Årsberetning 2016 - Herjangen Grunneierlag SA

HERJANGEN GRUNNEIERLAG SA.
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016.
Styret har i perioden bestått av;
Leder;
Nestleder;
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremedlem;
Helge Harjang
Margareth Bruun
Kurt Akselsen
Asløv Jørgensen
Ole Rolf Ingebrigtsen
Varamedlem;
Varamedlem;
Inge Ingvaldsen
Thordis Johansen
Kasserer;
Jens Dagfinn Olsen
Møter;
Det har i perioden fra forrige årsmøte vært avholdt 2 styremøter hvor til sammen 28 saker har vært
behandlet. Utenom styremøtene har det vært telefonisk kontakt og mail-utveksling mellom
styremedlemmene om aktuelle saker. Styret har til tross for få styremøter, vært aktivt med flere saker, og har
fungert godt i perioden.
Økonomi;
Jakt og fiske innbragte til sammen nær kr 100.000,- som er kr 10.000,- høyere enn budsjettert. Dette
fordelte seg med nær kr 88.000,- på elgjakt og vel kr 12.000,- på fiske/småviltjakt. Driftsresultatet ble på i
overkant av kr 64.000,- hvor kr 8.300,- er belastet ulempeskontoen. Årsresultatet ble på i overkant av kr
67.000,-. Økonomien må sies å være god og sunn og det innstilles fra styret på et utbytte for 2016 på kr
70.000 som er identisk med fjoråret. Det vises for øvrig til regnskapet.
Elgjakt;
Elgjakten er Grunneierlagets største inntektskilde. I 2016 var vi på nytt tildelt 8 dyr, det samme antall som
for 2015. Det kan nå se ut til at elgstammen på vårt område har stabilisert seg på et tilfredsstillende og
akseptabelt nivå. Det ble under jakten i 2016 sett flere dyr enn året før og jakta ble unnagjort på rekordtid.
Allerede 6. oktober var kvoten skutt. Heller ikke dette året måtte jegerne benytte seg av overgangsjakt. Av
de 5 tildelte ungdyrene ble det felt 3 kalver og 2 11/2-åringer. Dette er et bedre resultat enn for 2015 men
vårt ønske er at det skytes flest 11/2-åringer da dette gir større kjøttvekt enn felling av kalver. Total
kjøttmengde ble på 1.172 kg. Under jakta ble det felt et dyr som viste seg å ha en betent fot, antakelig som
følge av en påkjørsel, og var helt avmagret. Dette dyret ble etter tillatelse fra viltnemda kassert, og et nytt dyr
ble tildelt.
Ny 5-års driftsplan for perioden 2016 – 2020 ble utarbeidet av BHSPB våren 2016. I den nye planen er vi
tildelt uttak av 8 dyr de 3 første årene, for deretter å øke til 9 dyr de siste 2 årene. Som grunneierlag må vi
kunne si oss godt fornøyd med jaktuttaket i den 5-årsperioden som er gått, og den tildelingen vi har fått i den
nye avskytingsplanen. Styret inngikk ny 5-års avtale med jaktlaget fra Tromsø for jakt i perioden 2016 til og
med 2020 på uendrede betingelser. Jaktlaget har vist seg meget effektivt og styret er godt fornøyd med at
jaktlaget ønsket å fortsette i nye 5 år. I 2016 var det 40 år siden første avtale med dette jaktlaget ble inngått.
Fiske/Småvilt;
Salg av fiskekort og jaktkort for småviltjakt var i 2016 på høyde med 2015. Det er dog å bemerke at
inntektene i 2015 var merkbart høyere enn tidligere år. Spesielt gledelig er det å registrere at økningen i salg
av jaktkort for småviltjakt som vi opplevde fra 2014 til 2015 har holdt seg på samme nivå i 2016. Kanskje er
det muligheten for å kjøpe kort gjennom I-Natur, som vi for første gang åpnet opp for i 2015, som har
medført dette.
Kultiveringsplanen for Langvannet ble avsluttet i 2015. Neste planlagte vann for kultivering var Gåsvannet.
Etter å ha foretatt en befaring rundt vannet, hvor det ble konstatert at en skikkelig innløps/gytebekk ikke
eksisterer, ble det besluttet å foreta opprensking av utløpsbekken som nesten var igjengrodd. Deler av
styret har arbeidet dugnad med å rydde/renske opp i utløpsbekken, og ca. halve bekkeløpet er ryddet. Vi får
se om dette har noen effekt, ev. om resten av bekkeløpet må ryddes før det gir effekt for vannet.
Styret vil for øvrig oppfordre grunneierne til å følge med på at den terskelen som er bygget i utløpsbekken til
Langvannet får «ligge i fred» da dette er et forsøk på å se om naturlig gyting kan finne sted i Langvannet.
Oppsyn;
Kurt har gått noen oppsynsturer og kontrollert fiskere. Alle de kontrollerte hadde gyldig fiskekort. Det er ikke
foretatt oppsyn av småviltjegere.
Sikrings- og grillbu på Varden;
I 2015 ble prosjektet forankret i Evenes Turlag og Herjangen Grunneierlags planer. For vår del avsatte vi
kr 10.000 i budsjettet for 2016 for formålet. Slik det ser ut nå, viser sluttregnskapet at vår økonomiske andel
i prosjektet er blitt redusert til ca. kr 5.000 som følge av at totalprosjektet er blitt noe rimeligere enn først
beregnet da det bl.a. er jobbet mere dugnad.
Befaring/nedsetting av snømålere samt videre planlegging av prosjektet og søknadsskriving ble gjort før
årsskiftet. Rundt årsskiftet 2015/2016 var det en del administrasjon/møter tilknyttet søknader og tillatelser.
Ytterligere bafaringer ble foretatt for å følge opp snømålingene med tanke på plassering av bua.
På våren 2016 ble bua bestilt «Bekea Grillbu 10m2», en robust variant av sikrings- og grillbu. Sensommer/
høst var byggesettet og alt av materiale på plass i Evenes. Imidlertid var man avhengig av
helikoptertransport og godt vær for frakt opp til Varden, noe som først ble foretatt sent på høsten.
Grunnarbeidet var gjort på forhånd og da alt var blitt fraktet opp gikk det fort å få bua reist. Bua er plassert på
Evenes-siden av Varden. Til tross for at man måtte gå 12 km t/r for å delta på dugnad, så stilte tilstrekkelig
antall folk opp. Dessverre var det nok Evenes Turlag som stilte med flest mannskap. Bua er kommet opp og
står åpen for almen benyttelse hele året.
Øvrig;
Strømgjerdet har i 2016 vært driftet av Tor Arne.
Televerket fikk i løpet av vinteren 2015 fjernet den gamle telefonlinjen mellom grensen til Evenes og frem til
Trollhøgda. Linjen fortsetter ned til Herjangen og noen plasser henger den i busker eller ligger neste helt
nede på bakken. Vi har bedt Televerket om at også denne strekningen blir revet og fjernet da dyr kan gå seg
fast i strengene. Vi har fått lovnader på dette, men har ikke fått noe tidspunkt for når det kan skje.
Det er i 2016 gjort mye arbeid med rydding og vedlikehold av Trollvikveien. Flere grunneiere har frivillig
saget og ryddet skog som vokste inn i veien. I tillegg fikk vi låne vi en hjullaster, som vi kun betalte deler av
dieselutgiftene til, for å rydde røtter, rasstein og vekster langs veiskulder og grøfter, slik at veien nå er godt
farbar. Alt arbeidet er utført på dugnad.
Styret har også arbeidet sammen med Ofoten Friluftsråd hva angår merking og skilting av turstier på vårt
område. Deler av styret deltok i oppsetting av skilt for Ol’ Krok veien. Det ble til sammen satt opp 4 skilt fra
parkeringsplassen på Herjangshøgda og opp til under linja. Mere skilting er planlagt i 2017, men det er
Ofoten Friluftsråd som står for produksjon av skiltene og i skrivende stund er det ikke avklart hvor det vil bli
skiltet. Vi har også fremmet forslag om merking og klopping av en tursti fra Trollhøgda til Varden i samarbeid
med Ofoten Friluftsråd.
Trekning av turbok på Hellaren foretas på årsmøtet.
Herjangen 15. februar 2017.
………………………………
……………………..
Helge Harjang
Sign.
……………………………….
………………………………..
Margareth Bruun
Sign.
………………………………..
Ole Rolf Ingebrigtsen
Sign.
Asløv Jørgensen
Sign.
Kurt Akselsen
Sign.