Kulturminnevern i Høylandet

Kulturminnevern i Høylandet
Høylandet kommune
Hvorfor planer? Havner i en skuff..
Landbrukets kulturlandskap med
• Åpne landskaprom
• Biologisk mangfold
• Fornminner (buplasse, gravhauger, rydningsrøyser…)
• Gamle bygninger, veger, innretninger..
Kulturminnevern i Høylandet
Plan for «Landbrukets kulturlandskap»
Høylandet kommune
• Kulturlandskapsplan for heile kommunen 2005-2007
• Innleide fagfolk- «levende landskap» (Romstad og Setran)
• Finansiert med SMIL-midler
Kulturminnevern i landbruket
Kulturlandskapsplan
2.0 Kulturlandskapet på Høylandet; en oversikt
Høylandet kommune
3.0 Metode
Begrepsavklaringer
andre planer og kartleggingsarbeider
Landskapsanalysen
Forholdet til
4.0 Prioritering
Fellestiltak
Enkelttiltak
5.0
Tiltaksplan med landskapsanalyser og kart
Fellestiltak
Landskapsanalyser og
enkelttiltak
Kulturminnevern i Høylandet
Kulturlandskapsplan
Høylandet kommune
Tekst
Kulturminnevern i Høylandet
Område
Kartref.
Beskrivelse av tiltaket
Verdi
Drageid
A1
Kvartærgeologisk attraksjon og utsiktspunkt;
Stien ryddes og merkes 100m vestover fra parkeringsplassen til
kapellet langs moreneryggen til en kommer ovenfor et tidligere
masseuttak mot sør. Her er det flott utsikt i alle himmelretninger, og
en får et godt inntrykk av endemorenen som en kvartærgeologisk
attraksjon. Sammen med bord og benker settes det opp en
informasjonstavle som beskriver dannelsen av morenen, og elvas
arbeid i området. Informasjonstavle også ved kapellet.
2
Drageid
A2
Turvei med informasjon:
Sti ryddes og merkes som en rundløype fra kapellet, ned mot elva og
til brua. Eksisterende bilvei fra brua og opp til kapellet. Informasjon om
beitebakke og elvas arbeid ved kapellet. Rundløype ca. 600m.
2
Rinnmoan
A3
Gammel bosetting:
Rydding og synliggjøring av tufter fra gammel bosetting på Rinnmoan.
Adkomst fra boligfelt, som grenser til området i sør. Informasjonstavle
ved kafèen og midt i området. Det bør også merkes sti til en bauta, ca.
1 km. i nordlig retning.
1
Vassbotna
A4
Informasjonsfolder:
Som et supplement til informasjonstavler, kan det utarbeides en folder
som beskriver tur- og opplevelsesmulighetene i Vassbotna. Denne
kan være tilgjengelig på kafèen.
1
Eidsvatnet
A5
Kantsoner:
Kantsonene er viktige landskapsøkologiske element, som bør skjøttes
ved rydding og beiting. Noen steder mangler det kantsoner, både mot
vannet, i naturlige grenser mellom eiendommene og langs bekker. Et
godt eksempel på en fin kantsone som skjøttes, er på
Rydningsodden.
3
Tynning av skogvegetasjon i bekkedalen og beiting:
Ved å ta ut gran, og ha et tilstrekkelig beitetrykk vil en få et lysåpent
beitelandskap med en del lauv i tresjiktet.
2
Skjøtsel av gammel kulturmark:
Den gamle slåttemarka ble ryddet og inngjerdet for noen år siden.
Den har også blitt beitet, men ikke i år. Arbeidet er finansiert ved hjelp
av offentlige tilskuddsmidler, som setter krav til at området skal
skjøttes i minst 10 år framover. I tillegg til beitedyr, bør det også kjøres
over med beitepusser. Viktig med kontinuitet i skjøtselsarbeidet.
3
Vika
A6
Hegglia
A7
Kulturminnevern i Høylandet
Høylandet kommune
Plan for «Utvalgte kulturlandskap» - slåttemyr
Kulturminnevern i Høylandet
«Utvalgte kulturlandskap» - slåttemyr
Høylandet kommune
Finansiert av FMMA
Kartlegging og skjøtselsplan
• Høyere status for området
• Midler til finansiering av
gjennomføring av plan
• Sysselsetting og inntekt til grunneier
• Bevaring av kulturhistorie og biologisk
mangfold
Kulturminnevern i Høylandet
Kulturminneplan
Høylandet kommune
Utløsende faktor:
Prosjekt «Kulturminner i kommunen» (Riksantikvaren)
Invitasjon fra fylkeskommunen til Indre Namdal og Leka
• Pengepott til kvar kommune ( 100 000 +)
• 6-7 kurs med relevante tema (to-dagers)
• Skrivedager
Skriving av kulturminneplan, høring, innspill,
redigering….politisk behandling
Kulturminnevern i Høylandet
Høylandet kommune
Kulturminneplan
oppskrift
Kilder/ gode hjelpere:
• Historielag, grendemenn
• Bygdebøker
• Andre km-planer
• «Askeladden/kulturminnesøk»
• SEFRAK (182 hus)–
kontroll-registrering og
studentoppg.
• Fylkeskommunen
• Dendrokronologi
Oppbygging
• Tematisk
• Tiltaksliste med målsetting
og prioriterte tiltak bak
hvert kapittel.
• Tidfesting, finansiering
og ansvar for oppfølging
• Kronologisk tiltaksoversikt
MÅLSETTING
God tilrettelegging med hensyn til tilgjengelighet og
opplevelseskvalitet rundt 8 utvalgte eldre tids kulturminner
i Høylandet.
∙
∙
∙
∙
∙
Busettinger på Rinnmoan og Hammer
Fangstgroper på Loddoenget
Gravhauger i Mørkvedmoan, på Råum og Kjølstad
Bauta sø. for Seterhaugen, Vassbotna
Jarnvinneanlegg langs Flyåa
PRIORITERTE TILTAK
Rinnmoan, skilting og infotavle
Hammer, skilting og infotavle. Videre arkeologiske
undersøkelser og skriving av kompendium
(studentoppgave) til bla. skolebruk.
Loddoenget. Tilrettelegging og oppsetting av info-tavler.
Råum, Kjølstad og Mørkvedmoan, - lett tilrettelegging for
adkomst og oppsetting av informasjonstavler
Bauta i Vassbotna, rydding av område, skilte adkomst og
sette opp infotavle.
Undersøke plassering av jarnvinneanlegg langs Flyåa
(Åmundmyråsen)
Kulturminnevern i Høylandet
Kulturminnevern i Høylandet
Oppsummering
Høylandet kommune
Planverk kan gi
•
•
•
•
•
Økt status og oppmerksomhet om temaet/objektet
Økt kunnskap og engasjement hos eiere av. km og politikere
Sysselsetting og inntektsmuligheter i landbruket
Bedre treffprosent mht. god bruk av små økonomiske rammer
Bedre kontinuitet i km-arbeid ved nyansettelser i komm. adm.
Hva må til for å lykkes med km-vern i små kommuner?
•
•
•
•
Våken ledelse, et minimum av ressurser og tverrsektorielt samarbeid
Samarbeid/informasjon/motivasjon (lag/foreninger og eiere av kulturminner)
Regional kulturminnemyndighet med sterkt fokus på faglig støtte
Andre hjelpere,- nettverk
Høylandet kommune
Kulturminnevern i Høylandet