Ingrid Heggø

«Enkonkurransekraftigsjømatindustri»
Fot
IngridHeggø,15.2.17
Rekordåret2016:
•
•
•
•
•
•
Eksportverdi:91,6milliarderkroner
23%økning
Hvitfisk:13,8milliarderkroner
Pelagisk:7,8milliarderkroner
2,4mill tonnsjømattil146land
Tilsvarer34millionermåltiderhverdag
Eidsen- utvalet
Diskusjonstemaer:
• Fisketillatelsererstattar
konsesjoner/deltakeradganger
• Evigvarendekvoter
• Struktureringunder11
meter
• Industrikvoter
• Ressursrente
KvarstårArbeiderpartiet:
• Fiskenein nasjonal
ressurs
• Grunnloveneliggfast:
- Deltakerlova
- Havressurslova
- Fiskesalgslagslov
• EØS-avtala
Havressurslova
• Havressurslovas§ 2:
«Deiviltlevande marine
ressursane liggtil
felleskapetiNoreg»
• Eidesen:
- Kvoterettar tilevigtid?
-Erstattepolitikkmed
marknaden ?
Deltakerlova
• Aktivefiskarar
• Nasjonalitetskravet
• Ikkje-diskrimineringEØS
Apsprogramutkast
• Stimuleretilflåtesom
erverdsleiandepå
teknologiutvikling,
sikkerheit,kvalitetog
lønnsemdgjennom
aktivnæringspolitikk
• Foredlemeirfiski
Norge
• Styrkeogmålrette
forskninga
HavlandetNoreg
• Fisken-detfornybare
gullet
• Auka verdiskaping
• Bærekraftigforvaltning,
havetshelse
• Bioøkonomi,
energi,nyearter
• Erobrehavrommet – ta
leiarskap internasjonalt
Kvalitet
• Sikrekvaliteti
alleledd
• Marked
Klima/miljø
• Norgeskalhaverdasmest
miljøvenlegefiskeflåte
• Viktigforbådeomdømme
oglønsemd
• Ivaretabådekystoghav,
småogstore
Foto:ØyvindHaug
Forutsigbarhet,langsiktigheit
stabilerammevilkår
Fot
BreipolitiskforankringiStortinget