Nyhetsbrev - Uni Research

Nyhetsbrev
Nr. 1 – februar 2017
Velkommen til Nasjonalt kompetansesenter
for legevaktmedisin (Nklm)
2017 er eit spennande mellomår når det gjeld kompetansekrava til legevaktlegane slik dei går fram av
akuttmedisinforskrifta av 2015. Frå mai 2018 skal dei nye
krava vere oppfylt, og vi ved Nklm håpar at legevaktene er
i full gang med å legge planar for korleis krava skal oppfyllast, om dei ikkje allereie er det. Nklm samarbeider med
Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Helsedirektoratet
for å følgje utviklinga på kompetansesida, for å sjå om
legevaktene er i rute med tanke på å oppfylle krava.
Først og fremst bør legevaktene sikte seg inn på å oppfylle
krava ved minst mogeleg bruk av bakvakt, unntatt for
turnuslegane. Å ha legar i bakvakt for supervisjon aleine, er
dårleg bruk av ressursar, og aukar vaktbelastninga. Dei
større legevaktene bør ha som mål å ha minst to legar på
vakt, der den eine oppfyller kompetansekrava. Da treng den
andre legen ikkje ha eigen bakvakt. Å ha erfaren lege
saman med turnuslege eller ung allmennlege under
rettleiing, er ein vinn-vinn situasjon både for legevakta og
den enkelte lege.
Mange stader kjem ein likevel ikkje utanom å ha bakvakt
på ein del av vaktene. Da må ein tenke kreativt omkring
bruken av denne ressursen. I nokre distrikt kan ein la
bakvaktlegen både vere supervisjonsbakvakt og beredskapsbakvakt for raud respons. Da må ein tenke geografisk
plassering og relevant utstyr og transportmiddel.
Vanleg kompetansebakvakt skal vere raskt tilgjengeleg på
telefon og naudnett, for å støtte forvakta. Legevaktene bør
vurdere om det er hensiktsmessig med bildeoverføring frå
legevaktlokalet til bakvakt. Eit minimum må vere at
bakvakt skal ha online tilgang til journal og journalføre sine
råd og vurderingar sjølv. Forskrifta seier at bakvakt må
kunne rykke ut til legevakta for å gje klinisk støtte til
vaktlegen. Nklm meiner at ein bør nå legevaktstasjonen
raskt ved behov, og alltid innan 60 minuttar.
Steinar Hunskår
forskingsleiar
Leser du våre nettnyheter?
Uni Research Helse
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Adresse: Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Telefon +47 55 58 65 00
Web: www.legevaktmedisin.no E-post: [email protected]
Nye publikasjoner ved Nklm
Brudvik C, Moutte S-D, Baste V, Morken T. A
comparison of pain assessment by physicians,
parents and children in an outpatient setting. Emerg
Med J 2016. Open Access. Klikk på referanse.
Kvalitativ studie som viser at: - Legevaktleger underestimerte smerte fra alle tilstander hos barn. - Legens
smertevurdering var mer lik foreldres og barns vurdering
ved høy grad av smerte. - Under halvparten av barn med
høy grad av smerte (≥7 på skala fra 0-10) fikk smertestillende behandling.
Sheikh-Mohamed AB, Hunskår S, Johansen IH.
Somalisk og psykisk syk - angår det helsevesenet?
Utposten 2016 45(6): 8-9. Ikke tilgjengelig
elektronisk enda.
Litteraturstudie som viser at: - Helsevesenet oppsøkes
sjelden ved psykisk sykdom blant somaliere. - Når
helsevesenet kontaktes er det sannsynlig at sykdommen har
medført alvorlig funksjonssvikt. - Noen tilstander forstås
som at man er besatt av ånder, og man må derfor søke hjelp
hos religiøse ledere og ikke helsepersonell.
Langørgen AG, Laue A, Tande R, Bondevik GT.
Kommunikasjon og samhandling mellom primærog sekundærhelsetjenesten. Utposten 2016; 45(7):
16-20. Ikke tilgjengelig elektronisk enda.
Kvalitativ studie som viser at: - Fastleger og sykehusleger
har relativt sammenfallende synspunkter på samarbeid, og
er spesielt positive til gjensidig telefonkontakt. - Bruk av
direkte telefon til overlege i akuttmottak vurderes svært
nyttig. - Sykehusene bør være tydelige overfor fastlegene
om behandlingstilbudet. - Fastleger bruker i liten grad
alternativ til akutte sykehusinnleggelser.
Johnsen G, Kanagaratnam P, Nordling T, Wilberg C,
Asbjørnsen A. Psychophysiological responses to an
executive task in refugees with chronic PTSD and
comorbid depression. Nord Psych 2016. Klikk på referanse.
www.legevaktmedisin.no
Ansvarlig redaktør for nyhetsbrevet:
Marie L. Ljones
Kvalitativ studie som viser at: - Eksekutive vansker hos
pasienter med PTSD var relatert til kronisk PTSD, forhøyet
PTSD skåre og depresjonssymptomer. - Studien viser liten
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er organisert i Uni Research, avdeling Helse, som utfører og formidler
forskning innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid.
Nklm er faglig knyttet til Forskningsgruppe for allmennmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen og til
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
grad av samstemt aktivitet i de ulike psykofysiologiske
systemene, og støtter ikke hypotesen om en multisystemisk
reaksjon og generell aktivering som impliserer en sterk
korrelasjon mellom subjektive, kognitive og autonome
systemer ved PTSD.
Klemenc-Ketis Z, Maletic M, Stropnik V, Deilkås
ET, Hofoss D, Bondevik GT. The safety attitudes
questionnaire - ambulatory version: psychometric
properties of the Slovenian version for the out-of-hours
primary care setting. BMC Health Serv Res. 2017 Jan
13;17(1):36. Klikk på referanse.
Hensikten med studien var å oversette spørreskjema
«Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) til slovensk og teste
reliabiliteten. På legevakter i Slovenia identifiserte en fire
av de fem pasientsikkerhetsfaktorene som en også har
funnet på legevakter i Norge: «Syn på ledelse»,
«Jobbtilfredshet», «Sikkerhetsklima» og «Teamarbeidsklima». I Norge hadde en i tillegg «Arbeidsforhold» som en
faktor, men den ble ikke funnet i Slovenia. Derimot var
«Kommunikasjon» en egen pasientsikkerhetsfaktor i
Slovenia.
Oppvakt
FAQ-spalte
Spørsmål:
Finnes det en oversikt over godkjente
kursarrangører for de obligatoriske
akuttmedisinkursene for legevaktpersonell?
Svar:
Helsedirektoratet har ansvar for å godkjenne
akuttmedisinkurs for legevaktpersonell, og de har
en oversikt over godkjente kursleverandører. Den
finner du her:
https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/akuttmed
isinforskriften
Her finner du også en nærmere beskrivelse av
kompetansekravene både i akuttmedisin og vold i
nære relasjoner.
Anders Forsdahls pris 2016
Få timer etter at forrige nyhetsbrev fra Nklm gikk i trykken
fikk vi beskjed om at Steinar Hunskår og Torben Wisborg
hadde fått tildelt Anders Forsdals pris 2016. Nasjonalt
senter for distriktsmedisin står bak Anders Forsdahls pris
som hvert år deles ut til en person som over flere år har
utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distriktsNorge.
Hunskår fikk prisen på bakgrunn av sin store direkte og
indirekte innsats for allmennmedisin og allmennleger i
distrikts-Norge, ikke minst gjennom sin mangeårige innsats
for kvalitetsforbedring i legevakttjenesten.
Wisborg fikk prisen på bakgrunn av sin mangeårige
forskning på utfordringer med skadebehandling i
grisgrendte strøk, sitt arbeid med å bedre skadebehandling i
distriktene gjennom BEST-konseptet, og sin innsats for å
utvikle et forskningsmiljø ved Finnmarkssykehuset.
I forrige nyhetsbrev skrev vi om de nye nettkursene
innenfor i akuttmedisin, vold i nære relasjoner og vold og
overgrep som Nklm lager på vegne av Helsedirektoratet.
De to ferdigstilte kursene «Nettkurs i akuttmedisin for
legevaktpersonell» og «Nettkurs for fastleger om vold i
nære relasjoner» er nå overført til den nye læringsportalen
«Oppvakt» som har fått nettadressen https://kurs.uni.no/.
Akuttmedisinkurset finnes både i en åpen versjon som er
gratis og ikke gir kursbevis, og i en betalingsversjon hvor
man betaler et administrasjonsgebyr på 250 kroner og får
kursbevis ved bestått kurs.
For mer detaljer om de ulike kursene anbefaler vi et besøk i
«Oppvakt».
Følg oss på twitter:
Nklm_legevaktmedisin
Lederkonferansen
Det er fremdeles noen ledige plasser på årets
Lederkonferanse for legevakt som går av stabelen 16. og
17. mars på Soria Moria i Oslo.
For deltakere som bor i nærområdet er det mulig å melde
seg på uten overnatting.
Program og påmelding finner du her.
Velkommen!
Hilsen oss i Nklm