PERIODEPLAN vg2 UKE 5-8

PERIODEPLAN vg2 UKE 5-8
Klokka
Mandag Vg2
Tirsdag Vg2
Onsdag Vg2
Torsdag Vg2
Fredag Vg2
08.15 - 09.00
Trening/leksehjelp
Trening
R1(presse)/samf.1
Trening/leksehjelp
Tysk I/Tysk II kl 08.00
09.00 - 09.45
Trening/leksehjelp
Trening
R1(presse)/samf.1
Trening/leksehjelp
Tysk I/Tysk II (presse)
09.45 - 10.30
Trening
Trening
R1(presse)/samf.1
Trening
Trening
10.30 - 11.15
Trening
Lunsj
Fysikk 1(presse)/MF1
Trening
Trening
11.15 - 12.00
Trening
Fysikk 1 (presse)/MF 1
Lunsj
Trening
Trening
12.00 - 12.45
Lunsj
Fysikk 1 (presse)/MF 1
Fysikk 1(presse)/MF1
Lunsj
Lunsj
12.45 - 13.30
Norsk
Fysikk 1(presse)/MF1
Norsk
Hist 1
Matte x (presse)/samf1
13.30 - 14.15
Norsk
R1(presse)/2p
Norsk
Hist 1
Matte x(presse)/SAMF1
14.20 - 15.05
Tysk I/Tysk II (presse)
R1 (klasserom)
KRØ
2P/matte x(møterom)
TYSK EKSTRA
15.05 - 15.50
Tysk I/Tysk II (presse)
07.30-08.15
2P
UKE
DAG
DATO
SKOLE
5
Mandag
30. januar
Tysk i vg2 og vg3: innlevering mailprosjekt
Tirsdag
31. januar
Fysikk 1 PrøveKap7&9
Prøve i markedsføring vg2
Onsdag
1. februar
Torsdag
2. februar
NM senior Langrenn –uttatte løpere (Synne/Ingvild)
Fredag
3. februar
Mandag
6. februar
Senior NM Friidrett i Ulsteinvik (ThaleAugensen)
NM senior Langrenn –uttatte løpere (Synne/Ingvild)
ThaleAugensenvg2 trener i Oslo
Tirsdag
7. februar
ThaleAugensenvg2 trener i Oslo
Onsdag
8. februar
ThaleAugensenvg2 trener i Oslo
Torsdag
9. februar
Fredag
10. februar
Mandag
13. februar
Norsk vg2: gruppepresentasjoner
Tirsdag
14. februar
VG2 Matte R1 Prøve i Derivasjon
Onsdag
15. februar
Norsk vg2: gruppepresentasjoner
Fysikk 1: gruppepresentasjoner
Torsdag
16. februar
Langrenn NC Voss
Fredag
17. februar
Langrenn NC Voss
Mandag
20. februar
Tirsdag
21. februar
VG 2 Realfag: Vitensenter etter lunsj
Onsdag
22. februar
Norsk vg2: Individuell quiz med vurdering
Fysikk 1: Quiz kap10&13
6
7
8
IDRETT
Februar
Prøve i samfunnsøkonomi 1, kort prøve i
siste av tre timer.
Presentasjoner samfunnsøkonomi 2.
Matematikk 2P, prøve i modellering
ThaleAugensenvg2 trener i Oslo
Langrenn NC Voss
Torsdag
23. februar
Fredag
24. februar
Tysk 2 vg2 og vg3: gloseprøve og
grammatikktest
Friidrett borte fra skolen: Bassen sprint i Bærum
Fag: Tysk 2 vg2 og tysk I+II vg3
Uke: 1-4
Emne: Mailprojekt / Kap. 8: Alle lieben Berlin!
Kompetansemål:








Bruke ord, setningsoppbygging og tekstbindingsformer målrettet og variert
Velge og bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
Forstå innholdet i skriftlige og muntlige autentiske tekster i ulike sjangre
Delta i spontane samtaler om ulike tema (og aktuelle emner)
Kommunisere med god uttale og intonasjon
Gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
Gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet
Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til
dette
 Vurdere og utnytte kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
Uke Læringsmål. Du skal
lære/kunne/vite
5 -kunne presentere hverdagen
din digitalt
Litteratur:
Oppgaver:
Mailprojekt
Muntlig vurdering
6
7
8
-kunne fortelle muntlig og
skriftlig om Berlin
(severdigheter, geografi,
historie)
S. 124-126 Kap. 8: Berlin Neue Vokabel lernen. S. 126 Worum geht`s,
auf einen kurzen Blick, Schreib mal was.
Die Klassenfahrt nach
Berlin
Grammatikkoppg. på fronter.
-kunne bruke relativpronomen
-kunne bruke relativpronomen S. 129-130 Kap 8:
Beliebte Stadtteile in
Berlin
-kunne fortelle muntlig og
skriftlig om Berlin
(severdigheter, geografi,
historie)
-kunne vise veien
Zusammenfassungen
S 130: wie sagt man das auf Deutsch?
S. 131 Sag mal was Wo ist ...
VokabeltestundGrammatiktest.
Vurdering: muntlig vurdering av mailprosjekt uke 5, leveres torsdag 30.01. Gloseprøve og
grammatikktest fredag 24.02.
Fag:
Tysk I VG 2
Uke: 1-4
Emne: Mailprojekt Prag / Lektion 11 – Wo ist das?
Kompetansemål:
 Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler
 Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassende og
autentiske tekster i ulike sjangere
 Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
 Gi uttrykk for egne meninger og følelser
 Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite Litteratur:
Oppgaver:
5
 Bruke digitale verktøy som film
MailprojektPrag, innlevering av
og/eller presentasjonsprogram
gruppearbeidet på mandag, 30.01.
 Presentere et hverdagslig tema
6




Preposisjoner
Setningsanalyse
Personlig pronomen i kasus
Bli bedre på muntlig
kommunikasjon
Lektion 11 –
Wo ist das?
Rette teksten til «Er ist wieder da»
(tilbakemelding på fronter)
ArbeidsbokLektion11
Alle: oppg. 1
TekstA „Wo
ist…?“
Repetisjon: 11, 12, 13, 19
Utfordring: 14-18, 20
Se fronter
Gruppeoppgave: Lag egen dialog
(arb.bokS. 137, 2)
7
8


Bruke digitale verktøy
Bli kjent med severdigheter i
Berlin
Arbeidsbok
Tekst B+C om Gruppearbeid: Presenter en
Berlin
severdighet i Berlin, innlevering/
presentasjon i uke 9
Vurdering:
 Muntlig vurdering i timene
 Muntlig vurdering av gruppearbeidet (uke 5)
 Muntlig vudering av gruppearbeidet (uke 9, neste periodeplan)
Fag:
Fysikk 1
Uke: 5-8
Emne: kap. 10 «Astrofysikk» og kap. 13 «Kosmologi»
Kompetansemål:






gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
beskrive stjerners livssyklus og forklare hvordan grunnstoffer er bygd opp i stjerne
gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
beskrive stjerners livssyklus og forklare hvordan grunnstoffer er bygd opp i stjerne
beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling
gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
At de samme naturlovene som gjelder på jorda, gjelder også i
5-6 
hele universet.

Litteratur:
Oppgaver:
Kap. 10 Astrofysikk ogkap.
13. Kosmologi
Deler gruppe etter hvem som er tilstede
på samme tid. For eks. etter idrett.
Grupper på 2 personer er å foretrekke
Hovedtrekkene i astrofysikkens utvikling fra 1960-årene og fram
til i dag



Samarbeid 2 og 2.
Hva en galakse er
Hva det betyr at vår galakse, melkeveien, er en spiralgalakse.
Fortelle i korte trekk viktige observasjoner gjort om vår egen
galakse, og hvordan observasjonene er utført.

Hva som holder en galakse sammen, og hvilke strukturer
galaksene holder sammen i.

Hvilke fysiske størrelser vi er interessert i når vi ønsker å vite
hvor stråle sterk en stjerne er, og hvordan vi kan bregne disse.


Hva en stjerne er
Hvordan man beregner massesvinnet til fusjonsprosessene i en
stjerne








Hvordan en kan beregne overflate temperaturen på stjernene




Hvor alle grunnstoffene kommer fra
Hvilket system klassene til stjernene er delt inn etter
Hva etHertzsprung-Russell-diagram er, og hva det forteller.
Hvordan en stjerne blir til gjennom dannelsen av enprotostjerne
Hvordan en stjerne blir tent
Kjenne de endringer som skjer ihovedlivettil en stjerne
Hva det innebærer at en stjerne er i rød kjempe-stadiet.
Hva sluttstadiene til en stjernes liv innebærer dersom en stjerne
blir en hvit dverg, en supernova, nøytronstjerner (pulsarer) eller svarte hull.
Universets utvikling, og teorien bak kjempesmellet (Big Bang).
HvordanHubbelslov kan benyttes for å beregne universets alder
Hvordan universet har utviklet seg de siste årene, og hva
universets alder er kalkulert å være ut i fra dette

Hvordan Einsteins relativitetsteori påvirker teorien om
kjempesmellet.

Hvordan universets ekspansjon påvirker lyset som vi mottar fra
rommet -rødforskyvingen

Hvordanstandarsmodellenfor universets utvikling er knyttet til
den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

De to grunnleggende forutsetninger bak kjempesmellteorien, og
de sentrale punktene bak denne teorien.

Hvilke informasjon som er hentet ut fraIa-mplingeneav
universets ekspansjon, beregninger fra relativitetsteorien, og WMAPmålingene.

Hva mørk materie og mørk energi er, og hvilken betydning den
har for universet og dets bevegelser
En oversikt over universets historie
Presentasjon gruppearbeid
7
8
Vitensenter Stjerneutvikling
Quizkap10&13
Vurdering: Gruppepresentasjoner 15 februar, Quiz kap 10&13 22 februar.
Uke
5
Fag: Matematikk R1
Uke: 05- 08
Emne: Derivasjon og funksjonsdrøfting
Kompentansemål:
 Bruke formler for den deriverte til potens-, eksponential- og logaritmefunksjoner, og derivere summer,
differanser, produkter, kvotienter og sammensetninger av disse funksjonene. Tegne grafer til funksjoner med og
uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen.
 Finne likningene for horisontale og vertikale asymtoter til rasjonale funksjoner og tegne asymtotene
 Bruke førstederiverte og andre deriverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller
av praktiske situasjoner
 Gjøre rede for begrepene kontinuitet og deriverbarhet, og gi eksempler på funksjoner som ikke er
kontinuerlige eller deriverbare
Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
Litteratur:
Oppgaver:
5.4«Regneregler
ved
derivasjon»
Bør gjøres:5.14, 5.15, 5.16, 5.17
 Å derivere ved hjelp
avderivasjonsregelene
 Å kombinere derivasjonsreglene med
potensdefinisjonene
 At den deriverte har benevning i
praktiske oppgaver
 Å derivere sammensatte funksjoner
ved å bruke kjerneregelen




s. 162-163
5.5«Kjerneregelen» s. 164-165
5.6«Derivasjon av
eksponentialfunksjoner» s. 166167
Å derivereex
Å derivereax
Å derivereln x
Å derivere et produkt av funksjoner
Kan gjøres:A5.38, B5.39, A5.41, B5.42, B5.43,:5.18,
A5.45, B5.46, A5.48, B5.49, B5.50, B5.51, A5.53,
B5.55
Bør gjøres:5.19 – 5.22, 5.23-5.25, 5.27, 5.28,
5.7«Derivasjon av
logaritmefunksjoner» s. 168169
Kangjøres:A5.57, B5.58, B5.60, 5.26, 5.32,
A5.62B5.63, B5.66, A5.68, B5.70, A5.72,
B5.74B5.75, B5.76, A5.45, B5.46
5.8«Derivasjon av produkter» s.
170-171
6
7
8



5.9 «Derivasjon av
brøkfunksjoner» s. 172-173
Hvorfor derivasjonsregelen for et produkt 5.10«Bevis for to
derivasjonsregler» s. 174-175*
av to funksjoner er rett
5.11«Sammensatte
eksempler»

Å derivere funksjoner to ganger for 6.1«Andrederivert. Krumning.
Vendepunkt» s. 190 – 191
å finne den dobbelt derivertef’’(x)

At fortegnslinja tilf’’(x)forteller om
grafen vender den hule siden opp eller ned 6.2«Drøfting av
polynomfunksjoner» s. 192
Å bestemme vendepunkt og
193
tangent
Å derivere brøkfunksjoner
Bør gjøres:5.30, 5.31 5.33, 5.35, 5.36
Hvorfor derivasjonsregelen forexer rett
Å drøftepolyomfunksjoner

Å bruke fortegnslinja tilf’’(x)til å
avgjøre hvor grafer har størst eller minst
vekst

Å bestemme vertikale og
horisontale asymptoter

Å utnytte asymptotene når du
tegner grafer til brøkfunksjoner

Å drøfte rasjonale funksjoner
Kan gjøres:5.34, Velg ut oppgaver fra 5.77-5.96
etter behov
Bør gjøres:6.1, 6.2, 6.3,
Kangjøres:6.4, 6.8, A6.21, A6.23, B6.24, B6.25,
A6.27, B6.28
6.3«Størst eller minst vekst» s. Bør gjøres:6.4, 6.5, 6.6, 6.7,6.9, 6.10
194-195
Kan gjøres:6.8, A6.21, A6.23, B6.24, B6.25,
6.4«Asymptoter» s. 196-197 A6.27, B6.28
6.5«Drøfting av funksjoner» s.
198-199

Definosjonenav den deriverte ved
hjelp av grenseverdier
Å bruke definisjonen til å regne ut den deriverte
for hånd
Vurdering: Prøve i Derivasjon og logaritmer Tirsdag 14.feb uke 7
Fag: Matematikk X
Uke: 05 - 08
Emne: Tallteori
Kompentansemål:
 bruke kongruensregning til å analysere delelighet, løse lineære kongruenslikninger og avgjøre om
enkle diofantiske likninger har løsninger
Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
05
 definisjon av kongruente tallmodulon
 enkle regneregler for kongruente tall
 bruke kongruensregning til å finne siffer i
potenser med høye eksponenter
06
 definisjon av kongruente tallmodulon
 enkle regneregler for kongruente tall
 bruke kongruensregning til å finne siffer i
potenser med høye eksponenter
07
 Generelle kongruensregler for sum og
produkt
08


Kryptering
Overføring av informasjon
Vurdering: Innlevering
Litteratur:
Oppgaver:
Kap1.6 kongruensmodulon
1.22 – 1.26 og 1.78
– 1.85
+ Tor sine notater
Kap1.7
Lineærekongruenslininger
1.28 – 1.30 og 1.86
– 1.92
+ Tor sine notater
Kap1.8 lineære
kongruenslikninger
1.31 – 1.33 og 1.93
– 1.102
+ Tor sine notater
Tor sine notater
Fag:
Uke:
Kroppsøving
5-8
Kompetansemål:
 Bruke og overføre prinsipp for fair play i bevegelsesaktiviteter
 Planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening for å utvikle egen kropp og ivareta egen
helse
 Praktisere øvelser som kan forebygge skader og belastningslidelser, og gjøre greie for
prinsipp for gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
Litteratur:
Oppgaver:
5
6
7
8
Onsdag 08.02.17 Oppvarming er å gå/jogge til Charlottenlund.
Oppmøte på Charlottenlund 14:50. Der griller vi pøser og har
akekonkurranser. Jeg tar med en del akebrett, men ta med div.
akebrett de som har det hjemme. Ta også med masse varme
klær.
Onsdag 22.02.17. Kl.14.20 på Klasserommet. Forberedelse til
prøve i neste ukeplanperiode. Temaene er Skadeforebygging,
ernæring og antidoping:
Læringsmål: skadeforebygging:
 Tilegne seg kunnskap om ulike typer skader
 Hvordan forebygge skader
 Hvordanakuttskadebehandle
Læringsmål: Tilegne seg kunnskap om:
 Kostholdets betydning i idrett
 Måltidsrytme
 Matvarevalg
 Energi
 Karbohydrater
 Proteiner
 Fett
 Vitaminer og mineraler
 Kosthold i forbindelse med trening og konkurranse
 Kosttilskudd
 Mat på reise
Læringsmål antidoping tilegne seg kunnskap om:
 Dopingkontrollen
 Regelbrudd
 Kosttilskudd
 Meldeplikt
 Dopinglisten
 Helsekonsekvenser Medisinsk fritak
https://kurs.idrett.no Les om temaene:
/course/view.php?id= skadeforebygging,
12
ernæring og antidoping på
nettsidene. Repeter også
http://www.skadefri. oppgaver fra nettsidene.
no/
https://kurs.idrett.no
/course/index.php?ca
tegoryid=10
http://www.renutove
r.no/
Fag:
Samfunnsøkonomi 1
Uke: 5-8
Emne: Makroøkonomi
Uke
5
Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
Litteratur:
Kompetansemål og læringsmål til kapittel 8 Kapittel 8
finner dere på forrige periodeplan og i boka,
tar for mye plass.
«inflasjon og
pengepolitikk»
Oppgaver:
Onsdag: Dere får frem til 09.30 på å forberede
dere til prøven, så blir den siste timen satt av
til prøve i kapittel 8. Her vil dere få
teorispørsmål i tillegg til et case som likner på
«settrenta» oppgavene som dere skal løse.
Fredag: Vi fortsetter med aksjespillet vårt.
6/7
8
(KM) Forklare finansmarkedenes betydning Kapittel 9
i samfunnsøkonomien
«Finansmarkedenes
betydning i
 Elevene skal kjenne eksempler på samfunnsøkonomien»
ulike finansinstitusjoner
 Elevene skal kunne gjøre greie for
bankenes funksjon i
samfunnsøkonomien
 Elevene skal kunne gjøre greie for
aksjemarkedets viktigste funksjoner og
hvordan aksjemarkedet bidrar til å
tilføre næringslivet kapital
 (KM) Forklare hvordan lønn
fastsettes, og hvorfor det oppstår
lønnsforskjeller

(KM) Gjøre rede for hvordan
inntektsfordelingen er i Norge

(KM) Drøfte hvilke virkemidler
myndighetene kan og bør bruke i
inntektsfordelingen
Kapittel 10 «Fordeling av
inntektene»
Vurdering:
 Prøve onsdag 01.02.2017 i kapittel 8
 Presentasjon av aksjespillet onsdag i uke 7.
 Vi fortsetter med aksjespillet fram til
onsdag uke 7.
 Hver time ser vi to korte filmer om
aksjer og aksjehandel og har quiz til disse.
 Gjennomgang av pensum
 Test deg selv 9
 Kunnskaper og ferdigheter.
Læreboka side 168 
Oppgaver: Test deg selv
11-18 19 og 20
Fag: Matematikk 2P
Uke: 5-8
Emne: Repetisjon
Kompetansemål
Tal og algebra i praksis

rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i
praktiske samanhengar

rekne med prosent og vekstfaktor, gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med
eksponentiell vekst
Statistikk

planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar

berekne og drøfte sentralmål og spreiingsmål

berekne og gjere greie for kumulativ og relativ frekvens, representere data i tabellar og diagram og
drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje

gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale

bruke rekneark i statistiske berekningar og presentasjonar
Modellering

gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data

analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne
mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av
matematiske modellar

utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, og
vurdere kva for informasjon modellane kan gje, og kva for gyldigheitsområde og avgrensingar dei har

bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon
Funksjonar i praksis

bruke digitale verktøy til
å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfun
ksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt
og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart

bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Uke
5
6
7
8
Læringsmål. Du skal
Litteratur: Oppgaver:
lære/kunne/vite
Repetisjon av Tall og algebra i Sigma
Gå inn på delmatte.no Der vil dere finne eksamensoppgaver for del 1 og del 2
praksis
2P,Kap1
som er fra temaet tall og algebra.
http://delmatte.no/eksamensoppgaver/
Evtkan du jobbe med heleeksamenssettsom du finner på NDLA sine sider:
https://ndla.no/nb/node/53
Repetisjon av Statistikk
Sigma
Gå inn på delmatte.no Der vil dere finne eksamensoppgaver for del 1 og del 2
2P,Kap2 og som er fra temaet tall og algebra.
3
http://delmatte.no/eksamensoppgaver/
Evtkan du jobbe med heleeksamenssettsom du finner på NDLA sine sider:
https://ndla.no/nb/node/53
Repetisjon av Funksjoner
Sigma
Gå inn på delmatte.no Der vil dere finne eksamensoppgaver for del 1 og del 2
2P,Kap4
som er fra temaet tall og algebra.
http://delmatte.no/eksamensoppgaver/
Evtkan du jobbe med heleeksamenssettsom du finner på NDLA sine sider:
https://ndla.no/nb/node/53
Repetisjon av Modeller
Sigma
Gå inn på delmatte.no Der vil dere finne eksamensoppgaver for del 1 og del 2
2P,Kap5
som er fra temaet tall og algebra.
http://delmatte.no/eksamensoppgaver/
Evtkan du jobbe med heleeksamenssettsom du finner på NDLA sine sider:
https://ndla.no/nb/node/53
Vurdering:
Skriftlig prøve i delemnene, samt terminprøve og årsprøve. Samtale og observasjon i timene.
Fag:
Historie vg2
Uke: 5-8
Emne: Vikingtid og norsk middelalderen
Kompetansemål:


Uke
5
Samfunn og mennesker i tid

gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle
utviklingstrekk i middelalderen

gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere
mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd
eller kontinuitet på et eller flere områder
Historieforståelse og metoder
forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som
ligger til grunn for dette
identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege
historiske framstillinger
Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
Vikingtiden
Litteratur:
Kapittel 8
 Gjøre rede for vikingtiden som historisk
periode
 Gjøre rede for bakgrunn og årsaker til
Fagstoff på
vikingferdene
Fronter
 Gjøre rede for vikingferdene og hvordan disse
utviklet seg
 Gjøre rede for vikingsamfunnet
Oppgaver:
Les kapittel 8
Gjør «Test deg selv»
Svar på læringsmålene
6
 Gjøre rede for rikssamlingen og kristningen av Se uke 5
Norge
 Gjøre rede for lagting og leidangen
 Gjøre rede for konsekvenser av vikingferdene
Se uke 5
7
Kapittel 9
 Gjør rede for samfunnsforhold i norsk
middelalder
 Gjør rede for statsutvikling i norsk middelalder
 Diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer,
samfunn og stater i den aktuelle perioden
Fagstoff på
 Gjøre rede for sentrale hendelser i
Fronter
middelalderen i Norge og hvilken historisk
betydning de fikk
 Sette opp en tidslinje for perioden
 Gjøre rede for norsk borgerkrig
Les kapittel 9 og diskuter i gjennom
læringsmålene to og to.
8
Se uke 5-7
Se uke 7
Begynn på «Læringssti: Samfunnsforhold
og statsutvikling, 700-1500»se Fronter
Fortsett med «Læringssti:
Samfunnsforhold og statsutvikling, 7001500»se Fronter
Forberedelse til kapittelprøve for kapittel
6, 7, 8 og 9.
Vurdering: kapittelprøve kommer i neste periode
Fag: Norsk 2
Uke: 5-8
Emne: Norsk litteraturhistorie
Kompetansemål:
 lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
 formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
 lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken,
sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold
 referere til og vurdere kilder i aktuelle faglige situasjoner
Uke Læringsmål. Du skal lære/kunne/vite
5
 Fortelle om historisk bakgrunn om
sentrale forfattere.
 Sette forfattere inn i et
litteraturhistorisk perspektiv
 Vise til teksteksempler som
underbygger forfatternes betydning og
posisjon i litteraturhistorien
 Bruke digitale, visuelle og auditive
hjelpemidler i presentasjon
 Å være kreativ i
presentasjonsformen

Presentere med tydelig fokus på
gitte vurderingskriterier for muntlig
fremføring
 Jobbe strukturert i gruppe med
andre
Litteratur:
Selvvalg
Oppgaver:
Innføring og inndeling
av grupper. Gruppene
lager en handlingsplan.
Hva skal gjøres av hvem
og til når? Start
Se
FronterFagstoffForfatterpresentasjon arbeidet.
6
Se uke 5
Se uke 5
7
Se uke 5
Se uke 5
8
Se uke 5
Se uke 5
Vurdering: Muntlig  vurdering av presentasjon, samt vurdering av individuell quiz.
Jobbe med
presentasjonen. Øving
og fordeling av hva som
skal presenteres.
Evaluering. Hvordan har
gruppearbeidet gått?
Har alle bidratt? Hva
kan forbedres til neste
gang?
Presentasjoner fra og
med på mandag.
Mandag: Forberedelse
til vurdering (individuell
quiz) på onsdag
FAG: Markedsføring og ledelse 1
UKE: 5-8
EMNE: Del 2 – Avslutning konkurransemidler + PROSJEKT
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

gjøre rede for krav til segmenter, segmenteringskriterier og
segmenteringsstrategier på ulike markeder
 segmentere og foreslå aktuelle målgrupper
 vurdere hvilke konsekvenser sosial og kulturell tilhørighet har for kjøpsatferd
 gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprosessen på forbrukermarkedet og de
profesjonelle markedene
 gjennomføre en situasjonsanalyse
 presentere ulike metoder for prissetting og forklare fordeler og ulemper ved
pris som konkurransemiddel
 gjøre rede for ulike former for distribusjon og ulike aktørers funksjoner i en
distribusjonskanal
 utrede ulike former for kjedesamarbeid
 presentere en kommunikasjonsmodell og gjøre rede for hva som menes med
markedskommunikasjon
 gjøre rede for ulike former for massekommunikasjon
Uke Læringsmål. Du skal Litteratur:
lære/kunne/vite:
5
Tirsdag PRØVE
Kapittel 9 og 10 Læreboka s. 164-197
6
Onsdag Prosjekt
Prosjekt / arrangement
Oppstart prosjekt - ARRANGEMENT
Omfattende prosjekt som blant annet
vurderesifhtkompetansemålene over. Vi skal planlegge
og gjennomføre et arrangement i perioden eller før
påske.
Dere skal sitte i grupper ogidemyldreog produktutvikle
et arrangement. Hver gruppe presenterer sitt
arrangement og vi blir enig om hva vi skal jobbe med
videre.
7
8
Prosjekt / arrangement
Prosjekt / arrangement
Oppgaver:
Hanne og Mariann introduserer
prosjektet onsdag
Hanne og Mariann har begge
ansvar for prosjektet. Hanne vil
ta tirsdagsøktene og Mariann
onsdagsøktene
Viktige faktorer er:
Målgruppe – inntjening – sementering – markedsføring
ved bruke av Pene
Vurdering:

Denne perioden vil det være prøve i uke 5 + PROSJEKTET SOM VURDERES, både arbeidsmessig, innlevering og
gjennomføring