Nakke og ryggskader i idretten.pptx

Nakke-ogryggskaderiidre.
Repe$sjonanatomi
Nakkesmerter
•  Vanligibefolkningen.50%avallevoksneårlig.
•  Norskelandslagsspillere:
–  30%medkroniskenakkesymptomerogredusert
bevegelelighet
–  Degenera$veforandringer10-20år$dligere
•  GjentaGekompresjoner+hyperekstensjonsbelastning
•  Kollisjonmedandrespilere
Nakkeogryggskader
Forekomst
•  IdreGsak$viteter
–  4.vanligsteårsak$lryggradsfrakturer
–  Nestvanligsteårsak$lryggmargsskade
•  OBS:50%avalleidreGsrelaterte
ryggmargsskaderleder$lkvadriplegi
•  Ridning,motorsport,fallskjermhopping,
klatring,ishockey,sykling,alpint,skihopp.
•  Skademekanisme:Kompresjoneller
foroverbøyingavnakke
Nakkeogryggskader
Forekomst
•  Frakturerirygg:
–  0,01og0,04pr1000skidagerforalpinisterog
snøbreGkjørere.
–  Hhv9og24%mednevrologiskeuRall
–  HalvpartenmednevrologiskeuRallhadde
ryggmargsskade
•  >70%-Kompresjons-ellerknusningsskader
–  Th11ogL1rammesallerhyppigst
Nakkeogryggskader
Forekomst
•  Kanadiskishockey,2000-2005
–  40ryggradsskader
–  5ryggmargsskader
•  Skademekanisme:
–  Sammenstøtmotvant
•  Årsak:
–  Taklingbakfra
Nakkeskaderikanadiskhockey
•  Nedgangfra$dligereår.
•  Brukavhjelmredusererikkeforekomstenav
alvorligenakkeskader
•  Spesifikkereglermottaklingbakfra
•  Strengerehåndteringavregelverket
Agenda
1.  Ryggmargskade
2.  Muskelkontusjoneller-ruptur/skade
3.  Spondylolyse
1.Ryggmargsskade
•  KompleGe– Parielle.
•  Par$elledelesinneGerhvilkenbanesomer
berørt
–  Anterior
–  Lateral
–  Dorsalbakstrengs
–  Sentral
–  Konus(Th12-L1)
–  Caudaequina(distaltforL1)
Tovik$genervebaner
1.  Tractusspinothalamicus,ellersmerte/
temperaturbanen.
–  Banenførerinformasjonfrahøyterskel
mekanoreseptorer(smertereseptorer)ogfra
termoreseptorer.
2.  Lemniscusmedialis-banen
(bakstrengsbanen),ellerpropriosep4vbane.
–  Dennenervebanenførerinformasjonfra
lavterskelmekanoreseptorer.
Ryggmargsskade
•  Kliniskdiagnose
•  Odemul$pletraumer– $lsykehus!
•  OBS!Unormals$llingpåhodetkanvære
reflektoriskemuskelspasmerogbeskyGemot
ryggmargsskade.Ikkekorrigeres$lling?
Prognose
•  50%avalleidreGsrelaterteryggmargsskader
leder$lkvadriplegi
•  Spinalak$viteteGer3døgn?
–  GangfunksjoneGeretår
•  Gangfunksjonforventeshos
–  50%avdemmeddelvissensoriskfunksjon
–  85%avdemmeddelvismotoriskfunksjon
•  Kirurgi“hyperakuG”bedrerikkeprognosen
vedkompleGeryggmargsskader
2.Muskelkontusjon(rupur)
•  Hyppigiallekontak$dreGer
–  Muskelrupturersjeldent.Hyppigstieksplosive
idreGer.Ilangeryggstrekkere.
•  PalpasjonàEnsidigsmerter.
•  Rupturgirodekramper
•  Isometriskkontraksjonutensmerter?
–  Ligamentskade?
Muskelkontusjon(rupur)
•  Vedkontusjonerprognosegod.Tilbakei
idreGeGernoendager.
•  Vedrupturkanavbrekketblimerlangvarig
(2mnd?).
•  Isiakunasen,såNSAID/paracetamol
•  Mobilisering
–  Alterna$vtrening.
–  Gradvisprogresjon$lmeridreGsnærak$vitet.
3.Spondylolyse
•  Defektihvirvelbuen,vanligvisL5ogS1
•  Forekomstenavspondylolyseliggerpårundt
5-6%hosnormalbefolkningen
•  Odeasymptoma$sk
•  ForekomsthosungeidreGsutøvereligger
mellom13-47%
IdreGermedhyperkestensjon,rotasjon
ogtorsjonmotmotstand.
OBSogsåtreGhetsbrudd.
Normal
Spondylolyse
Spondylolistese
Kun10%har
symptomer
Skjersjelden
GraderesI-V
17%
Stressfraktur
10-30%
27%
Spondylolyse– Symptomer
•  Smertenerodesnikendeistarten,menkan
ogsådebutereakuG.
•  Noenpasienterrapportererenenkelt
trauma$skhendelsesomresulterteismerter.
•  Detmestvanligeerlikevelengradvis
forverringavsmerteutennoenspesifikk
utløsendeårsak.
Spondylolyse– Diagnos$kk
•  Storkstest:
–  StåpåeGben,flekterermotsaG
sideshodeogknesam$digsom
lumbalcolumna
hyperekstenderes.
–  Vedøktsmerteilumbalcolumna
regnestestensomposi$v.
–  Vedenunilaterallesjonforventer
manåprodusereparaspinal
smerteipsilateralt$lden
vektbærendefot
•  CTvedspørsmålomdiff
diagnoser
Spondylolyse– Diagnos$kk
•  Rtgifrontogsideprojeksjon
•  SPECT
Spondylolyse– Behandling
•  KorseG?
–  LitestudiersomstøGerbruken
–  Virkningsmekanisme:Begrensefysiskak$vitet?
–  2måneder(noengangerheltopp$l6måneder)
•  Paracet/NSAIDerførstevalg
•  Kirurgivedstørrespondylolistese
•  Fysio:
–  Ak$viseringavdypstøGemuskulatur
–  Ikkeøkebelastning,menhellerkomplisereøvelsene
mer.
Spondylolyse– Prognose
•  God.ForkortervanligvisikkeidreGskarrieren,
mennoenblirutenenstund.
Forebyggehode-ognakkeskader
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Medisinskhåndtering
Trenenakke-oghalsmuskler
Fornudighodebruk
Treningsinnhold
Utstyr
Regler
Håndheving
Foreldre
Forebyggehode-ognakkeskader
•  Hjernenkanikketrenes$låtålemerskader.