Gode tips til søknaden

Gode tips til søknaden
Søkerseminar 14. februar 2017, Trondheim
Søknadsfrist 26. april 2017




BEDREHELSE
BEHANDLING
HELSEVEL
KVINNERS HELSE
 Prosjektleder kan bare ha rollen som prosjektleder i søknad
til én av utlysningene over
 Søker må selv bestemme hvilken av de fire utlysningene som
er mest relevant
 Begrensningen gjelder ikke søknader til
 BEDREHELSEs utlysning "40 millioner kroner til indisk-norsk
forskningssamarbeid på antibiotikaresistens"
 HELSEVELs utlysning av midler til praksisrettet FoU
Utlysningsteksten
 Les teksten nøye. Den beskriver spesielle føringer
og krav i tillegg til de generelle føringene for
forskerprosjekt.
 Det er forskjellige føringer i de forskjellige
utlysningene.
 6 uker før søknadsfristen: teksten blir gjort aktiv
og det blir mulig å opprette søknadsskjema
 Det kan komme endringer i teksten frem til 6 uker
før søknadsfristen
 Engelsk versjon vil komme. Den norske versjonen
er den juridisk bindende versjonen.
Noen gjennomgående føringer i
utlysningstekstene
Det vurderes om prosjektene:
 Utnytter og bygger videre på gjennomført forskning,
pilotstudier eller systematiske kunnskapsoppsummeringer
der slike finnes
 Bruker aktuelle person- og helsedata i registre og/eller andre
tilgjengelige kilder, dersom slike finnes
 Inneholder en datahåndteringsplan som beskriver hvilke data
prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli
generert og planer for sikker lagring og deling av dataene
 Ivaretar kjønns- og minoritetsperspektiver der det er relevant
Obligatoriske vedlegg
Prosjektbeskrivelse
 Obligatorisk mal
 maksimalt 10 sider etter oppgitt mal for søknadstypen
Forskerprosjekt
Brukermedvirkning og forventet nytteverdi
 Obligatorisk mal
• Mal for brukermedvirkning og forventet nytte DOCX-37 KB
• Mal for brukermedvirkning og forventet nytte ODT-12 KB
CV’er
• prosjektleder
• de mest sentrale vitenskapelige samarbeidspartnere
• Se retningslinjene for søknadstypen Forskerprosjekt
Hvem vurderer søknaden din?
 Fageksperter/fagpanel
 vurderer den faglige
kvaliteten på søknadene
 Programstyrer/komiteer
 bevilgende organ som
fatter beslutning om hvilke
søknader som får bevilgning
Hva blir vurdert?
 I tillegg til vurderingskriteriene for søknadstypen
forskerprosjekt, vurderes brukermedvirkning og
nytteverdi










Brukermedvirkning
Forventet nytteverdi
Vitenskapelig kvalitet
Prosjektleder og prosjektgruppe
Gjennomføringsplan og ressursbehov
Nasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid
Formidling og kommunikasjon
Relevans for utlysningen
Samlet vurdering fra panelet
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et uttrykk for hvor godt
brukerperspektivet og brukerinvolvering er ivaretatt i
prosjektet, eventuelt hvor godt fravær av brukermedvirkning
er begrunnet. Dette vurderes på grunnlag av beskrivelse av
følgende:
 Relevante brukere for prosjektet
 Brukernes involvering i planlegging av prosjektet
 Brukernes involvering i gjennomføring av prosjektet
 Brukernes involvering i utnyttelse av resultatene fra
prosjektet
• Tips: http://www.forskningsradet.no/prognettbehandling/Ressursside_for_forskere_og_bruk
ere/1254019675932
Hvem er brukeren?




Pasienter, klienter og deres pårørende
Befolkningen
Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene
Beslutningstakere og myndigheter
Foto: Robert S. Eik
Prosjektets nytteverdi
Prosjektets nytteverdi er et uttrykk for hvilken
betydning og nytte prosjektets resultater har for
brukerne, forskningsfeltet og samfunnet forøvrig.
Følgende punkter blir vurdert:
 Nytte for brukerne og forskningsfeltet
 Nytte for samfunnet forøvrig
 Forutsetninger for at nytteverdien kan realiseres
Hva er det panelmedlemmene ofte synes er
uklart i søknaden?
 Hvordan henger prosjektet det søkes om midler til
sammen med tidligere/andre prosjekt?
 Hvordan skal midlene det søkes om brukes?
 Hva skal samarbeidspartnerne bidra med i
prosjektet?
 Hva skal stipendiatene gjøre?
 Hva konkret skal brukerne bidra med i prosjektet?
På hvilken måte er de involvert?
Panelmedlemmene ser ofte svakheter i:
 Metode
 Forsøksdesign
 Statistikk og styrkeberegninger
Sjekkliste for å unngå at søknaden blir
avvist
 Søknaden er på engelsk
 Prosjektbeskrivelsen er vedlagt og på engelsk
 CV til prosjektleder er vedlagt og på engelsk
 Vedlegg om brukermedvirkning og forventet nytte
etter fastlagt mal er vedlagt og på engelsk
HUSK:
 Søknadsfristen er absolutt – 26. april kl. 13.00
 Opprett søknad i god tid
 Send inn søknaden tidlig - søknaden kan sendes
inn mange ganger - ved fristens utløp er det den
sist innsendte versjonen av søknaden som blir
registrert som mottatt hos oss.
 Følg malene
Lykke til!