Saksliste til kommunestyrets møte 16.02.17

Rollag kommune
Møteinnkalling
Utvalg:
Kommunestyre
Møtested:
Kommunestyresalen Rollag kommunehus
Dato:
16.02.2017
Tidspunkt:
18:00
Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000. Anser noen at de er inhabile i en
sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet,
jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding.
Orienteringer:
Rapport fra Arbeidsgruppe om fremtidens helse og omsorg
Orientering om status på Miljøgate Veggli prosess.
Rollag kommune,
________________________
Dag Lislien
ordfører
Sakskart:
Utvalgs
Saksnr:
Sakstittel
RS 1/17
PS 1/17
Budsjett 2017 - Idrettskolen Numedal Folkehøgskole og
Rollag ressurssenter KF
Godkjenning av protokoll fra møte 16.12.16
PS 2/17
Orientering og meldinger - KOM
PS 3/17
Tillegg/oppdatering eksisterende omstillingsplan
PS 4/17
PS 5/17
Ny ordning for feiing/tilsyn av hytter og setrer m.v. i Rollag
og Flesberg
Fortsatt utstedelse av pass på Kongsberg og Notodden
PS 6/17
Søknad om skjenkebevilling - Vegglifjell skisenter AS
Lukket/åpen
Referatsaker
RS1/17Budsjett2017-IdrettskolenNumedalFolkehøgskoleogRollagressurssenterKF
PS1/17Godkjenningavprotokollframøte16.12.16
ROLLAG KOMMUNE
Rollag
Arkiv
Saksmappe
Avd.
Saksbehandl
er
:
:
:
:
:
08.02.2017
033
2016/72
Sentraladministrasjonen
Else Berit Grette
Orientering og meldinger - KOM
Utvalg
MØTEBEHANDLING:
Møtedato
Kommunestyre
Ordføreren orienterte om følgende:
16.02.2017
Utvalgssak
2/17
ROLLAG KOMMUNE
Rollag
Arkiv
Saksmappe
Avd.
Saksbehandl
er
:
:
:
:
:
26.01.2017
144
2015/761
Sentraladministrasjonen
Espen Berg
Tillegg/oppdatering eksisterende omstillingsplan
Utvalg
MØTEBEHANDLING:
Møtedato
Formannskapet
Kommunestyre
02.02.2017
16.02.2017
Utvalgssak
4/17
3/17
Utvalgsleders forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar omstillingsplanen for 2016-2020 med foreslåtte
tillegg/oppdateringer. Kommunestyret vedtar også at planen er det overordnede
dokumentet for bruken av kommunens midler til omstilling.
Behandling i Formannskapet- 02.02.2017:
Even Røed ønsket følgende protokolltilførsel:
Rollag Næringsforening gis tilbake observatører tilgangen i omstillingsstyret med tale- og
møterett, slik det er vedtatt i omstillingsplanen.
Vedtak / Innstilling Formannskapet- 02.02.2017:
Kommunestyret vedtar omstillingsplanen for 2016-2020 med foreslåtte tillegg/oppdateringer.
Kommunestyret vedtar også at planen er det overordnede dokumentet for bruken av kommunens
midler til omstilling.
Protokolltilførsel fra Even Røed
Rollag Næringsforening gis tilbake observatører tilgangen i omstillingsstyret med tale- og
møterett, slik det er vedtatt i omstillingsplanen.
Saken gjelder:
Tillegg til eksisterende omstillingsplan for mer detaljert informasjon om
omstillingsprogrammets retningslinjer og føringer;
og
at omstillingsplanen er det overordnede dokument som gir føring for bruk av alle
kommunens midler til omstilling.
Fakta:
Tillegg til eksisterende omstillingsplan for mer detaljert informasjon om
omstillingsprogrammets retningslinjer og føringer
De overordnede dokumenter som legger føringer for bruken av omstillingsmidlene er
retningslinjer og krav spesifisert (i) i tildelingsbrevet fra fylkeskommunen for bruken
av midlene; (ii) fra det nasjonale omstillingsprogrammet til Innovasjon Norge; og (iii)
fra egne føringer i omstillingsplan/handlingsplan vedtatt av kommunestyret.
Som en del i arbeidet med å iverksette tiltak til å forbedre kommunikasjon foreslår
omstillingsstyret noen tillegg i omstillingsplanen. Formålet er å samle føringer og
retningslinjer på en plass som er lett tilgjengelig for alle. Dette bør være med å
tydeliggjøre og skape enighet om hva omstillingsmidler kan og ikke kan brukes til,
samt vise føringene som ligger til grunn for beslutninger som vedtas.
Teksten er hentet fra retningslinjer og føringer gitt fra Innovasjon Norge som finnes
på regionalforvaltning.no, med noen utdypinger og spesifiseringer. Disse er også i
henhold til føringer gitt av fylkeskommunen.
På dette grunnlaget foreslås det følgende tillegg til gjeldende omstillingsplan:
- Et avsnitt som heter «om omstillingsprogrammet» som informerer kort om hva
omstillingsprogrammet er;
- Et avsnitt som heter «Retningslinjer for bruken av midler»; og
- Oppdatert budsjett som viser budsjettet etter avslag på søknad om
ekstraordinær omstillingsstatus fra departementet.
Retningslinjer for bruken av omstillingsmidler er ikke endret, dette er de
retningslinjene som har blitt lagt til grunn for bruken av midlene i hele
omstillingsperioden.
Vi håper at informasjonen er klar nok til å skape en samlet forståelse om bruken av
midlene. Vi tror også at de gir adekvat handlingsrom og tilstrekkelig fleksibilitet til
omstillingsstyret.
Omstillingsplanens resterende innhold er ikke endret. Omstillingsstyret planlegger en
gjennomgang av omstillingsarbeidet og en eventuell revisjon av planens strategidel i
løpet av 2017 for politisk behandling i 2018.
Etter vedtak av omstillingsplanen vil innholdet publiseres på kommunens webside og
deles til søkere.
Omstillingsplanen er det overordnede dokument som gir føring for bruk av alle
kommunens midler til omstilling.
For å samordne kommunens næringsarbeid har kommunestyret tidligere vedtatt å
samordne omstillingsmidler og kommunens næringsfond. Dette ble gjort for å
forenkle prosessen internt og eksternt samt bidra til en helhetlig og strategisk bruk av
midler.
Denne saken ble drøftet i et arbeidsmøte i omstillingsstyret 23.1.2017 som
konkluderte med følgende: Det lages en sak hvor omstillingsplanen legges fram til
kommunestyret med oppdateringer for å forbedre kommunikasjon av retningslinjer og
føringer.
Saksbehandlers vurdering:
Det er fornuftig å inkludere føringer og retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i
omstillingsplanen slik at dette er lett tilgjengelig for alle.
Konklusjon:
Kommunestyret vedtar omstillingsplanen for 2016-2020 med foreslåtte
tillegg/oppdateringer. Kommunestyret vedtar også at planen er det overordnede
dokumentet for bruken av kommunens midler til omstilling.
Vedlegg: Omstillingsplan for Rollag 2016 - 2020
Omstillingsplan for Rollag 2016 - 2020
Forslag fra Omstillingsstyret 23.01.2017
Til behandling i formannskap og kommunestyre
Rollag 2020
1
Innledning
Bakgrunn for Rollags omstillingsstatus
Rollag kommune søkte Buskerud fylkeskommune om omstillingsstatus i juni 2011. Buskerud
fylkeskommune vurderte at kommunen oppfylte kriteriene for omstillingsstatus, på grunnlag
av nedgangen i antall arbeidsplasser og synkende befolkningstall de foregående ti årene.
Arbeidsplasser var forsvunnet i forbindelse med nedbemanning i Kongsberg Automotive avd.
Rollag (KA Rollag), samt i næringslivet og offentlige arbeidsplasser forøvrig. På denne
bakgrunnen ble Rollag kommune innvilget omstillingsstatus i 2011.
Da omstillingsstatus ble bevilget, startet kommunen umiddelbart opp arbeidet med strategiog forankringsfasen. Tilskuddet til omstilling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Buskerud fylkeskommune har årlig vært på kr 2,5 millioner
(kr 2,3 millioner i 2015). I tillegg har Rollag kommune bevilget kr 1 million av egne midler
(kr 500.000 i 2012 og 2013). Kommunen avklarte tidlig at det var ønskelig å følge
arbeidsopplegget for regional omstilling som er utarbeidet av Innovasjon Norge, og som det
er gode erfaringer med fra andre områder. Innovasjon Norges faseinndeling er derfor fulgt i
omstillingsprogrammet.
Som grunnlag for programmet er det utarbeidet en omstillingsplan, Omstillingsplanen med
handlingsplan for 2012 ble godkjent av kommunestyret i Rollag 15.03.2012. Handlingsplanen
revideres årlig og må godkjennes av omstillingsstyret og kommunestyret.
Innsatsen i omstillingsperioden har vært basert på en strategisk utviklings analyse som ble
gjort ved starten av programmet; kommuneplanens samfunnsdel; resultater og erfaringer
oppnådd i igjennom programmets livssyklus; samt samlinger med omstillingsstyret og andre
sentrale aktører.
Omstillingsplanen har fram til nå definert tre innsatsområder: (i) Næringsutvikling, (ii)
Stedsutvikling og (iii) Bolyst. I 2015 ble det vedtatt i omstilling og kommunestyret at den
videre omstillingsplanen skal inkludere et fjerde innsatsområde, «Industriutvikling», for å
forsikre en god og helhetlig innsats på både industri og den resterende næringen.
Omstillingsplanen har to deler:
1. Strategisk del
Den strategiske delen beskriver dagens situasjon, mål og strategier for
omstillingsarbeidet. Strategien skal i all hovedsak være langsiktig og legge
fundamentet for all aktivitet i den resterende omstillingsperioden, men underlegges
årlige vurderinger og justeringer ved behov.
2. Årlig handlingsplan
Den Årlige Handlingsplanen beskriver hvilke tiltak man søker å gjennomføre for hvert
år i omstillingsperioden, m e d budsjett/finansiering og organiseringen av arbeidet.
Rollag 2020
2
Om Omstillingsprogrammet
Omstillingskommunen får årlig tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å drive
omstillingsarbeidet. Disse midlene kan kombineres med midler fra kommunen og evt. fra
næringslivet.
Omstillingsområdet får tilsagn om omstillingsbevilgning fra fylkeskommunen med bakgrunn
i en søknad fra kommunen. Tilsagnsbrevet bygger på den årlige handlingsplanen til
omstillingsområdet og det vil ligge krav til bruken av midlene.
Retningslinjer for bruken av midler
Retningslinjene for bruken av midler som spesifisert under gjelder bruk av omstillingsmidler
inklusive kommunens egne midler til næringsformål jfr. vedtatt delegasjonsreglement for
Rollag kommune. Retningslinjene skal underlegges årlige vurderinger og justeringer ved
behov på lik linje med omstillingsplanens strategiske del.
Omstillingsmidlene skal brukes i tråd med gjeldende omstillingsplan og handlingsplan .
PLP-metodikken skal benyttes i alle prosjektene der det er mulig.
Gjeldende relevant offentlig regelverk må overholdes, slik som:
 EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no)
 Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata)
 Offentlighetsloven (Lovdata)
 Forvaltningsloven (Lovdata)
Som en offentlig aktør må omstillingsprogrammet påse at programmet ikke bidrar til
konkurransevridning og kan ikke favorisere aktører over andre. Alle bedrifter og søkere vil bli
behandlet på likt grunnlag i henhold til de prioriteringer og kriterier spesifisert i
omstillingsplanen.
Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter.
Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et
supplement til de ordinære virkemidlene. Hovedmålet for bruken av midlene er å bidra til at
det skapes arbeidsplasser og en økt tilflytning til kommunen. Dette kan også inkludere sikring
av eksisterende arbeidsplasser.
Bruken av midlene kan kategoriseres i to grupper: (i) Tilretteleggende prosjekter; og (ii)
Utviklingsprosjekter.
Tilretteleggende prosjekter
Tilretteleggende prosjekter kan defineres som samfunns- og infrastrukturtiltak som har som
formål om å bidra til en vellykket omstillingsprosess. Dette er som oftest fellestiltak som
påvirker mange personer/bedrifter/næringer.
Eksempler på tilretteleggende prosjekter er:
 Mobilisering
 Kompetanseutvikling
Rollag 2020
3





Utvikling av nettverk mellom bedrifter
Etablering og utvikling av felles grunder, innovasjon- og utviklingsarenaer
Stedsutviklingsprosjekter
Kulturutvikling (grunder kultur, samarbeids kultur, osv)
Tilrettelegging for økt samarbeid mellom bedrifter eller utvikling av spesifikke
næringer
De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med sentrale omstillingsmidler
til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for omstillingsområdene som
Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-utvikling, næringsvennlig
kommune, styreseminar e.a.
Utviklingsprosjekter / Bedriftsrettede prosjekter
I utviklingsprosjekter skal omstillingsmidler i størst mulig grad brukes på forstudier og
forprosjekt for å avklare om idéer er bærekraftig og lar seg gjennomføre. Midlene kan også
bidra til planlegging eller prototyping av nye ideer/produkter ved behov.
Bedriftsrettede tilskudd kan bare gis til virksomheter/grundere som er innrettet på økonomisk
lønnsom drift og som gir varig sysselsetting.
Formålet er at bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene
som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt (implementering).
Omstillingsmidler skal være et middel for å redusere risiko og være et insentiv for bedrifter
og grundere til å utvikle og kommersialisere nye bedrifter, produkter eller prosesser som
skaper sysselsettinger over tid. Omstillingsmidler har som hensikt å bidra til at prosesser
starter og skal i minst mulig grad brukes på prosjekter som allerede ville blitt gjennomført
uten bistand.
Midler til utviklingsprosjekter tildeles gjennom en søkeprosess igjennom
www.regionalforvaltning.no. Derfor kan midler til utviklingsprosjekter også refereres til som
«søkbare midler». Søknader til utviklingsprosjekter skal behandles av omstillingsstyret.
Midler til utviklingsprosjekter kan brukes både til næringsutvikling (inkludert industri) og
stedsutvikling/bolyst.
Eksempler på prosjekter som kan søke om støtte er:
 Markedsundersøkelser
 Prosess- og produktutvikling
 Bedriftsplanlegging / planlegging
 Konsulenthjelp
 Utredninger
Midlende skal primært brukes til å finansiere tilleggskostnader som oppstår ved
gjennomføring av prosjektet. Midlene skal i minst mulig grad brukes til å finansiere interne
kostnader eller drift. Interne kostnader kan defineres som ansatte eller eiers lønn inn i
prosjektet. Dette skal ideelt finansieres som egeninnsats.
Rollag 2020
4
Særskilte tilfeller må vurderes etter behov. Et eksempel på et særskilt tilfelle kan være når
bruk av interne resurser bidra til eksterne kostnader, som for eksempel hvis det er behov for å
leie inn ekstra resurser for å dekke inn tapt arbeidsinnsats ved gjennomføring av prosjektet.
Det skal prioriteres prosjekter som bidrar til utvikling av konkurransedyktige og
fremtidsorienterte arbeidsplasser som er attraktive også for unge voksne. Det skal prioriteres
prosjekter som er i samsvar med omstillingsplanen satsningsområder / næringer og bidrar til
realisering av omstillingsplanens mål.
Prioritering av søknader vil være i henhold til omstillingsstyrets vurderinger og satsninger
spesifisert i årlige handlingsprogram.
Omstilling kan finansiere opp til 100% av kostnader av prosjekter ved særskilte behov men
prioriterer prosjekter som viser bruk av egeninnsats og egne midler. En veiledende rate for
kostnader er:
Forprosjekt: Egne midler (minimum 25%); Egeninnsats (minimum 25%); Omstillingsmidler
(opp til 50%).
Forstudie: Egne midler (minimum 10%) ; Egeninnsats (minimum 15%); omstillingsmidler
(opp til 75%)
Tildeling av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene
kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,6 mill kroner) over et
tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at
det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående
regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og
tilbudstidspunkt.
STRATEGISK DEL
1. Dagens situasjon i Rollag
Hovedtrekk ved inngangen til 2016:
 Befolkningsnedgangen har stoppet og kommunen har hatt en befolkningsøkning i
andre kvartal 2015 til 1,400 innbyggere med nedgang i tredje kvartal.
 Det er fortsatt underdekning av personer mellom 20-40 år. Prosentandelen har sunket
relativt til befolkingen, med 25% (371 personer) i 2000, 20% (276 personer) i 2011,
og 19% (266 personer) i 2015.
 Andelen av personer mellom 25-35 har derimot økt fra 8% (116 personer) i 2011 til
10% (136 personer) i 2015.
 Det er lav arbeidsløshet i kommunen
 Sysselsetning i kommunen er fordelt over de ulike næringene som følger: helse og
sosial (25%); industri og olje (18%); tjenester (14%); undervisning (10%); varehandel
(9%); bygg og anlegg (8%); jord/skog/fiske (7%); offentlig administrasjon (5%);
overnatting og servering (3%)
 Rollag har fortsatt et sårbart næringsliv, men er mindre utsatt enn i år 2000
Rollag 2020
5

Den frivillige innsatsen har økt og har resultert i utviklingen av godt brukte
møteplasser, som aktivitetsparken. Både Veggli og Rollag har fått etablert
velforeninger som er aktive.
Oppsummering og status fra perioden 2011-2015:
 Målet til omstillingsprogrammet har vært å skape 50 sysselsettinger innen 2018, bidra
til en befolkningsøkning til 1,500 personer bosatt i kommunen innen 2020.
 Det har blitt startet totalt 46 bedrifter og organisasjoner i kommunen siden 1. januar
2011, fordelt slik: 10 (2011); 11 (2012); 7 (2013); 12 (2014); og 6 (2015).
 Det har blitt innvilget total 34 prosjekter fordelt som følger: 11 forstudier (32%);15
forprosjekter (44%); 8 hovedprosjekter (24%).
 Gjennomsnittlig tilskudd på de ulike prosjekter er: forstudie kr. 80,000; forprosjekt kr.
168,000; hovedprosjekt kr. 367,000.
 Midtveisevaluering fram til høsten 2014 rapporterer om at omstillingsarbeidet har
bidratt til å skape ca 20 årsverk med forventninger om 32 nye årsverk innen 3 år etter
de respektive prosjekter er endt.
 Tilbakemeldingen fra næringen selv er at det har skjedd en mentalitetsendring siden
starten av omstillingsprogrammet. Flere bedrifter er mer ambisiøse og
samarbeidsviljen er større.
 Boligmarkedet er i bedring; økt etterspørsel medfører at få boliger er tilgjengelig,
boliger som legges ut for salg og utleie forsvinner etter kort tid og salgs- og
utleiepriser er stigende. Det er flere aktører som enten er i gang med, eller ønsker å
igangsette boligbygging.
 Søknad på ekstraordinære omstillingsmidler ble avslått i oktober 2015; og
fylkeskommunen har informert om at de får reduserte omstillingsmidler per
nåværende utkast av budsjettet for 2016. Hva resultatet er for omstillingsprogrammet
i antall kr er uklart per dags dato.
Omstillingsprogrammets vurderinger og grunnlag for videre arbeid:
Næringsutvikling:
 Omstillingsprogrammet har gjort et godt arbeid på å få en mentalitetsendring i
næringen, og har vært en viktig bidragsyter til å få flere initiativ startet.
 Det er relativt mye som skjer, og mange bedrifter har vekstambisjoner. Utfordringen
for mange bedrifter per dags dato er ikke at det ikke finnes spennende ideer og
prosjekter, men hvordan man utvikler bedriftene.
 Det er et kompetansebehov i forhold til bedriftsadministrasjon. Mange små og
mellomstore bedrifter har så mye å gjøre at de ikke har anledning til å tenke strategisk.
 Overlevelsesraten for nystartede bedrifter er på 25-30%. De fleste nye bedrifter bruker
mange år før de skaper sysselsetninger. Derfor vil arbeidet med å starte bedrifter i
2016-2017 gi liten eller ingen sysselsettings effekt på kort sikt (innen 2020)
 Hvis målet er å skape arbeidsplasser som skal demme opp for tapte arbeidsplasser på
KA, og skape arbeidsplasser som kan bidra til innflytning innen 2018-2020, så må
fokuset være på (i) vekst av eksisterende bedrifter; og (ii) skape rammevilkår for
bedrifter som ønsker å vokse.
 Det betyr ikke at nyoppstartede bedrifter ikke vil være viktig (på industri vil det være
essensielt), men på grunnlag av lite resurser er resultatet høyest per kr hvis en
fokuserer på vekst.
Rollag 2020
6
Industriutvikling:
 All erfaring viser til viktigheten med å jobbe strategisk og målrettet med både næringog industriutvikling
 Erfaring viser også at det å attrahere, eller tiltrekke seg bedrifter til å etablere i en
kommune er veldig vanskelig,
 Hvis det skal skapes et større antall arbeidsplasser må strategien også inkludere det å
attrahere en eller flere bedrifter.
 En klynge eller næringspark med flere bedrifter gjør det statistisk sett bedre enn
enkeltbedrifter. Samtidig er næringen mindre sårbar når den ikke bare består av en
hjørnesteinsbedrift, men flere bedrifter.
 Fokuset bør derfor være å tiltrekke en etablert bedrift til å investere i Rollag, og
tilrettelegge for at nyetablerte bedrifter kan vokse rundt denne.
 Premissene for at noen skal etablere seg i kommunen vil være at (i) en bedrift ønsker å
investere; og at (ii) Rollag er en interessant kommune å etablere bedrift i.
 For å få det til, må kommunen tilby mer enn tomme lokaler. Den eksisterende
kompetansen blant industriarbeidere, og et større økosystem rundt industrien vil være
viktige i så måte.
 Vi må se på den nasjonale omstillingsprosessen som en mulighet, hvor et større
tiltaksapparat tilrettelegger for økt investeringer i ulike næringer. Muligheten er å
finne hvor disse investeringene skjer, og konkrete bedrifter som ønsker å investere, og
tiltrekke seg disse.
 Vi må utvikle attraktivitet i gjennom et tiltaksapparat og økosystem rundt bedriftene
som legger til grunn for verdiskapning.
Stedsutvikling og Bolyst:
 Aktivitetene til omstillingsprogrammet under stedsutvikling og bolyst har hatt god
effekt. Flere møteplasser har blitt etablert og den generelle tilbakemeldingen fra både
beboere og besøkende er positiv
 All næringsutviklingsteori og erfaring tilsier at det å være en attraktiv bo-kommune er
helt essensielt for en voksende næring som trenger økt tilgang på arbeidskraft med høy
kompetanse. Dette er noe næringen i Rollag allerede etterspør, og vil være helt kritisk
for industrinæringen.
 Mange norske kommuner har likhetstrekk, som inkluderer flott natur og gode jakt og
fiskemuligheter. Samtidig er de fleste Norske bolyst strategier veldig like. Rollag må
tørre å tenke nytt og kunne differensiere seg for å få et fortrinn på attraktivitet.
 Samtidig er det flere strukturendrede trender i samfunnet i dag, som
småbruksdrømmen, lokal og egenprodusert mat, handverk, work-life balance, samt
natur og famille som er mer viktig for unge voksne.
 Utfordringen blir å forstå hva som skaper en attraktiv boplass som tiltrekker de uten
tilknytning til kommunen til å bosette seg i Rollag, og hvordan vi kan utvikle et miljø
og identitet, som er attraktivt for de som allerede bor og de som ønsker å bosette seg i
kommunen.
 Rollag må også bli mer synlig offline og online slik at det kommer fram som et
alternativ for de som er i en flytteprosess.
Rollag 2020
7
2. Mål for omstillingsarbeidet:
Hovedmålet for utvikling i Rollag kommer til uttrykk i kommuneplanen:

Rollag skal ha minst 1500 innbyggere i 2020
Omstillingsarbeidet vil bidra til å realisere kommuneplanens mål.
Omstillingsarbeidets mål:


Bidra til at skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen
av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020
Bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene 2016-2020
Rollag kommune og omstillingsstyret er bevisst på at innsatsen i omstillingsperioden skal
ha effekter utover omstillingsprogrammets løp.
Omstillingsprogrammets tidsperspektiv
Da kommunen fikk omstillingsstatus og omstillingsstrategien ble utformet var det ikke med
de forutsetninger om at hjørnesteinsbedriften ville bli lagt ned. Næring- og industriutvikling
er krevende og har behov for et langsiktig perspektiv.
Nedleggelsen av KA er varslet innen utgangen av 2017. Denne prosessen har allerede startet,
men det er enda ikke avklart hvordan nedleggelses prosess vil foregå og når det er mulig å
etablere ny aktivitet ved bygget. De nye initiativene, som Numedal Industripark AS, kommer
fra ansatte på KA i dag som har viktige funksjoner i bedriften. Det er derfor fornuftig å anta at
oppstart av ny aktivitet vil skje ved årsskiftet 2017/2018 og utover.
I forhold til industriutvikling vil arbeidet opp til slutten av 2017 dermed vil fokusere på å
tilrettelegge for bedriftsetablering. Arbeidet fra begynnelsen av 2018 og 2020 vil fokusere på
å støtte bedriftene og tilrettelegge for gode rammevilkår.
Den nye situasjonen krever et revidert omstillingsprogram med nye virkemidler og
tidshorisont tilpasset situasjonen slik den er i dag. I den sammenheng vil omstillingsarbeidet
utvides til og med 31.12.2020.
Denne omstillingsplanen vil da være for tidsperioden 2016-2020
Estimert Budsjett
Budsjett
2017 2018 2019 2020 Totalt Prosent
Prosjektadministrasjon
1 038 1 038 1 038 1 038 4 152
26 %
Overføringer / Tiltak og prosjekter
1 566 1 566 1 566 1 566 6 264
39 %
Annet (annonsering / markedsføring / osv) 421 421 421 421 1 684
11 %
Egeninnsats kommunen
975 975 975 975 3 900
24 %
Totalt
4 000 4 000 4 000 4 000 16 000
100 %
*Budsjettet er en estimert ramme og vil være avhengig av handlingsprogram som vedtas årlig
Rollag 2020
8
Finansiering
Finansiering
2017 2018 2019 2020 Totalt Prosent
Differensiert Arbeidsgiver Avgift (DAA)
480 480 480 480 1 920
12 %
Midler til næringsformål fra kommunen
415 415 415 415 1 660
10 %
Kommunens andel til Kongsbergregionen 100 100 100 100
400
3%
Etablererveiledning
30
30
30
30
120
1%
Egeninnsats kommunen
975 975 975 975 3 900
24 %
Buskerud Fylkeskommune
2 000 2 000 2 000 2 000 8 000
50 %
Totalt
4 000 4 000 4 000 4 000 16 000
100 %
Periodisert målsetting for omstillingsarbeidets arbeid:
Det er veldig komplisert å lage en periodisert prognose som omfatter både sysselsetninger og
befolkning grunnet usikkerheter med situasjonen til de ansatte på KA. Det må forventes at en
viss antall nye sysselsetninger ikke vil ha konsekvens på befolkningssituasjonen grunnet at
nye arbeidsplasser vil bli tatt av noen av de som mister jobben på KA. En eventuell prognose
må derfor være basert på kompliserte analyse program for å ha noe form for mening.
Som grunnlag for omstillingsarbeidets arbeid opp mot nevnte målsetting, legges følgende
prognose med periodiserte målsettinger for sysselsetning:
År
Nye arb.plasser i løpet av året
2016
2017
2018
2019
2020
7
6
11
13
13
SUM
50
3. Strategier i omstillingsarbeidet:
Erfaring viser at det bør jobbes strategisk med næringsutviklingsarbeid over tid for å skape
resultater. Arbeidet som har blitt gjort fram til nå har skapt et godt fundament til å skape en
sterkere næring i vekst i Rollag. Dette arbeidet bør konsolideres for å optimere resultatene og
skape nye arbeidsplasser.
Arbeidet under industri er i en mye tidligere fase, og all erfaring tilsier at det er høy risiko å
fortsette med, eller bygge ny industri etter en hjørnesteinsbedrift har lagt ned.
Omstillingsorganisasjonen er kjempe positiv, og mener forutsetningene er gode, men grunnet
den høye risikoen er det smart og fortsette å jobbe med begge innsatsområder. Denne
strategien vil minimere risikoen for ikke å skape nok sysselsetninger, som det er behov for,
innen omstillingsprogrammet er over.
BANK-modellen (Jakobsen m.fl. 2011) er et verktøy for å analysere samspillet mellom
næring og samfunnsutvikling. Utgangspunktet i modellen er at fire faktorer; bostedskvalitet,
kunnskapsmiljø (kompetanse), arbeidsmarked og næringsliv må samsvare og utvikles på en
måte som forsterker hverandre for å lykkes. Modellen er lagt til grunn for valg av de fire
innsatsområder, og viser at det er fortsatt viktig at alle innsatsområder blir utviklet parallelt
for å bidra sammen til en positiv utvikling av næring og befolkningssituasjonen i Rollag
kommune.
Rollag 2020
9
På dette grunnlaget vil det fortsatt satses på følgende innsatsområder:
1.
2.
3.
4.
Næringsutvikling
Industriutvikling
Stedsutvikling
Bolyst
De ulike tiltak innenfor innsatsområdene har blitt valgt ved bruk av KISS modellen
(Komponere, Integrere, Spesialisere, og Samhandle), som er en modell utviklet for strategisk
nærings- og samfunnsutvikling.
4.1 Næringsutvikling
Arbeidet som har blitt gjort under omstillingsprogrammet til nå har lagt et godt grunnlag for
videre næringsutvikling. Framover er det viktig å fokusere innsatsen på en strategisk måte,
som fokuserer på bransjer som er komplementære og som styrker hverandre.
Næringsutviklingsarbeidet vil derfor bli organisert innen følgende bransjer (i) bygg og anlegg;
(ii) handel og service; (iii) mat, kultur og besøksnæring.
Resultatmål:
Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser under innsatsområdet næringsutvikling i
henhold til oppsettet i matrisen under.
År
Nye arb.plasser i løpet av året
Bygg og anlegg
Handel og service
Mat, kultur, og besøk
Annet
Akkumulert antall nye arbeidsplasser
2016
2017
2018
2019
7
4
0
1
2
7
6
3
0
1
2
13
7
2
2
1
2
20
8
2
3
1
2
27
2020 SUM
8
2
2
2
2
36
36
13
7
6
10
Målene under innsatsområdet næringsutvikling er som følger:
• Øke kompetansen til å drifte små og mellomstore bedrifter (SMBer) med
vekstambisjoner, med formål om å styrke konkuranseevnen og tilrettelegge for vekst.
• Videreutvikle eksisterende nettverk, som Matopplevelser og Næringsforeningen til å
tilby tjenester til sine medlemmer etter behov
• Skape synergier imellom komplementerende næringer som lokalmat; kultur;
besøksnæringene; og handel og service for å gi et bedre og holistisk tilbud og skape
vekst
• Styrke og videreutvikle nettverk av aktører innenfor bygg og anlegg med formål om å
kunne tiltrekke større oppdrag/porteføljer (og da større andel) og differensiere
markeder (lokalt/regionalt).
Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene:
 Ansette en bedriftsutvikler som skal jobbe med næringsaktørene og nettverkene som
ønsker å vokse. Bedriftsutvikleren skal identifisere og jobbe med potensielle (over 30)
vekstbedrifter i kommunen.
Rollag 2020
10







Gjennomføre SMB utviklingsprogram for de 10 bedriftene (ut av de 30) med størst
vekstpotensialet og vilje
Gi løpende oppfølgning til bedrifter, veilede spesielt på områder som omfatter strategi;
markedsføring; administrasjon; marked og nettverk.
Opprettholde og veilede i forhold til tilgjengelige midler utenfor
omstillingsprogrammet (Innovasjon Norge/Buskerud
Fylkeskommune/Næringsfondet/Trillemarka/EU/etc) ved behov.
Ha frie midler tilgjengelig til å finansiere noen forstudier forprosjekt hvis det er
nødvendig og vurdert som viktig
Jobbe med å videreutvikle arenaer som Næringsforeningen og Matopplevelser
Identifisere og tiltrekke eksterne prosjektmidler til fellesprosjekter som fokuserer på å
utvikle hele bransjer
Jobbe med å videreutvikle og tiltrekke aktører til faghandel senteret ved Veggli
Næringspark og mini-kjøpesenteret på Veggli
4.2 Industriutvikling
Resultatmål:
Omstillingsarbeidet skal bidra til nye arbeidsplasser under innsatsområdet industriutvikling i
henhold til oppsettet i matrisen under
År
Nye arb.plasser i løpet av året
Akkumulert antall nye arbeidsplasser
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
4
4
5
9
2020 SUM
5
14
14
Målene under innsatsområdet industriutvikling er som følger:
• Identifisere bærekraftige næringer som industrien i Rollag kan bygge videre på
• Videreutvikle kompetansen til eksisterende og framtidens industriarbeidere igjennom
utdanning- og kompetanse programmer
• Etablere industripark med flere virksomheter for å tilrettelegge for positive
ringvirkninger med klynge.
• Tiltrekke investorer eller virksomheter som kan nyttiggjøre seg bygg og
produksjonskapasitet, og kompetansen på KA Rollag for produksjon og drift av
bygninger og utstyr i et langsiktig perspektiv. Målet er å tiltrekke
etablerte/kapitalsterke aktører i en framtidsrettet/bærekraftig bransje.
• Tilrettelegg for at det skal være attraktivt og et konkurransefortrinn for grundere og ny
oppstartede bedrifter å etablere seg i industriparken
• Utvikle muligheter for at ungdom skal få utvikle kompetanse som det er behov for i
industrien.
• Vurdere behov for tilgang på lokaler for grundere (innovasjonsloft/teknologigarasje)
• Utvikle et arena program som skal tilrettelegge for industri og næringsutvikling
igjennom en spredning-, utvikling, og samarbeidsarena. Arena programmet skal forstå
strukturendrede forandringer i næringen og tilrettelegge for at SMBer utvikler seg med
tiden.
Rollag 2020
11
Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene:
 Utvikle kompetanseprogram på smart automasjon og produksjon på Fagskolen Tinius
Olsen som skal starte August 2017. Markedsføre kompetanseprogrammet for
eksisterende industriarbeidere i kommunen
 Utforske muligheter for å bygge på erfaringen med kompetanseprogrammet for å
utvikle en VGS linje på smart automasjon og produksjon på Numedal VGS
 Utvikle en industrilab i Rollag med framtidsrettede maskiner, som inkluderer
automatiserte prosesser og 3D printing. Industrilabben skal brukes i
utdanningssammenheng og av næringen selv. Det skal også utforskes muligheter for å
legge til rette for at ungdom kan være involvert og øke interessen/kompetansen på
industri
 Fortsette å jobbe aktivt med Numedal Industripark AS og andre aktører som ønsker å
etablere bedrift i Rollag.
 Etablere og utvikle et bedriftsnettverk som skal tilrettelegge for at bedriftene i Rollag
og Numedal skal kunne møte framtidens konkuransebehov.
 Fortsette å jobbe aktivt med KA og andre aktører for å tiltrekke en etablert
industriaktør som kan drive i Rollag. Formålet er å få inn en aktør som kan være
ryggraden til en næringspark i en tidlig fase.
4.3 Stedsutvikling
Målene under innsatsområdet stedsutvikling er som følger:
 Tilrettelegge for netto innflytting til kommunen. Det vil være spesiell fokus på økning
i aldersgruppa 20-40 år. Spesielt unge voksne mellom 25-35 som er på flyttefot er en
attraktiv gruppe.
 Videreutvikle Rollag og Veggli sentrum i henhold til stedsutviklings og kommuneplan
for økt bo- og besøkelseslyst, og for tilrettelagte næringsmuligheter
 Videreutvikle aktivitetsmuligheter for de som er bosatt i, og besøkende til kommunen.
Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene:




Implementere tiltak som definert i bo- og besøkelseslyst strategien (se bolyst)
Implementere stedsutviklingsplan for Veggli og Rollag over ulike faser
Ferdigstille en samordnet profil for Rollag som inkluderer visuell profil for skilt med
mer. Utvikle en samordnet profil for Rollag kommune som institusjon.
Implementere plan for miljøgater (se stedsutviklingsplaner)
4.4 Bolyst
Målene under innsatsområdet næringsutvikling er som følger:
• Bygge merkevaren Rollag og synliggjøre Rollag som en interessant plass å bo.
Fokuset skal være spesielt på unge voksne mellom 25-35 (de på flytte fot).
• Rollag må utvikle en tiltrekkende identitet basert på lokale verdier; informasjon må
være lett tilgjengelig og attraktiv; markedsføre Rollag bedre som enkel jobb-reise til
Kongsberg; redusere oppfatning av økonomisk risiko med å bosette seg i kommunen;
synligjøre spennende jobbmarked/ledige jobber (private og offentlige)
Følgende tiltak vil bli gjennomført for å nå målene:
 Forbedre markedsføring av kommunen. Skape attraktiv online og offline.
 Utvikle en strategi på bo- og besøkelseslyst som skal identifisere konkrete tiltak på
Rollag 2020
12
hvordan Rollag skal bli en mer attraktiv plass å bo og besøke.
5. Organisasjon
Kommunestyret
Oppdragsgiver og prosjekteier
 Mottaker og forvalter av midlene til omstilling
 Vedtar omstillingsplanen
 Rapporterer til fylkeskommunen
 Gir mandat til omstillingsstyret
Leder av
omstillingsstyret
Prosjektansvarlig
 Har det totale prosjektansvaret. PA kan initiere, endre
retning og/eller stoppe prosjekter der målene ikke nås,
eller forutsetningene endrer seg.
 PA er økonomisk ansvarlig og ansvarlig for at avgjørelser tas
 PA har et overordnet ansvar for framdrift og resultat
 PA er hovedprosjektleders (HPL) overordna
Omstillingsstyret
Mandat
 Ansvar for effektiv gjennomføring av
handlingsplanen og disponering av
omstillingsmidlene.
 Har spesielt ansvar for tilfredsstillende informasjon og for at
gode medvirkningsprosesser sikrest
 Utarbeider forslag til handlingsprogram. Herunder
vurdering av sammensetning og mandatet til
omstillingsstyret
 Omstillingsstyret har fullmakter til opprettelse av arbeidsutvalg
Observatører som møter i omstillingsstyret med tale- og møterett:
rådmann, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, og Rollag
Næringsforening
Hovedprosjektleder
Rollag 2020
Mandat
 Rapporterer til PA og opptrer med PAs delegerte myndighet
 Har det operative ansvaret for gjennomføringen
av omstillingsprogrammet
 Økonomisk oppfølging
 Sekretær for omstillingsstyret
 Praktisk utvikling av forslag til kommende års handlingsplan
 Utvikling av rapporter i tråd med PAs forventninger
 Er prosjektansvarlig, overfor evt. delprosjektleder(e)
13
ROLLAG KOMMUNE
Rollag
Arkiv
Saksmappe
Avd.
Saksbehandl
er
:
:
:
:
:
23.01.2017
M88
2017/61
Teknisk
Gjermund Otterholt
Ny ordning for feiing/tilsyn av hytter og setrer m.v. i Rollag og Flesberg
Utvalg
MØTEBEHANDLING:
Møtedato
Næring, Miljø, Ressurs
Kommunestyre
31.01.2017
16.02.2017
Utvalgssak
15/17
4/17
Utvalgsleders forslag til vedtak:
Rollag kommune anbefaler at felles feieordning for Rollag og Flesberg kommuner utvides
med 2 stk 100 % faglærte feierstillinger samt lærling iht. saksopplysninger.
Fremlagte gebyrforslag vedtas og tar til å gjelde fra vedtaksdato. Gebyrinntektene baserer
seg på en selvkostmodell. Eventuelt overskudd /underskudd som kan oppstå et enkelt år
overføres neste år. Fordeling av kostnaden mellom kommunene avregnes årlig i forhold til de
årlige gebyr inntektene. I budsjettet for 2017 er det regna med en samla gebyrinntekt på
kr.3.140.000 henholdsvis Flesberg kr.1.945.000 og Rollag kr.1.195.000. Dette tilsvarer en
utgiftsfordeling på 62% på Flesberg og 38% for Rollag.
Flesberg kommune er arbeidsgiver for nye ansatte i feiertjenesten.
Behandling Næring, Miljø, Ressurs- 31.01.2017:
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak / Innstilling Næring, Miljø, Ressurs- 31.01.2017:
Rollag kommune anbefaler at felles feieordning for Rollag og Flesberg kommuner utvides med 2 stk
100 % faglærte feierstillinger samt lærling iht. saksopplysninger.
Fremlagte gebyrforslag vedtas og tar til å gjelde fra vedtaksdato. Gebyrinntektene baserer seg på en
selvkostmodell. Eventuelt overskudd /underskudd som kan oppstå et enkelt år overføres neste år.
Fordeling av kostnaden mellom kommunene avregnes årlig i forhold til de årlige gebyr inntektene. I
budsjettet for 2017 er det regna med en samla gebyrinntekt på kr.3.140.000 henholdsvis Flesberg
kr.1.945.000 og Rollag kr.1.195.000. Dette tilsvarer en utgiftsfordeling på 62% på Flesberg og 38%
for Rollag.
Flesberg kommune er arbeidsgiver for nye ansatte i feiertjenesten.
Saken gjelder:
Ny ordning for feiing/tilsyn
Fakta:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fastsatte den 17. desember 2015,
med virkning fra og med 01. januar 2016, ny forskift om brannforebygging.
I § 17 står det følgende: ”Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som
brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig
tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen
skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget
etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget”
Dette vil si at alle kommuner, fra og med 01.01.2016, er pålagt gjennom sentral forskift å
utføre feiing ved fritidsboliger på lik linje med boliger. De fleste Norske kommunale
brannvesen var selvsagt ikke forberedt på å starte dette arbeidet i 2016, så Flesberg og
Rollag kommune, som har felles feievesen har meldt fra om at vi ikke har kapasitet med å
starte opp dette arbeidet før i 2017.
Vi har jobbet aktivt i hele 2016 (delvis også sammen med Nore og Uvdal kommune) for å
løse utfordringen, som den nye forskriften har gitt oss. Vi vet at det er:
Bygninger/ pipeløp:
Rollag
Flesberg
Totalt
§ 13 Bygg:
Rollag
Flesberg
Totalt
600/810
1.100/1.490
1.700/2.300
37
34
71
Vi har funnet ut at vi trolig har følgende antall fritidsboliger/seterbuer:
Fritidsboliger med vei med mer
Rollag
Flesberg
Totalt
1.800
2.900
4.700
Fritidsboliger uten infrastruktur
Rollag
Flesberg
Totalt
200
200
400
Seterbuer med liten eller ingen bruk
Rollag
Flesberg
Totalt
100
200
300
Hva utfører feiertjenesten i dag: (Flesberg og Rollag samlet)
-
Vi har 1.750 boliger, som vi har risikovurdert til skal ha tilsyn hvert åttende år, dette
utgjør 219 tilsyn årlig. Praktisk gjennomførbare årlige tilsyn i bolig vil da bli 219 delt
på 131 arbeidsdager, altså 1,2 tilsyn pr dag pr 100 % stilling
-
Vi har 2.300 piper, som feies etter flytende behov, med hovedtyngde på hvert og
annet hvert år. Dette utgjør at 1.150 piper feies årlig. Praktisk gjennomførbar feiing i
bolig blir 1.150 delt på 131 arbeidsdager. Dette utgjør 6,3 feiing i 100 % stilling pr
dag.
Vi har i dag følgende stillinger: En 100 % stilling som leder forebyggende/feier og en stilling
som lærling. Nåværende lærling vil være ferdig utdannet i mars 2017.
Ett vanlig arbeidsår består av 230 arbeidsdager, men feierne må også utføre andre
arbeidsoppgaver:
Vaskedager/vedlikehold
0,5 dagsverk pr uke = 23 dagsverk pr år pr feier)
Dette innebærer i hovedtrekk vask av feierklær, underbekledning vask av biler utvendig og
innvendig samt vedlikehold av feierutstyr.
Andre oppgaver (20 dagsverk pr år pr feier)
Bakgrunnen til dette er at feiertjenesten stadig får flere enheter tilknyttet tjenesten, samt at
det skal arbeides mer med informasjon- og motivasjonstiltak mot risikoutsatte grupper og
områder som ikke blir dekket av den ordinære feie- og tilsynstjenesten. Her kommer også
noe undervisning og øvelser opp mot barnehager og skoler. Samt Nasjonale aksjoner som
det forventes at vi er med på, samt eventuelle kurs og konferanser.
Kontordager (1 dagsverk pr uke, 46 dager pr år pr feier).
Det er mye skriving i forhold til tilsynsrapporter, noe oppfølging, registrering av feiing,
varsling osv. som må utføres av den enkelte feier. Dette som her er satt opp føler jeg kan
være i minste laget men regner med dette kan være overkommelig med tanke på at vi få
enklere programmer som gjør arbeidet med rapportene enklere.
Ikke planlagte oppgaver (10 dagsverk pr år pr feier).
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg som utføres etter bestilling, samt andre feie- og
tilsynstjenester som ikke omfattes av planlagt rute (serviceoppdrag, befaringer, fresinger,
videofilminger). Andre feie- og tilsynstjenester som kan være bl.a. feiing av ildsteder.
Vi gjør oppmerksom på at feiing og tilsyn ikke utføres samtidig på grunn av ubehag ved
tilsmussing med sot og støv i boligen. Dette er vanlig praksis hos de fleste brann- og
feiervesen. (Ved feiing brukes spesiell bekledning og man blir alltid svært skitten).
Saksbehandlers vurdering:
Hol kommune har utført feiing /tilsyn ved fritidsboliger i mange år og er en av de kommunene
i landet, som har lengst og best erfaring med dette. Vi har derfor brukt samme
modell/regnestykke når vi har planlagt vår modell. Når det gjelder tilsyn/ feiing av
fritidsboliger med infrastruktur, så erfarer Hol at dette tar mer tid enn tilsyn/feiing av boliger.
For å rasjonalisere, vil vi forsøke med å utføre feiing og tilsyn samtidig i fritidsboligene. I vårt
beregningsgrunnlag har vi litt optimistisk lagt opp til 6 feiing /tilsyn pr dag og det er opp mot
det dobbelte av hva Hol kommune klarer. Hyttefeiinga/tilsyn utgjør årlig 1200 hytter (4 års
frekvens jamfør vedlegg) og vi håper å klare det med vel en stilling, men det er nok i minste
laget og må eventuelt tilpasses. Sammen med det resterende forbyggende arbeidet vil da
bemanninga i forbyggende avdeling være lederforebyggende, 2 feiere og 1 lærling.
Tilsyn/feiing i andre fritidsboliger uten infrastruktur er ikke tatt med i stillingsberegningen,
men det viktigste er at vi kommer i gang med den lovpålagte oppgaven og høster erfaringer.
Vi har planlagt å lyse ut den første faste feierstillingen i mars.
Den andre faste feierstillingen i april.
Læring: søknad ut i mai/juni. Tiltredelse i september.
Som vedlegg finnes gebyrforslag med samla inntekt for begge kommunene oppsett over
utgifter feiing i begge kommunene samt forslag på feie- og tilsynshyppighet
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anbefaler at felles feieordning for Rollag og Flesberg kommuner utvides med 2
stk 100 % faglærte feierstillinger samt lærling iht. saksopplysninger.
Fremlagte gebyrforslag vedtas og tar til å gjelde fra vedtaksdato. Gebyrinntektene baserer
seg på en selvkostmodell. Eventuelt overskudd /underskudd som kan oppstå et enkelt år
overføres neste år. Fordeling av kostnaden mellom kommunene avregnes årlig i forhold til de
årlige gebyr inntektene. I budsjettet for 2017 er det regna med en samla gebyrinntekt på
kr.3.140.000 henholdsvis Flesberg kr.1.945.000 og Rollag kr.1.195.000. Dette tilsvarer en
utgiftsfordeling på 62% på Flesberg og 38% for Rollag.
Flesberg kommune er arbeidsgiver for nye ansatte i feiertjenesten.
Gebyrforslag og frekvens på feiing/tilsyn -samla inntekter for begge kommunene
Type objekt
Antall
Tilsyns
frekvens
Feling
frekvens
Hyttermed
infrastruktur
Hytter uten
infrastruktur
Seterbumedliten
eller ingen bruk
4700
4.år
Behov-4.år
400
8.år
Behov- 8. år
300
Sjekk
innenfor
lOår
Behov10.år
2300
8.år
Behov 2.år
Boliger
Antall
tilsyn/feiing
årlig
Tilsyn 1175
Feiing 1175
Tilsyn 50
Feiing 50
Tilsyn 30
Feiing 30
Tilsyn 288
Feiing_1150
Fast årlig
avgift i kr.
Gebyr
inntekt
400
1880000
200
80000
3000
Faktureres
for
faktiske
utgifter
tilsyn!
Feiing
500
30000
Gebyr
inntekt
1150000
3140000
Gebyrfordeling begge kommunene
Type objekt
Gebyr
Hytter med
infrastruktur
Hytter uten
infrastruktur
Seterbu med
liten eller ingen
bruk
Boliger
400
Antall
Flesberg
2900
Antall
Rollag
1800
Gebyr
Flesberg
1160000
Gebyr
Rollag
720000
Total
gebyrinntekt
1880000
200
200
200
40000
40000
80000
3000
Faktureres
for faktiske
utgifter
tilsyn/feiing
Feiing
500
200
100
20000
10000
30000
1450
850
725000
425000
1150000
1945000
1195000
3140000
Gebyrinntektene utgjør 62% for Flesberg og 38% for Rollag. Utgiftene fordeles tilsvarende.
Oppsett over utgifter for feiing i begge kommunene.
Utgiftstype
Leder Forebyggende lønn 470 ( 12+12+10.6)
60% selvkost_feiing_rest_fordeles_brann.
Feier A lønn(tilsatt fra mars) 350(12+12+10.6)
Feier B lønn (tilsatt i februar) 350 (12+12+10.6)
Lærling A voksen (tilsatt fra juni 2017) 300/2 =
150 000_206 tilskudd_25 = 175
Lønnsutgifter kontorpersonell
LØnnsutgift adm./ledelse
648
I. tusen
kr.
390
Merknader
554
554
175
—
Telefon 4stk.akr. 7000= 30000
Vareklær 2 stk. a kr 5000 og nyinnkjøp 2sk al0000
Kurs
Leder forbyggende og 2 faglært feier = 30000
Feier lærlinger 2 stk a 15000
= 30000
Leasing biler
Toyota varebil 2008 modell eier selv
Toyota Pick up 2013 modell 5000/mnd = 60000
Toyota Pick up ( leases fra 1.mars/4000= 48000
Kjøp 2 stk snøscooter. En i hver kommune
Drift av biler/scooter
Diesel 3 biler a 15000
Forsikring/ dekk / service 8000 pr stk.
Kjøp av komtek. feier modul Rollag /Flesberg
Medlemsavgift
Opplæringsperiode ekstra tilsatt for å legge inn
nødvendige data ca. et halvt årsverk
Utstyr 5000 pr. mann *3
75
30
0
30
30
60
110
190
0
45
24
120
80
300
15
2782
0
50
Indirekte selvkostkostnader(husleie it økonomi)
Jamfør selvkost for 2016
Total kost
2832
Sosial utgifter ferie, pensjon, arbeidsgiver avg. totalt 34,6 (12+12+10.6) I tillegg kommer eventuelt
sykemelding, permisjoner mv.
ROLLAG KOMMUNE
Rollag
Arkiv
Saksmappe
Avd.
Saksbehandl
er
:
:
:
:
:
01.02.2017
X31
2016/529
Rådmann
Hans Henrik Thune
Fortsatt utstedelse av pass på Kongsberg og Notodden
Utvalg
MØTEBEHANDLING:
Møtedato
Formannskapet
Kommunestyre
02.02.2017
16.02.2017
Utvalgssak
6/17
5/17
Utvalgsleders forslag til vedtak:
1. På bakgrunn av både de praktiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av
at muligheten for å utstede pass på Notodden/Kongsberg politistasjon bortfaller, vil
Rollag kommune anmode Politidirektøren/Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt om at
utstedelse av pass opprettholdes på Notodden /Kongsberg politistasjon.
2. Faktaopplysninger og nærmere begrunnelse for hvorfor fortsatt utstedelse av pass på
Notodden/Kongsberg politistasjon bør opprettholdes, fremgår av saksfremlegget.
3. Rollag kommune vil, sammen med øvrige berørte kommuner, be om et møte med
henholdsvis Politidirektøren og Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt for å orientere
nærmere om saken.
Behandling i Formannskapet- 02.02.2017:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Vedtak / Innstilling i Formannskapet- 02.02.2017:
4. På bakgrunn av både de praktiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av at
muligheten for å utstede pass på Notodden/Kongsberg politistasjon bortfaller, vil Rollag
kommune anmode Politidirektøren/Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt om at utstedelse av pass
opprettholdes på Notodden /Kongsberg politistasjon.
5. Faktaopplysninger og nærmere begrunnelse for hvorfor fortsatt utstedelse av pass på
Notodden/Kongsberg politistasjon bør opprettholdes:
Det vises til pågående politireformen og Politidirektoratets forslag til endringer i organiseringen
av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i Sør- Øst Politidistrikt.
Rollag kommune vil påpeke innbyggeres og næringslivets behov, samt den samfunnsøkonomiske
betydningen av å opprettholde tjeneste for utstedelse av pass på Kongsberg og Notodden
politistasjoner.
Utskriving av pass er en viktig publikumstjeneste for innbyggere og næringsliv i vår region. En
nedlegging av denne tjenesten ved politistasjonene i Kongsberg og Notodden vil være negativt for
den enkelte innbygger og bedrift, og ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Kongsberg politistasjon dekker i dag passutstedelse for tre kommuner, Kongsberg, Flesberg og
Rollag. Området har en total befolkning på 31 200 personer. Aksen mellom ytterpunktene fra
grensen mot Nore og Uvdal til Svarstad er ca. 110 km. Kongsberg som danner et naturlig
midtpunkt på denne aksen, har en befolkning på 27 000 mennesker.
Pr. 23.11.16 var det utstedt 4 144 pass. I tilsvarende periode i 2015 var det utstedt
3 606 pass, noe som tilsier en økning på ca. 13-14 prosent i inneværende år. En omlegging slik det
anbefales, der Kongsberg erstattes med Drammen politistasjon, vil gi en total mertransport for
publikum på 315 000 km.
Notodden politistasjon dekker i dag passutskriving for kommunene i Øst Telemark, Notodden,
Hjartdal og Tinn. Området har en total befolkning på 20 200 mennesker. Dette er et stort
geografisk område som allerede gir befolkningen en betydelig reiseavstand til politistasjonen.
I 2016 ble det utstedt 3 000 pass i Notodden mot 2 460 i 2015 (inkl. nødpass). En omorganisering
slik det fra politidistriktet anbefales i dag, der Notodden erstattes av Skien Politistasjon, gir en
total mertransport for publikum på 350 000 km.
Tall fra 2015 som har vært utgangspunkt for politidistriktets utredning viser at begge kontorer har
hatt en betydelig aktivitet for utstedelse av pass.
6. Rollag kommune vil, sammen med øvrige berørte kommuner, be om et møte med henholdsvis
Politidirektøren og Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt for å orientere nærmere om saken.
Saken er laget med utgangspunkt i felles saksutredning for kommunene i
Kongsbergregionen.
Fakta
Det vises til pågående politireformen og Politidirektoratets forslag til endringer i
organiseringen av lensmanns- og politistasjonsdistrikter, og endringer i tjenestesteder i SørØst Politidistrikt.
Rollag kommune vil påpeke innbyggeres og næringslivets behov, samt den
samfunnsøkonomiske betydningen av å opprettholde tjeneste for utstedelse av pass på
Kongsberg og Notodden politistasjoner.
Utskriving av pass er en viktig publikumstjeneste for innbyggere og næringsliv i vår region.
En nedlegging av denne tjenesten ved politistasjonene i Kongsberg og Notodden vil være
negativt for den enkelte innbygger og bedrift, og ha betydelige samfunnsøkonomiske
konsekvenser.
Kongsberg politistasjon dekker i dag passutstedelse for tre kommuner, Kongsberg, Flesberg
og Rollag. Området har en total befolkning på 31 200 personer. Aksen mellom ytterpunktene
fra grensen mot Nore og Uvdal til Svarstad er ca. 110 km. Kongsberg som danner et naturlig
midtpunkt på denne aksen, har en befolkning på 27 000 mennesker.
Pr. 23.11.16 var det utstedt 4 144 pass. I tilsvarende periode i 2015 var det utstedt
3 606 pass, noe som tilsier en økning på ca. 13-14 prosent i inneværende år. En omlegging
slik det anbefales, der Kongsberg erstattes med Drammen politistasjon, vil gi en total
mertransport for publikum på 315 000 km.
Notodden politistasjon dekker i dag passutskriving for kommunene i Øst Telemark,
Notodden, Hjartdal og Tinn. Området har en total befolkning på 20 200 mennesker. Dette er
et stort geografisk område som allerede gir befolkningen en betydelig reiseavstand til
politistasjonen.
I 2016 ble det utstedt 3 000 pass i Notodden mot 2 460 i 2015 (inkl. nødpass). En
omorganisering slik det fra politidistriktet anbefales i dag, der Notodden erstattes av Skien
Politistasjon, gir en total mertransport for publikum på 350 000 km.
Tall fra 2015 som har vært utgangspunkt for politidistriktets utredning viser at begge kontorer
har hatt en betydelig aktivitet for utstedelse av pass.
(Kilde: Politiet)
Vurdering
Kongsbergs og Notodden, samt kommunene rundt, huser en rekke høyteknologiske bedrifter
som opererer internasjonalt, med utstrakt reisevirksomhet blant de ansatte. Svært mange av
disse har behov for ekstrapass i forbindelse med serviceoppdrag i utlandet. Disse passene
har 2-års fornyingsintervall (i praksis 1,5 år pga. 6-mnd regel) og det er et sterkt ønske, både
fra ansatte og ledelse, at mulighetene for en rask og effektiv behandling av søknader er
tilgjengelig i nærmiljøet. Kongsberg politistasjon utstedte flere ekstrapass enn Hønefoss og
Drammen tilsammen og nesten halvparten av totalantallet for hele Vestfold. Tilgang til
politiets servicetjenester har også en samfunnsøkonomisk betydning. Ved politistasjonene i
Kongsberg og Notodden blir det utstedt ca. 7 000 pass i 2016. Hvis denne og andre
tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig lokalt, vil det resultere i store transportkostnader,
økt forurensning, tap av dagsverk for næringsliv og ulempe for privatpersoner som må ta fri
fra skole og jobb for å hente ut nytt pass.
Vi registrerer at politidistriktet i sitt arbeid med organisering av det nye politidistriktet har lagt
avgjørende betydning på følgende faktorer:
1. Hensynet til publikum, både for norske statsborgere og utlendinger
2. Hvor pass utstedes i dag
3. Forventet produksjon pr. saksbehandler
4. Samlokalisering med publikumsmottak utlendingsforvaltning
5. Lokaler med tilstrekkelig kapasitet
6. Ressurs og økonomihensyn
Vi oppfatter at disse hensynene er ivaretatt på politistasjonene på Kongsberg og Notodden i
dag.
Politireformen og den besluttede organiseringen av politidistriktet har som mål å gi
innbyggerne bedre polititjenester. Det er kommunen holdning at en slik reform må oppleves
som en reell forbedring for den enkelte innbygger, næringslivet og for kommunen som helhet
for at dette skal regnes som vellykket.
Utsteding av pass er en type tjeneste innbyggere og næringsliv har forventninger om at er
tilgjengelige i rimelig avstand til der man bor. En evt. flytting av denne tjenesten vil oppleves
som negativ i så måte.
Med dette som bakgrunn vil Rollag kommune sterkt anmode om at politistasjonene på
Notodden og Kongsberg fortsatt får utstede pass, og på den måten imøtekomme reformens
eget mål for nærpolitireformen om "mer tilgjengelig og tilstedeværende politi".
Som det fremgår av brev fra politidirektør Odd Reidar Humlegård datert 13.01.2017 vedr.
Endring i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Sør-Øst
politidistrikt gis kommuner som berøres av ny tjenestestruktur anledning til å klage på
avgjørelser som ønskes helt eller delvis opphevet på grunn av forhold ved
saksbehandlingen.
Anmodningen om å opprettholde muligheten til fortsatt å utstede pass på henholdsvis
Kongsberg og Notodden faller ikke inn under kategorien ”klage på forhold ved
saksbehandlingen.”
Allikevel finner Rollag kommune nedleggelse av muligheten til å utstede pass på henholdsvis
Notodden og Kongsberg så vidt alvorlig at både politidirektøren og politimesteren i Sør – Øst
Politidistrikt bør gjøres kjent med dette og de både praktiske og samfunnsøkonomiske
utfordringer og kostnader dette i tilfelle vil medføre.
Det at berørte kommuner fatter vedtak med anmodning om å opprettholde muligheten for å
utstede pass på henholdsvis Notodden og Kongsberg, bør følges opp med å be om et møte
med Politidirektøren og Politimesteren i Sør - Øst Politidistrikt.
Konklusjon
7. På bakgrunn av både de praktiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av
at muligheten for å utstede pass på Notodden/Kongsberg politistasjon bortfaller, vil
Rollag kommune anmode Politidirektøren/Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt om at
utstedelse av pass opprettholdes på Notodden /Kongsberg politistasjon.
8. Faktaopplysninger og nærmere begrunnelse for hvorfor fortsatt utstedelse av pass på
Notodden/Kongsberg politistasjon bør opprettholdes, fremgår av saksfremlegget.
9. Rollag kommune vil, sammen med øvrige berørte kommuner, be om et møte med
henholdsvis Politidirektøren og Politimesteren i Sør-Øst Politidistrikt for å orientere
nærmere om saken.
ROLLAG KOMMUNE
Rollag
Arkiv
Saksmappe
Avd.
Saksbehandl
er
:
:
:
:
:
01.02.2017
U63
2017/67
Sentraladministrasjonen
Else Berit Grette
Søknad om skjenkebevilling - Vegglifjell skisenter AS
Utvalg
MØTEBEHANDLING:
Møtedato
Formannskapet
Kommunestyre
02.02.2017
16.02.2017
Utvalgssak
7/17
6/17
Utvalgsleders forslag til vedtak:
Vegglifjell Skisenter AS orgnr. 965148809 gis skjenkebevilling fra og med 18.02.2017 i
forbindelse med drift av Skistugu på Vegglifjell. Linda Løvli født 28.07.84 godkjennes som
daglig leder for skjenkebevillingen med Sonja Benita Husås Bjørkgården som stedfortreder.
Bevillingen gjelder fram til 31.06.20
Bevillingen gjelder for Skistugu og inngjerdet uteområde. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00
– 02:00 for øl og vin.
I det tidsrommet skisenteret er åpent kan ikke skjenketiden starte før tidligst en time før
skiheisen stenger.
Vedtaket skjer under forutsetning av Sonja Benita Husås Bjørkgården består
Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling og at alkohollovens bestemmelser,
inkludert forskrifter blir overholdt, og at andre offentlige myndigheter ikke har noen
merknader til søknaden.
Behandling i Formannskapet- 02.02.2017:
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak / Innstilling i Formannskapet- 02.02.2017:
Vegglifjell Skisenter AS orgnr. 965148809 gis skjenkebevilling fra og med 18.02.2017 i
forbindelse med drift av Skistugu på Vegglifjell. Linda Løvli født 28.07.84 godkjennes som daglig
leder for skjenkebevillingen med Sonja Benita Husås Bjørkgården som stedfortreder.
Bevillingen gjelder fram til 31.06.20
Bevillingen gjelder for Skistugu og inngjerdet uteområde. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00 – 02:00
for øl og vin.
I det tidsrommet skisenteret er åpent kan ikke skjenketiden starte før tidligst en time før skiheisen
stenger.
Vedtaket skjer under forutsetning av Sonja Benita Husås Bjørkgården består Kunnskapsprøven i
alkoholloven for skjenkebevilling og at alkohollovens bestemmelser,
inkludert forskrifter blir overholdt, og at andre offentlige myndigheter ikke har noen
merknader til søknaden.
Saken gjelder:
Det har kommet inn søknad om skjenkebevilling for Skistugu i Killingdalen. Kommunestyret
hat tidligere gittservering- og skjenkebevilling til dette serveringsstedet.
Fakta:
Vegglifjell Skisenter AS orgnr. 965148809 søker om skjenkebevillingen med Linda Løvli som
styrer for bevillingen. Linda Løvli har fra før skjenkebevilling for Veggli Fjellstue. Stedfortreder
vil være Sonja Benita Husåa Bjørkgården.
Skistugu skal brukes til selskapslokale, møtelokale og kafe/restaurant for hytteeiere, turister
og besøkende i skiheisen. Det søkes om skjenking innendørs og utendørs, 70 plasser
innendørs og 40 utendørs. Det søkes om skjenking i tidsrommet fra kl.10:00 til 18:00 på
mandag til fredag og 10:00 17:00 på søndag. Det søkes om skjenkebevilling for øl og vin.
Saksbehandlers vurdering:
I og med at det tidligere er gitt serverings- og skjenkebevilling for Killingdalen Skistugu og
søker allerede har skjenkebevilling for Veggli Fjellstue, har en ingen merknader til at det gis
skjenkebevilling. Det er imidlertid tidsrommet for skjenkebevilgningen en må ta standpunkt til.
Tidligere bevillingshaver fikk bevilling med følgende innskrenkning:
I det tidsrommet skisenteret er åpent kan ikke skjenketiden starte før tidligst en time
før skiheisen stenger.
Når kommunestyret behandlet Alkoholpolitisk handlingsplan for Rollag kommune i 2016 ble
følgende tatt inn i planen:
For skjenkesteder tilknyttet alpinanlegg skal skjenketiden i sesongen starte tidligst en
time før heisen stenger.
En finner det derfor riktig å innvilge skjenkebevillingen med denne innskrenkningen. Det er
imidlertid en forutsetning at stedfortreder Sonja Benita Husås Bjørkgården består
Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
Rådmannens konklusjon:
Vegglifjell Skisenter AS orgnr. 965148809 gis skjenkebevilling fra og med 18.02.2017 i
forbindelse med drift av Skistugu på Vegglifjell. Linda Løvli født 28.07.84 godkjennes som
daglig leder for skjenkebevillingen med Sonja Benita Husås Bjørkgården som stedfortreder.
Bevillingen gjelder fram til 31.06.20
Bevillingen gjelder for Skistugu og inngjerdet uteområde. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00
– 02:00 for øl og vin.
I det tidsrommet skisenteret er åpent kan ikke skjenketiden starte før tidligst en time før
skiheisen stenger.
Vedtaket skjer under forutsetning av Sonja Benita Husås Bjørkgården består
Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling og at alkohollovens bestemmelser,
inkludert forskrifter blir overholdt, og at andre offentlige myndigheter ikke har noen
merknader til søknaden.