Massivtreproduksjon i Norge

Massivtreproduksjon i Norge
Tidslinje
Ny massivtrefabrikk på Åmot
Merarbeid i forbindelse med finansiering har
ført til at gjennomføringen er forsinket.
2017:
2018:
2020:
17.02.2017
Budsjett, ny-ansettelser,
planlegging og prosjektering
Planlagt oppstart i Juni med 1 skift
2 skift
2
Forretningside
Etablere en massivtrefabrikk på Åmot i Modum kommune i Norge.
• Samlet investeringsramme på 210 MNOK.
• Målsettingen er å utvikle et kost-/nytteeffektivt konstruksjonselement der bærende skiver og plater(dekker)
skaper en ny og mer effektiv byggemetode enn dagens løsninger.
• Fabrikken skal produsere et bærende og fleksibelt konstruksjonselement i tre og ha en
gjennomsnittskapasitet på 25 000 m3 massivtre per skift per år. Denne målsetningen forventes oppnådd på
ett skift innen utgangen av 2020.
• Trelastbehov ved 1 skifts produksjon vil være 30.000 m3 trelast og 60.000 m3 tømmer. Ved 2 skifts
produksjon – 50.000 m3 massivtre henholdsvis 60.000 m3 trelast og 120.000 m3 tømmer
• Dagens norske marked for massivtre er på ca. 35.000 m3. Dette er i all vesentlighet dekket av import fra
utenlandske aktører til Norge. En lokal produksjon vil være kostnadsmessig konkurransedyktig med den
utenlandske produksjonen.
17.02.2017
3
Hva er massivtre?
• Massivtre / Cross Laminated Timber(CLT) er krysslimte
trelammeller der langsgående og tverrgående sjikt limes
90 på hverandre til ønsket tykkelse, stivhet og styrke er
oppnådd
• Skivene er stive og selvbærende og kan brukes som
veggelementer, etasjeskiller, gulv, himlinger og tak samt
en rekke spesialområder
• Overflatene kan benyttes som eksponerte flater eller kles
inn med ulike produkter.
• Treslagene som benyttes er nordisk gran og furu.
17.02.2017
4
Massivtre som byggesystem
• Elementene brukes som kombinasjoner av bærende
vegger og dekker/gulv og tak i alle konstruksjonstyper
• Størst effekt av materialets egenskaper får man imidlertid
ved å benytte det i etasjebygg der «like bokser» monteres
på hverandre og sammenføyes med selvborende skruer.
• «Boks-systemet» kles utvendig med et gjennomgående
isolasjonssjikt tilnærmet fritt for kuldebroer.
• Innvendig beholdes enten treoverflatene eksponert eller
kles inn etter ønske eller behov/krav.
• Byggesystemet baserer seg på:
• Massivtreets skivestabilitet
• Massivtreets formater
• Selvborende skrueforbindelser for innfestning
17.02.2017
5
Bilde: NY Times
http://www.nytimes.com/interactive/2012/06/05/science/0605-timber.html?_r=0
Hvorfor massivtre
• Målt mot konvensjonelle plassbygde systemer basert på stål og betong i blokker fra 3-10 etasjer
har studier tidligere vist at oppføring med massivtre gir en økonomisk besparelse på minimum 4%
• Byggene som er benchmarket var ikke optimalisert for bygging i massivtre
• Besparelsen forventes å øke etter hvert som aktørene i markedet får erfaring med oppføring av bygg i
massivtre
• Målt mot konvensjonelle plassbygde systemer basert på stål og betong gir bygging basert på
massivtre 20% kortere byggetid
• Etasjebyggprosjektene som er gjennomført i Norge, viser enda større byggetidsreduksjoner enn referert
i det foregående avsnittet og da på mer enn 30%.
17.02.2017
6
Miljøgevinster ved bruk av massivtre
• Tre er CO2-nøytralt og vårt eneste fornybare
bygningsmateriale.
• Kan videreforedles til massivtre ved hjelp av ren norsk
elkraft
• Norsk produksjon vil gi korte transportdistanser med lavt
CO2-avtrykk
• Svært gode termiske egenskaper mhp. temperatur og fukt
– bidrar til å skape et godt og stabilt innemiljø
• Bidrar til godt fysisk arbeidsmiljøet i byggeperioden
• Oppleves lyst, rent og tørt
• Det Grønne Skiftet
17.02.2017
7
Marked
• Markedet er bearbeidet av innovasjon Norge og bygget
over tid
Markedspotensiale
• Beslutninger i flere offentlige instanser om å satse på tre
som byggemateriale
• Flere entreprenører har bygget erfaring knyttet til bygging
med massivtre
• Estimat for volum i 2015 er 35 000 M3, primært dekket av
import fra utlandet
• Volumet forventes å øke de kommende årene og vi anslår
at det vil være på minimum 100 000 m3 ila en
tiårsperiode
• Eksportmarkedet er ikke vurdert, men basert på
kvaliteten og prisen på den norske trelasten burde det
være mulig å ha netto eksport av massivtre fra Norge på
sikt
17.02.2017
Det bygges ca 30 000 boliger i Norge pr år. Dersom
massivtre tar 5% av dette markedet vil det gi et volum på
75 000 m3.
Snittstørrelse bolig:
Massivtre pr bolig:
100 m2
50 m3
Volum = 30 000 boliger * 5% * 50 m3/bolig = 75 000 m3
8