ÅRSMØTE I FOLKEDANSLAGET

ÅRSMØTE I FOLKEDANSLAGET
23. februar 2017 kl. 20.00 på BUL-huset
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokollen.
Godkjenne årsmelding 2016
Godkjenne revidert regnskap 2016
Innkomne saker fra styret
a. Oppdatering av «Lov for Leiklaget» som følge av
navneendring til Folkedanslaget
8. Vedta budsjett 2017
9. Valg
a. Leder
b. 2 styremedlemmer
c. 3 varamedlemmer
d. 3 medlemmer til valgnemnd
e. 1 varamedlem til valgnemnd
f. Leder av Arbeidsutvalget for barneleiken