Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer
for TINE
Tillit er ferskvare,
Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men
vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en er med å
bygge TINEs omdømme ved måten vi gjør jobben vår på og måten vi snakker
om TINE, merkevarene og kolleger på. Det er vår atferd hver dag som teller.
Atferdsverdiene våre beskriver hva som er ønsket og forventet av oss i denne
sammenheng.
Vi kommer alle i jobbsituasjoner da det er enkelt å se at vi er i ferd med å ta en
omdiskuterte beslutning, mens andre ganger er ikke det så enkelt å se. Derfor
har TINE utarbeidet etiske retningslinjer som skal hjelpe oss til å skape gode
holdninger slik at vi tar riktige valg når vi står overfor en etisk utfordring. Vi må
lære oss å håndtere vanskelige dilemmaer og manøvrere i situasjoner hvor det
ikke er opplagt hva som er riktig og galt.
Jeg håper at TINEs etiske retningslinjer vil hjelpe oss å skape en felles
plattform for refleksjon og bevisstgjøring om etiske spørsmål og være
en veileder for oss alle når vi står
overfor krevende valg.
Jeg ønsker lykke til med gjennomgangen og dilemmatreningen.
Hanne Refsholt
Konsernsjef
2
Innhold:
1.Innledning
2.Omfang
3.Etterlevelse av lover, forskrifter og interne
retningsregler
4.Hvordan vi skal opptre
5.Rapportering av brudd
6.Konsekvenser av brudd
7.Spørsmål
3
1. Innledning
For at TINE skal kunne være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke er TINE avhengig av at medarbeidere, eiere, kunder, forbrukere og øvrig opinion har tillit til oss.
Slik tillit er avgjørende for at TINE skal kunne nå sin visjon og
sine mål.
TINE har mange roller og opptrer til enhver tid som bl.a. arbeidsgiver,
kunde, leverandør, markedsregulator, eier, produsent av merkevarer
innen mat og drikke og samfunnsaktør. Felles for alle disse rollene er
viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både forretningsmessig og personlig.
De etiske retnings­
linjene bygger på
TINEs visjon:
«Sammen skaper vi
Alle TINEs medarbeidere er gjennom ulike roller representanter for
TINE. Vi er daglig med på å sikre tillit til vår virksomhet og bygge
TINEs omdømme som et ansvarlig selskap som driver sin virksomhet
redelig og med integritet. For å sikre at TINE etterlever lover og
forskrifter, og at medarbeiderne opptrer etisk ansvarlig, har TINE
utarbeidet disse etiske retningslinjene.
De etiske retningslinjene bygger på TINEs visjon:
«Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha».
ekte matopplevelser
folk vil ha».
De etiske retningslinjene bygger videre på TINEs atferdsverdier:
4
• Bygger tillit
• Skaper muligheter
• Tar helhetsansvar
• Oppnår resultater
2. Omfang
De etiske retningslinjene gjelder for TINEs medarbeidere og
styremedlemmer.
De etiske retningslinjene gjelder på lik linje for styremedlemmer, fast
ansatte, midlertidig ansatte og innleide medarbeidere i TINE.
De etiske retningslinjene gjelder i arbeidstiden og ellers på reiser,
møter og andre arrangementer hvor den enkelte deltar i egenskap
av sitt ansettelsesforhold, eller verv i eller for TINE.
Alle ledere er ansvarlige for at deres medarbeidere er godt kjent
med de etiske retningslinjene. Ledere har også et spesielt ansvar
for at deres medarbeidere har kontinuerlig fokus på etisk opptreden.
De etiske
retningslinjene
gjelder i
arbeidstiden og
ellers på reiser,
møter og andre
arrangementer
hvor den
enkelte deltar i
egenskap av sitt
ansettelsesforhold,
3. Etterlevelse av lover, forskrifter
og interne retningslinjer
eller verv i eller
for TINE.
Vi skal alltid følge lover, forskrifter og interne retningslinjer
som gjelder for vår virksomhet.
Vi skal etterleve lovgivningen i de land hvor TINE har sin virksomhet.
Gjennom interne retningslinjer skal vi sikre god kvalitet i alle våre
interne prosesser og vi skal drive vår virksomhet i samsvar med
disse retningslinjene.
5
4. Hvordan vi skal opptre
For å lykkes med vår virksomhet er vi avhengige av å opptre
etisk og profesjonelt. Vi skal opptre høflig og respektfullt
overfor kolleger, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og
øvrige interessenter.
Mattrygghet skal
alltid ha høyeste
prioritet.
4.1 Mattrygghet og merkevarekvalitet
Å levere trygg mat og god merkevarekvalitet er vår viktigste oppgave.
Mattrygghet skal alltid ha høyeste prioritet.
Alle produkter i TINE skal være anskaffet, produsert og håndtert i
henhold til vedtatte kvalitetsstandarder i konsernet.
4.2 Etisk handel
Vi skal etterleve aksepterte prinsipper for etisk handel og stille som
krav at våre leverandører gjør det samme.
6
Vi skal gjennom
4.3 Ytre miljø
vårt arbeid ha
Vi skal gjennom vårt arbeid ha kontinuerlig fokus på ytre miljø og
negativ påvirkning på naturen.
på ytre miljø og
Reduksjon av forurensning og beskyttelse av det ytre miljø skal være
i tråd med myndighetenes krav og TINEs strategi.
kontinuerlig fokus
negativ påvirkning
på naturen.
4.4 Vi skal motarbeide alle former for korrupsjon og
påvirkningshandel
Vi skal aldri tilby, gi, kreve eller motta noen form for gave eller annen
fordel som kan påvirke utøvelsen av egen eller andres stilling eller
verv.
7
Gaver eller andre
fordeler til en
verdi over kr.
500,- skal det
Gaver eller andre fordeler som faller innenfor rammene av alminnelig
høflighet eller forretningspraksis kan tilbys, gis eller mottas i
situasjoner hvor dette er naturlig og under den forutsetning av at det
gjøres i full åpenhet. Gaver eller andre fordeler til en verdi over kr.
500,- skal det takkes nei til med henvisning til at det vil være i strid
med TINEs etiske retningslinjer å akseptere. Nærmeste overordnede
skal alltid informeres om eventuelle gaver eller andre fordeler som
det av hensyn til disse retningslinjene er takket nei til.
takkes nei til med
henvisning til at
4.5 Arrangementer
med TINEs etiske
Arrangementer er f.eks. seminarer, samlinger, treff, fester, turer eller
lignende som på bakgrunn av tid, sted, innhold eller andre forhold
skiller seg fra vanlige forretningsmøter.
det vil være i strid
retningslinjer å
akseptere.
TINEs
arrangementer skal
alltid være faglig og
forretningsmessig
forankret.
8
TINEs arrangementer skal alltid være faglig og forretningsmessig
forankret. Sosialt program på arrangementer skal være av moderat
verdi og omfang. Servering skal, med mindre det foreligger spesielle
forhold, være innenfor statens satser for representasjon.
De samme prinsippene gjelder for medarbeidere i TINE som deltar på
arrangementer i regi av andre. For disse gjelder dessuten at eventuell
reise og/eller overnatting alltid skal betales av TINE. Nærmeste
overordnede skal forhåndsgodkjenne programmet for TINEs arrangementer, og deltakelse på eksterne arrangementer.
4.6 Kommunikasjon og rapportering
Vår kommunikasjon skal være preget av åpenhet, ærlighet og
troverdighet.
Vi skal gi en fullstendig, riktig, nøyaktig og forståelig redegjørelse
i alle rapporter og andre dokumenter som sendes offentlige
myndigheter, og all annen offentlig kommunikasjon.
Vår
kommunikasjon
skal være preget
av åpenhet,
ærlighet og
troverdighet.
Rapportering om samfunnsansvar skal gjøres i samsvar med Global
Reporting Initiative (GRI) sine prinsipper og retningslinjer for næringsmiddelindustrien. Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar
med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis.
9
4.7 Uavhengighet
Vi skal informere vår nærmeste overordnede dersom det kan stilles
spørsmålstegn ved personlig uavhengighet (habilitet) i beslutninger/
handlinger som foretas på vegne av TINE. Inhabilitet kan oppstå
f.eks. som følge av bierverv, eierinteresser, familieforhold, nært
vennskap eller andre forhold mellom en medarbeider og våre kunder,
leverandører, samarbeidspartnere eller øvrige ansatte. Ved usikkerhet
skal en avstå fra videre arbeid med saken inntil spørsmålet er avgjort
av nærmeste leder. Inhabilitet hos en medarbeider i en lederrolle vil
som hovedregel medføre at direkte underordnede også er inhabile.
Dersom det oppstår nære personlige bånd mellom to medarbeidere
skal dette straks tas opp med nærmeste leder slik at mulige arbeidsmessige forhold kan vurderes.
4.8 Konfidensialitet
Vi skal aldri snakke med utenforstående om forhold i eller om TINE
eller våre kunder, leverandører eller samarbeidspartnere med mindre
opplysningene allerede er offentlig kjent.
4.9 Arbeidsmiljø
Vi aksepterer
ingen form for
trakassering eller
diskriminering.
10
Vi har som mål å gjennomføre vår drift uten skade på mennesker og
uten tap av materielle verdier. Arbeidsmiljøet i TINE skal preges av
likeverd, åpenhet og toleranse.
Vi aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.
Vi skal være en rusfri arbeidsplass. Servering av alkohol på arbeidsplassen kan kun skje i forbindelse med frivillige sosiale arrangementer
utenfor normal arbeidstid. I arbeidsrelaterte situasjoner hvor det
serveres alkohol, enten på arbeidsplassen eller eksternt, skal det
alltid utvises moderasjon.
5. Rapportering av brudd
Vi skal kunne ta opp etiske problemstillinger og varsle eventuelle brudd uten risiko.
Brudd på disse etiske retningslinjene skal varsles til nærmeste leder,
eller dersom dette ikke er passende til TINEs varslingsombud.
TINEs
varslingsombud er
HMS-sjef, og kan
kontaktes på telefon
6. Konsekvenser av brudd
eller e-post. Se
Brudd på de etiske retningslinjene vil kunne medføre reaksjoner.
for varsling»
Brudd på de etiske retningslinjene kan få betydning for den enkeltes
ansettelsesforhold eller verv.
også «Retningslinjer
som du finner i
TINE styring på
MittTINE.
Brudd på de etiske retningslinjene kan også etter forholdene føre til
straff eller erstatningsansvar.
7. Spørsmål
Spørsmål om hvordan de etiske retingslinjene skal forstås kan rettes
til nærmeste leder eller til TINEs konsernadvokater.
11
Noen etiske dilemmaer vi som TINE1.
Hva er mitt og hva er TINEs?
Hva har du lov til å ta med deg hjem og beholde av det som er
TINEs? En post-it-blokk, produkter fra «pause-kjøleskapet», en
ost?
Konklusjon:
Fra instruks om sikkerhet i TINE: Det er ikke tillatt å ta med varer i
selskapets sortiment ut fra arbeidsplassen uten å være i besittelse
av en gyldig kvittering eller skriftlig tillatelse fra avdelingsleder. Dette
gjelder også varer den ansatte har kjøpt til eget konsum. Alle varer,
også varer med avvik eller søppel, er TINEs eiendom.
Selskapets øvrige eiendeler kan ikke fjernes fra arbeidsplassen uten at
det finnes en skriftlig tillatelse fra avdelingsleder. Unntatt er eiendeler
som naturlig følger stillingen.
TINE kan sette frem varer i sortiment til de ansatte og gjester i
fellesområder som pauserom, møterom eller kantine. Disse varene
er ment for konsum i TINEs lokaler.
12
-ansatte kan komme i
2.
Love is in the air
Over tid har du blitt stadig bedre kjent med leder i en av de
avdelingene dere samarbeider med. Dere har akkurat nå blitt
kjærester. Ingen på jobben har blitt informert om dette ennå.
Du lurer nå på om du må fortelle dette til leder, og eventuelt
hvor raskt du må gjøre det?
Konklusjon:
Etiske retningslinjer punkt 4.7, avsnitt 1: Vi skal informere vår
nærmeste overordnede dersom det kan stilles spørsmålstegn ved
personlig uavhengighet (habilitet) i beslutninger/handlinger som
foretas på vegne av TINE. Inhabilitet kan oppstå f.eks. som følge av
bierverv, eierinteresser, familieforhold, nært vennskap eller andre
forhold mellom en medarbeider og våre kunder, leverandører,
samarbeidspartnere eller øvrige ansatte. Ved usikkerhet skal en
avstå fra videre arbeid med saken inntil spørsmålet er avgjort av
nærmeste leder. Inhabilitet hos en medarbeider i en lederrolle vil
som hovedregel medføre at direkte underordnede også er inhabile.
Etiske retningslinjer punkt: 4.7, avsnitt 2: Dersom det oppstår nære
personlige bånd mellom to medarbeidere skal dette straks tas opp
med nærmeste leder slik at mulige arbeidsmessige forhold kan
vurderes.
13
3.Gaven
Du har gjennomført et viktig prosjekt inneværende år. I den forbindelse
har du hatt et meget godt samarbeid med ekstern konsulent i prosjektet.
Rett før jul ringer de fra resepsjonen fordi det har kommet en pakke til
deg. Det viser seg at pakken inneholder tre flasker rødvin. Hva gjør du?
Konklusjon:
Etiske retningslinjer punkt 4.4. Tre flasker er for mye og du må takke
nei. En flaske til en verdi under kr 500,- kan du ta i mot så lenge din
overordnede er informert.
14
4.Landskampen
Norge skal spille den siste avgjørende kampen om deltagelse i VM
og kampen går på Ullevaal Stadion. Det har vært utsolgt for billetter
over lang tid og du har til din fortvilelse sett at billettene ligger for salg
på finn.no til kr 1500,- pr stk. Du få en oppringning fra en tidligere
leverandør av utstyr til lageret som inviterer deg med på kampen.
Du har sammen med din leder samarbeidet med leverandøren over
en årrekke.
Konklusjon:
Etiske retningslinjer pkt. 4.4 og 4.5. Siden arrangementet ikke er faglig
og forretningsmessig forankret, må du takke nei. I dette tilfellet er
dette i tillegg en gave på over kr 500,-.
15