Innspill til Klima- og miljødepartementet om evaluering

WWF Verdens Naturfond
Postboks 6784 – St. Olavs plass
0130 Oslo
Org.nr.: 952330071MVA
Tlf: 22 03 65 00
[email protected]
www.wwf.no
facebook.com/WWFNorge
Klima- og miljødepartementet
[email protected]
15. februar 2017
Innspill til Klima- og miljødepartementet om evaluering av regional
rovviltforvaltning
WWF Verdens naturfond viser til invitasjon fra Klima- og miljødepartementet av 9. desember
2016, og vil her komme med innspill til evalueringen av regional rovviltforvaltning.
WWF mener det er behov for en grundig utreding av alternative modeller for gjennomføring av
regional rovviltforvaltning, for å se om det kan bedre dagens situasjon. Det er i dag manglende
samarbeid mellom regionene, konfliktnivået er høyt, forvaltningsområdene for rovdyr er ofte for
små, og det er for skjev demokratisk representativitet i nemndene.
Bør evaluere hvordan strukturen med dagens rovviltregioner kan forbedres
WWF Verdens naturfond opplever at det i dag er en ubalansert sammensetning i dagens
rovviltnemnder, noe som undergraver nemdenes legitimitet. Ifølge informasjon fra
fylkesmennene har eksempelvis Senterpartiet halvparten av lederne for de åtte nemndene, noe
som ikke er representativt for oppslutningen partiet har på landsbasis. Denne mangelen på
demokratisk representativitet bidrar til å redusere oppslutningene om nemndenes beslutninger
og til å holde konfliktnivået høyt.
Rovviltnemndenes har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv innenfor sine
regioner, og skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sine regioner. Det
inkluderer den todelt målsetting om både å sikre rovvilt og beitenæring i Norge. Rapporten fra
Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser imidlertid at det er en utbredt oppfatning blant
nemndsmedlemmene i rovviltnemndene at vernet av rovdyr er sikret gjennom nasjonal politikk,
og at hovedoppgaven da er å sikre beitenæringen. Samtidig er det også eksempler på at
nemndsmedlemmer viser dårlig rolleforståelse ved å fronte egne standpunkter om hvordan
nasjonal politikk bør endres samtidig som de representerer ei nemnd. Alt dette bidrar til at
nemnda uttrykker en skjev representasjon av samfunnsinteressene ved at i hovedsak kun
næringsinteresser tilgodeses. Dette bidrar til økte konflikter.
WWF har også tidligere påpekt utfordringen med at dagens nemnder flere ganger har
demonstrert at de ikke representerer mangfoldet av interesser som finnes i regionene. Nemdene
som har ansvar for at den nasjonale rovviltpolitikken gjennomføres i sin region bør representere
et bredt spekter av interesser fra hele sin region. Bedre representasjon fra ulike
interessegruppene i samfunnet kan bidra til å sikre legitimitet rundt nemdenes anbefalinger og
redusere konkfliktnivået fra dagens situasjon. Det bør derfor utredes hvordan nemndene kan
ivareta ulike interessegrupper. Prosessene i nemndene må også bli tydeligere og mer
transparente sammenlignet med i dag. Nemndsmøter kan eksempelvis strømmes direkte på
nett.
Det har blitt påpekt av NINA at manglende samarbeid mellom regioner og for små rovviltsoner
gjør det vanskeligere å oppnå bestandsmålene. Eksempelvis kan det vurderes om enkelte
rovviltregioner bør slås sammen, eks. med utgangspunkt i St.meld. 15 (2003-04), der man
foreslo en sone i Sørøst-Norge som rommet hele dagens ulvesone, eventuelt at det formaliseres
flere samarbeid mellom regioner for bestemte rovviltarter, slik som det er for ulv i region 4 og 5.
Dette vil kunne bidra til bedre forvaltning og øke sannsynligheten for å oppnå regionale
bestandsmål. Det virker hensiktsmessig å fortsatt avgrense regioner ved bruk av fylkesgrenser.
WWF mener at forvaltningsområder fortsatt bør settes regionalt, men nasjonale myndigheter bør
kanskje bidra i større grad med kunnskap og råd, samt legge til rette for samarbeid med
naboregioner, for å sikre best mulig avgrensing av forvaltningsområder. En slik avgrensing må
både ta hensyn til gode beiteområder samtidig som det gir tilstrekkelig størrelse på leveområder
for rovdyr, inkludert sammenhengende leveområder i størst mulig grad – også på tvers av soner
og opp mot leveområder i Sverige.
Rovviltnemndenes funksjon og myndighet
Det er avgjørende at forvaltningen i størst mulig grad baseres på fagkunnskap, og som et
minimum må da sekretariatet for nemndene ligge hos fylkesmannens miljøvernavdeling. Dersom
dette fravikes vil den regionale forvaltningen miste mye legitimitet. Forslaget fra NINA om et
rådgivende, partssammensatt organ er interessant, men det bør i så fall utredes hvordan dette
kan fungere i en alternativ modell for regional rovviltforvaltning.
Soneforvaltning
Som det allerede er påpekt, så finnes det flere eksempler på at prioriterte soner for rovvilt er for
små eller for fragmenterte til å kunne fungere etter hensikten. Soneinndelingen tar i varierende
grad hensyn til artenes krav til leveområde, og dette vil uunngåelig føre til konflikter. Rovdyr har
store leveområder, som kan spenne over kommunegrenser, fylkesgrenser og landegrenser.
Dette ansvaret hviler derfor ikke på ei enkelt nemnd alene, men krever koordinering blant
nemnder, samt opp mot svenske myndigheter for arter og områder der dette er aktuelt.
Nasjonale miljømyndigheter bør vurdere å kunne innta en rådgivende rolle i et slikt arbeid, for å
sikre at ansvarsdeling avklares og nasjonale miljøhensyn følges opp.
WWF mener at forvaltningen vil ha bedre sannsynlighet for måloppnåelse ved at den føres over
større og mer sammenhengende leveområder enn per i dag. For at soneforvaltningen skal være
effektiv, og bidra til å redusere konflikter mellom rovdyr og beitedyr, må områder hvor rovdyr er
prioritert være store nok til å fylle de store rovdyrenes biologiske krav. Dette innebærer i en
rekke tilfeller større områder enn i dag. Slik sett er det positivt at myndighetene har initiert et
arbeid mellom flere nemnder for å se på hvordan forvaltning av jerv i Sør-Norge kan koordineres
bedre.
Bestandsmål
WWF har som utgangspunkt at bestandsmål må være vitenskapelig fundert, og ikke politisk
bestemt som i dag. Dagens nasjonale bestandsmål er for lave, og har ført til at alle våre store
rovdyr nå er sterkt eller kritisk truet på norsk rødliste for arter 2015. Videre er det vår oppfatning
at eksakte bestandsmål er urealistiske, påfører forvaltningen store merkostnader, og øker
konfliktnivået kraftig. Et bestandsmål bør fungere som et minimumsmål, og forvaltningen bør
2
legge seg litt over dette igjen, for å sikre at en i det minste kan nå bestandsmålet og samtidig tar
høyde for visse fluktuasjoner og andre stokastiske effekter som kan virke inn på bestandene.
Når det gjelder regionale bestandsmål, så viser bestandsutviklingen i regionene at det kun i
varierende grad er mulig å forvalte på regionale mål. For små regioner gjør det vanskeligere å
nå regionale mål, som kan dreie som ganske lave tall. Dette er noe som taler for å slå sammen
eller formalisere samarbeid i enkelte regioner.
Gaupe
Rapporten fra NINA viser til at antall sau på beite i områder prioritert for gaupe er relativt stabilt,
og at tap i disse områdene ikke stimulerer til endringer i saueholdet. Med bakgrunn i dette har
Miljødirektoratet foreslått å oppheve forvaltningsområdet for gaupe i hele landet. WWF stiller seg
positiv til dette, og mener det i tillegg vil kunne bidra til en normalisering av forvaltningen av
arten. Samtidig vil vi påpeke at dette tilsier at også region 1 bør kunne åpnes for etablering av
gaupe, og at dette bør vurderes av Stortinget.
Videre har forskning vist at gaupenes arealbruk og reproduksjon tilsier at man relativt sett
trenger betydelig større arealer for å nå regionale bestandsmål i nord sammenlignet med mer
viltrike områder i sør. Det kan derfor være grunnlag for å vurdere om en skal omfordele noen få
ynglinger mellom regioner.
Jerv
I forvaltningen av jerv er det en stor utfordring at rovviltnemndene setter lisenskvoter som utgjør
svært store andeler av de lokale bestandene, noe som ikke gir mening ut fra biologisk kunnskap
og normal forvaltningspraksis. Dette gjør det i praksis umulig å skyte alle dyrene på kvotene
hvert år, noe som igjen kan bli tatt til inntekt for at «rovviltforliket ikke oppfylles». Hvis kvotene
hadde blitt nådd hvert år ville det ført til at man raskt ville kommet under det vedtatte
bestandsmålet. Dette misforholdet har blitt påpekt gjentatte ganger av klima- og
miljødepartementet. WWF mener denne praksisen fra nemndene sin side er sterkt
konfliktdrivende og undergraver nemdenes legitimitet som forvaltere med ansvar for at
bestandene av rovvilt opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastlagt.
WWF mener videre at man bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å øke det regionale
bestandsmålet for jerv i region 5. Jerven er i spredning sørover. I Hedmark er det lite
konfliktpotensial med beitedyr innenfor ulvesona. Samtidig vet vi at jerv kan sameksistere fint
med andre store rovdyr som ulv.
WWF mener at den regionale rovviltforvaltningen må ha som oppgave å bidra til å restaurere
fjelløkosystem i nasjonalparker, slik at den opprinnelige faunaen blir mest mulig intakt. Dette bør
gjøres ved å legge til rette for etablering av jerv, spesielt i områder som også har forekomster av
villrein og/eller fjellrev.
Bjørn
Brunbjørn er den arten hvor man i Norge ligger lengst unna det vedtatte bestandsmålet, og hvor
den norske delen av bestanden har hatt en negativ utviklingstrend de siste årene. Ansvaret for å
få opp bestanden av bjørn ligger hovedsakelig hos nasjonale miljømyndigheter. Det er behov for
økt samarbeid med Sverige for å sikre at bestandsmålet nås nasjonalt. Samtidig er det
avgjørende at de regionale rovviltnemndene sikrer store nok leveområder for bjørn hvis
bestandsmålet skal nås. WWF støtter derfor Miljødirektoratets forslag om behovet for en
3
grundigere gjennomgang av dagens forvaltningsområder for bjørn. En slik gjennomgang må se
på hvorvidt dagens områder tilstrekkelig for å oppnå bestandsmålet samtidig som en sikrer gode
spredningskorridorer mellom norske leveområder, samt mot Sverige.
WWF mener videre at man bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å overføre en eller to
ynglinger av bjørn fra region 8 til region 5, i fall dette vil kunne øke muligheten for å oppnå det
nasjonale bestandsmålet. Forekomst av bjørn kan komme i konflikt med sau- og tamreinnæring,
og ved å fokusere mer på flerartsforvaltning innenfor region 5 vil en kunne øke bestanden uten
at skadepotensialet øker.
Økonomisk støtteordning for kommuner med ulv i ulvesona
WWF mener at en slik støtteordning kan være et godt bidrag til konfliktdemping, og økt
anerkjennelse og aksept for ulv innenfor ulvesona. Vi mener at en slik ordning bør rettes mot
kommuner med permanente ulveflokker, og at det bør avsettes en viss sum til hver slik
kommune, som igjen forvaltes av rovviltnemndene. Dette vil sikre lokal forankring i arbeidet med
konfliktdemping. Se for øvrig en mer detaljert beskrivelse av hvordan WWF ser for seg at en slik
ordning kan utformes i vedlegg 1.
Kan vurdere å åpne for tyngre FKT-tiltak i randsoner
NIBIO har i sin rapport foreslått å etablere buffersoner mellom beite- og rovviltsoner. WWF er
ikke umiddelbart enig i at dette vil være en god ide, men ser at det kan være fordelaktig å kunne
tilby, etter behov, økt satsing på FKT- tiltak (forebyggende og konfliktdempende tiltak) i
områdene på utsiden av rovviltsoner. Det er allerede svært lav terskel for felling av rovvilt på
utsiden av de prioriterte rovviltsonene, og det er ikke klart hvordan dette kan presses ned
ytterligere. Da vil økt satsing på tyngre tiltak, som tilskudd til rovviltavvisende gjerder, for brukere
som opplever omfattende og vedvarende tap, kunne være mer aktuelt etter nærmere vurdering.
Mangelfull sammenstilling av kunnskap om tap av beitedyr til andre årsaker enn rovvilt
Tap av beitedyr til andre årsaker enn rovvilt, som for eksempel sykdom, parasitter og ulykker, er
høyt i en rekke områder. I tillegg vil tap til rovdyr i visse tilfeller kunne være kompensatorisk, ved
at beitedyr og tamrein som tas av rovdyr i utgangspunktet hadde en høy risiko for å bukke under
på grunn av eksempelvis sykdom og parasittangrep.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og NINA har siden mai 2016 arbeidet
med å få på plass en oversikt over tap av beitedyr til andre årsaker enn rovdyr. Dette arbeidet
er dessverre blitt forsinket på grunn av vanskeligheter med datainnhenting. Det er viktig å sikre
fortgang i dette arbeidet fordi en slik oversikt vil være til stor nytte for arbeidet med å utvikle en
ny erstatningsordning slik blant annet WWF har tatt til orde for. Økt kunnskap om et bredt
spekter av tapsårsaker vil også redusere konfliktnivået og øke legitimiteten til de beslutningene
som tas basert på reelle tap til rovdyr.
Kontaktutvalget for rovviltforvaltning
Rollen til kontaktutvalget for rovviltforvaltning har vært definert som å være en møteplass for alle
berørte aktører i rovviltpolitikken på sentralt nivå, samt gi råd til miljø- og
landbruksmyndighetene om løpende prioriteringer i rovviltforvaltningen med utgangspunkt i
vedtatt politikk. Kontaktutvalget har de siste årene dessverre ikke fungert i den rollen som det i
utgangspunktet var tenkt, rent ut over at det er en møteplass for ulike aktører. Det er vår
oppfatning at informasjon formidlet i kontaktutvalget i svært varierende grad spres videre i de
deltagende organisasjonene. Videre har det vært motvilje blant enkelte medlemmer i utvalget
4
mot at utvalget skal mene noe som helst. Prosessen med en felles uttalelse om forvaltning av
kongeørn, som klima- og miljødepartementet ba om i 2016, har imidlertid vært forfriskende og
god, selv om den tok en del tid å få på plass. WWF er derfor enig med Miljødirektoratet om at
det trengs en gjennomgang av kontaktutvalgets mandat og sammensetning.
Erstatningssystemet for tap av beitedyr til fredet rovvilt må legges om
Vi merker oss at Miljødirektoratet i sine anbefalinger peker på at dagens erstatningssystem for
tap av sau til rovdyr er konfliktdrivende og samfunnsøkonomisk betenkelig. Dette har også
gjentatte ganger blitt påpekt av Norsk institutt for naturforskning (NINA). En slik omlegging av
erstatningssystemet for tap av beitedyr og tamrein er noe som WWF har jobbet for i flere år, og
det er derfor svært gledelig at myndighetene nå arbeider for å få på plass en omlegging av
erstatningssystemet for tap av tamrein. Vi håper derfor at det snarest kan igangsettes en
tilsvarende prosess for omlegging av erstatningssystem for tap av sau og andre beitedyr til
rovdyr. Dagens ordning er svært kostbar og kostnadskrevende. Norge bør i større grad følge
tilnærminga i andre land, der en større andel av midlene brukes på forebygging av tap, framfor å
erstatte tapte dyr.
Endringer i forvaltning av kongeørn
Vi viser her til vårt felles innspill sammen med Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet,
Sabima, og Foreningen Våre Rovdyr.
Vennlig hilsen
for WWF Verdens Naturfond
Ingrid Lomelde
Miljøpolitisk leder
Sverre Lundemo
Rådgiver naturmangfold
[email protected]
[email protected]
5
VEDLEGG 1
Satsingsforslag:
Styrk satsingen på konfliktdempende og forebyggende tiltak mellom
beitedyr, rovvilt og samfunn, økes med 80 mill. kroner
(Kap. 1420, post 73)
Tap av beitedyr til rovdyr har vist en positiv og nedadgående trend. De siste ti år er tapet
redusert med 42 %. I 2015 ble omlag 20 000 sau erstattet som tapt til rovdyr. Tall fra 2016 viser
at denne nedgangen har fortsatt. Selv om trenden er positiv er det mulig å redusere tapene
ytterligere.
WWF Verdens naturfond vil derfor at regjeringen styrker satsingen på konfliktdempende og
forebyggende tiltak som rovviltavvisende gjerder, tidlig nedsanking og omstilling i jordbruket.
Rovviltavvisende gjerder er det mest effektive forebyggende tiltaket for å hindre tap av sau til
bjørn og ulv. I prioriterte områder for bjørn og innenfor ulvesona bør rovviltavvisende gjerder
være et hovedtiltak. Slike forebyggende tiltak bør også prøves ut i andre områder med
regelmessige tap til rovvilt, slik som eksempelvis deler av randsonene til ulvesona.
Jerven sto i 2015 for 32 % av tapene av sau til rovdyr, og er sammen med gaupe det rovdyret
som står for de største tapene. Statistikken viser at i perioden fra 1. september og ut resten av
beitesesongen skjer noe under halvparten av tapene av sau til jerv. Videre viser det seg at 80 %
av tapene til jerv skjer etter 1. august. Vanligvis avsluttes beitesesongen i midten av september.
Å sanke inn sauen tidligere i prioriterte forvaltningsområder for jerven er derfor et tiltak som vil
kunne redusere tapene betydelig. Det er derfor positivt at regjeringen nå tilbyr ekstra støtte for
de brukerne som sanker inn sauen tidlig i prioriterte jerveområder.
Omstilling til annen matproduksjon er et alternativ for næringsutøvere som har hatt store tap av
sau til rovdyr. Overgang til storfe kan være et aktuelt alternativ, eventuelt til svin og fjærfe, der
produksjonen gir lavere klimagassutslipp. Støtteordningene for frivillig omstilling i områder som
er prioritert for rovdyr har vært og er svært små. En økning av støtten til omstilling vil kunne
redusere tap og dempe konflikt. Regjeringen understreker ofte at de vil drive med tydelig
soneforvaltning i rovviltpolitikken. En tydelig soneforvaltning må inneholde mulighet til støtte til
omstilling for næringsutøvere.
Søkbar støtteordning til kommuner hvor ulveflokker har tilhold
WWF Verdens naturfond foreslår at regjeringen utreder og bevilger midler til en søkbar
støtteordning til kommuner i ulvesonen som har en eller flere familiegrupper av ulv på sitt areal.
Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på truede dyrearter slik som ulv, og et stort flertall i
befolkningen ser verdien av å ha ulv i Norge. Samtidig finnes det også de som lever i ulvesonen
6
som føler ulven som en belastning. Det er derfor ikke urimelig at storsamfunnet utvikler
ordninger som bedre kan fordele spesielle omkostninger ut over hele nasjonen. En støtteordning
rettet mot kommuner i ulvesonen ville sikre at berørte lokalsamfunn fikk håndfaste fordeler av
det å ha ulv i nærområdet, noe som vil kunne virke både konfliktdempende og øke aksepten for
ulv. Erfaring viser at aksepten lokalt øker når berørte lokalsamfunn får tydelige fordeler av å ha
rike bestander av dyr i nærområdet.
Etablering av en støtteordning er ikke en ny idé i norsk sammenheng. I forbindelse med flere
vernevedtak de siste ti årene har det blitt innvilget næringsfond til berørte kommuner,
eksempelvis da det store naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell ble vernet i 2008. I den norske
debatten har flere aktører med helt ulike utgangspunkt tidligere vist støtte til tanken om en form
for kompensasjon for berørte lokalsamfunn, og noen har også foreslått slike ordninger av en
eller annen type. I motsetning til eksisterende ordninger, vil dette ikke være en ordning som først
og fremst sikter seg inn mot landbruksnæringen. Den statlige støtten til tiltak som forebygger
rovdyrskader på husdyr må derfor opprettholdes.
I 2012 leverte et utvalg nedsatt av Klima- og miljødepartementet en rapport med evaluering av
ulvesonen. Utvalget argumenterte for at kommuner som er vertskap for etablerte familiegrupper
av ulv bør få en årlig kompensasjon. Utvalget anbefalte en kompensasjon i størrelsesorden 8-10
millioner kroner årlig per familiegruppe, og at summen skulle fordeles forholdsmessig på de
kommuner som hadde familiegruppas revir på sitt område. Utvalget foreslo videre at
kommunestyret disponerte pengene, som eksempelvis skulle kunne brukes til næringsfond,
tjenestetilbud eller annet.
WWF Verdens naturfond mener at det kan være hensiktsmessig at en slik støtteordning kan
splittes opp, og at en del kan settes opp som en søkbar støtteordning der de aktuelle
kommunene kan søke om støtte til prosjekter fokusert på konfliktdemping og lokal tilpasning. En
slik ordning kan forvaltes av rovviltnemndene for å sikre en mest mulig lokal forankring, noe som
vil kunne sammenfalle med nemndenes arbeid med fordeling av FKT-midler. Summen
tilgjengelig for hver kommune bør være avhengig av hvor mange ulveflokker den har på sitt
areal. Kommunene kan så bruke denne støtteordningen til prosjekter og tiltak for å bedre
livskvalitet og næringsmuligheter for sine innbyggere. Det vil likevel være hensiktsmessig med
en viss øremerking av deler av midlene. Ordningen bør etter vårt syn kunne fungere som en
stimulans til å videreutvikle naturbasert reiseliv i skogområder. Utviklingen av naturbasert reiseliv
i fjellområdene anskueliggjør et stort potensiale. Et mer variert naturbasert reiseliv, også i
skogområder, ville bidra til at flere fikk øynene opp for de utrolig fine naturkvalitetene skogene
våre har.
WWF Verdens naturfond foreslår at regjeringen øker kap. 1420, post 73 med 80 mill. kroner, og
øremerker 40 mill. kroner til omstilling, 15 mill. kroner til oppsetting og vedlikehold av
rovviltavvisende gjerder, og 25 millioner til en søkbar støtteordning for kommuner med tilhold av
ulveflokker på sitt areal.
7