Saksliste årsmøte Grenland PK 16.02.2017

SakslisteårsmøteGrenlandPK16.02.2017
1. Godkjennedestemmeberettigete.
2. Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden.
3. Velgedirigent,referent,samttomedlemmertilåunderskrive
protokollen.
4. Behandleidrettslagetsårsberetning,herundereventuelle
gruppeårsmeldinger.
5. Behandleidrettslagetsregnskapirevidertstand.
6. Behandleforslagogsaker.
a. Forslagomfastkompensasjontilstyremedlemmerforutgifter
7. Fastsettemedlemskontingent
a. Hovedmedlem:økesmedkroner100til900kroner
b. Livstid/uføre/familie/styre:økesmedkroner100til500kroner
8. Vedtabudsjettfor2017.
9. Behandleorganisasjonsplan.
10.Foretafølgendevalg:
a. Styret
1. Leder
2. Kasserer
3. Kasserer2
4. 1styremedlem(styremedlem3)
5. 2varamedlemmer
b. Torevisorer.
c. Representantertiltingogmøterideorganisasjonsleddidrettslagethar
representasjonsrettellergistyretfullmakttilåoppnevnerepresentantene.
d. Valgkomitémedleder,tomedlemmerogettvaramedlem.