Brev til læreplasskandidatene

Trysil kommune
Næringsavdelingen
Vår ref.
Deres ref.
Arkiv
Saksbehandler
Direkte telefon
Telefaks
Dato
«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«UTLANDSADRESSE»
2016/1200 - 7199/2017
«REF»
Bjørn Olsen
40 41 19 63
21 55 76 11
15.02.2017
Til deg som tar fagutdanning og ønsker læreplass i 2017
Læreplassgaranti i Trysil kommune
Fagopplæringen bygger på lange håndverkstradisjoner, og dere vil snart inneha en kompetanse
som samfunnet trenger. Men det er viktig at dere fullfører utdannelsen. Statistisk sentralbyrå har
regnet seg frem til at vi vil mangle så mange som 90 000 fagarbeidere i år 2025.
Trysil kommune er her sitt ansvar bevisst. Som første kommune i landet innførte vi i 2016 en
generell læreplassgaranti. Hensikten er å hjelpe deg å få ditt fagbrev. Vi ønsker derfor å komme i
kontakt med deg dersom du ønsker denne støtten fra oss.
Hva er læreplassgarantien
Læreplassgarantien er en garanti som sikrer deg en læreplass etter fullført utdanning. Den gjelder
for alle som er folkeregistrert i Trysil, men har noen begrensninger som du må vite om. Vi håper
dette kan være med på å motivere deg til å fullføre det du nå har startet på. Kravene for å komme
innunder garantien er:




Du må være folkeregistrert i Trysil kommune.
Garantien gjelder kun for de lærefag vi har, eller kan opprette i kommunen. Til det trenger vi
bedrifter innenfor faget og da med fagpersonell med oppfølgingsansvar i læretiden. I dag
har vi 25 ulike lærefag tilgjengelig i kommunen, men vi arbeider kontinuerlig med å skape
flere.
Det stilles også noen krav til deg fordi bedriftene ønsker kvalitet. Du må derfor:
o ha maksimalt 10 dager fravær, inklusivt timefravær, for hvert skoleår.
o bestå i alle fag og i programfagene oppnådd minst karakteren 3.
o ha gjennomført minst 2 uker av prosjekt til fordypning i en godkjent lærebedrift i
løpet av Vg2.
o kunne vise motivasjon og interesse for faget ved selv å søke stillingen og deretter
møte opp til et intervju for læreplassen.
Ungdomsretten legges til grunn for hvor lang tid læreplassgarantien er gyldig.
Dette er kravene for å sikre deg en læreplass, men vi skal forsøke å hjelpe så mange som mulig.
Det kan for eksempel være en svært god grunn til at du har flere fraværsdager enn disse
maksimalt 10. Vi anbefaler derfor at også du som er i grenseland, tar kontakt med oss.
Les mer om hele læreplassgarantien her.
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Telefon: 62 45 77 00
E-post: [email protected]
Giro:
Org.nr:
6167.05.01328
864 948 502MVA
Hvordan komme i kontakt med oss
Vi har forsøkt å komme i kontakt med og fortelle alle tryslinger som tar en fagutdanning om denne
unike garantien. De fleste kjenner nok til den allerede. Men det er trolig noen av dere som ikke vet
nok om denne muligheten, eller som vi ikke har klart å komme i direkte kontakt med.
Vi oppfordrer derfor deg som ennå ikke har fått deg en læreplass, men som ønsker det i år, om å
ta kontakt med oss. Dette gjelder også deg som av en eller annen god grunn ikke helt klarte å
oppnå kravene til læreplassgarantien. Vi skal som tidligere nevnt, forsøke å hjelpe flest mulig.
På nettsiden til Trysil kommune (se www.trysil.kommune.no/selvbetjening) har vi lagt ut et
påmeldingsskjema. Velg riktig fag, fyll ut skjemaet, og husk å skrive ned det du ønsker vi skal ta
hensyn til i kommentarfeltet; eksempelvis hvorfor du har for mange fraværsdager etc. Vi ønsker
ikke å gi noen tidsfrist, men erfaringsmessig tar det noe tid fra vi vet om deg og dine behov, til vi
kan sette deg i kontakt med en bedrift. Derfor oppfordrer vi deg til å være tidlig ute og gjøre dette
allerede nå.
Hva skjer videre
Trysil kommune arbeider kontinuerlig med å formidle og skape flere læreplasser. Når du har sendt
inn påmeldingsskjemaet til oss, vil vi i løpet av kort tid ta kontakt med deg på e-post eller telefon.
Dette for å kvalitetssikre at vi har rett informasjon og at vi sammen kan finne ut hva som er best for
deg.
Og husk, det er ingen forpliktelser fra din side. Du står fritt til å ombestemme deg senere.
Med hilsen
Erik Sletten
Ordfører
Gro Svarstad
Næringssjef
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.