God barndom for alle

God barndom for alle
«Utenforskapet» - Inkluderende oppvekstmiljø
Kommuneplankonferansen
Planrock 17
13.2.2017
Steinar Krokstad
Professor i sosialmedisin
HUNT forskningssenter
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Hypotese
God sirkel
Dårlig sirkel
Tilstrekkelig
økonomi
Fattigdom
Bra bolig
God livsstil
I arbeid
Motivasjon
Overskudd
Normale
sosiale
relasjoner
Kunnskap for en bedre verden
Arbeidsløs
De.motivasj
on
Depresjon
Sosiale
problemer
Livsstils-pro
blemer
forskning.no
Kunnskap for en bedre verden
van der Wel KA1, Dahl E,
Thielen K.
Social inequalities in "sickness":
does welfare state regime type
make a difference? A multilevel
analysis of men and women in
26 European countries. Int J
Health Serv. 2012;42(2):235-55.
Kunnskap for en bedre verden
Begrepet «utenforskap»
• I Sverige etablerte høyrealliansen «utanförskapet» under
valgkampen i 2006
• Bruk i Norge (google)
– «Den norske modellen lekker», skrev Høyres Torbjørn Røe
Isaksen, og presenterte et regnestykke på at nesten 800.000
befinner seg i «utenforskap».
– Frps Robert Eriksson: «Parolen ’Alle skal med’ blir nesten
latterlig. Sannheten er ’færre får blir med’ og flere plasseres i
utenforskap».
Kunnskap for en bedre verden
8
Er begrepet «utenforskapet» nytale?
• Nytale refererer til den norske oversettelsen av det
engelske begrepet newspeak.
• Begrepet ble introdusert i George Orwells dystopiske
roman 1984, som han skrev i 1949.
• Fordelen med nytalen er at den kortslutter logisk
tenkning og framelsker ren retorikk og skjult propaganda.
Kunnskap for en bedre verden
9
Sosial ulikhet som utenforskapsproblem …
Løsning: Hjelpetiltak for de
mest utsatte grupper (lavt ambisjonsnivå,
«veldedighetssamfunnsmodell»)
Helse
Sosiale
forhold
Sosioøkonomisk status
Kunnskap for en bedre verden
Sosial ulikhet som gradientproblem…
Vi er alle i samme båt - ett eller annet steg på gradienten
Løsning: Redusere urettferdige og
unødvendige sosiale forskjeller i
samfunnet (høyt ambisjonsnivå,
velferdssamfunn)
Helse
Sosiale
forhold
Sosioøkonomisk status
Kunnskap for en bedre verden
Gr
ad
(V
i
Ut har
en
for en u
sk tfo
ap rdr
et
i
(de ng v
ute s
nfo
r)
ien
t!
er
et
pro
ble
m)
Kunnskap for en bedre verden
Forskjell i forekomst av uførepensjon
etter utdanningsnivå, HUNT 2 (1995-97)
(aldersjustert)
Menn, 25-66 år
Utdanning
Høyskole, universitet
Prevalen
s(%)
3.7
Prevalens
ratio
1.0
Prevalens
11.
3
19.6
Videregående skole
7.9
2.1
Grunnskole
13.5
3.6
Krokstad et al.
Kunnskap for en bedre verden
Kvinner, 25-66 år
(%)
7.1
Prevalens
ratio
1.0
1.6
2.8
Ikke glem: Norge har flest menn i arbeid (minst andel utenfor)
Source: OECD (employed as percent of population, 25-64 yrs, 2008)
Kunnskap for en bedre verden
Og ikkje minst: Norge har flest kvinner i arbeid (minst andel utenfor)
Kilde: OECD (Sysselsatte kvinner, tall fra 2008)
Kunnskap for en bedre verden
Hva vet vi om årsakene til helsesvikt og
funksjonssvikt ?
A.
Helseseleksjon (helserelatert mobilitet)
– Sykdom hindrer inkludering eller medfører utstøting
B.
Sosiale årsaksforklaringer (kausalitetsforklaringer)
– Dårlige levekår (materielle, psykososiale) medfører dårlig helse
– Livsløpsperspektivet: Uheldige omstendigheter akkumuleres
gjennom livsløpet
Kunnskap for en bedre verden
Årsaker til helseproblemer hos barn og ungdom
Muligheter og
begrensninger
Sosioøkonomisk
situasjon
Fysisk miljø
Sosialt miljø
Ressurser
Psykologiske
effekter
Familie
Følelser
Tenkning/tolkning
Egen verdi
Locus of control
Adler og Ostrove, 1999
Kunnskap for en bedre verden
Fysisk
Eksponering
Helse
relatert
atferd
Biologisk
respons
Immunsystem
Hormonsystem
Helse
Sykdom
Død
Ikke alt står skrevet i genene..
Kunnskap for en bedre verden
18
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Kunnskap for en bedre verden
Hva kan gjøres på lokalt nivå?
Kunnskap for en bedre verden
HUNT: En
tiltaksguide for
kommunene
https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/Red_av_sosiale_ulikh
eter_web.pdf/9fb99844-7988-4f19-b352-623761d13418
Kunnskap for en bedre verden
28
Virkemidler i ulike livsfaser
Kunnskap for en bedre verden
29
Virkemidler: Svangerskapet
Eksempler
• Helsestasjonen:
– En god svangerskapsomsorg med bevissthet og kunnskap
omkring sosiale ulikheter
– Ekstra oppfølging av utsatte grupper blant gravide
• Arbeidsgivere:
– Tilrettelegge for at gravide kan stå i arbeid lengst mulig
Kunnskap for en bedre verden
30
Helseulikhetene starter tidlig!
Kunnskap for en bedre verden
31
Virkemidler: Barnehagen:
Eksempler
•
•
•
•
•
I vårt samfunn:
Barnehagebarn har bedre språkutvikling
Kan bidra til sunn helseatferd
Barnehagebarn klarer seg bedre på skolen
Kan identifisere barn med spesielle behov (og legge til
rette for tiltak for disse på et tidlig stadium)
• Kan bidra til å redusere sosiale helseforskjeller gjennom
læring
Kunnskap for en bedre verden
32
Kjemp for høyere
barnetrygd!
• Barnetrygd er en svært
viktig generell ordning
• Økning i satsene vil være
et godt virkemiddel for å
motvirke barnefattigdom
• KS bør føre en politisk
kamp for bedre
barnetrygd!
Kunnskap for en bedre verden
33
Tidlig innsats lønner seg!
Kunnskap for en bedre verden
34
Austerity/innstamminger
OUR research suggests that investing $1
in public health programs can yield as
much as $3 in economic growth. Public
health investment not only saves lives in a
recession, but can help spur economic
recovery.
Kunnskap for en bedre verden
Virkemidler: Grunnskolen
Eksempler
• Sikre gode overganger fra barnehage til grunnskolen
• Sørge for gode og støttende læringsmiljøer
• Kosthold fremmer læring – skolemat virker utjevnende
på sosiale kostholdsforskjeller
• Tilby gratis leksehjelp/utvidet skoledag/SFO
Kunnskap for en bedre verden
36
Kunnskap for en bedre verden
Ung-HUNT 1 (1995-97)
De Ridder KA, Pape K, Johnsen R, Westin S, Holmen TL, Bjørngaard JH. School dropout: a major
public health challenge: a 10-year prospective study on medical and non-medical social insurance
benefits in young adulthood, the Young-HUNT 1 Study (Norway). J Epidemiol Community Health,
2012 Feb 6.
Kunnskap for en bedre verden
Andre arenaer beskrevet i
virkemiddelguiden (HUNT):
•
•
•
•
•
Den kommunale helse- og omsorgstjenesten
NAV
Fritidsområdet
Videregående opplæring
Arbeidsliv
• På organisatorisk nivå: ledelse og planlegging
• På kulturfeltet og i frivilligheten
Kunnskap for en bedre verden
39
Aktuelle tiltak mot «utenforskap»:
Politikk
Kunnskap for en bedre verden
Oppvekst
Kunnskap for en bedre verden
Arbeidsliv
Atferd
Kunnskap for en bedre verden
Helsetjenester
Oppsummert
• Sosiale ulikheter er att av våre største samfunnsproblem
• «Utenforskapet» er et nyord fra «veldedighets-tenkning»
• Problemene løses ikke med veldedighet eller målretting –
men med proposjonell universalisme
• Inntektsforskjeller er hovedproblemet
• Mye kan også gjøres lokalt for å utjevne disse ulikhetene
• Optimalisere og forbedre de gode velferdsløsningene vi har
og som har hatt meget god effekt
• Arbeide politisk for bedre økonomisk understøttelse av de
som trenger det i Norge – det lønner seg!
Kunnskap for en bedre verden
43