Gjennomslag for kommunesektoren

Gjennomslag for kommunesektoren
Gunn Marit Helgesen, Strategikonferansen i Rogaland 14. februar 2017
«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»
KS’ viktigste oppgaver
• Landets nest største arbeidsgiverorganisasjon
– 460 000 ansatte, 215 mrd. kroner i lønnsmasse
• Omfattende interessepolitisk arbeid på vegne av medlemmene
– Medlemsdialog, konsultasjonsmøter, FoU
• Utviklingspartner for kommunesektoren
– Digitalisering, effektivitetsnettverkene,
kvalitetsutvikling og innovasjon
KS’ vedtatte strategier
1. Landsstyrets prioriteringer for perioden 2016 – 2019
2. Hovedstyrets prioriteringer for 2017 – vedtatt i HS 16. desember 2016
3. Kommunikasjonsstrategi for KS 2016 – 2019 - vedtatt i HS 16. desember 2016
Landsstyrets prioriteringer for perioden 2016 – 2019
•
•
•
•
•
•
Inkluderende folkestyre
Sunn kommuneøkonomi
Attraktive arbeidsgivere
Bærekraftige helse- og velferdstjenester
Inkluderende oppvekst
Livskraftige regioner, byer og distrikter
Hovedstyrets prioriteringer for 2017
•
•
•
•
Kommune- og regionreformen
Inkludering
Innovasjon og digitalisering
Klima, miljø, grønt skifte og beredskap
Kommunikasjonsstrategi 2016 – 2019
• Analyser og utarbeidelse vår/høst 2016
• Vedtatt i Hovedstyret desember 2016
Fem strategiske grep for KS’ kommunikasjon
•
•
•
•
•
Vi skal gjøre KS til den fortrukne kilden til kunnskap om kommunal sektor
Vi skal gjøre KS sine budskap mer relevante for innbyggerne i kommunene
Vi skal tilpasse budskap og kanalvalg mot ulike målgrupper
Vi skal etablere bredere allianser for KS sine interesser
Vi skal utfordre mytene om kommunal sektor
Interessepolitikk
Interessepolitisk påvirkning
Regjering
Storting
Hovedstyre/AU
Høringer
Konsultasjoner (x 3)
Medlemsforankring
Statsråder/-sekretærer
-
Departement
Dokumentasjon
-
-
-
Samarbeidsavtaler
Faglig/politisk utvikling
(meldinger)
Prosjekter
Møter
Fylkesstyrer
Nettverk
Enkeltmedlemmer
KS FoU
Adm. vurderinger/
notat
Direktorat
-
Faglige standarder
Statlig styring
Rettigheter vs «myke løsninger»
Møte med partigrupper
Kontakt med enkeltrepr.
(faglig/politisk)
Konsultasjonsmøter med regjeringen
• Første møte: Før regjeringens budsjettkonferanse i mars
– Makrorammer for kommuneøkonomien neste år
• Andre møte: Før RNB og kommuneproposisjonen i mai
– Større enkeltsaker
• Tredje møterunde på høsten med hvert enkelt departement
– Mer detaljerte saker
Viktige gjennomslag – I
• Kommuneøkonomi
• Grunnlovsfesting av det lokale selvstyret
• Merverdiavgiftsreglene for kulturhus
• Investeringstilskudd til omsorgsboliger
• Beslutning om og finansiering av folkehelseprogram
Viktige gjennomslag – II
• Finansieringsordningen for private barnehager
• Tilskuddsordning for klimatiltak og klimatilpasning lokalt (Klimasats)
• Overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen
• Kostnadsberegning om endringer i opplæringsloven for
personer(flyktninger) som skal ha få rett til videregående opplæring
Medlemsdialogen
Medlemsdialogen
• KS’ gjennomslagskraft er avhengig av medlemmenes støtte og medvirkning – det krever tett dialog
• Gjennomslagskraften øker når samme budskap kommer til regjering og storting fra mange avsendere
i og utenfor kommunesektoren
Godt forankret tariffprosess
• Alle kommuner bør politisk behandle debattheftet fra KS
• Fylkesmøtet gir samlet uttalelse
• Alle kommuner bør politisk delta i uravstemningen
Takk for oppmerksomheten!