barn med behov for ekstra tiltak

ENHET
Enhet barnehager
SKJEMA FOR SØKNAD OM EKSTRAHJELP TIL INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE BARN/
BARN MED BEHOV FOR EKSTRA TILTAK
Barnehagens navn:
Antall barn i barnehagen totalt:
Barnas fødselsdato:
Antall timer ekstrahjelp det søkes om:
Antall barn i barnegruppen:
Er foresatte orientert om søknaden?:
Hvis ja, har foresatte gitt sitt samtykke?:
Er det fattet enkeltvedtak i saken?
1. Problemstilling/diagnose
2. Kort begrunnelse for søknaden
3. Beskriv kort mål man ønsker å nå for barnet/barnegruppen ved bruk 4. Beskrivelse av ev. spes.ped
av ekstra ressurser og nødvendig innhold/tiltak for å nå målene.
tiltak ev. andre tiltak.
Dato: Styrers underskrift:
(I:/Bhag/Ekstraressurser/Søknadsskjema)
Frogn kommune
Postboks 10
1440 Drøbak
Orgnr 963 999 089
Sentralbord 64 90 60 00
Faks
64 90 60 01
http://www.frogn.no
http://www.frogn.no/facebook
[email protected]
5. Ev. andre merknader