SFO - orientering til søknad 2017/2018

ORIENTERING TIL SØKNAD OM PLASS I
SKOLEFRITIDSORDNINGEN TRYSIL KOMMUNE
2017/18.
Skolefritidsordning - SFO.
Dette er en frivillig tilsynsordning for barn i skolens 1.-4. klasse (6, 7, 8 og 9-åringene).
SFO kan benyttes før og etter skoletid og/eller på elevenes fridager.
Tilholdssted er som regel i skolens lokaler, men det kan også være aktuelt å legge ordningen
til en barnehage i skolens nærhet dersom det er få barn.
Lek, omsorg og kulturaktiviteter skal danne kjernen i innholdet i SFO.
Rektor/styrer har det overordnede ansvar for SFO. Det er lagt opp til 1 assistent per
12 - 15 barn, med fortrinnsvis en fagarbeider som daglig leder.
Søknadsfrist.
Søknad om plass i SFO sendes Trysil kommune, Skoleavdelingen, Postboks 200, 2421 Trysil
innen 3.mars 2017.
Vi gjør oppmerksom på at det må søkes på nytt for hvert år.
Åpningstid:
Kl. 07.30 - kl. 16.30.
Oversikt over SFO-tilbud i de forskjellige skolekretser skoleåret 2016/2017
1. 0 t.o.m. 9 t/u
2. Over 9 t.o.m. 18 t/u
3. Over 18 t/u
Som tidligere skal før skoletid regnes som 1 time uansett når skolen starter, og etter skoletid
regnes som 2 timer uansett når skolen slutter.
Skoletiden regnes som 6 timer.
Tilbudene kan ha følgende varighet i året:
1. Følge skoleruta (inkl. planleggingsdager) (39 uker)
2. Følge skoleruta + høst- og vinterferie (41 uker)
Hvis man bruker SFO-tilbudet på planleggingsdager og i høst- og vinterferie gjelder hele
dager - de samme dagene en ellers bruker.
Eks. Har et barn SFO-plass før og etter skoletid man.-ons.-fre., har barnet heldagsplass
de samme dagene i feriene.
Et barn som har SFO-plass på hele fridager, beholder disse i høst- og vinterferien.
3. Hele året (11 mndr.)
Enkeltdager i tilknytning til ferier bekjentgjøres av den enkelte skole.
Utfylling av søknadsskjema.
På søknadsskjemaet skal det krysses av for den oppholdstiden som ønskes.
Dersom elevene har fri annenhver uke på enkeltdager kan rubrikk for disse dagene deles i
uke I og uke II. Kryss deretter av om du ønsker SFO i uke I eller II.
Opptak.
Opptak skjer administrativt.
Foreldrebetaling.
Satser for foreldrebetaling fastsettes for 1 år av gangen av kommunestyret.
Betaling skal skje forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Ved skyldig foreldrebetaling
utover 1 mnd. mistes retten til SFO-plass.
BETALINGSSATSENE FOR 2017
0 t.o.m. 9 timer pr. uke 39 uker kr.792,0 t.o.m. 9 timer pr. uke 41 uker kr.873,0 t.o.m. 9 timer pr. uke helår kr.957,Over 9 t.o.m. 18 timer pr. uke 39 uker kr.1324,Over 9 t.o.m. 18 timer pr. uke 41 uker kr.1462,Over 9 t.o.m. 18 timer pr. uke helår kr.1604,Over 18 timer pr. uke 39 uker kr.1986,Over 18 timer pr. uke 41 uker kr.2188,Over 18 timer pr. uke helår kr.2402,Søskenmoderasjon
Forskrift om foreldrebetaling i barnehage legges til grunn for søskenmoderasjonen, det vil si
30 % reduksjon for 2. barn og 50 % for 3. og øvrige barn fra samme familie. I Trysil er det
bestemt at moderasjonen også skal gjelde søsken i SFO.
Oppsigelse av plass
Tildelt plass er et bindende kontraktsforhold mellom foreldre og Trysil kommune og gjelder
for hele skoleåret. Plassen kan sies opp med en kalendermåneds varsel.
Ved oppsigelse etter 15. april må det betales for resten av året jfr. vedtektene.
Ved spørsmål om ordningen vises det til vedtektene. Nærmere informasjon
vil bli gitt av den enkelte skole/barnehage