Årsmøte2016 Neset Komplett

Referatfra
ÅrsmøteiNesetfotballklubb
2016.
Søndag12.februar2017
iklubbhuset.Møtestartkl17.00
Tilstedepåmøtet:17medlemmer(seegenoversikt.)
************************************************************
Sakliste:
1.
Åpning:
LederSteinAursandønsketdeframmøttevelkommenogåpnetårsmøtet.
2.
Godkjenningavstemmeberettigede
17stemmeberettigedeertilstedepåmøtet,jfrnavneliste.
3.
Godkjenningavinnkallingogsakliste
Innkallingogsaklisteblevedtattutenmerknad
4.
Valgavmøtedirigent,referent,sekretærogtotilåundertegne
møteprotokollen:
LederSteinAursandblevalgtsommøteleder,DagfinnTingstadblevalgtsomreferent.
EllenQvarmeogKjellArneAatlofikkoppdragetmedåundertegneprotokollenfra
årsmøtet.(Protokollenleggesutpåklubbensheimesidesåsnartdenergodkjent)
5.
Årsmeldingfor2016:
Styretsforslagtilårsmeldingfor2016blegrundiggjennomgåttavmøteleder.Det
komframnoenrettelser/presiseringer,ogdisseleggesinnidetendeligedokumentet.
Foråforenklearbeidetoppfordretårsmøtetstyrettilåvurdereenformformalfor
lagenesårsmelding.
Vedtak:Årsmeldingfor2016enstemmigvedtatt.
**********************Kaffepause***************************
6.
7.
Regnskapmedrevisjonsberetningfor2015
KassererJohanE.Leingikkgjennomogsvartepåspørsmålfraårsmøtedeltakerne.
Revisjonerforetatt,menrapportenvarikkemottatttilmøtestart.
Vedtak:Detframlagteregnskapetgodkjennesunderforutsetning
avatpositivrevisjonsberetningforeligger.
Fastsettingavmedlemskontingentfor2018ogaktivitetsavgiftfor
2017
• Medlemskontingent 2018:
Husk at alle som skal spille for Neset fk. må ha betalt medlemskontigent og
aktivitetsavgift. Laglederne SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden.
Klubbens forsikring forutsetter medlemsskap.
1
Satser 2018: Voksen kr. 200.
Barn
kr. 100
(t.o.m. det år en fyller 18)
For familier gis det rabatt, slik at prisen samlet er
kr. 300,- for familien (inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)
Kontingenten betales til konto: 4202 17 46767
Husk å merk innbetalingen med navn og fødselsår -
• Aktivitetsavgift 2017:
- Oldboys/6.divisjon
kr. 1.600
- Senior
kr. 3.600
- Junior
kr. 2.900
- 15-16 år
kr. 2.250
- 13-14 år
kr. 1.850
- 11-12 år
kr. 1.350
- 9-10 år
kr. 850
- 7- 8 år
kr. 400
- Under 7 år:
Gratis
- Trimgruppe uten kamper kr. 400
Aktivitetsavgift faktureres etter lagledernes innleverte lister –
betaling må være utført før spiller er spilleberettiget til kamper.
Vedtak:Satseneblevedtattenstemmig
8.
1.
2.
3.
OpprettelseogstatutterforUTVIKLINGSFONDiNesetfk.
StyretiNesetFKønskeråsetteavpengerietfondsomertenktbrukttil
spiller/trener/dommerutviklingsamtanleggsutviklingiNesetFK.
Fondetopprettesi2017oglyderpr.30.01.17påkr.242.000.
Fondettilføresmidlergjennomsalgavspiller(e)opptilmax.500000kr.Årlige
renteinntektertilføresfondet.Fondetkanøkesutovernevntemax.grenseetter
forslagfrastyretogsenerebehandling/godkjenningiårsmøteiNesetFK.Eventuell
avviklingavfondetskalogsåbehandlesiårsmøte.
Reglerforhvilketiltaksomkanstøtteserfastsattistatuttersombehandlesistyret
ogleggesframførstegangpåårsmøtetiNesetFK12.02.17.
Statutterfor”Eddi-fondet”,utviklingsfondforspiller-/trener/dommer-oganleggsutviklingiNesetFK:
Formåletmedfondeteråkunnebiståspillere,trenere,dommereiNesetFKtil
utviklingisinerollerveddelvisdekningavkostnaderiforbindelsemedkurseller
lignende.Fondetkandessutenanvendestilanleggsutviklingfornyeanleggeller
kvalitetsforbedringaveksisterendeanleggiklubben.
Størrelsenpåfondetvarvedopprettelseni2017kr.242.000.Størrelsenpåfondet
skaliløpetav2017økestilmax.kr.500000kr.dersomdriftsresultatetfor
klubbentillaterdette.Renteinntektertilleggesfondet.
Tiltiltakdetsøkesstøtteomforspillere,trenere,dommerekandetmaksimaltgis
støttetil50%avdefaktiskekostnadertiltiltaket.Styretiklubbenkanbestemme
2
4.
5.
6.
7.
atpersonersominnvilgesstøttefrafondetforpliktersegtilåharolleriklubben
minsttoåretteratstøtteergitt.Styretiklubbenkankunbenyttemax.20%av
fondetiløpetav1år.Skalnevnteprosentsatsendresmådetbehandlesiårsmøte.
Vedtakistyretogfaktiskbrukavfondetskalvisesiårsberetningoginformeres
omiårsmøtet.Detertilenhvertidsittendestyresomavgjørbrukavfondetogom
denaktuellesøknadkvalifisererforstøtte.Tilanleggsutviklingvedtarstyret
eventuellstøtteutensøknad.
Dersomfondetsmaksimalestørrelseskalendresellerfondetønskesavvikletskal
sakenbehandlesistyretoginnstillingfrastyretbehandlesiårsmøtetiNesetFK.
Etteratdeterbruktmidlerfrafondetskalstyretforsøkeåavsettemidlertil
oppbyggingavfondettilmax.størrelse(jfr.punkt2)nåroverskuddidriften
tillaterdette.Styretforsøkeråskaffesponsorforfondethvorsponsorfylleropp
medetårligbeløpetterinngåttskriftligavtale.
Fondsmidlenekanikkepantsettes.
Vedtak:
9.
Dugnadsplanfor2017:
Opprettelseavutviklingsfondogtilhørendestatutter
enstemmigvedtatt.
A-laget:
Sesongtips
Kalendersalg på nov/des
Dorullsalg
G 19:
Sesongtips
Kalendersalg på nov/des
Frostadag
Dorullsalg
G 15/16:
Sesongtips
Dorullsalg
Kalendersalg på nov/des
Frostadag
G 14:
Sesongtips
Dorullsalg
Kalendersalg på nov/des
G 13:
Sesongtips
Dorullsalg Kalendersalg på nov/des
G/J 11:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
G/J 10:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
G/J 9:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
Knøtt 8:
Nesettips
Knøtteturnering
Knøtt 7:
Nesettips
G/J 12:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
Vedtak:Planenbleenst.vedtatt
Finansgruppastyrerdisse
dugnadstiltakene,ogkankommemed
flere!
3
10.Budsjettfor2017
Framlagtforslagtilbudsjettfor2017blegjennomgåttogbegrunnetav
kasserer.Budsjettetleggeropptiletdriftsoverskuddpå297.350kr.,inkl
somskalsettesavpåutviklingsfondet.(242.000kr)
Vedtak:Budsjettetbleenst.vedtatt
beløpet
11.LovendringsomfølgeavnylovnormfraNIF(NorgesIdrettsForbund)
DetframlagteforslageteritrådmeddeendringenesomervedtattavIdrettstinget.
Etterårsmøtebehandlingsendesloventilidrettskretsenforendeliggodkjenning.
DagfinnTingstadredegjordefordeviktigsteendringene.
Vedtak:
FramlagteforslagvedtassomNesetFotballklubb´slovfra godkjenningsdatoiidrettskretsen
12.Valg 2017
Valgkomiteen,vedBjørnMortenOlderviklaframkomiteensforslagtil
tillitsverviNesetFk.2017
Vedtak:
Følgendeblevalgtenstemmig:
Styret:
Leder(1år): SteinAursand
Nestleder(1år)ogstyremedlem(2år): LarsEilifFlægstad
Styremedlem,lederfinans(2år): UnniNordahl
Sekretær:(2år)
HildeBratsvedal
Kasserer: *
*)Valgkomiteenharikkekassererpåplass,menårsmøtetgirstyretfullmakttilåta inndenneiklubbensstyrenårpersonenerklar.
Valgti2015fortoår:
Juniorleder: BenjaninSkogen
Materialforvalter OlaMagnusAsklund
Varamedlem:(1år) EinarAatlo
Varamedlem:(1år)
MortenSkjevik
Finansutvalg:(1år)
OleMartinAas
OlaMagnusAsklund
Valgkomiteenarbeiderforåfåflereinnidennekomiteen.
Revisorer:
OlavGaltvik(2år) RoarReitan(Ikkepåvalg)
Neset-tipsansvarlig:(1år)
BentePresthusAbelsen LillJudyVik
4
Billettører:(1år)
GunnarJørstad
DagfinnSørheim ArneSørheim
ArildRekkebo
JohnnyVik SveinErikFjerdingøy
KjellArneAatlo
MortenSkjevik
Leder/Koordinator:SveinErikFjerdingøy
Kioskansvarlig:(1år)
AnneGreteAas
Valgkomite:(Foreslåttavstyret)
BjørnMortenOldervik(1år)
SivSandvikTagseth(3år)
RoarVold(2årigjen:valgti2015)
13 Avslutning:
LederSteinavsluttetmedeninspirerenderundemed”Visdomsord”,oghanframførteen
sang,somogsåhaddeklokeordiseg!
HantakketutgåendestyremedlemmerJohanE.LeinogDagfinnTingstadforinnsatseni
klubbenmedordogenNeset-jakke.BrittRanveigHernesgårogsåutavstyret,menvarikke
tilstedegrunnetarbeidshelg.Detvanketblomstertildeframmøttedamer–plusstil
BenjaminogKjellArne.
SveinEriketterlystetiltakforåfåfleredeltakerepåårsmøtet,oghenstiltetilatmøtedatomå
leggesutenommorsdagogandrestorebegivenheter.
DagfinntakketSteinforenfenomenalinnsatssominspiratorogforbildeforalleandrei
klubben–(medinnsatspåsammenivåogsåi2017kanklubbenmedstolthetkallesegenkvalitetsklubb.)
Møtetavsluttetcakl20.30
DagfinnTingstad
Referent
Årsmøteprotokollenerisamsvarmeddetsomblebesluttetpåmøtet
Frosta,den.februar2017 Frosta,den.februar2017
--------------------------------------------- --------------------------------------------------
EllenQvarme
KjellArneAatlo
5
Styretsårsmelding2016
tilårsmøtetsøndag12.februar2017
Nesetfotballklubb
6
Årsmøtesak 5:
Årsmelding for Neset Fotballklubb 2016
1. Styrets sammensetning:
Følgende styre ble valgt på klubbens årsmøte 14. februar 2016:
Leder:
Stein Aursand
Nestleder/Baneansvarlig:
Lars Eilif Flægstad
Junioroppmann
Benjamin Skogen
Kasserer:
*) Johan E. Lein
Materialforvalter:
Ola M. Asklund
Økonomileder:
Britt Ranveig Hernes
Sekretær:
Dagfinn Tingstad
Vara/Dommeransvarlig:
Einar Aatlo
Varamedlem:
Morten Skjevik
*) Johan E Lein tok på seg kassereroppgaven etter årsmøtet.
2. Styrets arbeid:
Gjennom året har styret hatt 12 styremøter, og behandlet store og små saker.(ca 90).I 2016 har
klubben fått på plass et aktivt sportslig utvalg (SPU), og dette utvalget har lagt et godt grunnlag
for at Neset skal lykkes med å bli en klubb med kvalitet i alle ledd. Utvalget har fått på plass
lagledere/trenere på alle klubbens lag ! (Jfr årsmelding fra SPU v/Aleksander Ulvik)
Sportslig utvalg og spiller-representanter har deltatt i behandlingen av enkeltsaker.
Møtereferater sendes alle impliserte etter alle møter.
Styremøtene holdes i klubbhuset på Vinnatrøa.
Under storsjøcupen ble leder Stein Aursand tildelt NTE`s Ildsjelpris!
3. Medlemmer:
Medlemstallet er stabilt.
2016:
469
2015:
465
2014:
459
2013:
496
4. Arrangementer/Aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gjennom året er det gjennomført flere hundre fotballkamper.
Vel 40 medlemmer deltok på årets ”Jordbærselskap” på Vinnatrøa.
Neset var også i år arrangør av ”Frostadagen”, i samarbeid med Frosta kommune.
Arrangementet ble gjennomført i og rundt Frostahallen.
Avslutninga av årets “Knøtteturnering” var lagt til Frosta, og det var et yrende fotball-liv
på Vinnatrøa.
Tine fotballskole ble gjennomført med rekorddeltakelse (96 deltakere).
“Årets kamp” – ble også en suksess I 2016. Stor deltakelse, god stemming og over 93
tusen kroner i klubbkassa .
Neset-festen ble dessverre avlyst grunnet lite påmelding.
Klubben fikk også i 2016 oppdraget med servering under 17.mai på skolen.
(Skolemusikken ba om hjelp)
7
5. Sportslig utvikling/Kurs/Skolering:
- Sportslig Utvalg 2016
Sportslig utvalg var i fjor bestående av fire personer, Bjarne B Krog, Tore Tagseth, Benjamin Skogen
og Aleksander Ulvik. Ved oppstarten av året fikk vi vite at veien ble litt til underveis for utvalget, siden
det er første gang at Neset har en slik løsning. Utfordringene har vært store, men utfordringene har som
oftest ledet til noe positivt og utviklende. Sportslig utvalg har gjennom året tatt seg av noen av de
sportslige oppgavene i klubben, og arbeidsfordelingen med Stein har vært bra. Alt fra spillerkontrakter
for A-lag og junior, spilleroverganger, BDO-serien, lagspåmelding, trenerkurs og kvalitetsklubb mm.
Vi har vært på mange temasamlinger fra høsten 2016 og fram til i dag.
Det jeg har lagt merke til er at Neset er god på samarbeid. Vi har hørt mange historier fra andre lag og
klubber, der utfordringene er store, både med spillere, foreldre og trenere. Vi har hatt problemer i
klubben, men de har vært lettløst og gjennom dialog og et tett samarbeid, så føler jeg at året 2016 har
vært et godt år. 2017 byr på mange nye utfordringer, og Sportslig utvalg er allerede ferdig med den
største jobben for året: Alle lag hadde, fra 1. Januar, en trener å forholde seg til. Det var en tidkrevende
og lang prosess, men med god hjelp og rådgiving fra både spillere, foreldre og andre trenere kom vi i
mål. Resten av året vil i hovedsak dreie seg om sportslig utvikling i klubben, og vi er godt i gang med
kvalitetsklubb.
- Kvalitetsklubb
NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et
konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet
mellom klubb og forbund.
Fotball for alle!
Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette
ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt
uansett alder, kjønn og identitet.
Klubbens identitet, er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i
trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og
kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.
Veien er målet
I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et
sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.
Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig
tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.
Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i
barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav
til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer
for både foreldre, trenere og spillere.
Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er
også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.
NFF vil tilby verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb
og krets. Det er en klar målsetting å utvikle konseptet videre som banebrytende for norsk fotball, som
også er presist og målbart i forhold til Handlingsplanen og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god
og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå.
Klubbene søker til sine kretser om å bli tatt opp som kvalitetsklubb.
Deretter må det startes en prosess i klubben som kretsene veileder frem til et opptak. Klubben jobber
med de relevante kriteriene frem til en slik godkjennelse. Om ikke alle kriteriene er oppfylt, vil det
legges en ny plan med veiledning og oppfølging frem til ferdigstillelse.
8
Det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom enklere verktøy enn selve
søknadsprosessen.
Konseptet ivaretar utfordringen med å knytte breddeklubbenes kvalitet og toppklubbenes anerkjennelse
av flere lokale klubber som mulige og tilfredsstillende utviklingsarenaer over tid.
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/
Sportslig utvalg:
Aleksander Ulvik
Bjarne B Krog
Tore Tagseth
Benjamin Skogen
Kurs, møter og skolering:
-
-
Leder Stein deltok på kretstinget 2016 samt ”Lederlunsj” (2)
Styremedlemmer og SPU har deltatt på møter ang. ”Kvalitetsklubb”
Klubbforum: Stein, Lars Eilif, Ola, Benjamin, Tore, Bjarne Broder og Aleksander.
Stein og Ola har deltatt på lederkurs
6.Dommere.
Nesetfotballklubbhar4registertekretsdommere:
Erlend Kjørsvik
[email protected] Ass.dommer 2.Div
2811
Autoriserte dommere
Dommer 4.Div
Talentgruppe
Ole Johan Frøstad [email protected]
Autoriserte dommere 1261
Dommer G16 2-3 Div
Robert Aadal
[email protected]
Autoriserte dommere 1401
Dommer 6.Div
Stig Tore Laugen [email protected]
Ass.dommer 4.Div
Dommer 5.Div
Autoriserte dommere
Iklubbenharfølgendedommeredømtpåklubbnivå.
MortenFAatlo,VegardAatlo,EmilReitan,HermannMoksnes,JesperE.Berg,JørundKvamme,
KarlKristianLehn,OlineSkarsbakk,JonathanValberg,MariusVik,SimonØsterlie,TheaMoksnes,
CasparVeimo,JonathanViken,HenrikViken,JørgenAatlo,EirikSvean,IsakValberg,LasseF
Aatlo,MartinOlsen,MagneQuarme,PrebenFossum,EspenVik,SimenUChristiansen,
ItilleggholdtStigToreLaugengjennomførtedel2avdommeropplæringførseriestart.Enstor
takktilStigToresomhargjortdetteiflereår.
Neseterfortsattidensituasjonenatvimanglerdommerepåkretsnivå.
Styrethåperatflereblirmotiverttilåtakretsdommerutdannelsen.
EinarAatlo,dommeransvarlig
9
7.Anlegg/Baner:
VALAVOLLEN (Tautra)
På Valavollen er det tilført 12 m3 sand, og sloddet. Jorddongen som låg mellom banen og vegen på
østsida er lagt i ujavnhetene på vestsida av banen. Krattet som var mellom banen og vegen mot øst er
fjernet, men det gjenstår å planere. Dette området blir da fin parkerinsplass. Graset har vært grønt og
frodig hele sesongen. Håper tilføring av sand, med slodding kan gjamne ut noe av de småe
ujamnhetene.
VINNATRØA.
Kunstgrasbanen ble i år ikke renset, men gummikulene på løpebanen ble renset med sandharpe, noe
som førte til at mere rusk og rask ble fjernet. Banen ble tilført 2 tonn nye gummikuler. Det er i år kjøpt
inn 2 nye 7ermål.Fangnettet på østersia av banen er opprustet Kastområdet helt øst på området er
ferdigstilt, her blir det kanskje behov for noe utstyr, mål etc.
Grasbanen hadde en hard vinter, hvor mye av graset døde bort. det ble breisådd grasfrø, og fylt på 8m3
med sand, og sloddet. På høsten såg det ut til å bedre seg.
Nå i høst fikk vi nytt snøskjær på prøve, dette viste seg å fungere meget bra. Beslutning om kjøp blir
ikke tatt før vi har hatt snøfres på prøve.
Grasklipperen har fått en større overhaling etter sesongen..
Minihallen i Kvarme:
Dette anlegget er også gjennom året 2016 brukt av svært mange fra Neset fk. Spesielt viktig er det for
de yngste lagene og for keepertreningene våre !
En stor takk til Boye Qvarme, som legger så godt til rette for fotballutvikling i ypperlige lokaler.
Lars Eilif Flægstad, nestleder/baneansvarlig
8.Klubbhus/Kiosk:
Husstyret har i 2016 bestått av Tore Alstadvoll, Kristin Einarson Berg, Håkon Einarson, Roar Stenhaug
og Anne Grete Aas.
Utleid: 75 antall møter og 33 stk. private arrangement (som vi har inntekt på). Fotballklubben bruker
stort sett klubbhuset til sine møter, mens idrettslaget kan godt minne sine underavd. på at de kan bruke
klubbhuset gratis til møtevirksomhet. Turorienteringa flyttet i 2016 sin årsavslutning til klubbhuset J
Administrasjon ved utleie fungerer bra.
Husstyret har stått for vasking foreløpig, men med hjelp av foreldre på fotballagene under sesongen
(oppfordret oppmenn til å skaffe til veie noen som kunne vaske etter oppsatte datoer), noe som fungerte
sånn noenlunde.
Frosta IL tok ansvar for dugnad for maling av klubbhuset.
Husstyret hadde 2 møter i 2016.
MÅL for 2017: Få ordnet lekeplassen, malt 2. strøk utvendige på huset (Frosta IL), rundvasking
innvendig, installere ventilasjonsanlegg (?), og prøve å finne aktivitet som kan gi mer inntekt og vi har
mer å gå på når det gjelder utleie, ideer mottas med TAKK (Kanskje få arrangert åpent klubbhus for å
se fotballkamp på TV og åpen kiosk?)
Kiosk:
Ansvarlige for kiosken sesongen 2016 har vært Grete Rekkebo og Anne Grete Aas. I tillegg til de
ansvarlige har ca. 30 stk. hjulpet til under kamper og arrangement, og under knøtteturneringa var det
mange foreldre som hjalp til i tillegg til noen faste.
10
Kiosken var åpen under alle seriekampene til A-laget, og også åpen kiosk på noen av kampene til 6.
div. laget. Etter at vi fikk kiosken i det nye klubbhuset, og alle tilskuerne er samlet på den nye tribunen,
har vi ikke sett behovet for å gå rundt med kaffetralle i år.
Ellers var det åpen kiosk under Tine fotballskole, Knøtteturneringa 25.09.2016, Aktivitetsdagen
18.06.2016 og Frostadan 13.08.2016, samt på klubbkveldene.
Anne Grete Aas
9. Økonomi
2016føyerseginnidesisteårsmønsternårdetgjelderøkonomi:Denerstabiloggod.
Åretsoverskudderpåkr402475etteratdeterforetattavskrivningerpåanleggogutstyrmedkr
214593.
Dugnadsinnsatsenpåulikeområder,ogstå-på-viljenhosalleharogsådetteåretbidratttilågi
handlingsromforvideresatsing.
Lån
Lånegjeldaerredusertfrakr1187701vedåretsbegynnelsetilkr463695pr31.12.16.
Låneopptaktilfinansieringenavklubbhuseternedbetaltiisinhelhetiløpetav2016med
utbetaltetippemidlerogmomsrefusjonpåbyggekostnadene.Itilleggerdetforetattenekstra
nedbetalingpå”gamle”lånmedkr150000.
Likviditet
Likviditetenermegettilfredsstillende
JohanE.Lein,kasserer
10.Lederenskommentarerforåret2016:
Lederens kommentar for året 2016.
Stor takk til alle som bidro med smått og stort i fotballsesongen 2016.
Sportslig sett ble det nok en stor sesong i junioravdelingen med mange gode prestasjoner og mange
utøvere som gjorde seg bemerket langt utenfor kommunegrensa. Det er imponerende at vi klarer å få
fram så mange gode spillere i denne aldersgruppen og det tyder på at det gjøres en veldig god innsats
både fra trenere , lagledere, foreldre , spillere og andre interesserte. Gratulerer med flott innsats til alle.
En spesiell takk til trenere/lagledere som har vært med gjennom mange år og som nå tar en pause eller
går over i andre roller i klubben. Det samme gjelder styremedlemmer som går ut av styret. I skrivende
stund vet jeg valgkomiteen jobber intenst for å finne personer som tar på seg forskjellige verv og jeg
håper valgkomiteens medlemmer møter stor velvilje hos aktuelle kandidater. Er du ikke spurt ennå , så
ta kontakt med Roar Vold , Bjørn Morten Oldervik eller Per Thomas Hustøft og spør om det er noe du
kan gjøre for klubben.
Selv har jeg gitt beskjed om at jeg kan ta et år til dersom årsmøtet vil ha meg. Jeg ble som mange vet
valgt til leder på ekstraordinært årsmøte i 2011 og nå skriver vi faktisk 2017. Det har vært mange
interessante og givende år og i fellesskap har vi fått til en god del. Likevel er det mye jeg føler vi skulle
gjort , men som ennå ikke er på plass. Jobben med kvalitetsklubb, som vi har startet opp både håper og
tror jeg skal føre til at vi får en enda mer velfungerende organisasjon som blant annet vil gjøre det
lettere å ta på seg verv i klubben. Sentrale aktører i dette arbeidet er sportslig utvalg med Aleksander
Ulvik i spissen. Han har tatt på seg oppgaven som redaktør og det er jeg veldig fornøyd med. Likeledes
var det svært viktig for meg at vi fikk opprettet et sportslig utvalg i 2016. Med en tøff høst på det
personlige plan var det helt nødvendig at vi hadde et slikt utvalg på plass og at utvalget gjorde en jobb.
For det har de gjort, og takk for det. I det videre kvalitetsklubbarbeidet planlegger vi å trekke med oss
så mange som mulig slik at de dokumenter vi kommer ut med i løpet av året vil være noe som flest
mulig kan kjenne seg igjen i og ha et forhold til. Selv er jeg ikke i tvil om at dette vil føre oss et steg
videre i riktig retning for klubben og jeg håper på stort engasjement fra mange. Jobben med
kvalitetsklubb er for min del hovedårsaken til at jeg valgte å si ja til nok et år som leder ettersom jeg var
11
en av dem som ivret for at vi skulle hive oss på denne prosessen nå. Men dersom årsmøtet vil ha en
annen løsning for ledervervet vil det heldigvis ikke føre meg inn i en langvarig depresjon.
A-laget vårt åpnet sesongen godt med seier i Vanvikan og Meråker og kjempet helt mot slutten for
tilværelsen i 4.divisjon. Det holdt dessverre ikke , men selv om vi nå er på 6. nivå i norsk fotball( for
første gang ? ) er det ingen katastrofe. Vi har trenerapparat og lederskap på plass og jeg håper
spillergruppa er innstilt på at vi skal komme raskt tilbake til 4. divisjon som etter min mening nå er det
nivå vi bør ha ambisjoner om å være. Hva som vil være aktuelt på lang sikt er veldig vanskelig å si ,
men at vi igjen kan lukte på 3. divisjon om noen år er ikke utenkelig. Det forutsetter etter min mening at
vi kan beholde enkeltspillere som innehar kvaliteter til å spille på høyere nivå uten at de velger å forlate
klubben. De som eventuelt skulle bli interessante for Liverpool eller Rosenborg vil jeg anbefale å
benytte sjansen. Benytter anledningen til å takke fjorårets hovedtrener Jan Arve Tomren for iherdig
innsats gjennom mange år i trenergjerningen og håper du også vil bistå i det videre arbeidet i Neset FK
som jeg vet er klubben i ditt hjerte. Takk også til Boye Qvarme for god og viktig innsats på mange
områder i tillegg til hjelpetrener for A-laget i 2016.
Økonomien i klubben er som dere vil se av regnskapet veldig god. Det skal vi alle sammen være glade
for og stolte av . Det er mange klubber som sliter med økonomien og det gjør vi ikke i Neset FK nå. Vi
gjorde det for noen år tilbake , men vi har gjennom stor frivillig innsats fra spillere , ledere , foreldre,
medlemmer og andre klart å snu solid underskudd til brukbare overskudd. Vi har sammen med Frosta
IL bygd klubbhus og vi har bygd tribune. I 2016 har vi likevel klart å nedbetale ekstra på lån. Dette er
takket være nøktern bruk av midler og stor innsats fra mange i forhold til inntektsbringende tiltak.
Begge deler må fortsatt gjelde hvis vi skal klare å holde aktivitetsnivået vi har uten økte egenandeler.
Og det er viktig for at vi skal være en klubb som flest mulig kan være en del av , spesielt uavhengig av
egen økonomi. Kjempestor takk til alle som har vært positive i forbindelse med inntektsbringende tiltak
vi har i klubben. Dere er mange og gjør en fantastisk jobb. Grasrotandelen er vel uten tvil det tiltaket
som gir oss mest i forhold til innsats. Pr. skrivende stund er vi 213 grasrotgivere og jeg er ganske sikker
på at vi kan bli enda flere. Snakk med kompiser, naboer , kjente i inn og utland og verv flere.
Etter mange år uten damelag har vi i 2017 tatt sjansen på å melde på et 7-erlag igjen. Jeg håper vi får
nok interesse slik at vi kan stille et damelag. Ut fra erfaringer fra andre klubber vil dette føre til at vi
kan få med oss flere jenter og beholde dem lengre. Det jobbes godt med de yngste jentene og kanskje
kan vi også i NesetFK få oppleve at vi har jentelag både på 15 og 17-årslag. Det som betyr mest i denne
sammenheng er at de som vil spille fotball får anledning til det – i vår klubb. Dessuten vil jeg oppfordre
damer til å ta på seg verv i klubben , enten det er som lagleder, trener , leder eller andre posisjoner. Om
lag 50% av befolkningen er damer og damefotballen er et satsningsområde i NFF`s handlingsplan for
2016-2019. Vi har lang tradisjon i Neset FK for å være overrepresentert med menn i styre og stell .
Dette må vi endre på. Da må damer si ja når de blir spurt. Og så er det viktig at vi i klubben sørger for å
ha så tydelige roller at de som blir spurt vet hva de sier ja til, enten det er menn eller kvinner. I Neset
FK har vi ingen roller det ikke er noe med. Hvis det var slik skulle vi ikke hatt den rollen. I forbindelse
med kvalitetsklubbarbeidet vil det bli behov for flere roller enn vi har i dag og flere personer. Når disse
rollene blir tydelige tror og håper jeg det blir attraktivt å si ja enten du er mann eller kvinne.
Nok en gang tusen takk for stor og god innsats i 2016 og lykke til videre med 2017-sesongen.
Fotball er gøy.
Frosta23/1-17.
SteinAursand.
Leder2016.
11.ÅrsberetningforNesetveteranan2015.
2016 er det tredje hele driftsåret til Nesetveteranan etter oppstarten i 2013.
Det er avholdt 2 styremøter der følgende har vært på dagsorden: medlemsaktiviteter, oppdatering og
opphenging av diplomer i klubbhuset, arkivet, oppdatering lister, hjemmeside Neset.
Det har vært 2 samlinger for medlemmer inkludert årsmøtet for 2015 der 2. rundekampen mot
Rosenborg i 1966 var tema. Der var det også ei orientering av lederen i klubben om hovedlagets
12
aktivitet og anlegget på Vinnatrøa der det nå er ferdig nytt klubbhus og tribune. Den 11. august var det
medlemsmøte med Arnt Tore Andersen(ATA) som gjest og kåsør. ATA var i lengre tid journalist i
Adressa med bl.a. Frosta som arbeidsområde. Han berettet om mange meget gode opplevelser på bygda
både med Neset, andre idrettsopplevelser og om livet i bygda generelt.
Ellers jobber styret (Ola) med å oppdatere lister med oppmenn og ledere som nå tilnærmet er ajour. Vi
er også utfordret av hovedlaget til å gjøre jubileumsberetningen og bilder tilgjengelig på lagets
hjemmeside. Det er også arbeidet med dette.
Veteranlagets medlemmer bidrar fortsatt i dugnadsvirksomhet på Vinnatrøa. Det er lite
kassatransaksjoner, men økonomien er under kontroll.
Det er laget en liste for potensielle medlemmer som brukes ved kunngjøringer. De som benytter seg av
disse kunngjøringene betraktes som medlemmer. Det er ikke innført medlemskontingent.
Jon Flægstad, leder
12. Årsmelding fra lagene:
Neset - A-laget:
Neset A-lag stilte i 4.divisjon i 2016. Fastsatt mål for sesongen var å fortsette utviklingen av den
individuelle i relasjon med samhandlingen i laget. I tillegg hadde vi et uttalt mål om å bli blant de 4
øverste i avdelingen for å "berge" plassen.
Vi startet sesongen 4. januar 2016, og avsluttet etter siste seriekamp 23. oktober
I perioden spilte vi 5 treningskamper (1 seire, 2 uavgjort, 4 tap. Vi deltok i kvalik til
Norgesmesterskapet, der vi tapte første kvalikkamp 1-3 mot Rørvik. Vi spilte 22 seriekamper.
Vi deltok på 2 cuper i oppkjøringsperioden. Det var Vanvikan Indoor og Magnar Lundemos minnecup.
Vi gikk seirende ut av begge cupene
I oppkjøringen hadde vi blant annet 10 økter i Abrahallen, samt at vi hadde treningsleir over 2 dager i
Meråkerhallen. Vi hadde også sterkt fokus på basismusklatur, og spenst/hurtighet i oppkjøringen.
I serien endte vi på 6.plass. Vi klarte derfor ikke målsettingen om å bli blant de 4 øverste i avdelingen.
Til tross for dette så hadde vi berget plassen helt frem til overtid av siste serierunde. Etter at resultatene,
i to andre kamper i denne runden, gikk imot oss, så berget vi dessverre ikke plassen. Vedrørende målet
om utvikling av den individuelle i relasjon med samhandlingen i laget så har dette pekt riktig vei. På
lagets beste dager, så er nivået i gruppen ekstremt høyt. Men dessverre har ikke stabiliteten vært god
nok.
I løpet av sesongen ble det benyttet 28 spillere gjennom treningskamper og obligatoriske kamper. I år
var det 10 debutanter, deriblant to 15 åringer( Jonathan Lein Valberg og Edvard Sandvik Tagseth) En
annen debutant som gjorde sitt inntog var Joachim Skjevik som spilte 18 seriekamper denne sesongen.
Den med størst treningsoppmøte gjennom sesongen var Magnus Rekkebo.
Lagets kaptein var Per Thomas Alstadvold Hustøft
Toppscorer ble Benjamin Skogen
Laget støtteapparat bestod av:
Trener: Jan Arve Tomren
Ass Trener: Boye Qvarme
Oppmann: Karl Ove Dybvad
13
På sedvanlig vis var gruppen god i oppkjøringsfasen. Vi hadde dedikert ei trening i uka på Level med
fokus på basismusklatur. Her var det Erlend Ulvik som var en fabelaktig instruktør. Dette er ei trening
som er veldig skadeforebyggende og det har vi sett gode resultater av. Boye Qvarme hadde ansvaret for
spenst/hurtighet, samt hurtighet i pasningspill. Dette ble gjennomført med bravur. Boye gjorde også
minibussen sin tilgjengelig for Neset senior, noe som var veldig miljøbygende. Vi gjennomførte
vårsesongen med kun 1 tap, men dessverre litt for mange uavgjort. Vi hadde også en målforskjell på 2514. I høstsesongen hadde vi en målforskjell på 36-35. På hjemme tabellen havnet vi på 6. plass, mens
på bortetabellen var vi nr 2. Dette ble dessverre en sesong der vi ble straffet hardt av andre
prioriteringer underveis i sesongen.
I 5 år jeg hatt den glede av å hatt hovedansvaret (1 år sammen med Bjarne Broder Krogh) for Neset
Senior. I den perioden har det vært oppturer og nedturer. Dessverre kom nedturene samlet på siste del
av perioden med nedrykk først fra 3. div, og til slutt siste året da vi ikke klarte å holde oss i divisjonen.
Men vi har også i denne perioden utviklet oss til å bli et tydeligere spillende lag.
Vil med dette takke alle, både aktive og støtteapparat, som har vært med på denne reisen.
Ellers vi jeg rette en stor takk til alle som har bidratt til Neset Senior i 2016, og lykke til i 2017
Jan Arve Tomren - Trener 2016
Tabell
4.div Menn avd.1 – 2016:
Plass
Lag
Total
V
U
T
Mål
Diff
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11*
12
Levanger2
Vuku
Tydal
Vestbyen
NTNUI2
Neset
Innherred
Lånke
Fram
Bjørgan
Åfjord
Vanvik
16
13
12
12
11
10
10
8
7
5
5
1
3
3
6
3
4
7
3
1
2
4
3
5
3
6
4
7
7
5
9
13
13
13
14
16
64-26
65-40
51-36
55-37
71-44
61-49
56-44
45-64
38-52
33-63
52-78
29-87
38
25
15
18
27
12
12
-19
-14
-30
-26
-58
Poeng
51
42
42
39
37
37
33
25
23
19
18
8
Takk til alle som har gjort A-kampene til gode opplevelser:
• Spillere, trenere, oppmenn og andre hjelpere
•
BILLETTØRER:
Terje Reitan, Steinar Hansen, Arild Rekkebo, Melvin Oldervik, Svein Erik Fjerdingøy og
Dagfinn Sørheim.
•
KAMPVERT:
Asbjørn Hustøft.
•
Speakertjenesten er som vanlig godt ivaretatt av Frosta Lyd!
14
Neset2-6.divisjonslaget:
6.divisjonslagetbleavdelingsvinnerogkretsmester,etter17kamper(14seier,2uavgjortog1tapt
kamp.)
Frakampstatistikkenerfølgendemålscoreresakset:
Navn
Mål
ErikRosø
TumfalAlanKafil
ErlendJørstadPresthus
BenjaminSkogen
KimAndreKvamvold
KevinKvamvold
NasrudinSharifYusuf
FredrikNilssen
AndersNesjø
PerKristianSandvikTagseth
FredrikTveteHansen
FrodeJørstadPresthus
JohnAndersHaugan
JonnyHovdal
NiklasStenhaug
TobiasVikan
VictorSolvold
19
6
6
5
5
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Lagledere:GeirUde,MariusJørstadPresthusogArildUlvik
Tabell6.divisjon
Plass
Lag
Kamper
V
U
T
Mål
Diff
Poeng
1
Neset2
14
11
2
1
83-22
61
35
2
3
4
5
6
7
8
Levangerstudentene
Ekne
Tydal2
Tangmoen
Markabygda
Aasguten2
Remyra
14
14
14
14
14
14
14
9
7
7
6
5
3
3
2
3
1
0
0
2
0
3
4
6
8
9
9
11
60-23
42-31
36-45
47-44
34-47
31-66
30-85
37
11
-9
3
-13
-35
-55
29
24
22
18
15
11
9
Total
V
3
2
1
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
T
0
1
1
1
1
1
1
SluttspillKretsmesterskap
Plass
Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
Neset2
Kolstad3
Orkanger2
Kvik2
Gauldal
Sverresborg2
Egge
3
3
2
1
1
1
1
Mål
11-4
6-5
7-8
6-7
3-4
2-3
2-6
Diff
7
1
-1
-1
-1
-1
-4
Poeng
9
6
3
0
0
0
0
15
Junioravdelingen:
Davar2016historieogdetharværtetflottårmedmyegodfotballbådepåstoreogsmå.Forde
minstehardetværtknøtteturneringderdetklaffetveldigbraværmessigogmedmassefolksom
bådeheietoghjalptilmedåarrangereturneringen.Itilleggfikkdeminsteogdelitteldrehatt
mulighetentilåværemedpåTinefotballskolehvordetvarrekordmangesomdeltok(96
deltagere).Viltakkeallesombidromedhjelptilbeggedissearrangementene.
Fordelitteldreijunioravdelingenhardetværtseriespillogcuper.Derviljegtrekkefrem
Storsjøcupenhvordeterkommetmangepositivetilbakemeldingeroghvormangeforeldre,
familie,vennerogfrostingerellersengasjerersegoggjørcupentilenfantastiskopplevelsebåde
påogutenforbanen.Detteernoesomutøvernegarantertsetterprispå.Itilleggfikkviengod
opplevelsepåOBOScupforflereavlagenetilNeset.Derinnsatsentilspillere,foresatte,trenere
ogoppmennvarsåbraatvifikkmedossenFair-playprishjem.Dettekanviværemegetstolte
av.
Detsomermestgledeligformindelmedtankepååretsomharværteratmangeharværtveldig
treningsvillig.Minihallenharblittflittigbruktoggledeligevideosnutterogbilderharkommetfra
Boyeomstoraktivitetder.VirkersommangetaribrukmulighetenetilfotballpåFrostamed
fellesogegentrening.Dettelovergodtforårenesomkommer.
Tilsluttviljegtakkeallesomstilleroppsomtrenere,oppmennogsomellersstilleroppforossi
NesetFK.Vilminneomatallesomgårinnenfordennekategorienstilleroppfrivilligogbruker
myetidforatbarnogungeskalhamulighetentilåopplevegledegjennomfotball.Derefortjener
enstortakkfordenjobbenderegjør.
BenjaminSkogen,JuniorlederNesetFK
Trenereogoppmennjunioravdeling2016:
G19
G16-3
G16-2
G16-1
G14
G13
GeirUde,MariusJørstadPresthusogMortenSkjevik
RogerLein,JørnÅvarSkogmoogKjellArneAatlo
RoarVold,AudunKvammeogJørnKristianBerg
RogerLeinogKjellArneAatlo
FrodeSvean,ErlendUlvik,RagnhildFossumogHallgeirAatlo
JoarVik,KetilLøvrød,ogStigBjørnarIversen
G12
J12
G11
G10
J10
G9
JoarVikogAmyViken
ToreTagsethogAnnKristinLieViken
SveinErikFjerdingøy,RoaldVangogIngridHegeJuberg
AmyViken,EinarViken,SivMølnåsogSteinJohnsen
UnniNordahlogIngunnAadal
JomarTørsetogIngridVik
J9
Knøtt8
Knøtt7
Knøtt6
StigToreLaugen,PerEinarAlmlidogMarenSteneAlmlid
MikaelSkogenogSteinarJuberg
RoarReitan,RogerArntzenogOveAursand
HansErikVeienogPerEinarAlmlid
Knøtt 7 - 2009
Barnfødt2009hartrentengangiukaheleåret.Torsdagkl17.00harværttreningsdag.Vistartet
sesongenmedtreningerimini-hallen.Derutførteviøvelsersomleik,stafettogballspill.
DavårenkomspiltevifotballiJotrøaogetterhvertpåSkogbrynet.Påhøstenfikkvinoen
treningerpåVinnatrøa.Viavsluttetsesongenmedtreningerimini-hallen.
16
Deter32barni2009årskulletpåFrosta,20avdisseharværtinnomtreningene.Gjennomsnitt
oppmøtepåtreningharvært16stk.Bådegutterogjenterharmøttopp,menviharenjobbå
gjøreforåfåmedflerejenter.
Påtreningharvilagtvektpålekogtrivsel.Viharoftebruktlek,somavbrekkfraren
fotballtreningforåholdemotivasjonenoppehosflere.Vioppleverstoriveroginteressehos
barna.
Isesongen2016harvideltattmed2-3lagpå5knøtte-turneringer.Viharogsådeltattmed1-2lag
på3andreturneringer.Detteharværtstorsuksess.
Viserfremtilnestesesong.
RogerArntzen
RoarReitan OveAursand
Knøtt 8 - 2008
Lagledere:MikaelSkogenogSteinarJuberg
I2016startevitreningenetidlig.MyepgaatvihaddetilgangtilminihallentilBoyeQvarme.
Ogveldigengasjertegutterogjentervarmedpåvåretreninger.Kantydeligseenforvandlingpå
barnasidenifjor.Bådeballkontrollogfotballforståelsenharbedretsegkraftig.Ogdetteerveldig
gøyåse.
Nårværettillattedet,kunneviflytteutendørs.Ogdahaddevitreningenpågras.Enlitenflekk
vedsidenavkunstgressbanenpåVinnatrøa.
Viharværtmedpåalledeknøtteturneringenesomeriløpetavsesongen.Allemedtolag.Noen
gangermedtomixlag,andregangermedrenegutte-ogjentelag.Sesongenbleavsluttetmed
knøtteturneringpåFrostasomvihaddeansvaretfor.EtvellykketarrangementfraNesetsinside.
Sistetreninghaddeviisluttenavnovember.Daogsåiminihallen!Glederossveldigtilåstarteny
sesongmedseriespill.Ogdamedettjentelagogettguttelag.
J 9 - 2007
Etter å ha trent med guttene de siste par årene og gjennom vinteren, noe som har fungert veldig bra,
startet vi i vår med egne jentetreninger. Gjennom store deler av vinteren trente vi én gang i uka i
Minihallen, på vårparten flyttet vi ut og trente på Vinnatrøa. Også etter at vi laget egen treningsgruppe
for jentene har vi ved flere anledninger trent sammen med guttene. Ved ett par anledninger har vi også
trent sammen med jente 10. 2007-jentene er superpositive og lærings- treningsvillige, og har hatt en
veldig fin progresjon i ferdigheter, samhandling og spillforståelse. Sosialt er det en veldig fin gjeng som
bryr seg om hverandre. Vi startet sesongen med å delta i Obos-cup på Lade i april, noe som ble en
veldig positiv opplevelse, både på og utenfor banen. Veldig hyggelig at Neset fk fikk Fair Play-pokalen
for klubbens innsats og opptreden. Vi føler vi har vår aksje i pokalen. Vi deltok i 2016 for første gang i
ordinært seriespill. Vi kom i serie med Verdals- og Levanger-lag, spilte 12 kamper og hadde veldig
mange flotte stunder på borte- og hjemmebane. Jentene gikk seirende ut storparten av kampene, men
viktigere enn resultater er at alle har hatt super utvikling og virker å trives på og rundt fotballbanen.
Alle har fått spille like mye, og vi har byttet på hvem som sto i mål.
Stig Tore Laugen, Per Einar Almlid og Maren Stene Almlid, trenere/lagledere.
17
G9 - 2007
ÅrsmeldingG9(Født2007)
Gutter9harsidenoppstartmedtreningerfor3årsidenværtensværttreningsvilliggjeng.Vihar
ogsådennesesongentrentengangpr.ukemedmyefokuspåmyeballberøringispillsekvenser,
teknikksamtåspillesammensometlag.
Vistilteiårforførstegangiserienmed12spillerefordeltpåtolag.44kampererspilt,avdette
bledet31seire,1uavgjortog12tap.ViharogsådeltattmedObos-cupitettsnødrev,Malvikcupi
strålendesologRanheim-cupiduskregn.Allecup’ermedflestseiereognoentap,mendet
viktigsteavalt:mestringsglede.
Etterendthøstsesongharguttenefortsatttreningeneinneiminihallenoghatttreningsfrii
desember.
Detharværtensesongmedstorutviklingforhverenkeltspillerpåulikemåter,samtidigsomde
harblittmyemersammensveisetsomlagogvikommertilåfortsettearbeidetforinkluderingog
samspill.
Spillere:EmilHolmen,IverSveanHalberg,HågenRekkebo,KevinKorsnes,TristanBøkestad
Breiset,EmilTørset-Vik,ErikRemmanFjelldalselv,JohanMoksnes,ArinSanden,Thomas
StinussenVik,JohannesLie-Lein,LeanderFossumogNoahWalseth.
TrenererJomarTørset.
Enstortakktilforeldrelagetsomerflinketilåstilleoppbådesomkakebakere,selgere,sjåfører
ogikkeminstheiagjengsammenmedbesteforeldrelaget!
IngridVik
Oppmann
J10 –2006
J10 (født 2006) er et lag med ivrige fotballjenter. Laget består av 11-14 jenter (hele årskullet 2006
består av 14 jenter). Mange jenter er med og det syns vi er flott!
Laget startet treninger i mars og avsluttet i oktober. Treningsfri i juli
J10 spilte denne sesongen 5’er fotball. Vi har møtt lagene Ekne, Skogn, Aasguten, Verdal, Sverre og
Nesseguten. Til sammen har vi spilt 18 kamper. Jentene har også denne sesongen hevdet seg godt og
vunnet de fleste kampene med noen få unntak.
I tillegg til seriespill har laget deltatt på Ranheimcup og 3v3 turnering i regi av Aasguten. Laget har
også 2 ganger i måneden hatt felles kveldsmat i klubbhuset etter trening. Dette har vært noe jentene har
18
satt stor pris på. Foreldregruppa har stilt opp med salg av kaffe, saft og kaker på hjemmekamper. Dette
har bidratt til at laget har penger disponibel til ulike sosiale aktiviteter og is etter bortekamper noe som
er svært populært.
Sesongen 2017 spiller jentene for først gang 7 er fotball. De glede seg stort til både trening, kamper,
cup og sosialt lag. De håper mange supportere kommer å heier de frem på kamper!
Unni Nordahl(trener) og Ingunn Aadal (oppmann)
G10 - 2006
2016harværtnokengodsesongforG2006.Vistiltemed1lagiserien(5-er),ogkomheldigvisi
enstorpuljesombetyddeflerekamperpåoss,totalt16seriekamperdeltpåvåroghøstsesongen.
Viharhatt2treningeriukenfremtilseriestart,ognårseriespillforegikkharvihattentreningog
enkamphveruke.Spillereharvistbrainnsatsogdetmerkesatholdningererbedreogdehar
blittenmersammensveisetgjengogharværtflinkeretilåbackeopphverandre.
Detbleenspennendesesongresultatmessig,ogmyeutvikling.Vimøttefleretøffekonkurrenteri
årenntidligere,ogspiltebedremotdisseihøstsesongenennivårsesongen.Vistartetsesongen
med12spillereogavsluttetsesongenmed9spillere.Enspillersluttetførsesongenstartet,ogde
toandresluttetisommerferien.Mennåhar2avdissekommettilbaketillagetforvintertrening.
Håperatviblirminst11spillereigjennesteårnårvigårovertil7-erfotball.
Videltokpå3cupiår:TreningscupiÅseniapril,TACuppåNesseguttbanenijuniogRIL-cuppå
Ranheimiseptember.
Foreldreneharogsåviststorengasjementgjennomsesongen.Deterveldigbraoppmøtebådepå
hjemmebanenogbortebaner.Ogkaffesalgetgårsomdetsusersombringerengoddelpengertil
lagkontoen.
Spillere:AndreasVik,BenasTekorius,JonasBusma,JustinViken,OliverVik,MarcusAursand,Kim
Ølstøren,LeonFaanes,LukasLeinValberg,EvenBratsvedalBerg,TobiasJohnsen,Benjamin
Hopmo
Trenere:AmyogEinarViken-Oppmann:SivMølnåsElvrumogSteinJohnsen
19
J12 - 2005
J 12 har i 2016 bestått av 14 spillere, i tillegg til 10 spillere født i 04 har det vært med 4 spillere født i
03.
Jentene har hatt to treninger i uka fra februar til oktober.
De har spilt 7-er fotball i serien. De har som trener Tore T poengterer vunnet flere kamper enn de har
tapt.
Laget var for første gang på Storsjø cup. Der kom de seg til A-sluttspill, men måtte se seg slått av et
sterkere lag i 16-delsfinalen. Men en flott opplevelse både sportslig og utenfor banen.
Trener i år har vært Tore Tagseth
Oppmann Ann Kristin Lie
Ann Kristin Lie
G11 - 2005
Vi har trent 2.ganger i uka fra februar til november. Treningene har vært på Vinnatrøa, på gressbanen
og i Minihallen hos Boye Quarme. Treningene 1 1/2 time. Har i høst startet med noe løpetrening før
trening i Minihallen. Meget bra oppmøte på alle treningene.
Vi har deltatt i seriespill med stor innsats. Spillerne har hatt veldig stor fremgang fra vår til
høstsesongen.
Det ble stilt et lag på Storsjøcup med flott innsats og godt humør.
Laget avsluttet sesongen med pizza i Klubbhuset.
De som har deltatt er:
20
Ask Arntzen, Robin Hønnås, Magnus Asklund, Emil Gran, Henrik Fjerdingøy, Ulrik Alstadvold, Petter
Andreas Hernes, Marcus Vik, Magnus Myraunet, Daniel Presthus Abelsen, Oliver Reitan, Sondre
Haltvik, Emre Sanden, Tor Even Torsteinsen, Lars Hegge Sætran, Daniel Wassli Loktu, Jon Martin
Fiborg Aas, Bryan Menendez, Ivan Rekkebo Svendgård, Andreas Vang og Petter Moksnes
Trenere: Svein Erik Fjerdingøy og Roald Vang
Oppmann: Ingrid Hege Juberg
G12 – 2004 og G13 - 2003
Felles2003/2004:
Fotballharblitthelårsidrett,spesieltnårmanhartreningsivrigeguttersomharønsketstor
aktivitet.Kulleterensosialgjengsomtrivesihverandresselskapogdettebetyrmyeforbåde
trivselogutvikling,treningsoppmøtetharværtupåklageliggjennomhelesesongen.
Beggekulleneharenaktivheiagjengogkaffedrikkeresomstøtterlageneiallslagsvær,medgang
ogmotgangJ
2003
Ivårspilteguttene7ér1.Divisjon,dettebleentøffutfordringforlagetogresulterteimange
jevnekampersomdessverreikketippetvårvei.Vårsesongenendtederformedennestsisteplass
påtabellen(2-0-5)menmedengodavslutningmotStjørdalsblink(kunnevunnetavdelingmed
seiermotoss)isistekamphvorviutklassetdem9-2.
IHøstsesongenspiltevi8kamper(4-0-4)somholdttilen5.plass.
GuttenedeltokpåTA-cupivårogstorsjøcupsammenmedG14isommer.Alleguttenehar
gjennomsesongendeltattpåseriekamperforG14.
4avguttenedeltokpåBDO(Kretstiltak)kampdag1iNamsos,RobinKjelstadbledertattuttil
kampdag2somforegikkiAbrahallenpånyåret.
21
Spillere:EvenGoaLøvrød,VegarHervikJuberg,AndreasMyraune,SanderValbergBrenne,Even
Iversen,ErikHeggeSætranogRobinKjelstad.
Trenere:KetilLøvrød,StigBjørnarIversenogJoarVik
Oppmann:JoarVik
2004
Vihariårspilt15seriekamper(12-1-2)ogdeltattistorsjøcupsomresultertei3plassiBsluttspillet.
Ellersviljegskrytelittavinnsatsentilalleguttene,kombinertmedendosevinnerviljeharvide
tosisteårspilt48kamperogikketapttogangermotdetsammelaget.
Mangeavspillerneharogsåfåttgodkampmatchingogutfordringdadehardeltattpåmange
kamperforG13.
Spillere:,CollinViken,LarsJoachimKorstadRygg,MarkusLøvrød,HenningReitan,Markus
Skjevik,MatsKvamvoldBerg,JonasUlvik,LavransLogstein,OliverHokstad,LasseVik,Isak
Reitan.
Trenere:JoarVik
Oppmann:AmyViken
SeiermotSverre-G12HytteturmedG12/13høsten2016
TabellG13–1.div.Vår2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
7
7
7
7
7
7
7
7
Selbu
Strindheim2
Tiller2
Stjørdals-Blink
Hommelvik
Neset
Vestbyen2
Nidelv
Total
V
6
5
4
4
3
2
2
1
U
1
1
0
0
0
0
0
0
T
0
1
3
3
4
5
5
6
Mål
64-21
48-27
54-37
38-30
43-51
32-47
32-53
22-67
Diff
43
21
17
8
-8
-15
-21
-45
Total
V
8
6
5
4
4
3
4
1
0
U
0
0
0
1
0
1
0
0
0
T
0
2
3
3
4
4
4
7
8
Mål
98-15
59-45
73-41
54-41
73-39
38-56
71-45
26-100
21-131
Diff
83
14
32
13
34
-18
26
-74
-110
Poeng
19
16
12
12
9
6
6
3
TabellG13–2.div.Høst2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7*
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Stjørdals-Blink2
Skogn2
Lånke
Remyra2
Neset
Hegra2
Aasguten
Sverre2
VardenMeråker
Poeng
24
18
15
13
12
10
9
3
0
22
14 - 2001
TrenereharværtFrodeSveanogErlendUlvik
Lagledere:HallgeirAatloogRagnhildFossum
Lagethartrentjevntgjennomhelesesongen,menharhattnoefrafallavspillereunderveis.Laget
stiltepåStorsjøcup,somvarenestecupdeltagelseniår.Ikketoppresultatmessig,menveldiggøy
likevel.Myefotballglede.
Iseriespillgikklagetpåengoddeltap,ogvarutoverisesongenheltavhengigavålånespilleretil
hverkamp.Trossaltutvisteguttastå-på-viljeogvistegodutvikling.
EnstortakktiltrenerFrodesomtakkerforsegettermangeårsomtrener,ogtilErlendog
Hallgeirforinnsatsen!
RagnhildFossum
TabellG142.divVår2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Vuku
Inderøy
Sparbu
Fram
Skogn
Kvam/Beitstad/Følling
Vinne
Verdal2
Lånke
Neset
Total
V
7
6
6
5
5
4
4
2
2
1
U
1
1
0
1
0
0
0
2
1
0
Total
V
9
6
5
5
4
4
3
2
2
1
U
0
2
1
1
1
1
0
1
0
1
T
1
2
3
3
4
5
5
5
6
8
Mål
39-22
59-19
33-29
31-27
30-17
23-25
32-42
21-34
17-34
10-46
Diff
17
40
4
4
13
-2
-10
-13
-17
-36
Poeng
22
19
18
16
15
12
12
8
7
3
TabellG143.divHøst2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Fram
Hommelvik2
Lånke
Hegra
Verdal3
Malvik2
Sverre2
Tangmoen
VardenMeråker
Neset
T
0
1
3
3
4
4
6
6
7
7
Mål
66-8
37-24
40-20
39-35
36-33
31-42
37-53
14-47
36-53
21-42
Diff
58
13
20
4
3
-11
-16
-33
-17
-21
Poeng
27
20
16
16
13
13
9
7
6
4
G16-3-7-er
Detblepåmeldtetekstralagi7erserieniårsklassenG16foratallespillereskullefåetbra
kamptilbudgjennomsesongen.Pådettelagethardetblittprioritertspilleresomharmindre
spilletidpåNeset1ogNeset2.Detharværtspillerefrabåde2000,2001og2002medpå
kampene.2002spillerneharhjulpettilforåfåtilstrekkeligantall,mendetharogsåværtment
somenhospiteringsordning.
Allesomharværtmedpålagethartrentsammenmedsinegentreningsgruppe.Uttakav
kamptroppharværtiforkantavhverkamputfraspilletid,totalbelastningogskadesituasjon.
23
Lagetfikktøffmotstandimangeavkampene,menpåtrossavdetteerviveldigfornøydmed
ordningenmedtankepåspilletidikampforalleutøverne.Detteharværtmedpååutvikle
enkeltespillere.Resultatmessigbledetendeltap,menogsånoenseire.
StortakktilallesomharbidratttilatdetvarmuligågjennomføresesongenmedtreG16lag.
JørnÅvarSkogmo
LaglederG16–Neset3
TabellVår2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Sjetne2
Nationalkameratene2
Jonsvatnet
Byåsen4
Trond4
Tiller3
Inderøy4
Neset3
Lånke2
Nidelv3
Total
V
6
6
6
5
5
5
4
3
2
1
U
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
Total
V
7
7
5
6
5
4
2
1
1
0
U
1
1
4
1
2
0
1
1
1
2
T
2
3
3
4
4
4
4
4
7
8
Mål
63-66
96-50
50-38
57-47
53-52
43-48
63-64
65-51
37-56
28-83
Diff
-3
46
12
10
1
-5
-1
14
-19
-55
Mål
112-38
115-46
88-43
65-34
80-40
40-67
39-86
32-79
38-100
44-120
Diff
74
69
45
31
40
-27
-47
-47
-62
-76
Poeng
19
18
18
15
15
15
13
11
6
3
TabellHøst2016
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Kolstad2
Trønder-Lyn
Gimse3
Byåsen4
Orkla3
Trond4
Neset3
Jonsvatnet
Sjetne2
Nidelv4
T
1
1
0
2
2
5
6
7
7
7
Poeng
22
22
19
19
17
12
7
4
4
2
G16-211-er
SesongenstartetmedtreningerpåVinnatrøaogiMinihallenunderledelseavAudunKvammeog
RoarVold.LagetbestodavspillerefraFrostaogÅsen.Treningsoppmøtetutovervinterenhar
værtgodtogspillerneharutvikletseggjennomtreningerogtreningskamper.
LagetdeltokpåOBOSCupmedtokamperiinnledendegruppespilliaprilogènkampijuni.Her
bledet1seier,1uavgjortog1tap.Lagetblenummertoigruppamengikkikkevideretilsluttspill
somfølgeavforfåpoengsammenlignetmeddeandre2’er-lagene.Detoførstekampeneicupen
bleimidlertidenveldigbraoppladningogmotivasjonsfaktortilsesongstart.
Lagetblepåmeldti2.divisjonG16påvåren.Ivårsesongenendtelagetmidtpåtabellenmed3
seire,3uavgjortog3tap.
IsommerdeltoklagettradisjonentropåStorsjøcupiklassenG16.Iinnledenderundebledet1
uavgjortog2storeseiresomførtetilatlagetvantsinpuljeforanMalvik–ensterkprestasjon
somlagetskalværeveldiggodtfornøydmed.DetbledessverretapiførstekampiA-sluttspillet
(1/8finale)motEggeogdermedlittraskereexitennvihaddehåpetpå.
Ihøstsesongenløftetlagetsegogblenummertopåtabellenetter6seireog2tap.Sisteseriekamp
motSparbuendtesværtuheldigmedhåndleddsbruddforHenrikReberg.Herskaltrenerenfor
Sparbu–ErikKnoph(tildagligfungerendelege)hastortakkforgodhjelpogbehandlingav
skaden!
24
G2000hardessutenstilltmedspillereoglaglederepåetsamarbeidslagmedG2001i7-erfotball
3.divisjon.Lagetharværtviktigforåkunnegiallespillerepådissetoårsklasseneetgodt
kamptilbud.
ResultatmessigskalG2000væregodtfornøydmedåret,ogspesielthøstsesongensettutfra
utfordringenemanfikkmedåkunnestillelagmedtolangtidsskaderogtospilleresomvalgteå
slutteetterStorsjøcupen.Medendringerihverdagentilungdommenevåreetteroppstartpå
videregåendeskolemedblantannetfirehybelboere,bledetvanskeligågjennomføregode
treningermedfulltoppmøteettersommerferien.Menmangeavspillernestodoppogfremfor
lagetsittunderkampenehelttilsistesluttslikatvilikevelfikkenbrahøstsesong.
Deterikketilåstikkeunderenstolatdettefotballåretharværtkrevendepåmangevis.
Utfordringenesomfølgeavfærrespillerepåhøstsesongenvarforventet–høstendebegynnerpå
videregåendeerennaturligbrytningstid.LagetharderforsøktsamarbeidmotJuniorogG2001
forågjennomførebådekamperogtreninger.Dettesamarbeidetharikkeværtenkeltåfåtilpåen
godmåte.Neseterinneiengodmedgangsbølgemedstoroppslutningrundtklubbenfraallehold.
Deterderforetstortparadoksatvifravårtståsteddessverreopplevertildelsstorintern
uenighetmellomlagledernefordissealdersbestemtelagene.Detharværtvanskeligåfågehørfor
samarbeidpåtversavlageneforåoppnåhøymåloppnåelseforallelagogspillere.Vioppleverat
lageneistorgradverneromegneinteressermhtnivåinndelingoglån/hospiteringavspillere.
Opprettingenavsportsligutvalgsometorgannettoppforåstyrkedetsportsligesamarbeideti
klubbenservisometsværtpositivttiltak.Deterimidlertidviktigatalleparteriendiskusjonblir
lyttettilførmantrefferbestemmelser.Enuenighetharalltidminsttosider.Haddemantattbedre
takidetteogsamkjørtlagenenærmeropptil«kjørereglene»somernedfeltisportsligplanfor
klubben,villemankanskjeunngåttengoddelfrustrasjonogkonflikter.Vihåperatsportslig
utvalgtardettepåalvorogharengodplanforåunngåslikeepisodersenere.
EnnoetetterekontaktmellomlagledergruppaogstyretiNesethaddeogsåværtetønskefravår
side.Sportsligutvalgbørikkefungeresometsubstituttfordennekommunikasjonskanalen.En
størreinvolveringavlagledereidiskusjonrundtkursogretningforklubben,ogplanleggingavny
sesongsynesåværenødvendigforåenmersammensveisetledergruppepåalleplan.
Tilbaketil2000-guttene;oppsummertharspillernehattgodutviklinggjennomåretogståttfrem
ogvistatdevilideflestekamper.Selvomdetharværtlittutfordringernårdetgjelder
nivåforskjellerinterntilagetharallehattfremgangpåsinmåte,bådeindividueltogtaktisksom
lag.
Lagetharbeståttavdissespillerne:EricAakvik,MagneQvarme(lånfra2001fast),Henrik
Reberg,JesperEinarsonBerg,SimonØsterlie,NiklasW.Loktu,KarlKristianLehn,SigridGaltvik,
OskarGrenne,SanderVold,MarcusVold,JørundKvamme,SanderReinås,MariusVik,RunarB.
Berg(sluttaetterStorsjø)ogMatsEriksen(sluttaetterStorsjø).
Neset FK G16 2016: Bak f.v: Jørund Kvamme, Sander Reinås, Sander Vold, Jesper Einarson Berg, Marcus Egseth Vold, Karl Kristian Lehn, Eric Aakvik,
Mats Eriksen. Foran f.v: Nicklas Wassli Loktu, Sigrid Galtvik, Henrik Reberg, Magne Qvarme, Simon Østerlie, Marius Vik, Runar Bratsvedal Berg, Oskar
Grenne
25
Viretterenstortakktilalleforeldreogandrestøttespilleresomharfulgtlagetgjennom
sesongen.Etteråhaværttrenerefordennegjengengjennomflereårerdetmedetvisstvemodvi
takkerav.Viharopplevdmyesammen,bådeavned-ogoppturer,ogmangeminnervilværemed
ossframover.Uansetthvaspillernevelgerågjøreifortsettelsenhåperviatlystbetonttrening
generelltblirendelavhverdagenframover.
Frosta16.november2016
AudunKvamme,RoarVold(trenere)ogJørnKristianBerg(lagleder)
TabellG16.2.divvår2016:
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Sverre
Heimdal2
Inderøy2
Nessegutten
Egge2
Neset2
Vuku
Verdal2
Steinkjer2
Tangmoen
Total
V
7
6
6
6
4
3
2
2
2
0
U
1
1
0
0
1
3
4
2
1
1
U
0
0
1
0
1
1
0
1
T
1
2
2
3
3
4
5
6
Mål
36-13
25-18
32-14
24-16
38-22
12-19
18-30
9-31
Diff
23
7
18
8
16
-7
-12
-22
0
7
9-40
-31
T
1
2
3
3
4
3
3
5
6
8
Mål
45-17
39-17
37-26
22-16
34-23
19-26
16-20
16-34
24-33
13-53
Diff
28
22
11
6
11
-7
-4
-18
-9
-40
Poeng
22
19
18
18
13
12
10
8
7
1
TabellG16.2.divhøst2016:
Plass Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8
8
7
Total
V
7
6
5
5
4
3
3
0
7
0
9
Vuku
Neset2
Egge2
Inderøy
Verdal2
Nessegutten
Sparbu
Leksvik
Namdalseid
/Malm
Poeng
21
18
16
15
13
10
9
1
0
G16-1-11-er
Laget har bestått av: Haldor Goa Løvrød, Magne Qvarme, Eskil Rise Hønnås, Lasse Finsvik Aatlo,
Sigurd Nikolai Hernes, Henrik Lie Viken, Jonathan Lein Valberg, Jonathan Viken, Joachim Tomren,
Ingebrigt Aas, Sylvester Tommy Beah , Sindre Jørås Skogmo, Caspar Øien Veimo, Kristin Gumaer,
Martin Helseth Olsen, Kasper Olsen, Børge Nonstad og John Haga. Edvard Sandvik Tagseth var med
på Storsjø-cup.
Personer rundt laget var:
Roger Lein, Kjell Arne Aatlo og Jørn Skogmo.
Laget har trent to ganger i uka før jul, og tre ganger i uka i vinter/vår. I vinter var det trening på
Vinnatrøa/Minihallen, og styrketreninger i gymsalen/Level ved Merete Steig. Da serien startet hadde vi
to treninger i uka. Vi har valgt å gjennomføre treninger på Valavollen, Tautra i sommer og i høst, for å
begrense skader og få et mykere underlag. Denne banen har vært utmerket også i 2016.
Etter sesongslutt fortsatte laget å trene to ganger i uka. Laget har vært, og er svært
treningsvillige med god innsats på alle treninger.
I samarbeid med Levanger, Verdal og Inderøy, gjennomførte vi en egen vinterserie.
26
Før denne sesongen valgte vi å melde på laget i 1.divisjon i BDO-serien, som G16-1.
I
vårsesongen spilte vi 8 kamper der det ble: 5 seire og 3 tap. Målforskjell 24-19. Dette førte til
andreplass av 9 lag på tabellen.
I høstsesongen ble det spilt 9 kamper. Her ble det: 5 seire, 1 uavgjort og 3 tap. Målforskjell 22-15 og 4
plass.
Det kom mange publikum på hjemmekampene, og det har vært god stemning på tribunen.
Det er flere spillere på laget som har vært lånt ut til kamper for G16-2 (G2000). Det har også vært
hospiteringer/lån opp på juniorlaget. Hele 9 stk. som fikk prøve seg i seriespill, og en deltok også på
Norway-cup.
I år meldte vi oss på Storsjø-cup igjen. Vi dro dit med 18 spillere. Her ble det noen
spennende og artige kamper. Laget gikk til A-sluttspill, og kom til semifinalen. Der ble det tap 0-1 mot
Tucuman fra Argentina. Målforskjellen ble 21-3 på 6 kamper. Det ble et surt og skuffende tap for
spillerne og trenerne, som hadde som mål å nå finalen.
I OBOS-cup ble det 3 seire i gruppespillet. Vi tok oss frem til kvartfinalen der vi tapte mot Byåsen på
straffekonk, 5-7.
Kretslag, regionslag, landslag
Ø Edvard Sandvik Tagseth har spilt landskamper for Norge G15. Han fikk også sin første
landslagsscoring denne sesongen. Han har også vært på Statoil talent samling i Porsgrunn i regi
av landslaget, for andre året på rad. Har vært jevnlig i England og trent med Liverpool, som er
Edvards nye klubb.
Ø Kristin Gumaer har spilt på kretslag og vært på landsdelssamling. Hun har i tillegg hospitert og
trent med Trondheims-Ørn en gang i uka.
Ø Jonathan Lein Valberg har spilt på kretslag og vært på Statoil talentsamling i Porsgrunn i regi av
landslaget. Har vært på treningsopphold med Strømsgodset, Vålerenga og Rosenborg. Valgte på
slutten av året å skrive proffkontrakt med Levanger FK.
Ø Sylvester Tommy Beah har spilt på kretslaget.
Ø Haldor Goa Løvrød, Lasse Finsvik Aatlo og Henrik Lie Viken har alle vært på kretssamlinger.
At3spillerefraNesetFKharværtpåNasjonaletiltak,itilleggtilat4stk.harværtpåkretslag/
kretssamlinger,ernoksåspesielt.
Bildet er tatt på Storsjø-cup, 2016.
27
Vi har gjennomført flere foreldremøter. Foreldre-/familiegruppa viser stor interesse for
spillerne og laget, og er veldig flinke til å stille opp på kamper, cuper mm.
I løpet av høsten har 3 stk. gått til Levanger Fotballklubb.
Jonathan Lein Valberg, senior
Sindre Jørås Skogmo, G16
Børge Nonstad, G16
Kjell Arne Aatlo
TabellG16-1Vår2016
Plass
Lag
Kamper
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
Namsos
Neset
Stjørdals-Blink2
Byåsen2
Trond
Hommelvik
Rørvik
Inderøy
Fram
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Total
V
6
5
4
4
3
3
2
2
0
U
1
0
1
1
2
1
2
1
3
T
1
3
3
3
3
4
4
5
5
Mål
23-7
24-19
26-12
21-7
19-16
18-24
15-27
12-27
9-28
Total
V
8
8
4
5
4
3
2
2
1
0
U
1
0
4
1
0
2
4
1
2
1
T
0
1
1
3
5
4
3
6
6
8
Mål
33-6
39-6
23-11
22-15
20-24
17-31
21-21
18-25
14-31
0-37
Diff
16
5
14
14
3
-6
-12
-15
-19
Poeng
19
15
13
13
11
10
8
7
3
TabellG16-1Høst2016
Plass
Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Melhus
Gimse
Namsos
Neset
Overhalla
Flatås
Heimdal
Sverresborg
Stjørdals-Blink2
Sverre
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Diff
27
33
12
7
-4
-14
0
-7
-17
-37
Poeng
25
24
16
16
12
11
10
7
5
1
G-19.
GeirUdeogMariusJørstadPresthushaddeansvaretforjunior2016.
MortenSkjevikvarlagleder.
Vibruktetotalt22juniorspilleretilsammengjennomhelesesongen.
SindreEinarsonBerg,MagnusBorg,VictorSolvold,AdrianAlstadvold,TorMortenHaugan,
JoachimSkjevik,MartinOldervik,JørgenSteinkjer,FredrikNilsen,JohnAndersHaugan,Emil
Østerlie,EgilØienVeimo,VegardAatlo,MortenFinsvikAatlo,HåkonHervikJuberg,Simon
Qvarme,SanderRiseHønnås,PerKristinTagseth,EmilReitan,AndreasJørstadPresthus,Tormod
Bergsrønningen,TobiasVikan.
Vibrukteogså12forskjelligeguttespillere.
Grunnetmyefolkbosattandresteder(blantannetMeråker)sleitvimedåhatreningeri
ukedagene,derbledettilatvisamarbeidetmedg15ogg16engangiuken.Vihadde3-4
treningeriukengjennomheleåret.
28
Vistartetsesongenmedenrekketreningskampermedmyeuprøvdeting,derprestasjonene
varierte.Nårseriespilletstartet,haddevimeldtosspåi1.divisjon,dervivaruheldigeog
udyktige,ogrykketnedpånoenfåpoengsmargin.Juniorspillernevarogsåsterkebidragsyterepå
6.divisjonslaget.
SommerenvardetNorwayCupsomstopåplanen.Derstartetvimed21-0seireogsikret
avansementogmøtteModumirengruppefinale,dessverrebledetfortøft(selvomjegpersonlig
synesdetvardetsvakestlagetigruppen).Gledenåværeia-sluttspilletvarforstorførkampen.I
sluttspilletbledetstoppmedengang,vimøttebrasiliansklagsomseneregikktiltoppsicupen.
HøstenblestartetmedbussturmotØrland,medseierventetennbussturhjemover,dervifikk
uventetbussproblemer.Vikomosshjemtilslutt.Høstenbledetprioritetmermot
6.divisjonslaget,mentaptekun1kampdennehøstenogspiltekun1uavgjort.Noesomgjordevi
endtepå2.plassi2divisjondennehøsten
GeirUde
Tabell Vårsesong: 1.div G19
Plass
Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hommelvik
Nidelv
Namsos
Grong
Steinkjer2
Vinne
Fram
Stjørdals-Blink2
Neset
Lånke
Egge
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
V
9
7
7
7
6
6
2
1
2
1
0
U
1
1
0
0
2
0
3
4
0
2
1
T
0
2
3
3
2
4
5
5
8
7
9
Mål
38-6
49-23
58-24
33-24
38-17
30-33
10-34
17-29
15-32
10-48
14-42
V
5
5
5
3
3
2
1
0
U
1
1
0
2
2
0
1
1
T
1
1
2
2
2
5
5
6
Mål
32-11
18-9
23-5
22-15
23-19
10-20
8-37
14-34
Diff
32
26
34
9
21
-3
-24
-12
-17
-38
-28
Poeng
28
22
21
21
20
18
9
7
6
5
1
Tabell Høstsesong: 2.div G19
Plass
Lag
Kamper
1
2
3
4
5
6
7
8
Lånke
Neset
StrindheimTF2
Nessegutten
Ørland
Flatås
Sverre
Sverresborg3
7
7
7
7
7
7
7
7
Diff
21
9
18
7
4
-10
-29
-20
Poeng
16
16
15
11
11
6
4
1
Styret i klubben takker for all innsats som er lagt ned for
Neset Fotballklubb
gjennom året 2016!
Stein Aursand
Lars Eilif Flægstad
Britt Ranveig Hernes
Ola M.Asklund
Johan E. Lein
Einar Aatlo
Benjamin Skogen
Dagfinn Tingstad
29
Årsmøtesak 6: Regnskap 2016
Årsmøtesak 10: Budsjett 2017
Inntekter
Regnskap
2016
Varekjøp
Idrettsmateriell
Leielokaler
Driftanlegg(inkltraktor)
Driftklubbhus
Aktivitetskostnader
Egnearrangement(Note1)
Mindreanskaffelser
Forsikringspremie
Godtgjørelser/Lønnskostnader
Reisekostnader
Andrekostnader
Avskrivninger
Sumdriftskostnader
Driftsresultat
Finansinnt
Finanskostnader
Nettofinans
Resultat
Regnskap
2015
143000
Budsjett
2017
110874
14357 869954
195904
49700
310875
140000
132727
114218
118768
242080 407697
2707154
Salgsinntekt
Utleieklubbhus
Egnearrangement(note1)
Reklameogsponsorinntekter
Medlemskontingent
Aktivitetsavgift
Leieinntektkunstgressbanen
Grasrotandel
MVA-kompensasjon
Andretilskudd
Spillersalg
Andreinntekter(note2)
Suminntekter
Kostnader
Budsjett
2016
140370
72000
20000
740000
199000
55000
312150
140000
120000
85000
110000
230000
5000
2088150
807500
160000
55000
346850
140000
120000
100000
60000
745943
236500
50400
303925
140000
118464
106593
108576
20000
1952350
488057
2438828
31314
111815
154856
169958
34678 574950
396548
81028
30590
87100
145613
229267
214593
2262310
444843
3547
45915
42368
32500
120000
150000
216000
37177
119915
108050
254734
30000
115000
160000
185000
37000
245000
311500
55000
25000
90000
180000
130000
215300
1778800
278000
389000
30000
40000
35000
290000
129000
205300
1914800
666832
363801
82388
36584
38250
323552
127639
205300
2364222
37550
74606
3000
70000
67000
5522
58109
52587
402475
-29450
309350
3000
15000
12000
22019
297350
.
30
Note 1 Egne arrangement
Resultattips
Inntekter
Kostnader
Resultat
2 016
65 443
14 974
50 470
Frostadagen
Inntekter
Kostnader
Resultat
178 620
131 000
47 620
211 508
129 102
82 406
-34 786
Inntekter
Kostnader
Resultat
229 083
141 752
87 331
201 926
122 844
79 082
8 249
Inntekter
Kostnader
Resultat
42 300
5 000
37 300
44 390
3 919
40 471
-3 171
Knøtteturnering Inntekter
Kostnader
Resultat
82 674
48 556
34 118
64 080
29 204
34 876
-758
Tine fotb.skole Inntekter
Kostnader
Resultat
37 557
2 177
35 380
26 680
9 119
17 561
17 819
Årets fotb.dag Inntekter
Kostnader
Resultat
106 609
13 357
93 252
43 896
6 771
37 125
56 127
Kalendersalg Inntekter
Kostnader
Resultat
81 814
19 574
62 240
84 610
28 728
55 882
6 358
17.mai arrangem. Inntekter
Kostnader
45 853
17 458
Dorull
Sesongtips
Resultat
2015
Endring
54 788
11 130
43 658
6 812
28 395
Note 2 Andre inntekter
Egenandeler
Cup-premier og diverse tilskudd
Inntekter på lagsnivå
Andre inntekter
Div gaver
Purregebyr
Inntekter vedr forrige år
288 566
49 000
44 117
8 627
3 521
804
13 063
290 239
57 042
13 557
35 217
46 102
407 698
488 057
45 900
31
Balanse pr 31.12
Eiendeler:
Fast eiendom, bygninger
Anlegg under utførelse
Maskiner, inventar, andre anleggsmidl.
Andeler i Frostahallen SA
Kundefordringer, andre krav
Bankinnskudd
Innskudd i COOP tilhørende lagene
SUM EIENDELER
2016
2015
1 199 800
1 041 365
1 231 273
164 461
25 000
57 046
321 746
29 862
2 870 754
111 500
25 000
155 698
830 905
36 881
2 359 784
Egenkapitaloggjeld:
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital
1 312 081
402 475
1 714 556
Langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Offentlig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL
1 290 063
22 018
1 312 081
463 695
131 402
38 510
11 621
645 228
2 359 784
1 187 701
333 072
34 013
3 886
1 558 673
2 870 754
Leder:SteinAursand
Nestleder:LarsEilifFlægstad
Sekretær:DagfinnTingstad
Juniorleder:BenjaminSkogen
Kasserer:JohanLein
Styremedlem:BrittRanveigHernes
Materialforvalter:OlaAsklund
Frosta, 30.januar 2017
StyretiNesetFK
32
Årsmøtesak7.
• Medlemskontingent 2018:
Husk at alle som skal spille for Neset fk. må ha betalt medlemskontigent og aktivitetsavgift.
Laglederne SKAL påse at ingen deltar uten at dette er i orden.
Klubbens forsikring forutsetter medlemsskap.
Satser 2018: Voksen kr. 200.
Barn
kr. 100
(t.o.m. det år en fyller 18)
For familier gis det rabatt, slik at prisen samlet er
kr. 300,- for familien
(inntil 2 voksne og alle barn t.o.m. 18)
Betales til konto: 4202 17 46767
Husk å merk innbetalingen med navn og fødselsår -
• Aktivitetsavgift 2017:
- Oldboys/6.divisjon
kr. 1.600
- Senior
kr. 3.600
- Junior
kr. 2.900
- 15-16 år
kr. 2.250
- 13-14 år
kr. 1.850
- 11-12 år
kr. 1.350
- 9-10 år
kr. 850
- 7- 8 år
kr. 400
- Under 7 år:
Gratis
- Trimgruppe uten kamper
kr. 400
Aktivitetsavgift faktureres etter lagledernes innleverte lister –
betaling må være utført før spiller er spilleberettiget til kamper.
Årsmøtesak 8.
OpprettelseogbrukavfondiNesetFK.
StyretiNesetFKønskeråsetteavpengerietfondsomertenktbrukttil
spiller/trener/dommerutviklingsamtanleggsutviklingiNesetFK.
Fondetopprettesi2017oglyderpr.30.01.17påkr.242.000.
Fondettilføresmidlergjennomsalgavspiller(e)opptilmax.500000kr.Årligerenteinntekter
tilføresfondet.Fondetkanøkesutovernevntemax.grenseetterforslagfrastyretogsenere
behandling/godkjenningiårsmøteiNesetFK.Eventuellavviklingavfondetskalogsåbehandlesi
årsmøte.
Reglerforhvilketiltaksomkanstøtteserfastsattistatuttersombehandlesistyretogleggesfram
førstegangpåårsmøtetiNesetFK12.02.17.
Statutterfor”Eddi-fondet”,utviklingsfondforspiller-/trener-/dommer-og
anleggsutviklingiNesetFK:
8.
Formåletmedfondeteråkunnebiståspillere,trenere,dommereiNesetFKtilutviklingi
sinerollerveddelvisdekningavkostnaderiforbindelsemedkursellerlignende.Fondet
33
kandessutenanvendestilanleggsutviklingfornyeanleggellerkvalitetsforbedringav
eksisterendeanleggiklubben.
Størrelsenpåfondetvarvedopprettelseni2017kr.242.000.Størrelsenpåfondetskali
løpetav2017økestilmax.kr.500000kr.dersomdriftsresultatetforklubbentillaterdette.
Renteinntektertilleggesfondet.
Tiltiltakdetsøkesstøtteomforspillere,trenere,dommerekandetmaksimaltgisstøttetil
50%avdefaktiskekostnadertiltiltaket.Styretiklubbenkanbestemmeatpersonersom
innvilgesstøttefrafondetforpliktersegtilåharolleriklubbenminsttoåretteratstøtteer
gitt.Styretiklubbenkankunbenyttemax.20%avfondetiløpetav1år.Skalnevnte
prosentsatsendresmådetbehandlesiårsmøte.
Vedtakistyretogfaktiskbrukavfondetskalvisesiårsberetningoginformeresomi
årsmøtet.Detertilenhvertidsittendestyresomavgjørbrukavfondetogomdenaktuelle
søknadkvalifisererforstøtte.Tilanleggsutviklingvedtarstyreteventuellstøtteuten
søknad.
Dersomfondetsmaksimalestørrelseskalendresellerfondetønskesavvikletskalsaken
behandlesistyretoginnstillingfrastyretbehandlesiårsmøtetiNesetFK.
Etteratdeterbruktmidlerfrafondetskalstyretforsøkeåavsettemidlertiloppbyggingav
fondettilmax.størrelse(jfr.punkt2)nåroverskuddidriftentillaterdette.Styretforsøkerå
skaffesponsorforfondethvorsponsorfylleroppmedetårligbeløpetterinngåttskriftlig
avtale.
Fondsmidlenekanikkepantsettes.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Årsmøtesak 9:
Dugnadsplan for lagene i 2017: A-laget:
Sesongtips
Kalendersalg på nov/des
Dorullsalg
G/J 12:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
G 19:
Sesongtips
Kalendersalg på nov/des
Frostadag
Dorullsalg
G/J 11:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
G 15/16:
Sesongtips
Dorullsalg
Kalendersalg på nov/des
Frostadag
G 14:
Sesongtips
Dorullsalg
Kalendersalg på nov/des
G 13:
Sesongtips
Dorullsalg Kalendersalg på nov/des
G/J 10:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
G/J 9:
Sesongtips
Nesettips
Kalendersalg på nov/des
Knøtt 8:
Nesettips
Knøtteturnering
Knøtt 7:
Nesettips
Finansgruppastyrerdissedugnadstiltakene,ogkankommemedflere!
34
Årsmøtesak 11: Lovendring. Norges Idrettsforbund har gjort noen endringer på lovnormen for idrettslag, noe som medfører
noen små endringer i våre lover. Årsmøtet inviteres til å vedta ny lov for Neset Fotballklubb.
Endringene skal godkjennes av Idrettskretsen. Lov for Neset fotballklubb,
stiftet 1.6.1905, med
senere endringer, senest på klubbens årsmøte 12.februar 2017, godkjent av NordTrøndelagidrettskretsden…..
(LovendringeneeritrådmedlovnormenvedtattavIdrettsstyret22.10.2015)
I.INNLEDENDEBESTEMMELSER
§1 Formål
(1) NesetFotballklubb`sformålerådriveidrettorganisertiNorgesidrettsforbundog
olympiskeogparalympiskekomité(NIF).
(2) Arbeidetskalpregesavfrivillighet,demokrati,lojalitetoglikeverd.Allidrettsligaktivitet
skalbyggepågrunnverdiersomidrettsglede,fellesskap,helseogærlighet.
§2 Organisasjon
(1) NesetFotballklubberselveiendeogfrittståendemedutelukkendepersonligemedlemmer.
(2) KlubbenermedlemavNorgesFotballforbundogdrsærforbundsomlagetsårsmøte
bestemmer.1
(3) NesetFotballklubbermedlemavNIFgjennom[NordTrøndelagidrettskrets,hører
hjemmeiFrostakommune,ogermedlemavFrostaidrettsråd2.
(4) NesetFotballklubbskalfølgeNIFsogtilsluttedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtak.
NIFsregelverkgjelderforidrettslagetuavhengigavhvasommåtteståiidrettslagetsegen
lov.
§3 Medlemmer
(1) ForatenpersonskalopptasiNesetFotballklubbmåvedkommende:
a)
akseptereogoverholdeklubbensogoverordnedeorganisasjonsledds
regelverkogvedtak.
b)
hagjortoppeventuelleøkonomiskeforpliktelsertilklubbenogandre
organisasjonsleddiNIF.
(2) StyretiNesetFotballklubbkanisærligetilfellernekteenpersonmedlemskap.Førvedtak
treffes,skalpersonengjøreskjentmedbakgrunnenforsakenoggisenfristpåtoukertilå
uttaleseg.Vedtaketskalværeskriftligogbegrunnetsamtinformereomklageadgang.
Vedtaketkanpåklagestilidrettskretseninnentreukeretteratdetermottatt.Klagenskal
1
Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende
driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov
§ 10-1(4). Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
2
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én
kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.
35
sendestilklubbensstyre,someventueltkanomgjørevedtaket.Dersomvedtaket
opprettholdes,sendesklagentilidrettskretseninnentouker.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
MedlemskapiNesetFotballklubberførstgyldigfradendagkontingenterbetalt.
MedlemmetplikteråoverholdeNIFs,tilsluttedeorganisasjonsleddsogklubbens
regelverkogvedtak.
Utmeldingskalskjeskriftligogfårvirkningnårdenermottatt.
NesetFotballklubbkanfratamedlemskapframedlemsometterpurringikkebetaler
fastsattmedlemskontingent.Medlemsomskylderkontingentfortoår,taperautomatisk
sittmedlemskapiklubbenogskalstrykesfralagetsmedlemsliste.
a)StyretiNesetFotballklubbkanisærligetilfellerfrataetmedlemmedlemskapetforen
periodepåinntilettår.Førvedtaktreffes,skalvedkommendegjøreskjentmed
bakgrunnenforsakenoggisenfristpåtoukertilåuttaleseg.Vedtaketskalværeskriftlig
ogbegrunnetsamtinformereomklageadgang.
b)Vedfratakelseavmedlemskapkandensakengjelderkreveatvedtaketbehandlesav
ordinært/ekstraordinærtårsmøte,ogharretttilåværetilstedevedårsmøtetsbehandling
avsaken.Kravetmåfremsettesinnenénukeetteratvedtaketermottatt,ogårsmøtetmå
deretteravholdesinnenénmåned.
c)Vedfratakelseavmedlemskapkanklubbensvedtakpåklagestilidrettskretseninnentre
ukeretteratvedtaketermottatt.Klagenskalsendestilklubbensstyre,someventueltkan
omgjørevedtaketdersomdeterfattetavstyretselv.Dersomvedtaketopprettholdes,
sendesklagentilidrettskretseninnentouker.klubbensvedtaktrerikkeikraftfør
klagefristenerutløpt,eventueltnårklagesakeneravgjort.
(8)
NesetFotballklubbskalføreelektroniskemedlemslisteriidrettensnasjonale
medlemsregisteritrådmedforskriftgittavIdrettsstyret.
§4 Medlemskontingentogavgifter
Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtet.3Andreavgifter/egenandelerkankrevesfor
deltakelseiNesetFotballklubb´saktivitetstilbud.
II.TILLITSVALGTEOGANSATTE
§5 Kjønnsfordeling
(1) Vedvalg/oppnevningavstyre,råd,utvalg/komitémv.ogvedrepresentasjontil
årsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd,skalbeggekjønnværerepresentert.
Sammensetningenskalværeforholdsmessigiforholdtilkjønnsfordelingeni
medlemsmassen,dogslikatvedvalg/oppnevningavmerenntrepersoner,skaldet
velges/oppnevnesminsttopersonerfrahvertkjønn.Bestemmelsengjelderogsåderdet
velgesmerennettvaramedlem.Ansattesrepresentanttellerikkemedvedberegningenav
kjønnsfordelingen.
(2) Vedvalg/oppnevningtilstyre,råd,utvalg/komitémv.istridmedbestemmelsen,skal
styretinnenénmånedetterårsmøtetsendeutinnkallingtilekstraordinærtårsmøteder
3
Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må
være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
36
nyttvalgforetas.Eksisterendemedlemmeridetaktuellestyret,komiteenmv.blirsittende
tilnyttstyre,komitémv.ervalgt/oppnevnt.
Idrettskretsenkanpåleggeklubbenåoppfyllebestemmelsen,herunderinnkalletilnytt
årsmøteellerforetanyoppnevning.
(3)
(4)
§6
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
§7
(1)
(2)
Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne
bestemmelsen.Detskalsålangtmuligsøkesomdispensasjoniforkant.Søknadom
dispensasjonmåværesendttilidrettskretseninnen14dageretterårsmøtet.Dispensasjon
kankungisforénvalgperiode/oppnevningavgangen.
Generelleregleromstemmerett,valgbarhet,forslagsrettmv.
Foråhastemmerettogværevalgbarmåmanhafylt15år,værtmedlemavNeset
Fotballklubbiminsténmånedoghaoppfyltmedlemsforpliktelsene,jf.§3(1).Detsamme
gjelderderenpersonskaloppnevnessomrepresentanttilårsmøte/tingioverordnet
organisasjonsledd.Ingenkanmøteelleravgistemmevedfullmakt,jf.§16.
EtmedlemsomerarbeidstakeriellerharoppdragsavtalemedNesetFotballklubb,jf.§7
(3),harikkestemmerettpåklubbensårsmøte.Dettegjelderikkeforspiller/utøvermed
kontraktogmedlemskapilaget.
EtmedlemkanikkesamtidiginnehamerennettavfølgendeverviNesetFotballklubb:
medlemavstyret,valgkomité,kontrollkomité,lovutvalg,revisor.
Etmedlemkanikkehatillitsvervknyttettilsammeidrettiflereidrettslagsomdeltari
sammekonkurranse.
Forslagsrett:
a)
EtmedlemharforslagsretttilogpåårsmøtetiNesetFotballklubb.
b)
StyretiklubbenharforslagsretttilogpåårsmøtetiNesetFotballklubb.
c)
Etidrettslagharforslagsretttilårsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd,og
detsrepresentant(er)harforslagsrettpådetteårsmøtet/tinget.
d)
Møteberettigetkomité/utvalgharforslagsretttilårsmøtetisakersomligger
innenforkomiteens/utvalgetsarbeidsområde,ogdetsrepresentant(er)har
forslagsrettpåårsmøtetinnenforkomiteens/utvalgetsarbeidsområde.
e)
Etmedlemunder15årharforslagsretttilogpåårsmøtet.
Talerett:4
Representantfraoverordnetorganisasjonsleddhartalerettpåårsmøteti idrettslaget.
Valgbarhetogrepresentasjonsrettforarbeidstakerogoppdragstaker
EnarbeidstakeriNesetFotballklubberikkevalgbartilstyre,råd,utvalg/komitémv.i
klubbenelleroverordnedeorganisasjonsledd.Tillitsvalgtsomfårrelevantansettelse,
plikteråfratretillitsvervetvedtiltredelseavstillingen,ogkanikkegjeninntrefør
ansettelsesforholdeteropphørt.
EnarbeidstakeriNesetFotballklubbkanikkevelgeselleroppnevnessomrepresentanttil
årsmøte/tingellerledermøteioverordnedeorganisasjonsledd.Detkanhellerikkevelges
elleroppnevnesrepresentantsomerarbeidstakeridetorganisasjonsledd
representasjonenskjer.
4
Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt
legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»
37
(3)
(4)
(5)
(6)
§8
(1)
(2)
(3)
(4)
Bestemmelsenfårtilsvarendeanvendelsepåetmedlemsomharoppdragsavtalesomkan
sammenlignesmedetansettelsesforhold.
Bestemmelsengjelderikkeforarbeidstakersomerspiller/utøvermedkontraktog
medlemskapiklubben,ogerikketilhinderforatidrettslagetgirdeansatteretttilå
utpekeansattrepresentant(er)tilidrettslagetsstyre.
Enpersonsomervalgtelleroppnevntistridmedbestemmelsenansesikkesomvalgteller
oppnevnt.
Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne
bestemmelsen.Detskalsålangtdetermuligsøkesomdispensasjoniforkant.Detkanbare
gisdispensasjonforénvalgperiode/oppnevningavgangen.
Valgbarhetogrepresentasjonsrettforandrepersonermedtilknytningtil
idrettslaget
EtmedlemsomharenavtalemedNesetFotballklubbsomgirvedkommendeen
økonomiskinteresseidriftenavidrettslaget,erikkevalgbartilstyre,råd,utvalg/komité
mv.innenidrettslagetelleroverordnetorganisasjonsledd.Detsammegjelder
styremedlem,ansattelleraksjonærmedvesentliginnflytelse,ienjuridiskpersonsomhar
slikavtalesomnevntiførstesetning.Begrensningengjelderikkeforstyremedlem
oppnevntavklubben.Tillitsvalgtsomfårenslikavtale,styreverv,ansettelseeller
eierandel,plikteråfratretillitsvervet,ogkanikkegjeninntreføransettelsesforholdetmv.
eropphørt.
Personsomihenholdtilførsteleddikkeervalgbar,kanhellerikkevelgeselleroppnevnes
somrepresentanttilårsmøte/tingellerledermøteioverordnedeorganisasjonsledd.Det
kanhellerikkevelgeselleroppnevnesrepresentantmedtilsvarendetilknytningtildet
organisasjonsleddrepresentasjonenskjer.
Enpersonsomervalgtelleroppnevntistridmedbestemmelsenansessomikkevalgteller
oppnevnt.
Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne
bestemmelsen.Detskalsålangtdetermuligsøkesomdispensasjoniforkant.Detkan
baregisdispensasjonforénvalgperiode/oppnevningavgangen.
§9 Inhabilitet
(1) Entillitsvalgt,oppnevntrepresentantelleransattiklubbenerinhabiltilå tilrettelegge
grunnlagetforenavgjørelseellertilåtreffeavgjørelse:
a) nårvedkommendeselverpartisaken,
b)
nårvedkommendeerislektellersvogerskapmedenpartiopp-ellernedstigende
linjeellerisidelinjesånærsomsøsken,
c)
nårvedkommendeerellerharværtgiftmedellererforlovetellersamboermeden
part,
d)
nårvedkommendelederellerharledendestillingi,ellerermedlemavstyretiet
organisasjonsleddellerannenjuridiskpersonsomerpartisaken.
(2) Likesåervedkommendeinhabilnårandresæregneforholdforeliggersomeregnettilå
svekketillitentilvedkommendesupartiskhet;blantannetskaldetleggesvektpåom
avgjørelsenisakenkaninnebæresærligfordel,tapellerulempeforvedkommendeselv
ellernoensomvedkommendeharnærpersonligtilknytningtil.Detskalogsåleggesvekt
påominhabilitetsinnsigelseerreistavenpart.
38
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Erenoverordnetinhabil,kanavgjørelseisakenhellerikketreffesavdirekteunderordneti
NesetFotballklubb.
Inhabilitetsreglenefårikkeanvendelsedersomdeteråpenbartatdentillitsvalgte,
oppnevnterepresentantenelleransattestilknytningtilsakenellerparteneikkevilkunne
påvirkevedkommendesstandpunktogidrettsligeinteresserikketilsieratvedkommende
vikersete.
Medpartmenesidennebestemmelsenperson,herunderjuridiskperson,somen
avgjørelserettersegmotellersomsakenellersdirektegjelder.
Istyrer,komiteerogutvalgtreffesavgjørelsenavorganetselv,utenatvedkommende
medlemdeltar.Dersomdetienogsammesakoppstårspørsmålominhabilitetforflere
medlemmer,kaningenavdemdeltavedavgjørelsenavsinegenelleretannetmedlems
habilitet,medmindreorganetellersikkevilleværevedtaksførtispørsmålet.Isistnevnte
tilfelleskalallemøtendemedlemmerdelta.Medlemmetskaligodtidsifraomforholdsom
gjørellerkangjørevedkommendeinhabil.Førspørsmåletavgjøres,børvaramedlemeller
annenstedfortrederinnkallestilåmøteogdeltavedavgjørelsendersomdetkangjøres
utenvesentligtidsspilleellerkostnad.
Iøvrigetilfelleravgjørvedkommendeselvomvedkommendeerinhabil.Dersomenpart
kreverdetogdetkangjøresutenvesentligtidsspille,ellervedkommendeellersfinner
grunntildet,skalvedkommendeselvforeleggespørsmåletforsinnærmesteoverordnede
tilavgjørelse.
(8) Bestemmelsengjelderikkepåårsmøtetiklubben.
§10 Vedtaksførhet,flertallskravogprotokoll
(1) Nårikkeanneterbestemt,erstyrer,komiteerogutvalgiklubbenvedtaksførenåret
flertallavmedlemmeneertilstede.Vedtakfattesmedflertallavdeavgittestemmene.Ved
stemmelikhetermøteledersstemmeavgjørende.
(2) Vedtakkanfattesvedskriftligsaksbehandling5ellervedfjernmøte6.Vedskriftlig
saksbehandlingsendeskopieravsakensdokumentersamtidigtilallemedlemmermed
forslagtilvedtak.Forgyldigvedtakkrevesatflertalletavmedlemmenegirsintilslutning
tildetfremlagteforslaget,ogtilatdettetreffesetterskriftligsaksbehandling.Ved
fjernmøteskalallemøtedeltakernekunnehøreogkommuniseremedhverandre.
(3) Detskalføresprotokollfrastyremøter.
§11 Tillitsvalgtesrefusjonavutgifter.Godtgjørelse
(1) Tillitsvalgtkanmottarefusjonfornødvendige,faktiskeutgiftersompåføres
vedkommendeiforbindelsemedutførelsenavvervet.
(2) Tillitsvalgtkanmottaenrimeliggodtgjørelseforsittarbeid.
(3)
Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
III.ØKONOMI
§12 Regnskap,revisjon,budsjettmv.
5
6
For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
39
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
NesetFotballklubberregnskaps-ogrevisjonspliktig.Regnskapsåretskalfølge
kalenderåret.7
Dersomklubbenharenårligomsetningpåmindreennkr5millioner,skallagetfølgeNIFs
regnskaps-ogrevisjonsbestemmelser,menkan,etterbeslutningavstyret,velgeåfølge
regnskapsloven.DersomNesetFotballklubbharenårligomsetningpåkr5millionereller
mer,skallagetfølgeregnskapslovenogrevisorloven,ogskalalltidengasjere
statsautorisert/registrertrevisoruavhengigavhvasomfølgeravdisselovene.Alle
organisasjonsleddsomharengasjertrevisorskalvelgeenkontrollkomitémedminstto
medlemmer.KontrollkomiteensoppgaverfølgeravNIFslov§2-12.
BankkontiskalværeknyttettilNesetFotballklubbogskaldisponeresavtopersoneri
fellesskap.Underslagforsikringskalværetegnetfordemsomdisponerer.
Påårsmøtetskaldetfastsettesetbudsjettsominneholderallehovedposteri
resultatregnskapet.Regnskapogbudsjettforidrettslagsomerorganisertmed
grupper/avdelinger,skalogsåomfatteregnskapeneogbudsjettenefor
gruppene/avdelingene.Budsjettetskalværerealistisk,ogresultatetskalikkevise
underskuddmedmindredetdekkesavpositivegenkapital.Detvedtattebudsjettetbør
fremkommeienegenkolonnenårårsregnskapetfremlegges.
Årsregnskapogårsberetningskalunderskrivesavsamtligestyremedlemmer.Dersom
klubbenhardagliglederskalogsåvedkommendesignere.
NesetFotballklubbkanikkegilånellerstillegarantierforlånhvisikkelåneteller
garantienersikretmedbetryggendepantellerannenbetryggendesikkerhet.Sikkerheten
forlånoggarantierskalopplysesinotetilårsoppgjøret.
Disposisjoner,herunderlåneopptak,avekstraordinærkarakterellerbetydeligomfangi
forholdtiliklubbensstørrelseellervirksomhet,kankunvedtasavårsmøtet.
IV.ÅRSMØTE,STYRE,UTVALGMV.
§13 Årsmøtet
(1) ÅrsmøteterNesetFotballklubb`shøyestemyndighet,ogavholdeshvertårinnenutgangen
avmarsmåned8.
(2) Årsmøtetinnkallesavstyretmedminsténmånedsvarseldirektetilmedlemmene
eventueltpåannenforsvarligmåte,herundervedkunngjøringipressen,eventueltpå
idrettslagetsinternettside.Innkallingenkanhenvisetilatsaksdokumentenegjøres
tilgjengeligpåidrettslagetsinternettsideellerpåannenforsvarligmåte.Isåfallskaldet
fremgåatdokumentenevilbligjorttilgjengeligesenesténukeførårsmøtet.Forslagsom
skalbehandlespåårsmøtet,måværesendttilstyretsenesttoukerførårsmøtet.
Fullstendigsaklisteogandrenødvendigesaksdokumentermedforslagtilårsmøtetmå
væregjorttilgjengeligsenesténukeførårsmøtet.
(3) Vedinnkallingistridmedbestemmelsen,avgjørårsmøtethhv.undergodkjenningav
innkallingoggodkjenningavsaklisten,omårsmøteterlovliginnkaltogomdetersaker
somikkekanbehandles.
7
8
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
40
(4)
(5)
(6)
Alleklubbensmedlemmerharadgangtilårsmøtet.Årsmøtetkaninvitereandrepersoner
og/ellermediatilåværetilstede,eventueltvedtaatårsmøtetkuneråpentfor
medlemmer.
Årsmøtetervedtaksførtdersomdetmøteretantallstemmeberettigedemedlemmersom
minsttilsvarerantalletmedlemmeristyretiht.idrettslagetslov.Dersomårsmøtetikkeer
vedtaksført,kandetinnkallestilårsmøtepånyttutenkravtilminimumsdeltakelse.
Påårsmøtetkanikkebehandlesforslagomendringilovellerbestemmelsersomikkeer
oppførtpådensakslistensomergjorttilgjengeligellersendtut.Andresakerkan
behandlesnår2/3avdefremmøttestemmeberettigedevedtardetvedgodkjenningav
saklisten.
§14 Ledelseavårsmøtet
Årsmøtetledesavvalgtdirigent.Verkendirigentellervalgtreferentbehøveråværemedlem.Det
kanvelgesfleredirigenterogreferenter.
§15 Årsmøtetsoppgaver
Årsmøtetskal9:
1.Godkjennedestemmeberettigede.
2.Godkjenneinnkallingen,saklistenogforretningsorden.
3.Velgedirigent,referent,samttomedlemmertilåunderskriveprotokollen.
4.Behandleklubbensårsberetning,herundereventuellegruppeårsmeldinger.
5.Behandleklubbensregnskapirevidertstand.
6.Behandleforslagogsaker.10
7.Fastsettemedlemskontingentpåminstkr100,ogtreningsavgift,ellergigruppestyrene
fullmakttilåfastsettetreningsavgiftforgruppensaktivitet.11
8.VedtaNesetFotballklubb`sbudsjett.
9.Behandleklubbensorganisasjonsplan.12
10.Foretafølgendevalg:13
a) Lederognestleder.
b) 5styremedlemmerog2varamedlemer.14
c) Øvrigevalgihenholdtilvedtattorganisasjonsplan,jf.pkt.9.
d) Torevisorer.15
e) Representantertiltingogmøterideorganisasjonsleddklubbenharrepresentasjonsrett
ellergistyretfullmakttilåoppnevnerepresentantene.
f) Valgkomitémedleder,tomedlemmerogettvaramedlem.
Lederognestledervelgesenkeltvis.Deøvrigemedlemmervelgessamlet.Derettervelges
varamedlemmenesamlet,ogvedskriftligvalgavgjøresrekkefølgeniforholdtil
stemmetall.
9
Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for
ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som
var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
13
Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er
behov for.
14
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og
varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer,
også leder og nestleder, kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt
punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt
11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
41
§16 Stemmegivningpåårsmøtet
(1) Medmindreanneterbestemtidennelov,skaletvedtak,foråværegyldig,væretruffet
medalminneligflertallavdeavgittestemmer.Ingenrepresentantharmerennénstemme.
Ingenkanmøteelleravgistemmevedfullmakt.Blankestemmerskalansessomikke
avgitt.
(2) Valgforegårskriftlighvisdetforeliggermerennettforslagellerdetfremmeskravomdet.
Hvisdetskalværeskriftligevalg,kanbareforeslåttekandidaterføresopppå
stemmeseddelen.Stemmesedlersomerblanke,ellersominneholderikkeforeslåtte
kandidater,ellerikkeinneholderdetantalldetskalstemmesover,tellerikke,og
stemmeneansessomikkeavgitt.
(3) Nåretvalgforegårenkeltvisogingenkandidatoppnårmerennhalvpartenavdeavgitte
stemmer,foretasomvalgmellomdetokandidatersomharoppnåddfleststemmer.Erdet
vedomvalgstemmelikhet,avgjøresvalgetvedloddtrekning.
(4) Nårdetvedvalgskalvelgesflerevedenavstemning,måalle,foråansesvalgt,hamerenn
halvpartenavdeavgittestemmer.Dettegjelderikkevedvalgavvararepresentant.Hvis
ikketilstrekkeligmangekandidaterharoppnådddetteiførsteomgang,ansesdevalgtsom
harfåttmerennhalvpartenavstemmene.Detforetassåomvalgmellomdeøvrige
kandidaterogetterdenneavstemningansesdevalgtsomharfåttfleststemmer.Erdet
vedomvalgstemmelikhet,avgjøresvalgetvedloddtrekning.
§17 Ekstraordinærtårsmøte
(1) EkstraordinærtårsmøteiNesetFotballklubbinnkallesavklubbensstyremedminst14
dagersvarseletter:
a)Vedtakavårsmøtetiklubben
b)Vedtakavstyretklubben
c)Vedtakavstyreellerårsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd.
d)Skriftligkravfra1/3avklubbensstemmeberettigedemedlemmer.
(2) Ekstraordinærtårsmøteinnkallesdirektetilmedlemmeneeventueltpåannenforsvarlig
måte,herundervedkunngjøringipressen,eventueltpåklubbensinternettside.Saklisten
ogandrenødvendigedokumenterskalentenfølgevedlagtinnkallingenellerværegjort
tilgjengeligpåidrettslagetsinternettsideellerannenforsvarligmåte.Isistnevntetilfeller
skaldetfremgåavinnkallingenatsaksdokumenteneergjorttilgjengeligpåannenmåte,og
dokumenteneskalværegjorttilgjengeligepåinnkallingstidspunktet.
(3) Ekstraordinærtårsmøteervedtaksførtdersomdetmøteretantallstemmeberettigede
medlemmersomminsttilsvarerantallmedlemmeravstyretiht.dennelov.Dersomdet
ekstraordinæreårsmøtetikkeervedtaksført,kandetinnkallestilårsmøtepånyttuten
kravtilminimumsdeltakelse.
(4) EkstraordinærtårsmøteiNesetFotballklubbskalbarebehandledesakersomerangitti
vedtaketellerikravetominnkallingavdetekstraordinæreårsmøtet.
(5) Vedinnkallingistridmedbestemmelsen,avgjørdetekstraordinæreårsmøtethhv.under
godkjenningavinnkallingoggodkjenningavsaklisten,omdetekstraordinæreårsmøteter
lovliginnkaltogomdetersakersomikkekanbehandles.
42
§18 NesetFotballklubb`sstyre
(1) Klubbenledesogforpliktesavstyret,someriklubbenshøyestemyndighet16mellom
årsmøtene.
(2) Styretskalbl.a.:
a)
Iverksetteårsmøtetsogoverordnedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtak.
b)
Påseatklubbensmidlerbrukesogforvaltespåenforsiktigmåteisamsvarmedde
vedtaksomerfattetpåårsmøtetellerioverordnetorganisasjonsledd,ogsørgefor
atNesetFotballklubbharentilfredsstillendeorganiseringavregnskaps-og
budsjettfunksjonensamtenforsvarligøkonomistyring.
c)
Etterbehovoppnevnekomiteer/utvalg/personerforspesielleoppgaverog
utarbeidemandat/instruksfordisse.
d)
Representereklubbenutad.
e)
Oppnevneansvarligforpolitiattestordningen.17
f)
Oppnevneenansvarlig(tillitsvalgtelleransatt)forbarneidretten.18
(3) Styretskalavholdemøternårlederenbestemmerdetellerminsttoavstyretsmedlemmer
forlangerdet.
§ 19 Grupper og komiteer
(1)
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
(2) NesetFotballklubb´sårsmøtekanbeslutteåoppretteognedleggegrupper,oghvordan
disseskalorganiseresogledes.Dettevedtasiforbindelsemedårligbehandlingav
klubbensorganisasjonsplan,jf.§15pkt.9.
(3) Dersomlagetsårsmøtevedbehandlingenavorganisasjonsplanenharvedtattåopprette
gruppermedgruppestyrer,gjelderfølgende:
a) Hvergruppeskalhaetgruppestyrepåminsttremedlemmer.Gruppestyretvelgespå
årsmøtet.Gruppenforeslårkandidatertilgruppestyrettilvalgkomiteen.Eventueltkan
årsmøtetgihovedstyretfullmakttilåoppnevnegruppestyreretterforslagpå
kandidaterfragruppen.
b) Gruppenavholderetårligmøteførårsmøtetiklubben.Hovedstyretfastsetterensiste
fristforavholdelseavdetårligemøtet.Møtetinnkallesavgruppestyretmedminstén
ukesfrist.
c) Detårligemøtetskal:19
i. Behandleregnskap.
ii. Behandlegruppensårsberetning.
iii. Fastsettebudsjett.
iv. Fastsetteeventuellårligtreningsavgift,jf.§15nr.7.
v. Fremmeinnspilltilårsplanforgruppensaktivitetertilhovedstyret.
d) Gruppestyretkonstituerersegselv,medmindreanneterbesluttetavårsmøtet.
e) GrupperkanikkeinngåavtalerellerrepresentereNesetFotballklubbutaduten
hovedstyretsgodkjenning,jf.§18.
16
Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre
avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi idrettslagets
gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
17
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
18
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
19
Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til
gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).
43
V.ØVRIGEBESTEMMELSER
§20 Alminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp-ogkonkurranseregler,
straffesakerogdopingsaker
Foralminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp-ogkonkurranseregler,
straffesakerogdopingsakergjelderNIFslovkapittel11og12.
§21 Lovendring
(1) LovendringkanbareforetaspåordinærtellerekstraordinærtårsmøteiNeset
Fotballklubbetteråhaværtoppførtpåsaklisten,ogkrever2/3flertallavdeavgitte
stemmer.
(2) LovendringersomfølgeavendringeriNIFslov,trerikraftstraks.Lovendringervedtattav
klubbenselvtrerikkeikraftførdeergodkjentavidrettskretsen.Godkjenningener
begrensettildebestemmelsersomNIFslovomfatter.
(3) Iforbindelsemedgodkjenningenkanidrettskretsenpåleggenødvendigendringforå
unngåmotstridmedNIFsregelverk.
(4) Endringeri§§21og22kanikkevedtasavklubbenselvmedmindreendringenefølgerav
NIFsregelverkellerlovnorm.
§22 Oppløsning.Sammenslutning.Annetopphør
(1) ForslagomoppløsningavNesetFotballklubbmåførstbehandlespåordinærtårsmøte.Blir
oppløsningvedtattmedminst2/3flertall,innkallesekstraordinærtårsmøtetremåneder
senere.Foratoppløsningskalskjemåvedtakethergjentasmed2/3flertall.
(2) Sammenslutningmedandreidrettslagansesikkesomoppløsningavlaget.Vedtakom
sammenslutningognødvendigelovendringeritilknytningtildettetreffesisamsvarmed
bestemmelseneomlovendring,jf.§21.
(3) VedoppløsningellerannetopphøravNesetFotballklubbtilfallerlagetsoverskytende
midleretteravviklingetformålgodkjentavidrettskretsen.Underretningomatklubben
skaloppløses,skalsendestilidrettskretsen14dagerføridrettslagetholdersittordinære
årsmøteforbehandlingavsaken.
Årsmøtesak 12: Valg
Valgkomiteen legger fram sitt forslag.
Styret foreslår valgkomite. Komiteen må ha medlemmer av begge kjønn.
44