnelig hadde fått oppgitt. Andre var bekymret for de ungdommene som ofte fortalte at vennene og kjærestene på
internett var en del eldre enn dem selv og at de sto i fare for
å inngå i relasjoner der maktbalansen var skjev. En del mente det er utbredt å sende nakenbilder, men var usikre på
hvor ofte man fikk noe annet enn bilder eller kommentarer
tilbake. Et par informanter hadde hørt om jenter som hadde
tatt betalt for nakenbilder.
7 «In real li fe» - altså møtes ansikt til ansikt og ikke kun på nett
Del 2
«SJENERØS OG ERFAREN KVINNE SØKER UNG
GUTT»
«DE PASSET PÅ OSS» - EN HISTORIE OM SEX MOT
RUSMIDLER OG BESKYTTELSE
Petter, 17 år, logger seg på Tinder en kveld. Han
har lyst på sex. Forrige uke hadde han sex med en
jente på 23 han møtte der. Han synes det var
spennende å ha sex med en som var voksen og
mer erfaren enn han selv, så han har skrevet på
profilen sin at han liker voksne og erfarne damer.
Plutselig dukker det opp en melding fra en dame
som er 35 år. Hun er på jobbreise i Oslo og kjeder
seg på hotellet, skriver hun. Har han lyst til å finne
på noe? Hun understreker at hun er sjenerøs og
liker å hygge seg litt ekstra når hun er i Oslo.
Petter får noen bilder av henne og han synes hun
er både pen og sexy, men er hun ikke litt gammel
for han? Damen gir seg ikke så lett, hun skriver at
hun bor i en suite og at de kan bestille både
drinker og mat gjennom roomservice, hun betaler
selvfølgelig. Hun skriver også at hun fantaserer
om alt det morsomme de kan gjøre sammen, det
er boblebad i suiten…. Petter synes det er
spennende og drar ned på hotellet. De har sex og
bestiller dyr vin og god mat. Når han skal gå på
skolen neste morgen gir hun han 3000 kroner
«fordi hun satt pris på selskapet hans» og sier
han skal kjøpe seg noe fint. De avtaler at de skal
møtes neste gang hun kommer til Oslo.
«Da dama mi og jeg begynte å henge i det miljøet
var vi ganske unge, hun var vel 15 og jeg 16. Det
var mye festing, ofte i flere døgn på rad. Vi ble
kjent med et annet par, de var i begynnelsen av
20-åra. De var veldig opptatt av at det foregikk mye
rart i miljøet og at man ikke kunne stole på alle,
men at de kunne passe på oss. Så når vi var med
på disse store festene hang vi ofte med dem. De
skaffa oss dop, passet på at vi ikke fikk i oss ting
som var farlig for oss, passet på at vi drakk vann
og spiste litt og ba folk holde seg unna hvis de ble
klåfingra på dansegulvet. De hadde mye respekt
innad i miljøet. Selv om de aldri sa det, så skjønte
vi at det var forventet at vi hadde sex med dem
ettersom de ga oss dop, sørget for at ingen plaget
oss og at vi ikke ble for fjerne eller mistet kontrollen. De var glad i kinky sex og hadde eksperimentert mye, så vi var med på en del vi aldri hadde
gjort hvis det bare var oss to»
Noen kjente til ungdom som hadde hatt sex mot gaver
eller penger med personer de traff gjennom «dating­
sider» eller «datingapper», mens andre hadde blitt konkaktet på sosiale medier av ukjente som ønsket å kjøpe
sex av dem.
Bytte av sex mot rusmidler
At sex byttes mot rusmidler i ulike miljøer var noe de fleste
vi intervjuet i denne kartleggingen var klar over. De fleste
hadde hørt om jenter som byttet sex for å få tilgang til rusmidler, men få hadde hørt om gutter. De aller fleste antok
at guttene begikk ulike kriminelle handlinger, som salg av
narkotika, ran og tyveri for å skaffe seg rusmidler, selv om
noen kanskje hadde hatt mistanke om at de «gjorde andre
ting også». Mange av de vi intervjuet forbandt sex mot rusmidler med tunge, narkotiske stoffer som heroin og amfetamin. En del hadde også hørt om jenter som hadde sex
mot cannabis, marihuana og alkohol. Noen kjente til miljøer der bruk av «partydop» i større grad var utbredt og hvor
ungdom ofte byttet sex for å få tak i rusmidler. Flere hadde
hørt om unge personer i rusmiljøet som hadde eldre
­«kjærester» eller «venner» som «passet på dem». Disse
hadde høy status og mye respekt i miljø­ene, og inngikk i
bytteforhold der de passet på de yngre ved å gi «opplæring» i rusbruk, gi bort rusmidler og passe på at det ikke
skjedde noe farlig når de var rusa, mot at de hadde sex når
de hadde lyst på det. Dette var kjent i både «partymiljøer»
og tyngre rusmiljøer.
Flere fortalte at utfordringer med tilgang på, og penger
til, røyk, alkohol og snus som har 18 års aldersgrense og
som mange unge brukte mye tid og energi på å skaffe. I de
fleste tilfellene fikk ungdommene personer over 18 år til å
kjøpe dette for dem uten at det ble krevd noe gjentjenester, men vi ble også fortalt historier om unge som det ble
mistenkt ga seksuelle tjenester for å få røyk, alkohol og
snus både til jevngamle og til voksne. Vi hørte også noen
historier om unge gutter som hadde blitt tatt for å stjele øl
eller snus. Da de ble tatt hadde guttene fortalt at det de
hadde stjålet ikke var til dem, men til noen jevnaldrende
21
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
22
Del 2
jenter som hadde sagt at de skulle utføre oralsex på
­guttene hvis de skaffet øl og snus.
Sårbarhetsfaktorer og motiv for å bytte sex
I det følgende presenteres kartleggingens funn hva gjelder
motivene for å bytte sex og faktorer i ungdommers liv som
kan gjøre dem sårbare for å inngå i relasjoner hvor de bytter sex. Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at
ungdom som har en eller flere av disse sårbarhetsfaktorene i sin situasjon har erfaring med å bytte sex, men at dette er faktorer som kan føre med seg økt sårbarhet.
Bytte av sex blant unge skjer, som nevnt, oftest i grå­
soner knyttet til forelskelse, utforskning av seksualitet,
­utforskning av egne og andres grenser, press, prostitusjon,
tvang, overlevelse og som en løsning på en ­vanskelig livs­
situasjon. Det forekommer både mellom j­evnaldrende og
mellom eldre/yngre, barn/voksen. Unge som bytter mottar
blant annet penger, gaver, ting, mat, klær, overnatting, ­reiser
og opplevelser mot sex. Noen bytter også sex mot voksenkontakt, tilhørighet, nærhet eller for innpass i miljøer.
Dårlig selvbilde, ensomhet og mobbing
Å være ensom, ha dårlig selvbilde og/eller bli utsatt for
mobbing var en sårbarhetsfaktor mange av informantene
våre snakket om. Ungdom som hadde et begrenset sosialt
liv med jevnaldrende ble ofte beskrevet som søkende etter tilhørighet og bekreftelse, og kunne dermed også være
villige til å gå langt for å oppnå nettopp dette. Flere erfarte
at disse ungdommene ofte søkte etter venner på internett
og i ulike subkulturer, og at personer som ønsket å utnytte
unge lett «screenet» de sårbare ungdommene og inngikk i
relasjoner hvor ungdommene fikk den bekreftelsen de
søkte etter. En del hadde erfart at ungdommene kom glade og stolte, og fortalte at de hadde fått seg nye venner
eller en kjæreste. Når informantene spurte mer om hvem
vennene eller kjæresten var og fikk beskrevet relasjonene,
anså de at maktforholdet var svært skjev og at sex var premisset for at relasjonene ble opprettholdt.
Erfaringer med seksuelle overgrep og vold
Det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep og vold ble forklart som en sårbarhetsfaktor fordi en del av ungdommene med slike erfaringer hadde et negativt forhold til seksualitet og dermed hadde lavere terskel enn andre for å
bruke sex til å oppnå andre goder enn sex i seg selv. Disse
ungdommenes kommentar var ofte at «jeg er ødelagt fra
før, så jeg bryr meg ikke».
Noen beskrev også ungdom som ikke hadde begrep
om hvordan de skulle sette grenser for seg selv fordi
grensene deres hadde blitt tråkket over fra de var små,
og at de derfor ofte havnet i utnyttelses- og byttesituasjoner uten å helt forstå hvorfor og hvordan de havnet
der. Videre fikk vi historier om unge som fra de var barn
alltid hadde fått gaver og positiv oppmerksomhet etter
overgrepene de hadde vært utsatt for og som derfor
­aktivt brukte sex for å oppnå det samme når de ble eldre,
også når de søkte omsorg og voksenkontakt fra voksne i
hjelpeapparatet.
Psykiske problemer og selvskading
Det å slite psykisk, være deprimert eller ha mye angst ble
også nevnt som sårbarhetsfaktorer. En del fortalte om
­destruktiv atferd hos ungdom som slet psykisk. Flere fortalt om ungdom som hadde problemer med å sette grenser og som ofte oppsøkte miljøer hvor det fantes mange
som ønsket å utnytte sårbare unge og hvor det var grobunn for destruktive seksuelle relasjoner. Det ble fortalt
om ungdom som igjen og igjen inngikk svært uheldige
­relasjoner og havnet i vanskelige situasjoner uten at de
selv kunne forklare hvorfor det skjedde, og at dette ofte
var ungdom med tunge psykiske problemer.
Maria har i perioder slitt med alvorlige psykiske
problemer gjennom hele oppveksten. I ung alder
utagerte hun ofte seksuelt i perioder da hun var
tungt deprimert, noe som bekymret voksne rundt
henne og som førte til mye «styr». Hun har også
drevet med en del kutting og de voksne rundt
henne er veldig opptatt av å følge med på dette.
Maria er sliten og lei av maset, hun vil bare være i
fred. Ved en tilfeldighet blir hun tilbudt sex mot
penger. Hun oppdager at å ha sex mot penger gir
henne den samme følelsen av kontroll som
kuttingen gjør og hun opplever det også som
angstregulerende. I skjul begynner hun å selge
sex til voksne menn. Hun slutter å utagere og kutte
seg. De voksne rundt er fornøyd og er glade for at
hun har «blitt frisk».
23
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Flere hadde kjennskap til unge som brukte bytte av sex som
en form for selvskading. Disse ungdommene hadde ofte en
historie med andre former for selvskading, som selvmordsforsøk, kutting og spiseforstyrrelser. Disse ungdommene
beskrev at bytte av sex ga dem samme følelse av kontroll
som når de kuttet seg selv eller kastet opp maten de hadde
spist, men at bytte av sex var noe de kunne gjøre mer i skjul
ettersom det ikke ga synlige merker på kroppen.
Høyt rusbruk
Ungdom som ruser seg mye ble ofte nevnt som svært sårbare for å gå inn i bytterelasjoner. Å ruse seg koster penger og en del ungdom har ikke nødvendigvis penger til å
finansiere et høyt rusbruk. Ved avhengighet av rusmidler
erfarte hjelpeapparatet at terskelen for å bytte sex mot
rusmidler ble senket når behovet for rus ble sterkt. Flere
fortalte også om ungdom som byttet sex for å finansiere
rusbruket til både seg og sin partner. Videre beskrev noen
en kultur innad i en del rusmiljøer hvor bytte av sex ble
sett på som vanlig. Sex i bytte for å motta beskyttelse fra
eldre i miljøer som var preget av mye kriminalitet, seksualisert vold og utnyttelse er ikke uvanlig.
Å ha et høyt forbruk av røyk, alkohol og snus ble også
nevnt av noen som sårbarhetsfaktorer ettersom det var 18
års aldersgrense på å få kjøpt det og svært dyrt. Flere
­kjente til ungdom som hadde byttet sex enten mot snus,
røyk og/eller alkohol eller for å skaffe seg penger til det.
Usikkerhet knyttet til seksuell orientering
Flere vi snakket med hadde erfaring med unge som hadde
byttet sex i forbindelse med usikkerhet knyttet til seksuell
orientering. Historiene vi ble fortalt handlet om gutter som
var homofile, unge som ønsket å skifte kjønn og trans­
personer. For noen av disse ungdommene hadde bytte av
sex skjedd som et ledd i utforskning av egen seksualitet,
mens det for andre hadde oppstått bytterelasjoner som
svar på et ønske om bekreftelse og tilhørighet. Andre hadde erfart at voksenpersoner i noen av miljøene ungdommene oppsøkte, utnyttet usikkerheten ungdommene følte
knyttet til egen seksualitet, og tilbød de unge fine gaver og
store pengebeløp i bytte mot sex og innpass i miljøer. Det
ble også beskrevet enkelte skeive miljøer med en høy grad
av aksept for å benytte sex som kapital, også mellom unge
og voksne.
24
Tarik kommer fra en kultur der homofili er uakseptabelt. Fra han var 12 år har han kjent seg tiltrukket
av andre gutter og han føler mye skam knyttet til
dette. Som 15-åring blir han kjent med en annen
mann i miljøet som viser seksuell interesse for
han. De har sex og treffes jevnlig, han får ofte
penger etter de har hatt sex. Etter hvert opplever
Tarik mannen som veldig kontrollerende og ønsker
å avslutte forholdet. Mannen truer da med å
fortelle miljøet de er i at Tarik er homofil og legger
vekt på skammen og sanksjonene familien vil
oppleve: «Ingen vil gifte seg med søstrene dine
når de får vite at du er homo, faren din kan ikke
delta i klubben lenger og moren din vil bli sett på
som en dårlig oppdrager». Tarik forteller ikke om
bytteforholdet og tvangen han har vært utsatt for
før han begynner å studere som 19-åring og
kommer inn i et nytt miljø. Først da klarer han å
bryte med mannen som har truet han.
Ungdom som var skeive, men som levde i miljøer der det
ikke var akseptert og derfor måtte skjule sin seksuelle orientering, ble beskrevet som særlig sårbare. Det ble fortalt
om ungdom som, i all hemmelighet, var i kontakt med
voksne på nett for å utforske sin seksualitet. Det var eksempler på unge som hadde gått inn i bytterelasjoner der
den som de byttet sex med truet med å avsløre deres
­seksuelle orientering hvis ungdommene ikke utførte de
seksuelle tjenestene som var ønsket.
Kognitive utfordringer
Ungdom som hadde kognitive svakheter eller nedsatt
kognitiv funksjonsevne ble nevnt som særlig sårbare for
å havne i utnyttelsesforhold og bytterelasjoner. Begrunnelsene var at de ikke alltid har like gode forutsetninger
for å vurdere konsekvenser og sette grenser, sammenlignet med jevnaldrende. Hjelpeapparatet ga uttrykk for
at disse ungdommene var særlig mottakelig for oppmerksomhet, og da også seksualisert oppmerksomhet
fra voksne.
Begrenset handlingsfrihet og sterk sosial kontroll
Flere av personene vi intervjuet hadde en bekymring for
sårbarheten hos ungdom som levde i familier og miljøer
med sterk sosial kontroll og begrenset handlingsfrihet.
Del 2
Ungdommene som ble beskrevet måtte tilbringe mesteparten av fritiden med familien og hadde svært strenge
regler knyttet til seksualitet og ære. Familien var ofte en
del av et miljø hvor miljøets egne normer for rett og galt
var viktigere enn det formelle lovverket i Norge.
Som ungdom flest var også ungdommene i disse
miljø­
ene nysgjerrige på sex, samtidig som normene i
­miljøet de levde i omtalte sex som noe som tilhørte ekteskapet. Sex med andre enn en ektefelle var en stor synd,
og ungdommene skammet seg ofte over sine seksuelle
tanker og relasjoner. Mange av ungdommene manglet
grunnleggende kunnskap om kroppens anatomi generelt,
og hadde sjelden integrert det man lærer i grunnleggende
seksualitetsundervisning. I tillegg hadde de sjelden snakket med andre om grenser og hva som var lov og ikke lov
når det kom til sex, da dette ble oppfattet som irrelevant
siden de likevel ikke skulle ha sex før de giftet seg.
Poi kommer fra en familie og et miljø med svært
streng sosial kontroll. Det er viktig å være snill og
pliktoppfyllende, og gjøre som foreldrene sier.
Mens venner er ute på date, kliner med gutter på
bakerste rad på kino, går på fest og får kjærester,
sitter Poi hjemme med familien. Til slutt får hun
nok. På vei til skolen bytter hun klær og sminker
seg, hun vil gjøre som de andre jentene og leve
livet. Poi har lært lite om kropp, grenser og sex, og
kunnskapen hun har kommer i hovedsak fra ting
hun har sett på film og lest om at «alle gjør».
Nå skal hun leve livet! Hun begynner å ha sex med
gutta på skolen, ofte mot røyk, alkohol eller «småpenger». Ryktene om hva Poi gjør når familien og
hun kastes ut hjemmefra. Hun blir plassert på en
institusjon som hun ofte rømmer fra. Når hun er på
rømmen bor hun ofte hjemme hos eldre menn hun
«treffer ute». Barnevernet er ganske sikker på at
hun får bo hos disse mennene mot at hun har sex
med dem, og hun kommer ofte tilbake til institusjonen med dyre vesker, nye solbriller, smykker og
moteriktige klær som hun ikke vil fortelle hvor
kommer fra.
Noen av disse ungdommene ble omtalt som sårbare fordi
de ofte utforsket sex i hemmelighet og gjerne på internett.
Flere hadde kjennskap til unge gutter og jenter som hadde
hatt sex med personer de hadde møtt på nett, og noen av
disse hadde fått betaling eller gaver for det. Ungdommene
hadde reflektert lite over at dette var et bytteforhold. Flere
hadde kommet inn i bytteforhold de oppfattet at de ikke
kunne bryte, fordi sexpartneren truet med å avsløre at de
hadde hatt sex eller legge ut seksuelle bilder på nett.
Hjelpe­
apparatet mener at det finnes voksne og jevn­
aldrende som bevisst inngår i seksuelle relasjoner med
disse ungdommene fordi de er sårbare og at de er klar
over at de kan kontrollere dem med trusler.
Flere fortalte om gutter og jenter som visste at de måtte
gifte seg med en som foreldrene eller familien plukket ut til
dem, og at de ikke hadde noe de skulle sagt når det kom til
tiltrekning eller kjærlige følelser for sin fremtidige ektefelle.
Enkelte av ungdommene var opptatt av at de måtte «leve
livet» før de skulle gifte seg, noe som ofte skjedde med en
gang de ble 18 år eller når de var ferdige på videregående.
For disse ungdommene ble det å utagere seksuelt en viktig
del av ungdomstiden ettersom de skulle «gjøre alt», som
andre bruker et helt liv på, i løpet av et par år. De inngikk
ofte i destruktive og grenseløse seksuelle relasjoner, hvor
bytte kunne være en del av relasjonen. Ungdommene var
ofte enige i at disse opplevelsene ikke tilførte dem noe
­positivt seksuelt, men det var underordnet fordi det ga dem
følelsen av å gjøre noe andre ungdom gjorde før «livet var
over og de måtte gifte seg».
Det ble også fortalt om gutter og jenter som hadde
levd under ekstrem kontroll og som brøt med familien sin.
Når de flyttet hjemmefra etter bruddet med familien utagerte de ofte på en grenseløs og risikofylt måte, og kom
inn i bytte­relasjoner som kunne lede til både overgrep og
traumer.
Livsstil og miljø som krever høyt forbruk og dyre
statussymboler
Det å leve i et miljø hvor ungdom flest har en livsstil der høyt
forbruk og dyre merkevarer anses som status, ble nevnt
som sårbarhetsfaktorer av noen av informantene våre. De
fortalte om unge som levde i miljøer der de fleste var svært
pengesterke, men som selv hadde en familie med dårlig råd
eller «gjennomsnittlig» inntekt. Enkelte av informantene
kjente til ungdom fra familier med begrenset økonomi som
plutselig hadde samme utstyr som ungdom fra familier med
sterk økonomi. Når voksne i h
­ jelpeapparatet spurte hvor
25
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
tingene kom fra, svarte noen unnvikende, mens andre sa at
de hadde fått seg en jobb de tjente veldig godt på. Noen
hadde observert disse ungdommene i bil med voksne
menn på fritiden og mistenkte sterkt at pengene og tingene
kom fra bytte av sex.
Det ble også fortalt om en jentegjeng som kom fra
­familier med «normal» inntekt. Jentene var veldig opptatt
av dyre ting og ville se «perfekte ut». Forbildene var ofte
unge bloggere som tjente mye på bloggingen sin og som
hadde en livsstil jentene drømte om. Foreldrene hadde
ikke råd til å kjøpe tingene jentene ville ha og jentene selv
kunne heller ikke tjene nok penger til tingene de ønsket
seg gjennom en vanlig deltidsjobb. Disse jentene hadde
fortalt at de visste om andre som drev med «sugardating»
og som fikk dyre gaver og faste pengebeløp fra rike, eldre
menn de hadde sex med. Jentene virket nysgjerrige på å
prøve dette ut, men hadde tatt det opp med en miljø­
arbeider og selv kommet frem til at de synes det virket
farlig å treffe menn de ikke kjente.
Dårlige sosioøkonomiske kår
«Det disse ungdommene snakker mest om, er at de
ikke vil ende opp som foreldrene sine»
Å bo i en familie med dårlig økonomi ble av mange nevnt
som sårbarhetsfaktor. Det å ha lite penger i seg selv ble
ikke nødvendigvis nevnt som det mest sårbare, men dårlig
økonomi ble ofte fremhevet som et symptom på andre
omfattende sosiale problemer i livet. Fattigdommen som
ble beskrevet hadde ofte vedvart gjennom flere generasjoner og innebar blant annet at foreldrene ikke hadde
arbeid. Noen hadde familiemedlemmer med store
­psykiske eller fysiske helseplager, utbredt vold og rusbruk,
de bodde trangt og hadde ofte lite penger til å delta i
­organiserte fritidsaktiviteter eller til å kjøpe ting ungdommene ønsket seg. Disse ungdommene bodde ofte i om­
råder hvor mange hadde de samme, omfattende sosioøkonomiske utfordringene i livet sitt.
«Hva skjer når de sårbare finner hverandre? Noen ganger finner de støtte og trøst hos hverandre, andre ganger trekker de seg mot harde miljøer med mye vold,
rus og kriminalitet»
26
Mange av ungdommene i slike miljøer tilbragte meste­
parten av fritiden sin sammen med andre ungdommer.
Ettersom det ofte både var trangt om plassen og en del
andre problemer i hjemmet, traff de hverandre ute. Disse
ungdommene følte ofte tilhørighet med hverandre og
sammen drømte de om hvordan de skulle komme seg bort
fra miljøet og den vanskelige livssituasjonen. At disse ungdommene er sårbare for å begynne med vinnings­
kriminalitet eller bytte seksuelle tjenester var mange oppmerksomme på og bekymret for. I noen av ungdomsmiljøene kunne man også se en tendens til at dyre ting ga høy
status, det var et tegn på at man ikke var en «taper».
Hjelpe­apparatet erfarte at de dyre statussymbolene ble
anskaffet gjennom ran, tyveri eller salg av rusmidler, men
noen hadde også erfart at ungdommene indirekte hadde
hintet om at de byttet sex mot gaver eller penger.
Det ble også fortalt et par historier om unge jenter som
byttet sex for å spe på inntekten til familien. Dette handlet
om jenter som hadde mange små søsken og som opp­
levde at de basale behovene som mat og klær ikke ble
­dekket av familiens inntekt.
Miriam bor sammen med foreldre og 4 søsken i
en leilighet på 80 kvadratmeter. Hun går i andre
klasse på videregående skole. To uker før 18 årsdagen hennes sier moren at hun må flytte når hun
fyller 18 år. «Hvor skal jeg bo da?», spør Miriam
fortvilet. «Det er ikke mitt ansvar når du er 18»,
svarer moren. Miriam har en deltidsjobb, men
tjener ikke nok penger til å dekke utgiftene til en
leilighet. Hun ringer NAV for å be om råd. De sier
at foreldrene har forsørgelsesplikt for henne så
lenge hun går på videregående.
Miriam avtaler med søsteren at hun skal sove i
kjellerboden, foreldrene er nesten aldri der.
Søsteren skal låse henne inn på kvelden når
foreldrene har lagt seg, dusjing og vasking av klær
får gjøres når foreldrene er ute. Etter to måneder
i kjellerboden orker ikke Miriam å bo skjult lenger.
En mann hun har møtt på nærsentret noen ganger
har sagt at hun kan bo der. Han virker snill, men
han har vært ganske tydelig på at han forventer noe
tilbake hvis hun skal bo hjemme hos han. Hun flytter
inn og blir det hun beskriver som hushjelp og
elskerinne.
Del 2
Flere fortalte om utfordringer knyttet til trangboddhet og
store barnefamilier. Enkelte av informantene kjente til
­historier fra området de jobbet i hvor ungdom ble kastet ut
hjemmefra i en alder av 18 år fordi det ikke var plass til de
hjemme lenger. En utfordring for disse ungdommene var at
de ofte gikk på videregående skole og at foreldrene d
­ ermed
hadde et forsørgelsesansvar for dem. Ungdommene i slike
situasjoner ble omtalt som særlig sårbare når «det kom til
bytterelasjoner». Hvordan de løste situasjonen sin varierte:
noen fikk bo hos venner, andre sov i kjeller­boder og noen
ble låst inn hjemme av søsken etter foreldrene hadde lagt
seg og dro før foreldrene hadde stått opp. Det var flere
­eksempler på ungdom som flyttet inn til eldre personer,
hvor de fikk kost og losji mot at de bidro med husarbeid og
­hadde sex med de som eide boligen.
Mangel på omsorg og trygge voksenpersoner i livet
I løpet av ungdomstiden har mange unge behov for å distansere seg fra foreldrene sine og ha større grad av privatliv enn tidligere. Samtidig er dette en periode i livet som
byr på mange utfordringer knyttet til overgangen mellom å
være barn og skulle bli voksen. Stabile og trygge voksenpersoner er viktig for ungdom flest, og kan fungere som en
«trygg havn» når livet byr på utfordringer.
Mange vi intervjuet var opptatt av hvor viktig det var at
ungdom hadde foreldre som var tilstede i livet til de unge
både emosjonelt og praktisk. Ungdom som ikke fikk omsorg, støtte, veiledning og oppfølging fra foreldre eller
­andre nære omsorgspersoner, ble av mange sett på som
sårbare i søken etter bekreftelse og omsorgen de savnet
fra foreldrene. Andre ble sett på som sårbare fordi det ikke
ble satt noen grenser i livene til ungdommene og at de mer
eller mindre kunne gjøre som de ville, både når det gjaldt
alkohol, festing, kjærester, sex, innetid og venner uten at
foreldrene stilte spørsmålstegn eller «satt ned foten».
Flere fortalte historier om ungdom som hadde foreldre
som sørget for at alt det praktiske var i orden: penger,
­skole, lekser, klær og mat, men at den emosjonelle til­
stedeværelsen og interessen for ungdommens liv var
­begrenset og noen ganger fraværende. Dersom ungdommen fikk ulike problemer og hjelpeapparatet tok kontakt,
kunne flere fortelle om foreldre som omtalte ungdom­
mene som «håpløse» eller «dumme i hodet» og «at de
kunne skylde seg selv når de gjorde så idiotiske ting». Ofte
var foreldrene mer opptatt av at ungdommenes problemer
forstyrret de voksnes egne liv og planer. Eksempler var at
de ikke kunne være så mye på jobb som de hadde behov
for, at de måtte reise hjem fra ferieturer eller dra hjem fra
selskapeligheter de selv var på. Flere av informantene
hadde erfart at ungdommene i disse familiene ofte kunne
gå ganske langt i destruktive handlinger for å få foreldrenes oppmerksomhet, mens andre inngikk i relasjoner med
andre voksne for å få omsorgen og bekreftelsen de ikke
fikk hjemme. Vi ble fortalt om flere ungdom med en slik
familiesituasjon som hadde inngått i bytterelasjoner hvor
de byttet sex mot voksenkontakt og omsorg.
Ungdom som kom fra hjem med omsorgssvikt, k­ onflikt,
vold og overgrep ble nevnt av en del som særlige sårbare
i utforskning av seksualitet, egne grenser og forelskelse.
En del av disse ungdommene var preget av traumer og
problemer knyttet til svik i relasjonene fra sine n
­ ærmeste
omsorgspersoner. De ble beskrevet som ekstra søkende
etter bekreftelse, at de hadde lite kunnskap om grensesetting samtidig som de manglet erfaring med hva trygge og
gjensidige relasjoner innebar. Denne kombinasjonen førte
til at de var sårbare for å kunne bli utnyttet både fysisk og
psykisk fra jevnaldrende og voksne.
Unge som kjøper eller bytter til seg sex
I kartleggingen spurte vi informantene om de hadde kjennskap til ungdom som kjøpte eller byttet til seg sex. Det var
et fåtall av dem vi intervjuet som hadde kunnskap om
unge som kjøpte eller byttet til seg seksuelle tjenester. De
som kjente til dette visste om gutter som kjøpte eller byttet
til seg sex fra jenter eller kvinner. En informant kjente til
unge jenter som hadde kjøpt sex av en ung gutt.
Bytte mellom unge
De historiene vi hørte om var i hovedsak bytte av sex
­mellom unge, som er beskrevet i tidligere i rapporten.
Noen av informantene hadde tatt opp bytte av sex med
guttene som tilbød rullepass, tilgang til fester og innpass
mot sex og spurt om hva de tenkte om praksisen. Mange
av guttene mente at det var jentene som la presset på seg
selv og at de sjelden la opp til slike bytterelasjoner.
«Jeg spurte han hva han tenkte om at alle jentene som
ville være med og rulle måtte suge gutta på bussen, om de
likte det. Svaret jeg fikk var ‘Om de likte det? Det har jeg
27
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
EKSEMPEL FRA KLARA KLOK
Hei, jeg er en 17 år gammel gutt som lurer på om jeg
kan ha blitt voldtatt eller om jeg er kriminell.
Jeg var på ferie med noen venner i sommer og
debuterte med alkohol. Det gikk ikke så bra. I 01:00
tiden blir jeg så full at jeg bare husker noen få
hendelser. Jeg husker at jeg satt på noe som må ha
vært en strippeklubb/horehus og at en av vennene
mine også var der. Husker ikke hvordan jeg kom meg
dit. Det neste jeg husker et at jeg skulle gå å kjøpe noe
å drikke og fikk det servert av en av ”stripperne”.
Da blacket jeg ganske kraftig ut. Tror kanskje det kan
ha vært noe i glasset. Når jeg kom til meg selv igjen i 3
halv 4 tiden så har jeg det jeg tror må ha vært en hore
på fanget. Hun kjefter på meg fordi jeg ikke får ereksjon
mens hun gir meg oralsex. Jeg bare sitter der ganske
skremt og prøver å oppfatte situasjonen. Etter kort tid
går ”stripperen” vekk og sier at jeg må komme meg ut,
”tiden er ute”. Jeg husker så vidt at jeg fant en av
vennene mine spyene midt på gaten og vi kom oss
etter lang tid i en taxi.
Neste dag sjekker jeg kontoen min og det er
trukket penger derfra. Jeg ble livredd for at pappa
skal sjekke saldoen min som han selvfølgelig gjorde.
Jeg vet ikke om det står noe i nettbanken om hvor de
pengene ble brukt men jeg tør ikke spørre pappa. Fant
på en unnskyldning om at jeg hadde lagt ut mye å
skulle få igjen. Jeg hadde på mirakuløst vis ikke
28
mistet telefon eller kort. Men at noe av det var vekke,
antakelig stjålet.
Jeg sliter med å fungere normalt nå, 2 måneder etter
hendelsen og det blir verre og verre. Jeg lurer på om jeg
er kriminell eller voldtektsoffer og plages helt jævlig
med skyldfølelse og jeg angrer så utrolig på at jeg
prøvde alkohol og antakeligvis har kjøpt en hore.
Jeg ville aldri ha gjort noe sånt edru. Aldri. Har og lest
at man kan straffes som sexualforbryter for dette, men
jeg gjorde det jo ikke med vilje og hadde ikke ereksjon
en gang. Hvis det på noen måte skulle komme frem så
er jeg livredd for å bli sett på som sexkjøper for det er
jeg virkelig ikke. Jeg angrer på at jeg i det heletatt dro
på den ferien. Jeg føler meg brukt men er og redd for at
jeg kan bli straffet for det. Er redd for å ikke få jobb når
jeg blir stor og siden jeg betalte de pengene med kort
så vet jeg ikke om den strippeklubben kan stjele
identiteten min eller utpresse meg for penger senere i
livet. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre og hva dere mener
har skjedd her. Jeg vil heller dø enn å bli stemplet som
sexkjøper. Har ikke fortalt noen om hendelsen men er
redd for at den skal komme frem på ett eller annet vis.
Burde jeg eventuelt anmelde dette? Føler meg
utnyttet og har lært på skolen at hvis man har sex med
personer som har blackout så er det voldtekt.
Mvh traumatisert og redd gutt.
Del 2
ikke tenkt på. De ville jo rulle, vi ville ha blowjobs. Det var
jo vinn-vinn for begge parter»
Informantene som hadde tatt dette opp med guttene
det gjaldt hadde fått ulike reaksjoner. Flere opplevde at guttene hadde reflektert lite rundt praksisen og at de omtalte
det som noe «alle gjør». Holdningen var ofte at de anså det
som uproblematisk å ha sex med noen for å gi innpass, hvis
begge parter fikk noe ut av byttet. Disse guttene var opptatt
av å dekke egne behov, og antok ofte at den andre parten
også likte det ettersom de var med på det.
Andre gutter oppfattet bytterelasjonene som mer
proble­matisk. De ønsket at jentene skulle like dem for den
de var, ikke fordi de var i en gjeng eller med på en russebuss. Disse guttene synes det var vanskelig å vite når en
jente likte dem eller kun hadde sex med dem for innpass,
og synes det var ekkelt å tenke på at en jente kunne hatt
sex med dem og ikke hadde hatt lyst til det.
Noen av informantene hadde snakket med gutter som
hadde blitt anklaget for overgrep og tvang i forbindelse
med bytterelasjoner. Felles for disse guttene var ofte at de
ble svært sjokkert over anklagene, og ble både fortvilet og
skamfulle når jentens oppfattelse av relasjonen var så ulik
deres egen oppfatning. Ofte hadde disse b
­ yttesituasjonene
skjedd i forbindelse med at partene var ruspåvirket.
Unge som betaler for sex
I denne delen har vi valgt å hente ut to historier om unge
gutter som har stilt spørsmål til Klaraklok.no8 etter at de
har betalt noen andre for sex.
Begge historiene gjenspeiler en del av det informant­
ene våre fortalte om unge gutter de kjente til som hadde
kjøpt sex. Det var i hovedsak helsepersonell som hadde
vært i kontakt med disse guttene som ofte tok kontakt
­fordi de ønsket å teste seg for seksuelt overførbare
­infeksjoner. De fleste hadde kjøpt sex i alkoholpåvirket
tilstand og en del hadde gjort det på guttetur til ­utlandet.
Fokuset når de oppsøkte helsepersonell var ofte skam
og «smitteangst». Guttene var ofte opptatt av å fortelle
at de kun hadde kjøpt sex en gang og at de ikke ville
gjøre det igjen.
Vi ble også fortalt om noen gutter som oppga at de hadde kjøpt sex fordi de ønsket å debutere seksuelt og bli seksuelt kompetente før de begynte å ha sex med jevn­aldrende.
Disse guttene var ofte redd for å gjøre noe feil eller dumme
seg ut med en sexpartner, og så på det som en ­løsning at de
kunne «lære om sex» gjennom å betale for det.
En av informantene våre hadde kjennskap til noen
unge jenter som hadde kjøpt sex av en jevnaldrende gutt.
Informanten kjente ikke til jentene, men gutten de hadde
kjøpt sex av. Han hadde beskrevet jentene som forskjellige
med ulik bakgrunn. En del av jentene ønsket nærhet og
følte seg ensomme, på tross av at de hadde nettverk og
venner. Andre ønsket å debutere seksuelt med en som var
erfaren og ville derfor betale for det. Noen hadde sagt at
de stolte på han og kunne ha sex uten å være redd for at
noen tok bilder av dem, det gjorde ofte gutter ellers.
­Jentene som kjøpte sex av gutten var i alderen 14-25 år.
EKSEMPEL FRA KLARA KLOK
«Heisann. Jeg var utrolig dum en kveld ute på fylla,
da jeg endte opp med å betale for sex med en
utenlandsk kvinne i sikkert 30-åra... Nå er jeg
livredd for at jeg kan ha HIV eller andre kjønnssykdommer, og verst av alt; Å gå rundt med den
tanken i hodet resten av livet at en plass ute i den
store verden kan jeg ha et barn som jeg aldri
kommer til å vite om... Jeg vet at jeg hadde på
kondom, men ettersom jeg var full, så vet jeg ikke
om den var på hele tida eller om den sprakk eller
noe... For meg er det utrolig vanskelig å leve en
normal hverdag etter dette, og er inne på deprimerende tanker og følelser stadig, og har ofte
søvnløse netter... Det er akkurat som om jeg ikke
har noen livsglede lenger... Er det på noen måte
mulig å søke opp i et slags register om det er
etterkommere etter meg, basert på DNA?
Hilsen Gutt19år»
8 Helseinformasjonstjenesten Klara Klok har hatt ungdom og unge voksne i
aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten var å gi god
informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, følelser, rus og seksualitet
uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Nettsiden er nå stengt for innsending av
spørsmål, men spørsmål som ble stilt før 1.1.17 ligger fortsatt ute på nettsiden.
29
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
30
Del 3
DEL 3
Hva vet vi fra forskning og annen
dokumentasjon om unge som bytter sex?
Tall fra Ungdata
Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og
i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike
­sider ved livet sitt. Ungdataundersøkelsene gjennomføres
elektronisk i skoletiden. Det er NOVA i samarbeid med de
syv regionale kompetansesentrene innen rusfeltet som
har ansvaret for Ungdata9.
Spørsmål om salg/bytte av sex er ikke en del av de
faste spørsmålene i Ungdata og det er derfor opp til hver
enkelt kommune om de vil inkludere spørsmål om dette i
sine lokale undersøkelser. Spørsmålet om bytte av sex i
undersøkelsen er plassert i valgfrie spørsmål under kategorien «seksualitet» og formuleringen er følgende: «har
du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå
­goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l? »).
I perioden 2010-2016 valgte 53 kommuner å inkludere
dette spørsmålet i sin undersøkelse. Pro Sentret har vært i
kontakt med NOVA og spurt om tilgang til disse tallene.
NOVA har ikke kunnet utlevere tallene ettersom det er
kommunene selv som eier undersøkelsene og som
­bestemmer hvilke tall de ønsker å publisere. Pro Sentret
fikk en liste med personer vi kunne kontakte i de kommunene som stilte spørsmålet. Vi valgte av kapasitetsgrunner å kontakte noen få kommuner som ligger i nærheten
av Oslo (Kongsvinger, Lørenskog, Asker, Bærum, Ski og
Moss) og spurte om vi kunne bruke deres tall i denne
­rapporten ettersom tallene kan gi en indikasjon på forekomsten blant unge på Østlandet. De kommunene som
delte tall med oss gjengis under. Tallene fra «Ung i
­Trondheim 2013» og «Ung i Oslo 1996» er hentet fra
­offentliggjorte rapporter.
Under følger en tabell som viser tall fra utvalgte kommuner
i Norge på spørsmål om salg/bytte av sex i Ungdata. Med
unntak av Oslo10 gjengir vi kun tall fra undersøkelser fra de
siste 5 årene ettersom denne kartleggingsrapporten har
fokus på å beskrive dagens situasjon.
Som vi kan se i tabellen er tallene fra de siste årene
høyere enn tallene fra «Ung i Oslo 1996». Samtidig viser
tallene også at salg og bytte av sex er noe ungdom flest
ikke har erfaring med. Selv om ungdom flest ikke har slike
erfaringer, er det viktig å huske at undersøkelsene har
mange respondenter, noe som innebærer at en lav ­prosent
likevel utgjør ganske mange enkeltpersoner. Eksempelvis
svarte over 200 gutter i Trondheim i 2013 at de hadde
utført seksuelle tjenester mot betaling (Trondheim
­
­kommune, 2015:3).
Både «Ung i Oslo» og «Ung i Trondheim» har spurt om
seksuelle tjenester mot betaling. I disse undersøkelsene
ser vi at betraktelig flere gutter enn jenter svarer ja på
spørsmålet. De andre undersøkelsene har spurt om seksuelle handlinger mot goder og eksemplifiserer noen slike
goder. I disse undersøkelsene ser vi at kjønnsforskjellene
jevner seg ut. Om det er tilfeldig at kjønnsforskjellene
­jevner seg ut, eller om det skyldes hvordan man spør eller
geografiske forskjeller, har vi ikke grunnlag for å si noe om.
Det kan imidlertid gi oss en indikasjon på at unge jenter
oftere tar imot andre goder enn penger og at det derfor er
avgjørende å stille spørsmålene på en måte som fanger
dette opp.
Utfordringer knyttet til bruk av tallene fra Ungdata
Når det kommer til salg og bytte av sex knytter det seg flere
utfordringer til Ungdatas tall.
9 Les mer om Ungdata her http://www.ungdata.no/
10 I Oslo har det som nevnt ikke blitt spurt om bytte eller salg av sex siden «Ung i
Oslo 1996». Disse tallene er svært gamle, men vi gjengir de likevel ettersom denne
kartleggingsrapporten omhandler Oslo
31
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Studie/år
Antall
deltakere
Alder
Spørsmålsformulering
Prosent gjennomsnitt
for kjønn
Ung i
Oslo/1996
Ca 12 000
8. og 9. trinn på
ungdomsskolen og 1.
trinn VGS
«Har du noen gang utført
seksuelle tjenester mot
betaling?»
2,1 % av guttene
0,6 % av jentene
Ung i
­Trondheim
2013
Ca 8000
Ungdomsskolen og 1. +
2. trinn VGS
«Har du noen gang utført
seksuelle tjenester mot
betaling?»
5 % av guttene
1.6 % av jentene
Ungdata
­Asker og
­Bærum
2014
Ca 10 000
Ungdomskolen + 1.-3
trinn VGS
«Har du noen gang gjort
seksuelle handlinger for å
oppnå goder (kontantkort,
klær, sminke, alkohol eller
andre rusmidler, penger e.l.?»
4 % av guttene
3 % av jentene
Ungdata
Kongsvinger
2015
Ca 1400
Ungdomsskolen + 1.-3.
trinn VGS
«Har du noen gang gjort
seksuelle handlinger for å
oppnå goder (kontantkort,
klær, sminke, alkohol eller
andre rusmidler, penger e.l.?»
Ungdomsskolen
2 % av guttene
4 % av jentene
«Har du noen gang gjort
seksuelle handlinger for å
oppnå goder (kontantkort,
klær, sminke, alkohol eller
andre rusmidler, penger e.l.?»
Ungdomsskolen
2 % av guttene
2 % av jentene
Ungdata
Lørenskog
2014
Ca 2400
Ungdomsskolen + 1.-3.
trinn VGS
En utfordring er som nevnt formuleringen av spørsmålet. I
undersøkelsene hvor de har stilt «har du noen gang utført
seksuelle tjenester mot betaling» vil man ikke fange opp
de som har byttet sex mot andre goder enn penger. Ettersom vi vet at en del unge som selger/bytter sex ikke har
mottatt penger som vederlag vil de kunne svare «nei» på
dette spørsmålet. At Ungdata nå har justert spørsmålet
om tematikken til formuleringen «Har du noen ganger
gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort,
klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l?)»
gjør at bytte av sex kommer mer frem i spørsmålet. Samtidig vet vi at en del unge også bytter seksuelle tjenester
som ikke dekkes av denne spørsmålstillingen, som sex
mot opplevelser (som reiser, restaurantbesøk, hotell­
32
VGS
4 % av guttene
3 % av jentene
VGS
3 % av guttene
3 % av jentene
opphold), for å dekke basale behov (husly og mat), ­omsorg
(voksenkontakt, kjærlighet og nærhet, eldre kjæreste)
­eller bytte av sex som foregår mellom unge for innpass i
miljøer (subkulturer, fester, rulling på russebuss osv). Formuleringene vil altså ikke fange opp hele aspektet av bytte
av sex og tallene vil da trolig kun gi svar på det konkrete
spørsmålet som er stilt.
En annen utfordring med å bruke Ungdatas tall er at
undersøkelsene gjennomføres på skoler. Ungdom som
av ulike grunner ikke møter opp på skolen vil ikke inngå i
disse undersøkelsene. Ungdom som ikke er på skolen er
ofte sårbar ungdom som skoleleie, fysisk og psykisk syke,
unge uten lovlig opphold, på drift eller med rus­problemer.
Vi antar at forekomsten av salg/bytte av sex kan
Del 3
f­ orekomme hyppigere blant sårbare unge som ikke nødvendigvis møter opp eller går på skole. En studie som
bekrefter at flere sårbare unge har slike erfaringer sammenlignet med normalbefolkningen er en rapport fra
Statens institutionsstyrels (SiS) i Sverige hvor man systematiserte erfaringene med bytte av sex til alle ungdommene som bodde på «särskilda ungdomshem», som er
en form for barnevernsinstitusjoner11. I perioden 20102013 gjennomgikk SiS hva alle ungdommene på
«särskilda ungdomshem» hadde svart på spørsmålet
­
«Har du någon gång haft sex i utbyte mot pengar eller
andra förmåner?» i innskrivningsintervjuet ADAD12. Forekomsten av erfaringer med å bytte sex blant ungdommene på institusjonene var betraktelig høyere enn hos ungdom ellers i ­Sverige, særlig blant jentene.
TALL FRA «SÄRSKILDA UNGDOMSHEM» (LUV OG
LSV) I SVERIGE I PERIODEN 2010-2013
«Har du någon gång haft sex i utbyte mot pengar
eller andra förmåner?»
Mellom 10 og 16 % av jentene på institusjonene svarte ja, og mellom 3 og 5 % av guttene.
Ungvold 2007-2015
I 2007 og 2015 gjennomførte NOVA «Ungvold» undersøkelsene blant elever i 3. trinn på videregående skoler i
Norge13. Undersøkelsene handlet om erfaringer med ­fysisk
vold, seksuell vold og vold mellom foreldre. I begge undersøkelsene har det blitt spurt om erfaring med å ta betalt
for å vise kjønnsorganet, bli fotografert eller filmet naken,
onanere/beføle noen, ha oralsex, ha samleie, ha analsex
og bli fotografert eller filmet i seksuelle situasjoner. Det
ble også stilt spørsmål om ungdommen «kan t­enke meg
å gjøre det». I 2007 spurte de i tillegg om de «synes det er
greit at andre gjør det».
Disse tallene ble ikke publisert da NOVA kom med
­rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang
og utviklingstrekk 2007-2015»14 i 2016. Det er synd at disse tallene ikke har blitt publisert og analysert i lys av hva
deltakerne svarte på de øvrige spørsmålene, både med
tanke på sosioøkonomisk bakgrunn, nasjonalitet og erfaringer med vold og overgrep. Hadde disse tallene vært tilgjengelig hadde vi hatt mer oppdatert kunnskap om hvem
disse ungdommene er og en del om hvilke livssituasjoner
de befinner seg i.
Hva sier forskning og annen dokumentasjon om hvem
ungdommene som selger/bytter sex er?
«Ung i Oslo» fra 1996 er over 20 år gammel og ungdoms­
tiden har forandret seg siden den gang, særlig med tanke
på digitalisering og bruk av internett. Vi velger likevel å
gjengi noen av funnene fra rapporten ettersom denne
kartleggingsrapporten omhandler Oslo og dette er de siste publiserte kvantitative tallene vi har. Av annen forskning
fra Oslo finner vi kun to kvalitative studier som omhandler
unge som selger/bytter sex, begge fra starten av
2000-­tallet (Hegna og Pedersen 2002, Jordheim Larsen
og Pedersen 2005). Ettersom vi har såpass lite og oppdatert forskning fra Oslo vil vi supplere med noe annen
forskning og dokumentasjon på feltet fra andre deler av
Norge og fra Sverige.
Sosioøkonomisk bakgrunn
Både «Ung i Oslo» og «Ung i Trondheim» viste at ungdommene som svarte at de hadde hatt sex mot betaling var
jevnt fordelt mellom sosiale lag (Trondheim kommune
2015:11, Hegna og Pedersen 2002:8). I «Ung i Oslo» skilte
ungdommene seg heller ikke fra andre ungdom når det
kom til skoleferdigheter, foreldretilsyn eller kontroll, men
samlivsbrudd og høyt alkoholkonsum i familien var mer
utbredt blant de som hadde tatt betaling for sex (Hegna
og Pedersen 2002:8). I «Ung i Trondheim» skåret guttene
som hadde hatt sex mot betaling høyere på at de holdt
fritiden sin skjult for foreldrene sine, at de ikke stolte på
foreldrene sine og at foreldrene ikke stolte på dem
­(Trondheim kommune2015:11).
11 Det svenske systemet er forskjellig fra det norske. Sverige bruker i høyre
utstrekning tvang og lukkede institusjoner. LVU tilsvares omtrent av Barnevernsloven § 4-24. LSV (lagen sluten ungdomsvård) gjelder domfeldte unge. På de
«särskilda ungdomshemmen» altså ungdommer under både LVU og LSV.
12 Adolecent Drug Abuse Diagnosis
13 Det var i underkant av 7000 respondentert i 2007 og rundt 4500 respondenter
i 2015.
14 NOVA rapport nr 5/16, Svein Mossige og Kari Stefansen (red.)
33
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
TIDLIG SEKSUELL DEBUT
I «Ung i Oslo 1996» var gjennomsnittsalderen for
første gang de hadde sex mot betaling 13,5 år
blant guttene og 14,1 år blant jentene.
Omtrent 3/4 av ungdommene som hadde hatt
sex mot betaling svarte at de hadde samleie­
debutert.
Seksuelle erfaringer og holdninger
I «Ung i Oslo» var ungdommene som hadde hatt sex mot
betaling overrepresentert når det kom til et høyt antall
sexpartnere og tidlig seksuell debut. I UngKAB09 fra
­Sverige15 svarte 9 % av de som hadde byttet sex at de
hadde debutert seksuelt før de var 15 år (Tikkanen,
­
­Abelsson og Forsberg 2011:115).
I 2003/2004 gjennomførte NOVA en studie om ungdom og seksualitet blant cirka 5000 elever ved videre­
gående skoler i 9 regioner i Norge i forbindelse med et
større internasjonalt forskningsprosjekt16. I denne studien
ble det spurt om ungdommenes holdninger til å utføre
­ulike seksuelle tjenester mot betaling17. Guttene hadde en
langt mer positiv holdning enn jentene, både når det kom
til å bytte seksuelle tjenester mot betaling selv og aksept
for at andre gjorde det (Abrahamsen og Mossige 2007:13).
Videre viste rapporten at ungdommene som selv hadde
vært utsatt for seksuelle overgrep eller hadde utsatt andre
for seksuelle overgrep skåret høyere på villighet til å utføre
ulike former for seksuelle tjenester mot betaling i frem­
tiden (Abrahamsen og Mossige 2007:26). I rapporten
­«Se mig» gjennomgås tallene fra en undersøkelse som ble
utført av Ungdomstyrelsen i Sverige blant unge18 i
­
2008/2009. I den undersøkelsen ble det dokumentert en
sterk sammenheng mellom å ha byttet sex og å ha vært
utsatt for seksuelle overgrep. 12 % av de som hadde byttet
15 UngKAB09 er en studie fra Sverige om kunnskap, holdninger og erfaringer
knyttet til seksualitet blant 15 000 i alderen 15-29 år.
16 «The Baltic Sea Regoinal Study on Adolecents’ Sexuality”, NOVA-rapport 18/07
17 Spørsmålene som ble stilt var «Om de kan tenke seg å gjøre» og «Kan
akseptere at noen andre gjør det» om syv forskjellige typer seksuelle aktiviteter
mot betaling i fremtiden
18 «Se mig – unga om sex och internet», en kvantitativstudie gjennomført i
2008/2009 av 2951 unge mellom 16 og 25 år i Sverige.
34
HOLDNINGER TIL BYTTE AV SEX, GRÅSONER OG
SELVBESTEMMELSE
Utdrag fra «Følelser i drift. Om ungdom under 18
år som selger/bytter sex i Trondheim»:
«Mange av jentene forteller at de gjør som de
vil med kroppen sin. Om de vil ruse seg eller selge
sex så er det deres valg. De bestemmer selv over
sin egen kropp.
Jentene vi har snakket med mener det er
forskjell på det å få ting, opp imot det å få penger
av menn for sex. De mener det er mer likt prostitusjon hvis man får penger. Det er vanskeligere å
oppdage for foreldrene hvis man får ting istedenfor penger. Får man penger kan det være lurt å
kjøpe nøytrale ting som man kan holde skjult, men
kjøper man noe for pengene kan det være enklere
at det blir fattet mistanke til hvor man har fått
pengene fra. En av jentene forteller at moren
oppdaget at hun hadde kjøpt et nytt lakkskjørt.
Dette gjorde at mor ble mistenksom på hvor jenta
hadde fått pengene fra. Jenta hadde da også solgt
sex på et hotell i byen. Jenta var 15 år.
En av jentene vi har intervjuet uttalte at det er
ikke alt man får man kan kalle for gaver. Får man
en gave så forventes det ikke noe tilbake. Hun
kaller ikke det å få dop eller andre ting for gave når
hun må gjøre noe til gjengjeld, nemlig gi sex i
bytte.
En annen jente fortalte at det er en følelsesmessig forskjell på det å få gaver/ting for å ha sex
eller å få penger for det. Ved gaver er det enklere å
forholde seg til det man har gjort. Det er mer
prostitusjon hvis man får penger. Gaver er likevel
like nedverdigende å innrømme i miljøet og for seg
selv.
Når informantene snakker om prostitusjon
snakker de om jentene på strøket i Oslo eller
jenter de ser på film. De bruker ikke begrepet
prostituert om seg selv eller andre som selger/
bytter seksuelle tjenester i Trondheim. De uttaler
også at det er vanlig at de blir tilbudt ting eller
penger av menn eller gutter i miljøet de ferdes i.
Også voksne menn utenfor miljøet tar kontakt og
kommer med tilbud» (Borgerstrand og Grytbakk,
2004:24).
Del 3
sex rapporterte at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep/seksuell utnytting de siste 6 månedene (Svedin og
Priebe 2009:18, 167). I samme studie ble respondentene
spurt om holdninger til å selge seksuelle tjenester. 43,3 %
av respondentene svarte at de synes det var greit at andre
byttet seksuelle tjenester hvis begge parter ville det og
10,9 % svarte at de kunne tenkt seg å gjøre det selv
­(Svedin og Priebe 2009:18). Også i denne undersøkelsen
hadde guttene en mer positiv holdning enn jentene. De
som selv hadde erfaring med å selge sex skåret høyere på
positive holdninger til salg av sex enn de som ikke hadde
slike erfaringer. Forfatterne av rapporten hevder at tallene
viser at unge i Sverige har en liberal holdning til å bytte
seksuelle tjenester (Svedin og Priebe 2009:26). Samtidig
som holdningene er liberale er det kun 1.7 % som svarer at
de har byttet sex og 11,4 % som svarer at de kjenner noen
som har «hatt sex mot erstatning» (Svedin og Priebe
2009:154).
I studien «Bytte, kjærlighet og overgrep. Seksualitet
blant unge i randsonen» (Jordheim Larsen og Pedersen
2005) intervjuet forskerne 60 ungdom som enten hadde
falt ut av det vanlige skoleverket, tilbragt tid i Oslo ­sentrum
eller vært i behandling for rusproblemer. Relasjoner der
seksualitet ble brukt instrumentelt for å oppnå andre goder
hadde begge kjønn erfaringer med, men et uventet funn var
at gutter var lite bevisste på seg selv som seksuelt a­ ttraktive
for voksne. «Gutter har dårligere blikk, svakere kompetanse på å lese slike situasjoner. Jenter så derimot ut til å være
bevisste på seg selv som seksuelle aktører og også på faren
for å bli seksuelt trakassert. Til tross for d
­ enne forskjellen så
både gutter og jenter ut til å føle et overtak på voksne som
kom med tilnærmelser i det offentlige rom», skriver forskerne (Jordheim Larsen og Pedersen 2005:9). Mange av jentene som ble intervjuet hadde et bevisst forhold til at de var i
besittelse av en «seksuell ­kapital» som de benyttet i forhold
til eldre kjærester som de fikk rusmidler og andre goder fra.
Jentene opplevde det som greit å bruke sin seksualitet bevisst, både i kjæresteforhold og utenfor, og mente det var
mer skadelig å inngå i slike relasjoner til personer de ikke
kjente. Da Jannicke B
­ orgerstrand og Anne Grytbakk (2004)
kartla salg/bytte av seksuelle tjenester blant unge i Trondheim var jentene også ­bevisste på sin «seksuelle kapital»
og at dette var noe de bevisst kunne bruke for å oppnå goder. De omtalte ikke bytterelasjonene de inngikk i som pro-
TILFELDIG PROSTITUSJONSDEBUT
Utdrag fra «Et usynlig marked? En feltbeskrivelse
av gutter, menn og transpersoner som selger sex»
«Flere av guttene/mennene og tiltakene vi var i
kontakt med i forbindelse med denne feltbeskrivelsen forteller om tilfeldige prostitusjonsdebuter
på internett. For noen av disse guttene og
mennene skjedde dette gjennom at de brukte
internett for å komme i kontakt med andre gutter
og menn for uforpliktende sex. Da de ble forespurt
om de ville ha betalt for sexen, sa de ja til
betalingen.
I andre tilfeller fortelles det om gutter som
debuterer i prostitusjon fordi de er usikre på sin
seksuelle orientering og ikke vil snakke med noen
i omgangskretsen om det fordi de opplever
homofili som tabubelagt. På grunn av usikkerheten benyttet de seg av internett for å lese mer om
homofili og komme i kontakt med andre i samme
situasjon. Gjennom internett ble det tydelig at det
finnes mange som ønsker å kjøpe sex av unge
gutter. Flere hjelpetiltak, organisasjoner, politi og
menn som selger sex har fortalt slike prostitusjonsdebuthistorier. For disse guttene ble
motivene for debuten i prostitusjon en kombinasjon av ”lett-tjente penger”, spenning, usikkerhet
på seksuell orientering og seksuell eksperimentering. Flere forteller om debuten som en positiv
erfaring, og at prostitusjonen for dem ble et
middel de brukte for å bli trygg på sin seksuelle
orientering, oppnå seksuell tilfredsstillelse, og at
de ”slo to fluer (penger og sex) i ett smekk”. Andre
forteller at en slik debut førte til at de ble utsatt for
vold og overgrep» (Bjørndahl: 2010:29-30)
stitusjon. De samme funnene kom frem i en studie fra Ungdomsstyrelsen i ­Sverige fra 201019. I den studien ble det
gjennomført gruppe­samtaler med 41 unge i alderen 13-19
hvor de unge fikk mulighet til å diskutere tema, resultatene
og begrepene som ble brukt i «Se mig» fra 2009. Refleksjonene de unge hadde til «prostitusjon» handlet i hovedsak
om hvordan en «prostituert» så ut, fremfor hvilke handlinger
de gjorde.
19 «Jag syns, jag finns. Unga om sexuell exponering,prostitution och internet»,
Ungdomstyrelsen, 2010
35
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
De dominerende refleksjonene var en rusavhengig kvinne
som stod ved veikanten i nettingstrømper og mye sminke
(Ungdomsstyrelsen 2010:25-26).
I Jordheim Larsen og Pedersen sin studie fra 2005 fikk
de innsikt i en form for bytte av seksuelle tjenester hvor
tenåringsgutter som vanket hjemme hos voksne menn
som ga dem penger, røyk, alkohol eller vartet opp med
spennende aktiviteter. Bare gutter som hadde utstrakt
rus­
erfaring eller atferdsproblemer hadde kjennskap til
slike menn i lokalsamfunnet og nabolaget (Jordheim
­
­Larsen og Pedersen 2005:9). Pro Sentret ble også fortalt
om slike relasjoner da vi skrev en feltbeskrivelse om menn,
gutter og transpersoner som selger seksuelle tjenester20.
Guttene som inngikk i slike relasjoner anså sjelden seg
som homofile eller bifile, men var gutter som ruset seg,
søkte spenning, likte å teste grenser, søkte voksenkontakt
og/eller var ensomme (Bjørndahl 2010.30).
SALG AV SEX, SELVSKADING OG SELVMORDSFORSØK
Blant ungdommene med prostitusjonserfaring i
«Ung i Trondheim 2013» svarte 33 % av guttene og
62 % av jentene at de hadde forsøkt å skade seg
selv, og 23,5 % av guttene og 36 % av jentene at
de hadde forsøkt å ta sitt eget liv.
Guttene som hadde hatt sex mot betaling i Ung i Oslo
oppga en langt mer positiv holdning til homofile enn de
andre guttene i studien (Hegna og Pedersen 2002).
I Ungdomsstyrelsens undersøkelse i «Se mig» skåret
skeive gjennomgående høyere enn heteroseksuelle på
positive holdninger til salg og kjøp av sex. 54,1 % synes
det var greit at andre byttet seksuelle tjenester hvis begge parter ville det (42,7 % blant de heteroseksuelle) og
24,4 % svarte at de kunne tenkt seg å gjøre det selv (9,8
% av de heteroseksuelle). Flere studier fra Sverige viser
også at personer som har byttet sex er overrepresentert
blant skeive menn og kvinner (Svedin og Priebe 2009,
Tikkanen, Abelsson og Frorberg 2011, Larsdotter og Jonsson 2011). Da Pro Sentret gjorde sin feltbeskrivelse om
gutter, menn og transpersoner som selger seksuelle tjenester fortalte flere av guttene og tiltakene vi var i ­kontakt
36
med om prostitusjonsdebuter som ikke var planlagt. Dette skjedde gjerne etter kontaktetablering på internett for
utforskning og uforpliktende sex, eller usikkerhet knyttet
til seksuell orientering (Bjørndahl 2010: 29)
Psykisk helse
I «Ung i Oslo» hadde guttene med erfaring fra sex mot betaling fler depresjon- og angstsymptomer enn andre gutter. De oppga oftere at de var ensomme, at de kunne bli
plutselig redd uten grunn, at de hadde søvnproblemer, at
de følte seg trist eller nedstemt, sammenlignet med andre
gutter (Hegna og Pedersen 2002:57). I «Se mig» svarte 20
% av de som hadde byttet sex at de var misfornøyd med
livet sitt. I resten av ungdomsgruppen var tallet 8 %. Videre
rapporterte mange av de som hadde byttet sex om et negativt selvbilde, høy forekomst av stressrelaterte problemer og at de anså sin egen helsetilstand som ganske eller
veldig dårlig (Svedin og Priebe 2009:164-169).
Et av hovedfunnene fra «Ung i Trondheim» var at ungdommene med sexsalgserfaring skåret betraktelig dårligere enn resten av ungdommene i undersøkelsen når det
kom til selvskading, selvmordsforsøk og psykisk helse.
Blant guttene som hadde solgt sex svarte 12 % «nei» på
spørsmålet om de trodde at de kom til å få et lykkelig liv,
mot 2 % av alle guttene i ungdomsgruppa. Hele 33 % av
guttene og 62 % av jentene svarte at de hadde forsøkt å
skade seg selv. Videre svarte 36 % av jentene og 23,5 % av
guttene at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Tallene på
selvmords­forsøk hos de andre ungdommene i undersøkelsen var på henholdsvis 5 % av guttene og 10 % av jentene
­(Trondheim kommune 2015:11-13). Anne Grytbakk (2011)
og Linda Jonsson (2012) beskriver i sine kvalitative studier
unge ­j­enters erfaringer med selvskading og bytte av sex. I
disse studiene beskrives det hvordan noen jenter bruker
salg av sex som en form for «usynlig selvskading» etter at
hjelpe­apparatet hadde oppdaget at de drev med synlig
selv­skading som å skjære seg eller lage andre merker på
­kroppen. For disse jentene hadde salget av sex en angstdempende funksjon. I Johnssons studie fortalte jentene at
å ha sex med de mest voldsomme kundene var mest
angstdempende (2012:28).
20 «Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som
selger sex), 2010
Del 3
RUS OG BYTTE AV SEX
ER ALLE UNGE SOM SELGER SEX
Undersøkelser om unge som bytter sex viser at de
ruser seg betraktelig mer enn øvrig ungdom, både
når det kommer til alkohol, hasj/marihuana og
andre narkotiske rusmidler. Dette gjelder både
guttene og jentene.
«RISIKOUNGDOM»?
Rusbruk
I «Ung i Trondheim» svarte 27 % av guttene og 25 % av
jentene som hadde hatt sex mot betaling at de hadde
brukt hasj eller marihuana. Blant de øvrige ungdommene
lå tallet på 10 %. Litt over halvparten av guttene som h
­ adde
hatt sex mot betaling oppga at de hadde drukket så store
mengder alkohol at de ble tydelig beruset. Dette var dobbelt så høye tall som i resten av ungdomsgruppa (Trondheim kommune 2015:12). I «Ung i Oslo» var også rusbruk et
kjennetegn ved de som svarte at de hadde hatt sex mot
betaling. Sammenlignet med de andre ungdommene i undersøkelsen hadde de et høyere nivå av alkoholrelaterte
problemer, som at de ikke klarte å gå på skolen på grunn
av alkoholinntaket dagen før og at de hadde hatt blackouts
eller krangler i forbindelse med at de hadde drukket alkohol. De brukte også i langt større grad narkotiske stoffer,
særlig heroin. Heroin var i svært liten grad utbredt blant
ungdommer i denne aldersgruppen i Oslo, kun 1,4 prosent
av guttene og 0,5 prosent av jentene i under­søkelsen oppga å ha hatt erfaring med heroin i løpet av det siste året.
Blant gutter med sexsalgerfaring var det derimot hele 32,8
prosent som hadde brukt heroin, blant jenter 11,6 prosent
(Hegna og Pedersen 2002:57). Intervjuundersøkelsen til
Jordheim Larsen og Pedersen viste det samme. Ungdom
med rusproblemer hadde langt større risiko enn andre for
å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep. Relasjoner der seksualitet blir brukt instrumentelt for
å oppnå andre goder, var også mye mer utbredt i denne
gruppa. Dette gjaldt både gutter og jenter (Jordheim Larsen og Pedersen 2005:9). I UngKAB09 var personer som
solgte sex også overrepresentert blant høykonsumenter av
alkohol og cannabis, og hele 29 % var høykonsumenter av
andre narkotiske rusmidler (Tikkanen, Abelsson og Frorberg 2011:115). Ungdomsundersøkelsen «Se mig» viste
samme tydelige­­tendens: Blant de som hadde solgt sex
I ung i Oslo var det 20 % av guttene og 25 % av
jentene som hadde tatt betaling for sex som ikke
rapporterte om problemer som rusmisbruk,
alkohol og atferdsproblemer.
hadde 33,8 % brukt hasj eller marihuana de siste 12 månedene, 22,6 % brukt andre narkotiske rusmidler de siste 12
månedene og 14,6 % hadde drukket så mye alkohol at de
følte seg beruset «i løpet av uken» (Svedin og Priebe
2009:170).
Atferdsproblemer, vold og kriminalitet
I Ung i Oslo rapporterte ungdommer som hadde solgt sex
om høy forekomst av problematisk atferd som for eksempel vold, hærverk og vinningskriminalitet. De oppga langt
oftere at de hadde vært ofre for vold og for trusler om vold.
Mange oppga at de hadde oppholdt seg i sentrum av Oslo
om kvelden og på natten. Sammenlignet med ungdommer
uten sexsalgserfaring, oppga langt flere at de beste vennene deres var involvert i problematferd, så som alkohol- og
rusmisbruk. Dette tyder på at fler av ungdommene var en
del av et miljø der problematferd og rusbruk var mer utbredt enn i den allmenne ungdomsbefolkningen (Hegna
og Pedersen 2002:57).
Hva sier forskning og annen dokumentasjon om arenaer ungdommene selger/bytter sex?
Det finnes som nevnt lite forskning og dokumentasjon fra
de siste ti årene på hvor unge i Oslo selger seksuelle
­tjenester. Da Pro Sentret gjorde en sammenstilling av
forskningen på feltet og samlet informasjon fra 11 aktører i
hjelpeapparatet i Oslo i 200921 ble følgende arenaer
­skissert i rapporten: internett, kontaktannonser i aviser,
blader og på nett, Oslo sentrum, hjemme hos «menn i
nabolaget», kjøpesentre og nærsentre, hos eldre
­
­«kjærester», spillehaller, svømmehaller og i enkelte innvandrermiljøer (Bjørndahl 2009).
21 Se rapport her file://oslofelles/home-is/VEL/vel83498/Downloads/Tiltak%20
10%20i%20Oslo%20Kommunes%20Handlingsplan%20(1).pdf
37
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
I 2010 skrev Pro Sentret en feltbeskrivelse om gutter,
menn og transpersoner som selger seksuelle tjenester.
Informantene i kartleggingen mente at guttene kom i
kontakt med personene de solgte sex til på de arenaene
unge generelt ferdes på. Eksempler som ble nevnt var
internett, kjøpesentre, utenfor utesteder, i sentrumsområder, i rusmiljøer, på offentlige toaletter og pissoarer,
kafeer, svømmehaller, bowlinghaller, kulturhus, jernbanestasjoner, k­inoer og rundt asylmottak (Bjørndahl
2010:29). Da Uteseksjonen i Trondheim kartla gutter
som selger sex fikk de informasjon om at det forekom på
internett, utenfor utesteder, på kjøpesentret og hoteller
(Trondheim kommune 2015).
I en NOVA-undersøkelse gjennomført i 2007 svarte 5 %
av ungdommene som deltok at de hadde fått tilbud om
penger eller gaver mot sex på internett (Suseg, Grødem,
Valset og Mossige 2008).
Hva sier forskningen og annen dokumentasjon om
unge som kjøper/bytter til seg sex?
Pro Sentret har ikke kjennskap til at det har blitt publisert
tall på hvor mange unge som har kjøpt eller byttet til seg
seksuelle tjenester i Norge. I NOVA-undersøkelsen «Ungvold 2007»22 og «Ungvold 2015»23 ble deltakerne spurt om
de hadde betalt for seksuelle tjenester med penger eller
gaver. Tallene fra disse undersøkelsene er foreløpig ikke
publisert.
38
I «Se mig» svarte 0,6 % av ungdommene i alderen 16-19 år
at de «noen gang hadde gitt vederlag24 mot sex», mens 3,8
% ja på at de «kan tenke seg å tilby vederlag mot sex»
(Svedin og Priebe 2009:154). Forekomsten var høyere hos
skeive25 hvor 2 %, mot 1.3 % blant heteroseksuelle svarte
at de «noen gang hadde gitt vederlag mot sex» og 9,4 % ,
mot 4.5 % blant heteroseksuelle svarte at de «kan tenke
seg å tilby vederlag mot sex» (Svedin og Priebe 2009:159).
I Studien UngKAB09 svarte 5.4 % av mennene og 0,5 % av
kvinnene i alderen 15-29 år at de noen gang hadde gitt en
annen person et vederlag mot sex. Dette var noe mer utbredt blant personer som var født i et annet land enn
­Sverige, andregenerasjons innvandrere, personer utenfor
arbeidsmarkedet, de med tidlig seksuell debut og høy­
konsumenter av alkohol, cannabis og andre rusmidler
­(Tikkanen, Abelsson og Forsberg 2011:16).
22 Spørsmålet var både om «de siste 12 månedene» og «tidligere», og
svaralternativene var «nei», «ja» og «antall ganger»
23 Spørsmålet var om de hadde gjort de «i løpet av de siste 12 månedene» og
svaralternativene var «nei», «ja, en gang» og «ja, flere ganger»
24 Her har vi oversatt den svenske formuleringen «Sex mot ersätting» med «sex
mot vederlag» på norsk.
25 I aldersgruppen 16-25 år
Del 3
Sex som kapital/ProSenteret/Velferdsetaten
39
41
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
40
Del 4
DEL 4
Lovverket
Under følger en rask gjengivelse av lovverket som berører
tematikken i denne kartleggingen.
Salg av seksuelle tjenester
Det er ikke straffbart å selge seksuelle tjenester i Norge,
hverken for voksne eller mindreårige. Unge under 18 år
kan likevel ikke selge seksuelle tjenester fritt uten at det
offentlige griper inn. Dette følger av barnevernsloven
§ 4-24 og forarbeidene til loven, ot.prp. 44 (1991-92).
Barnevernsloven § 4-24 om Plassering og tilbakehold i
institusjon uten eget samtykke (1. ledd)
«Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker
−− ved alvorlig eller gjentakende kriminalitet
−− ved vedvarende bruk av rusmidler eller
−− på annen måte
kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har
foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for
observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil
fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket.
Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil
fire nye uker».
MELDEPLIKT TIL BARNEVERNET?
I barnevernslovens forarbeider er gjentakende
prostitusjon vurdert som et alvorlig atferdsproblem som krever at særlige tiltak iverksettes.
Kjøp av seksuelle tjenester
Kjøp av seksuelle tjenester er regulert av to bestemmelser
i straffeloven.
Straffeloven § 316: Kjøp av seksuelle tjenester
fra voksne
«Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler
straffes den som:
a. skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,
b. oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt
vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
c. på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får
noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell omgang.
Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter andre
bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1 år».
SEKSUELL HANDLING OG OMGANG
I kapittel 26 i straffeloven, som omhandler
seksuallovbrudd, defineres seksuell handling som
primært beføling av bryster eller kjønnsorganer og
seksuell omgang som samleie,
samleieliknende forhold, som for eksempel enhver
form for inntrenging i kroppens hulrom av gjenstander eller kroppsdeler. Masturbasjon av en
annen omfattes av begrepet dersom den har en
viss intensitet.
41
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Straffeloven § 309: Kjøp av seksuelle tjenester fra
mindreårige
«Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som
a. Skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller
handling med en person under 18 år ved å yte eller
avtale vederlag,
b. oppnår seksuell omgang eller handling med en person under 18 år ved at slikt vederlag er avtalt eller
ytet av en annen, eller
c. på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får
en person under 18 år til å utføre handlinger som
svarer til seksuell omgang med seg selv
Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen fengsel inntil 3 år».
OBS I praksis gjelder § 309 kun for unge mellom
16 og 18 år. Under 16 år gjelder lovverket om
seksuelle overgrep. For barn mellom 14 og 16 år
gjelder § 302 og § 303, og for barn under 14 år
gjelder § 299, § 300 og § 301 i straffeloven
Grooming
Straffeloven § 306. Avtale om møte for å begå seksuelt
overgrep
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som har avtalt
et møte med et barn under 16 år, og som med forsett om å
begå en handling med barnet som nevnt i §§ 299-304, §
305 bokstav b eller § 311 første ledd bokstav a, har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan
iakttas.
Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon
Hallikvirksomhet er straffbart i Norge. Mange er ikke klar
over at man kan tiltales for hallikvirksomhet selv om man
ikke har tjent penger på andres prostitusjon.
42
Straffeloven § 315. Hallikvirksomhet og formidling av
prostitusjon
«Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som
a. fremmer andres prostitusjon eller
b. leier ut lokaler eller forstår at lokalene skal brukes til
prostitusjon eller utviser grove uaktsomhet i så
måte.
Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler
eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel
inntil 6 måneder.
Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person
mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger
som svarer til seksuell omgang med seg selv».
SEKSUELL LAVALDER OG KRIMINELL LAVALDER
I Norge er den kriminelle lavalderen 15 år, mens
den seksuelle lavalderen er 16 år. Dette innebærer
at man kan dømmes for seksuallovbrudd mot
andre hvis man er 15 år, selv om man er under den
seksuelle lavalderen.
Del 4
43
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
44
Del 5
DEL 5
Hvordan bør man snakke med unge om
bytte av sex, grenser og gråsoner?
I kartleggingsarbeidet spurte vi informantene om hvordan
de tenkte det var hensiktsmessig å snakke med ungdom
om bytte av sex. Dette var også et tema i diskusjons­
gruppene vi hadde med ungdom. I denne delen vil vi
beskrive noen av de gode erfaringene hjelpeapparatet
­
­hadde med å jobbe med bytte av sex som tema, tips vi fikk
fra diskusjonsgruppene og erfaringer fra Pro Sentrets a­ rbeid
med det å snakke om temaet.
Ettersom kartleggingen kun har hatt fokus på hva
hjelpe­apparatet erfarer gjennom sitt arbeid, har vi under
gjengitt noen spørsmål unge har stilt om tematikken til
­Klaraklok.no, for å gi noen eksempler på hva ungdom
lurer på.
Hva sa ungdommene?
I utgangspunktet ønsket Pro Sentret å gjennomføre flere
enn to diskusjonsgrupper med unge til denne kartleggingen. Av ulike grunner som beskrevet i del 1 fikk vi ikke det til.
I gruppene diskuterte vi hva unge la i begrepene
­prostitusjon og bytte av sex, drøftet et par case og ba om
råd til hvordan voksne burde ta opp tematikken med
ungdom.
Prostitusjonsbegrepet og bytte av sex
«Jeg tenker på fattigdom og nød, og på folka nede i
Skippergata»
«Det kan være glidende overganger. Det kan være sex
mot penger, gaver eller tjenester. At noen gjør leksene
dine for deg mot at du har sex med dem, for eksempel»
Generelt assosierte deltakerne i fokusgruppene prostitusjon med noe som ikke angikk unge i Norge, men i all
hovedsak gjelder voksne kvinner som hadde det
­
­vanskelig. Når det kom til begrepet bytte av sex la de litt
SPØRSMÅL INNSENDT TIL «KLARAKLOK» OM
BYTTE AV SEX
«Hei, Klara! Jeg er ei hore! og jeg er skamfull over
det! men familien min har lite med penger, så jeg
må av og til skulke skolen for å selge meg (sex
med menn) mot betaling! noe jeg ikke vil! det er
vondt og ekkelt, men tjener jo bra på det..... Er
”Luxus-hore”. Hva skal jeg gjøre, for å komme meg
unna dette her? Jente på 16»
«Er det normalt at en gutt på 14 år kjøper sex?»
«Hei. Jeg ble kjent med en mann på 24 år på
internett. Ok han sa at han ville ha sex med meg
men jeg sa at jeg gjorde det bare for penger. er jeg
en prostituert? ps. det var bare en gang»
«Hei. I helgen skulle jeg på fest til en veldig god
guttevenn av meg. Jeg skulle ha med alkohol, men
jeg kan ikke kjøpe så jeg spurte en venn av
storebroren min som da kan kjøpe alkohol. Han sa
ja, hvis jeg strippet får han! Jeg gjorde det og fikk
alkohol! Er det ulovlig???»
«Jeg har ett spm angående prostitusjon. Jeg har
solgt meg engang før.. Men nå prøver jeg å finne ut
hvordan jeg kan gjøre det på nytt. Vil helst ha
kunder jeg vet ikke vil gjøre meg vondt. Er det
mulig at jeg kan gå ute på gata i Oslo og selge
meg? Jeg selv synes ikke det er noe galt i å drive
med dette. Jeg trenger ikke noe lang tekst om hvor
dumt dette er, vil helst bare ha svar. Siden jeg bare
er 16, så er det mye vanskeligere for meg å gå i
gatene i Oslo på natta uten og bli stoppet av politi
og bli spurt hvorfor jeg er her alene.. Trenger svar.»
«Er det farlig og prostituere seg når man er 12?
Hilsen gutt12»
45
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
ulike ­betydninger i det, men var enige om at det var et
bedre uttrykk å bruke når man snakket med unge.
­Generelt sett synes de at man burde bruke ordene ungdommene bruker selv.
De fleste mente det var best å snakke om bytte av sex
i grupper når man diskuterte grenser, overgrep, forelskelse, sex og popularitet. Det kunne også tas opp i samtaler
som handlet om kvinnesyn, ordbruk og likestilling.
Sex i bytte mot innpass hos jevnaldrende
Når det kom til sex mot innpass og mellom unge var det litt
delte meninger og erfaringer. Alle hadde hørt at det foregikk, men i litt ulike former. Noen synes det var greit å
­gjøre hvis begge parter ville det, mens andre mente det
var utnyttelse og umoralsk. Gjennomgående synes ungdommene at både gutter og jenter hadde like mye ansvar
for sine handlinger, enten om de var den som mottok sex
ved å gi innpass eller byttet sex for innpass.
Vi presenterte begge gruppene for en historie der en
jente måtte utføre oralsex for være med på rulling. Den
ene gruppa hadde deltakere som hadde kjennskap til at
det foregikk på utvalgte skoler i Oslo. De sa at dette var
typisk for noen miljøer, og at disse miljøene hadde hard
konkurranse om popularitet og var preget av et hierarki
der elevene i 3. klasse satt med makta. Den andre gruppa
hadde ikke hørt om slike historier. Begge gruppene diskuterte hvor grensene til folk gikk og hva som var greit og
ikke greit. Holdningen varierte fra «Hun ville det jo. Det var
ikke tvang» til «For å være med på en buss? Jeg ville sagt
fuck you og gått til en annen buss» og «Hvorfor er alle så
opptatt av å være populære?».
Begge gruppene fikk også presentert en historie om en
jente som hadde sex med en gutt for å få være med i en
gjeng. Gutten hadde ikke skjønt at det var derfor hun
­hadde sex med han og hadde trodd de var på vei til å bli
kjærester. Når hun ville avslutte forholdet, truet gutten
henne med å dele nakenbilder av henne. Begge gruppene
reagerte med at de synes synd på gutten. De synes det var
dårlig gjort at jenta ikke hadde sagt at hun bare hadde sex
med han for innpass. At gutten truet med å dele bilder var
ikke greit, men det ble uttrykt en viss forståelse for at han
ble sint på jenta. Samtidig var de opptatt av at begge parter måtte kommunisere med hverandre og snakke skikkelig sammen, og at begge hadde et ansvar for å si hva de la
46
i en relasjon. De synes det var vanskelig å kalle en slik
­historie for bytte av sex ettersom ikke begge parter forsto
at det ble byttet sex.
Seksualitetsundervisning
Begge gruppene var opptatt av at det var for lite og for
dårlig seksualitetsundervisning til unge. De mente det
burde være et tema hvert skoleår både på ungdomsskolen
og på videregående, og at det burde tas opp i flere fag og
med ulike innfallsvinkler. Det burde også være mulig for
unge å sende inn spørsmål om ting de lurte på anonymt i
forkant av undervisningen. Videre synes de at seksualitetsundervisningen burde fokusere på både positive og
negative sider ved seksualitet, og at det burde brukes mye
tid på å diskutere case, historier og for eksempel filmsnutter. Det var helt avgjørende at de som skulle undervise om
tematikken forstår hvordan ungdom lever og ikke synes at
det er flaut å snakke om sex.
Hva sa hjelpeapparatet?
På gruppenivå
Når man skulle snakke med en gruppe eller en klasse
mente de fleste at det var hensiktsmessig å ta opp bytte av
sex i forbindelse med at de snakket om grenser, sex, forelskelse og utforskning. Noen mente det burde tas opp som
et eget tema, mens andre mente det burde tas opp når
man snakket om overgrep og seksuell trakassering. En del
synes at de som jobbet med ungdommene i det daglige
burde gjøre det, mens andre mente det var lettere å få til
en dialog rundt dette hvis det kom inn noen utenfra som
ungdommene ikke kjente fra før.
En del av informantene hadde jobbet mye med grupper
for å diskutere ulike temaer med ungdom. En slik gruppe
møttes jevnlig med en eller to voksne. I gruppene tok man
opp ulike temaer som ungdommene ønsket å diskutere.
Det hendte også at de voksne bestemte hva som skulle
­diskuteres, eller foreslo temaer. I gruppene diskuterte ungdommene med hverandre og fikk frem ulike refleksjoner og
perspektiv, ofte med veiledende eller supplerende spørsmål fra de voksne som organiserte treffene. Flere vi snakket
med mente at slike grupper var fine å bruke hvis man ­ønsket
å ta inn bytte av sex som tema i sitt arbeid.
Noen av helsesøstrene vi intervjuet hadde også erfaring
med å tematisere bytte av sex i s­ eksualitetsundervisningen
Del 5
de gjennomførte på ungdomsskolen og videregående skole.
Det var svært ulikt hvordan helsesøstrene og skolene gjennomførte seksualitetsundervisningen, og noen gjorde det
ikke i det hele tatt. På videregående skole virket det som om
seksualitetsundervisning var helt a­vhengig av engasjerte
helsesøstre og velvillighet fra skolens side for at det skulle få
plass. På andre skoler ble det kun tatt opp i naturfagstimene.
De som tok bytte av sex opp i seksualitetsundervisningen på skolene brukte ulike metoder, som case, dilemmaer, filmsnutter eller eksempler som elevene fikk diskutere.
De opplevde dette som mest hensiktsmessig ettersom det
innbar at ungdommene fikk reflektert og diskutert med
hverandre. Noen hadde også god erfaring med å ta opp
lovverket og diskutere tolkning og forståelse av loven opp
mot ungdommenes egen forståelse av hva det ligger i å
bytte eller selge sex. Andre snakket om bytte av sex når de
jobbet med Uke626 hvor flere av eksemplene i
undervisnings­pakken kunne brukes til å diskutere dette.
Blant de som jobbet med tematikken aktivt i sitt arbeid
på gruppenivå, savnet mange at bytte av sex var implementert som tema i planer og rammeverk. Mange mente
at sex, kjærlighet, utnyttelse, bytte, forelskelse og gråsoner burde kunne diskuteres aktivt i fag som samfunnsfag,
etikk og religion, norsk, rettslære og andre fag hvor man
tok opp dagsaktuelle temaer. Dette vil vise ungdom med
slike erfaringer at man kan ta opp temaet med voksne de
stoler på og at voksne kjenner til problematikken og måtene det foregår på. Andre ønsket plakater eller brosjyrer om
bytte av sex som kunne henges opp eller settes frem, det
kunne ofte senke terskelen for å ta opp sensitive temaer
for både voksne og unge. Slike brosjyrer eller plakater burde også inneholde adressen til en nettside hvor både
unge og fagfolk kan finne mer informasjon.
trodde det viktigste var at man var åpen, nysgjerrig og ikke
fordømmende. Det var også avgjørende at man snakket om
det på en naturlig måte og «var på samme planet», altså at
man viste en forståelse for hvordan ungdommene oppfattet
relasjonen de var i og funksjonen den hadde i deres liv.
­Ettersom ungdom flest lever «her og nå» mente mange at
det var viktig å snakke om mulige negative konsekvenser på
kort sikt, fremfor hva som kunne dukke opp om flere år.
Noen ganger kunne det være fint å be ungdommene beskrive hva som var negativt og hva som var positivt med relasjonene de var i, for så å diskutere hvordan det eventuelt ­kunne
bli bedre. Flere vektla at hjelpere måtte tåle at unge tok
­dårlige valg og vise respekt for valgene de tok. Da ville de
komme tilbake når de trengte hjelp.
Noen hadde uproblematiske erfaringer med å bruke
ordet prostitusjon, men flere hadde dårlige erfaringer med
det. De fleste mente at ungdom med bytteerfaringer ikke
kjente seg igjen i prostitusjonsbegrepet, og at det beste
var å bruke ordene ungdommene brukte selv.
Hvis man skulle ta bytte av sex opp med unge man
ikke kjente fra før, mente informantene at det var best å
gjøre det som et standardisert spørsmål i «kartleggingssamtaler» så ungdommene ikke følte seg uthengt eller beskyldt for noe som var stigmatisert. Hvis noen svarte med
«tror du jeg er hore, eller?», kunne man svare med at dette
er noe man spør alle om. Å ta det opp med alle som kom
for å teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner eller for
å få prevensjon ble også nevnt som en god anledning. Selv
om ungdom ikke svarte ærlig første gang man spurte om
det, hadde man åpnet for at dette var et tema man kunne
snakke om senere ved behov.
På individnivå
«Unge lever veldig her og nå. I dag og i morgen er viktigere enn hva som skjer om tre år. Det må vi huske på
hvis vi skal nå frem. Vi må forholde oss til nåtiden»
De fleste var opptatt av at det var lurt å ta opp bytte av sex i
samtaler med unge man kjente litt og hadde en relasjon til.
Noen synes det var ok å spørre rett ut, mens andre likte «å
gå rundt grøten» og spørre mer indirekte. De aller fleste
som hadde gode erfaringer med å ta dette opp sa at de
26 Uke 6 er undervisningspakker for seksualundervisning som ansatte på
grunnskolen og videregående kan få gratis tilgang til.
http://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/uke_6_materiell_til_grunnskolen
http://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/mine_og_dine_grenser_materiell_
til_videregaende_skole/
47
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Tips og råd
om innfallsvinkler
TIPS FRA HJELPEAPPARATET
TIPS FRA PRO SENTRET
• Spør istedenfor å være belærende
• Snakk med ungdom om dette på samme måte som du
snakker om andre ting i livet deres
• Bruk de unges liv på internett som utgangspunkt og spør
om hvilke plattformer de er på og hvem de treffer der
• Hvis du er bekymret, så forklar hvorfor uten å virke
dømmende. Spør gjerne om hva de tenker om din
bekymring
• Hvis dere snakker om prevensjon og SOI, kan det være
et godt utgangspunkt for å snakke om hvem de har sex
med og hvor de treffer sexpartnerne sine
• Snakk om sex på en naturlig måte. Ungdommene
merker det hvis du blir flau!
• Bygg tillit og gjør ungdommene trygge på at de kan
stole på deg
• Vær oppmerksom på hint ungdommene kommer med
og følg disse opp med spørsmål. Ungdom tester ofte
om du tåler å snakke om det før de forteller
• Du kan redusere skammen ved å snakke om bytte av
sex som noe du kjenner til. Bruk for eksempel uttrykk
som «det er ikke uvanlig at…»
• Hvis de reagerer på at du spør, så si at dette spør du
mange unge om. Da vil de ikke føle seg «uthengt»
• Hjelp ungdommene til å se hvilke valgmuligheter de
har. Vi må la dem ta dårlige valg og akseptere det,
ellers vil de ikke be om hjelp når de har gjort dårlige
valg og trenger oss
48
• Spør med åpenhet, nysgjerrighet og interesse
• Vis forståelse for hva den unge oppnår ved å bytte sex
og ha fokus på hvilken funksjon byttet av sex har
• Unngå å bruke uttrykk som «du selger deg», «du selger
kroppen din», «du prostituerer deg»
• Ikke vær moraliserende
• Vis at du tåler å høre det ungdommene har å si
• Ikke vær heteronormativ
• Ikke ta utgangspunkt i «stereotypiske kjønnsrollemønstre»
• Vær bevisst på egne fordommer og følelser – øv deg
på å spørre
• Snakk med kollegaer eller ta kontakt med Pro Sentret
hvis du trenger noen du kan diskutere med!
Del 5
TIPS FRA UNGDOMMER
«Du trenger ikke å snakke som de gjør på SKAM for å vise
at du forstår hvordan jeg lever livet mitt»
«Ikke vær flau for å snakke om sex»
«Snakk naturlig og på en måte som vi forstår, ikke klinisk
og med masse fagutykk»
«Ikke vær moraliserende»
«Ta utgangspunkt i maktforhold og grenser når du
tar det opp»
HVORDAN SPØRRE – NOEN EKSEMPLER
PÅ ÅPNE TILNÆRMINGER
Rus:
«Folk som ruser seg får penger til rusmidlene sine på
ulike måter. Noen selger dop, noen stjeler, andre begår
kriminelle handlinger og noen bytter sex mot penger
eller rusmidler. Hvordan får du penger til dop, øl, hasj?
Mellom jevnaldrende:
«Jeg har snakket med flere jenter som forteller at de har
følt seg presset til å ha sex med gutta på bussen hvis de
skal være med på rulling. Kjenner du til noen som har
gjort det?»
«Spør om ting du lurer på»
«Vær omsorgsfull, gi kjærlighet og vis at du bryr deg»
«Vær tålmodig og bruk tid på å bli kjent med meg»
«Ikke driv med skremselspropaganda»
«Ikke bruk ordet prostitusjon hvis ikke jeg gjør det!»
«Spør guttene også, ikke bare jentene»
Selvskading:
«Flere av ungdommene jeg kjenner som har drevet med
selvskading har fortalt at de har hatt seksuelle forhold
som gir samme følelse av kontroll som når de kutter seg.
Har du også opplevd det?»
Internett:
«Jeg snakket med en gutt for noen uker siden.
Han fortalte at hadde blitt kontaktet av flere voksne
menn som hadde lyst til å ha sex med han i bytte mot
gaver og penger. Det er nok en del som blir kontaktet
på den måten. Har du opplevd det?»
Generelt:
«Så du den dokumentaren, leste du den artikkelen osv.
om bytte av sex blant unge? Ja? Hva synes du om den?
Har du hørt om lignende historier? Nei? Den var veldig
interessant. Den handlet om….»
49
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
50
Del 6
DEL 6
Forslag til tiltaksplan
Mål
Tiltak
Ansvar
Når
Innsamlede tall om unges erfaringer med å bytte seksuelle
tjenester har blitt systematisert, analysert og publisert.
Pro Sentret skal initiere et møte med ansvarlige for
Ungdata og Ungvold på NOVA. I dette møtet vil Pro
Sentret presentere funnene fra kartleggingen og
oppfordre NOVA til å analysere og publisere tallene
de har om unge som bytter seksuelle tjenester i
Norge.
Pro Sentret
Våren 2017
Oppdaterte tall på, og kunnskap om, unge som bytter
seksuelle tjenester og sårbarhetsfaktorer skal publiseres
jevnlig.
Pro Sentret skal kontakte ansvarlige for Ungdata
i Oslo kommune og be om at spørsmål knyttet
til ­bytte av sex blir et av de faste spørsmålene i
­Ungdata i Oslo.
Pro Sentret
Våren 2017
Hjelpeapparatet skal ha en
oppdatert faglig veileder om
ungdom som selger og bytter
sex.
Pro Sentret skal kontakte NOVA og be om at veilederen «Unge som selger eller bytter sex – en faglig
veileder til hjelpeapparatet» oppdateres og gjøres
tilgjengelig for hjelpeapparatet, både i en trykket og
web-basert utgave.
Pro Sentret
Våren 2017
Det gjennomføres seksual­
vaneundersøkelser blant unge
i Norge.
Pro Sentret vil sende funnene fra denne kart­­
leggingen til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. I følgebrevet vil vi oppfordre til at det gis
penger til å gjennomføre en seksualvaneunder­
søkelse blant unge mellom 15 og 30 år.
Pro Sentret
Våren 2017
Det er en økt bevissthet om
unge som bytter sex i hjelpe­
apparatet som jobber med
barn og unge i Norge.
Pro Sentret vil søke om penger til å lage et
e-lærings­program om unge som kjøper, bytter
og selger seksuelle tjenester.
Pro Sentret
2017
Det er en økt bevissthet om
unge som bytter sex i hjelpe­
apparatet som jobber med
barn og unge i Oslo.
Pro Sentret vil tilby flere opplæringsdager for ansatte i Oslo kommune om selvbestemt seksualitet,
forebygging av voldtekt og unge som bytter sex.
Pro Sentret
Kontinuerlig
51
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
Forslag til tiltaksplan
Mål
Tiltak
Ansvar
Når
Ansatte i hjelpeapparatet skal
ha informasjon om Pro Sentrets arbeid og hvilke tjenester
vi tilbyr.
Pro Sentret skal gjennom ulike informasjonstiltak
gjøre våre tjenester kjent for bydelene og aktuelle
instanser i Oslo
Pro Sentret
Høsten 2017
Ansatte i bydelene prioriterer i
sitt arbeid å jobbe systematisk
med unge som bytter sex.
Pro Sentret skal kontakte bydelene i Oslo kommune
og tilby bistand til hvordan bydelene kan implementere arbeid med bytte av sex i eksisterende
handlingsplaner og i sitt daglige arbeid.
Pro Sentret
Bydelene i
Oslo
Høsten 2017
Bytte av sex og gråsonene
dette forekommer innenfor
er inkludert i seksualitets­
undervisningen til unge i Oslo.
Pro Sentret skal invitere aktører som jobber med
seksualitetsundervisning i Oslo til en workshop
om hvordan de kan implementere bytte av sex i
undervisningen.
Pro Sentret
Høsten 2017
Hjelpeapparatet har en
nyansert tilnærming til bytte
av sex som ikke preges av
kjønns­stereotyper og hetero­
normativitet.
Pro Sentret skal i sin opplæring og undervisning
bidra til å redusere den heteronormative og kjønnsstereotypiske tilnærmingen til bytte av sex.
Pro Sentret
Kontinuerlig
Informasjonsmateriell om
bytte av sex er tilgjengelig hos
hjelpetiltak for, og ulike tilbud
til, unge.
Pro Sentret skal søke om penger for å utvikle informasjonsmateriell om unge som bytter sex.
Pro Sentret
2017/2018
52
Del 6
Vedlegg
Oversikt over de ulike fasene av kartleggingen
Aktivitet
Gjennomføring
Periode
Innledende konsultasjon
med relevante aktører i Oslo
­kommune
Stormøte med erfaringsutveksling mellom Pro Sentret og ansatte som jobber med barn/unge i Oslo
august 2016
Intervjuer med nøkkel­
informanter
Henvendelser sendt til ulike hjelpetiltak for unge i
Oslo samt alle skolehelsetjenestene, barnevernskontorene og utetemaene i samtlige bydeler i Oslo
august 2016 – januar 2017
Etablering av referansegruppe
Gruppen bestod av fagpersoner fra Sex og Samfunn, Sex og Politikk, Uteseksjonen og NOVA.
august 2016
Diskusjonsgrupper med ungdom
Diskusjoner med ungdom om hva som ligger i å
selge/bytte sex og om hvordan voksne bør snakke
med unge om det
september- november 2016
Innhenting av brukererfaringer
Samle inn historier fra brukere på Pro Sentret som
har solgt seksuelle tjenester før de fylte 18 år
september 2016-januar
2017
Gjennomgang av litteratur
Oppsummering av relevant kunnskap
august 2016- januar 2017
Skrive rapport/handlingsplan
januar 2017
53
Sex som kapital/ProSentret/Velferdsetaten
54
Referanser
REFERANSER
Asker og Bærum kommune (2014): Ungdata 2014, Asker og
Bærum
Bjørndahl, Ulla (2009) Kjøp og salg av seksuelle tjenester blant
unge i Oslo. Oslo: Pro Sentret
Bjørndahl, Ulla (2010) Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om
gutter, menn og transpersoner som selger sex. Oslo: Pro
Sentret
Bjørndahl, Ulla (2014) Pro Mann prosjektrapport. Oslo: Pro
Sentret
Grytbakk, Anne og Jannicke Borgerstrand (2004) Følelser i drift.
Om ungdom under 18 år som selger/bytter seksuelle
tjenester i Trondheim. Trondheim: Kirkens Bymisjon
Grytbakk, Anne (2011) Jeg ville ikke være offer: En kvalitativ
studie av fem jenter og deres seksuelle erfaringer i lys av
normbrudd, spenningssøken og sjølskading. Masteroppgave
i sosialt arbeid, Trondheim: NTNU
Hegna, Kristin og Willy Pedersen (2002) Sex for overlevelse eller
skyggebilder avkjærlighet. Ungdom under 18 år som selger
seksuelle tjenester. Oslo: NOVA rapport 5/02
Jessen, Liv (1998) Ung prostitusjonsdebut Oslo: Pro Sentret
Jonsson, Linda og Carl Göran Svedin (2012) «Online är jag
nogon annan…» Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja
sexuella tjänster online. Delrapport 8 ur Prostitution i
Sverige. Linköping: Linköping universitet
Kongsvinger kommune (2015): Ungdata 2015, Kongsvinger
Larsdotter, Suzann, Jonas Jonsson og Mina Gäredal (2011)
Onsyliga synliga aktörer. Hbt-personer med erfarenhet av att
sälja och/eller köpa sexuella tjänster Stockholm: RFSL
Mossige, Svein og Solveig Abrahamsen. 2010. The Baltic Sea
Regional Study on Adolescents´Sexuality. Resultater fra den
norske delen av studien. (Norsk oversettelse av to artikler i
NOVA-rapport 18/07). Oslo: NOVA
Norli, Bjørg (2001) Hjelpeapparatets forhold til kommersiell
seksuell utnytting av barn og unge. Ansatte i
hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for
kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell
seksuell utnytting Oslo: Pro Sentret
Oslo kommune (2015) Ungdata Oslo 2015, Oslo NOVA
Statens institutions Styrelse Upublisert tallmateriale
Suseg, H., Skevik Grødem, A., Valset, K. & Mossige, S. (2008)
Seksuelle krenkelser via nettet – hvor stor er problemet?
NOVA rapport 16/08. Oslo: NOVA
Tikkanen, Ronny Heikki, Jonna Abelsson og Margareta Forsberg
(2011): UngKAB09. Kunskap, attityder och sexuella
handlingar bland unga. Gøteborg: Gøteborg univeristet
Trondheim kommune (2015) Å se i mørket – en HKH kartlegging
av gutteprostitusjon i Trondheim. Trondheim: Uteseksjonen,
Trondheim kommune
Ungdomsstyrelsen (2009) Se mig. Unga om sex och internet.
Stockholm: Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen (2010) Jag syns, jag finns. Unga om sexuell
exponering,prostitution och internet. Stockholm:
Ungdomsstyrelsen
Vedeler, Janikke Solstad, Karin Sasoka og Svein Mossige. 2006.
Ungdom som selger eller bytter sex – en faglig veileder til
hjelpeapparatet. Oslo: NOVA.
Larsen, Camilla Jordheim og Willy Pedersen (2005) Bytte,
kjærlighet, overgrep. Seksualitet blant ungdom i randsonen.
Oslo: NOVA
Lørenskog kommune (2014): Ungdata 2014, Lørenskog
NOVA (2007) Ungvold 2007 upubliserte tall
NOVA (2016) Ungvold 2007-2015, upubliserte tall
Misje, Turid og Cecilie Marte (2001) Ungfelt. Oppsøkjande
arbeid blant unge. Oslo: Pro Sentret
55