Klart du kan!

Klart du kan!
Målsettingen med tiltaket «Klart du kan!» er å få arbeidssøkere som mottar passive, sosiale
ytelser over i aktivitet som på sikt vil kvalifisere til arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.
Tiltaket starter med en fem ukers motivasjons- og kartleggingsfase hvor man blant annet klarlegger din
kompetanse, dine ferdigheter og funksjonsnivå, samt dine mål når det gjelder arbeid. I tillegg gis det 20
uker reell arbeidstrening i regi av og med kontinuerlig oppfølging fra tiltaksarrangør.
Målgruppe: Brukere med et
spesielt innsatsbehov som
har behov for å bli kartlagt i
forhold til aktivitet og som vil
trenge tett oppfølging for å
klare å stå i arbeid over tid.
En andel av målgruppen kan
i tillegg ha sammensatte
utfordringer.
NAV, 16.02.2017
Hva kreves det av deg: Du
må være motivert for å følge
et løp på dagtid som er en
kombinasjon av undervisning,
individuell kartlegging og
arbeidspraksis.
Kompetanse: Kurset skal gi
deg økt innsikt i egne
ferdigheter og danne
grunnlag for en målrettet plan
videre på veilen mot jobb.
Side 1