Levanger kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid.
Langøya i Åsenfjorden – Levanger kommune
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med reguleringsplan
for ytre del av Langøya i Levanger kommune. Planarbeidet omfatter gnr. 232 bnr. 14, Langøy med
senere fradelte tomter.
Etter ønske fra Levanger kommune vil planprosessen også omfatte oppheving av gjeldende plan for
Langøya, PlanID L-2002-016 og tidligere disposisjonsplan for Hoøya og Langøya, PlanID L-1971-001.
Hovedformålet med reguleringsplanen er å gi hjemmel til å fradele tre eksisterende festetomter til
selveiertomter i henhold til avtale med grunneier på området. Det vil også bli foreslått å endre planen
slik at den hjemler eksisterende rettigheter, brygger og andre anlegg tilhørende disse tomtene som i
dag ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Forslagstiller er de tre aktuelle hytteeierne.
Øvrige tomteeiere på Langøya og Hoøya vil bli varslet direkte. For hytteeierne på Langøya vil
eksisterende tomter, bebyggelse og anlegg, som tidligere er godkjent av Levanger kommune, legges
inn i ny plan som eksisterende anlegg. Eventuelle anlegg som mangler godkjenning vil i
utgangspunktet ikke legges inn i planforslaget. Dersom det er hytteeiere som ønsker å få innarbeidet
planendringer for sin eiendom kan det sendes inn innspill om dette. Nye forslag vil kun innarbeides i
planforslaget dersom det avtales inndekking av kostnadene for merarbeidet og at forslagstiller bidrar
med å fremme planforslaget.
Planen blir utarbeidet som en detaljreguleringsplan til erstatning for gjeldende plan vedtatt i 2002.
Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. plan- og
bygningsloven. § 4-2.
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 03.03.2017.
Kontaktperson er Arealplanlegger Pål S Gauteplass tlf. 414 20 240 / e-post: [email protected]